Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3158
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 31 / 2017

PROTOKÓŁ NR 31/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 22 września 2017 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. Ze względu na nieobecność przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej posiedzenie poprowadził Janusz Balcerzak. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) członkowie Komisji Rozwoju Lokalnego,

2) Beata Matuszewska, skarbnik powiatu,

3) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Janusz Balcerzak przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2017 r.

4. Inwestycje realizowane na terenie powiatu wrzesińskiego i ich wpływ na rynek pracy.

5. Omówienie projektów uchwał Rady przygotowanych na najbliższą sesję.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2017 r.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2017 r. Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Dodała, że opinia jest pozytywna.

Poinformowała, że dochody zostały wykonane na poziomie 47,49% planu. Tak niskie wykonanie dochodów wynika, z tego, iż podpisane są umowy na realizację zadań, jednak środki finansowe wpłyną do budżetu po realizacji zadań. Dodała, że do dnia 30.06.2017 r. do budżetu Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła tylko kwota refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Dopowiedziała, że zostało sprzedane 12 działek. Poinformowała, że wydatki zostały wykonane na poziomie 39,73% planu. Dodała, że najwięcej wydatków przeznacza się na wynagrodzenia.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

a) planowane wydatki na zadania majątkowe na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 13.489.296,00 zł i zostały wykonane w kwocie 709.540,53 zł, co stanowi 5,26% planu;

b) przetargi na zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” nie zostały rozstrzygnięte. Zadanie to w całości zostanie przeniesione na 2018 r.;

c) w trakcie realizacji jest inwestycja pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” na kwotę 2.320.000,00 zł. Plan nie został wykonany;

d) realizowane jest zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”;

e) okres płatności za zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” przypada na grudzień 2017 r., a zakończenie inwestycji na listopad 2017 r.;

f) modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w Zespole Szkół Politechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni realizowana jest w okresie letnim, dlatego też plan nie został wykonany i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

g) zaplanowano środki w kwocie 248.162,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Plan nie został wykonany.

Janusz Balcerzak zapytał o zakupiony aparat fotograficzny dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, o którym wspomina Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w opinii, że środki dla Policji czy Straży Pożarnej powinny być przekazane na fundusz wsparcia. Dodała, że aparat został zakupiony na potrzeby powiatu, gdyż wspólnie z policją realizowane są projekty np. znakowanie rowerów. Dopowiedziała, że w przypadku, kiedy policja zrezygnuje z realizacji wspólnego zadania umowa użyczenia wygaśnie.

Janusz Balcerzak poinformował, że istnieje problem dotyczący sprzedaży mieszkania w budynku przy ul. 3 Maja we Wrześni i budynku przy ul. Kościuszki we Wrześni. Dodał, że konserwator zabytków nie wyraża zgody na wyburzenie budynku przy ul. Kościuszki we Wrześni. Dopowiedział, że sprzedaż nieruchomości jest zagrożona, w związku z tym zapytał, jakie są plany związane ze sprzedażą nieruchomości. Poinformował, że istnieje również problem z wykonawcami inwestycji. Uważa, że należałoby szukać wykonawców w pierwszej połowie roku, a nie pod koniec roku. 

Beata Matuszewska poinformowała, że np. kiedy umowa podpisywana jest w marcu, czy kwietniu, nie można wcześniej rozpoczynać procedury przetargowej na wykonawcę zadania. Dodała, że przez ostatnie 3 – 4 lata był znaczny popyt na działki na terenie powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że zainteresowanie działkami w 2017 r. spadło w porównaniu do 2016 r.

 

Pkt 4 Inwestycje realizowane na terenie powiatu wrzesińskiego i ich wpływ na rynek pracy.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie inwestycji realizowanych na terenie powiatu wrzesińskiego Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że w 2014 i 2015 r. rozwijała się  branża motoryzacyjna m.in. Volkswagen, Inalfa, Gestamp, Benteler, natomiast aktualnie powstaje wiele inwestycji w branży usługowej i gastronomicznej. Wymieniła powstałe inwestycje na terenie powiatu wrzesińskiego:

a) sklepy Dino w Sokołowie i Bierzglinku,

b) sklep Społem przy ul. Szerokiej we Wrześni,

c) sklep PoloMarket na terenie miasta Pyzdry,

d) uruchomiono drugą linię w betoniarni w Borzykowie,

e) rozbudowa firmy Alflex w Psarach Małych,

f) rozbudowa firmy Atut Bis przy ul. Paderewskiego we Wrześni,

g) rozbudowa hotelu w Nekli,

h) rozbudowa obiektu z usługami gastronomicznymi i hotelarskimi w Węgierkach.

Poinformowała, że od 2014 r. wydawano szereg zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Dodała, że jest to szczególna forma wydania pozwolenia zarządcy drogi, wtedy, kiedy nie dysponuje on gruntem, na którym zamierza realizować określone inwestycje (nie jest właścicielem gruntu). Dopowiedziała, że w tym trybie następuje administracyjne wywłaszczenie właścicieli prywatnych. Poinformowała, że w 2014 r. takich decyzji było 2 (przy ul. Paderewskiego we Wrześni na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w Kryszynach w Gminie Pyzdry). Dodała, że w 2015 r. zatwierdzono administracyjnie całą infrastrukturę drogową wokół firmy Volkswagen (2 decyzje), ul. Wymysłowska w Pyzdrach, ul. Miłosławska we Wrześni, droga na terenie gruntów leśnych w Psarach Małych. Dopowiedziała, że zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” nie zostanie realizowane w 2017 r. Poinformowała, że w 2016 r. wydano pozwolenie na budowę Centrum Przesiadkowego (ul. Wrzosowa we Wrześni i dostęp do tej ulicy), budowę dróg w okolicy ul. Witkowskiej, Wojska Polskiego i Szosy Witkowskiej we Wrześni, natomiast w 2017 r. wydano zgodę na ul. Piastów we Wrześni (przy Amice), na ulice przy Szosie Witkowskiej oraz na dojazd do nowej fabryki Astra w  Starczanowie.

Przedstawiła liczbę mieszkań wydanych w latach 2014 – 2017:

 

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

do sierpnia 2017 r.

jednorodzinne

144

167

239

157

wielorodzinne

1129

690

811

365

 

Poinformowała, że deweloper zaczyna budowę kolejnego segmentu budowy dopiero w momencie, kiedy ma zabezpieczoną sprzedaż na połowę mieszkań w segmencie poprzednim. Dodała, że dla porównania powiat koniński wydaje około 50 – 60% pozwoleń w stosunku do powiatu wrzesińskiego.

Maria Taciak zapytała, czy wiadomo, co powstanie na terenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Kolejowej we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, odpowiedział, że w planie nie ma jeszcze określonego przeznaczenia terenu po GS przy ul. Kolejowej we Wrześni.

 

Pkt 5 Omówienie projektów uchwał Rady przygotowanych na najbliższą sesję.

Janusz Balcerzak przeczytał tytuły projektów uchwał objętych porządkiem obrad na XXXVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012 ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry;

Maria Taciak zapytała, dlaczego droga powiatowa 3012P ul. Rynek w miejscowości Pyzdry nie spełnia wymogów dla dróg powiatowych.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że droga powiatowa nr 3012P ul. Rynek mająca swój przebieg na terenie miasta Pyzdry nie spełnia wymogów dla dróg powiatowych określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dodał, że według art. 6a ust. 1 w/w ustawy do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Radna Maria Taciak i radny Przemysław Hirschfeld zaproponowali zmienić treść uzasadnienia do projektu uchwały, aby było bardziej zrozumiałe i czytelne.

Członkowie Komisji Rozwoju Lokalnego i Komisji Budżetowo – Finansowej jednomyślnie wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały Rady.

Uzasadnienie przed zmianą i po zmianach znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0006.2017.

3) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania nad uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która połączy wszystkie szkoły w Polsce  zapewni im dostęp do szybkiego internetu, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów w Polsce. Dodał, że dotyczy to przede wszystkim uczniów zamieszkujących małe miejscowości i wsie. Dopowiedział, że w celu eliminacji barier przy budowie sieci szerokopasmowych wprowadza się w § 3 ust. 3 uchwały zapis „w przypadku, gdy umieszczenie urządzeń w pasie drogowym służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb społecznych, upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do obniżenia stawki o nie więcej niż 50%”.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że jest to projekt regionalny realizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dopowiedział, że jest to uzupełnienie realizowanego kilka lat temu projektu dotyczącego sieci szkieletowej. Sieć szkieletowa zapewniała doprowadzenie sieci światłowodowych do poszczególnych miejscowości. Poinformował, że nowy projekt spowoduje zwiększenie dostępu internetu bezpośrednim odbiorcom. Dodał, że jednym z elementów kosztów jest umieszczenie w pasie drogowym nitki światłowodowej. Dopowiedział, że w wielu powiatach i gminach zostaną podjęte podobne uchwały, co spowoduje, że liczba odbiorców ulegnie zwiększeniu.

Maria Taciak zapytała, o zmiany, które zachodzą między paragrafami w projekcie uchwały.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że uchyla się § 5 uchwały, ponieważ jest powtórzeniem zapisu ustawowego wynikającego z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych. Dodał, że celem uporządkowania pierwotnej uchwały, wprowadza się korektę w § 3 w ust. 2 i 3 z uwagi na oczywistą omyłkę (dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, a ust. 3 otrzymuje brzmienie „w przypadku, gdy umieszczenie urządzeń w pasie drogowym służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb społecznych, upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do obniżenia stawki o nie więcej niż 50%”.

4) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 45.437,00 zł z tytułu :

1) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 r. w kwocie:

 

a) 3.245,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

b) 2.760,00 zł przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,

c) 3.000,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

d) 1.500,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

e) 737,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

f) 8.835,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

 

2) wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 769,00 zł osiągnięte przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

 

3) zwrotu częściowego środków za zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwocie 6.820,00 zł otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

 

4) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 r. oraz za zwiększone wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w mieszkaniu służbowym i zwiększonych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw dojrzałości w kwocie 4.581,00 zł osiągnięte przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

 

5) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu oraz refundacji kosztów za media w kwocie 12.002,00 zł osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

 

6) otrzymanej darowizny na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny w kwocie 500,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie;

 

7) otrzymanej kary umownej od firmy Espana przygotowującej całodzienne wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 600,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

 

8) zwiększonych wpływów z tytułu wydania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych o kwotę 88,00 zł osiągniętych przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Dodała, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.09.2017 r. przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 321.808,00 zł (z tego kwota 45.437,00 zł z osiągniętych w/w dochodów oraz kwota 276.371,00 zł środki pozostające na rachunku bankowym z 2016 r.), z tego dla:

 

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

 

a) 4.014,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze skutkami nawałnicy oraz zakup wyposażenia,

b) 147.659,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i nagrody jubileuszowe;

 

2) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 19.119,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz materiałów do nauki w zawodach;

 

3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie strat po nawałnicy;

 

4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 9.534,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

 

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

 

a) 1.500,00 zł na pokrycie strat w związku z nawałnicą,

b) 825,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi oraz na badania lekarskie pracowników;

 

6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

 

a) 4.000,00 zł na pokrycie strat związanych z nawałnicą,

b) 78.066,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z art. 20 KN, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych oraz na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup kotła gazowego”,

c) 9.367,00 zł na realizację zajęć nauczania indywidualnego;

 

7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

 

a) 12.002,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) 737,00 zł na naprawę komina,

c) 500,00 zł na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny;

 

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

 

a) 9.435,00 zł na naprawę dachu budynku oraz drzwi tarasowych na świetlicy, uszkodzonych podczas nawałnicy,

b) 18.128,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

 

9) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan w kwocie 19.651,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych;

 

10) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 88,00 zł na bieżące wydatki;

 

11) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

 

a) 10.717,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”,

b) 100.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

 

12) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 94.900,00 zł na:

 

a) zakup paliwa (1.500,00 zł),

b) usługi telekomunikacyjne i internetowe (2.800,00 zł),

c) zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” (27.000,00 zł),

d) przedłużenie opieki serwisowej i aktualizacji programu do zarządzania majątkiem jednostki (5.500,00 zł),

e) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu kolejkowego” (32.000,00 zł),

f) bieżące utrzymanie (15.900,00 zł),

g) organizację uroczystości wręczania stypendiów (4.700,00 zł),

h) zakup strojów sportowych dla reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego oraz usługi związane z organizacją III Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego (5.500,00 zł).

 

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany:

1) wykreśla się przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym”,

b) „Zakup paliwa w latach 2017/2018”,

c) „Przygotowanie całorocznego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”,

d) „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

Dodała, że na sesji zostanie wprowadzona autopoprawka, w związku z udzieleniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na usunięcie skutków nawałnic w kwocie 400.000,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że udzielone środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł na usunięcie skutków nawałnicy muszą zostać wykorzystane do końca 2017 r. Dopowiedział, że kwotą objęte jest uzgodnienie konserwatora zabytków, przeprowadzenie przetargu oraz działania, które zostaną wykonane m.in. w kościele poewangelickim w Miłosławiu.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, czy kościół poewangelicki w Miłosławiu jest ubezpieczony.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że od ubezpieczyciela na kościół poewangelicki w Miłosławiu powiat otrzyma około 15.000,00 zł.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy któraś z gmin jest już w trakcie realizacji zadania pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że realizacja projektu została dopiero rozpoczęta. Dodał, że wiele powiatów informowało, że nie będą wstanie wykonać w/w zadania, ponieważ brakuje wykonawców. Dopowiedział, że liczba uprawnionych geodetów jest ograniczona.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu kolejkowego” dotyczy zakupu nowego systemu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w/w zadanie dotyczy modernizacji systemu, który już istnieje w starostwie. Jednak w związku z tym, że system przestał działać, należy go naprawić.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że na czas naprawy systemu, firma udostępniła klucz zastępczy, aby uruchomić system kolejkowy.

Maria Taciak zapytała, o kwotę 2.643.726,00 zł powiększoną o 276.371,00 zł, która znajduje się w załączniku nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2017 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jest to kwota pochodząca z wolnych środków na rachunku bankowym. Poinformowała, że na koniec 2016 r. osiągnięto na rachunku bankowym około 3.940.000,00 zł wolnych środków. W trakcie roku Zarząd Powiatu może rozdysponować całą tę kwotę, lub w ogóle nie musi jej rozdysponować. Poinformowała, że jeśli w kolejnym roku powiat uzyska wyższe dochody niż wydatki, a posiada zaciągnięte kredyty, to ta kwota jest wolnymi środkami. Natomiast, jeśli powiat nie miałby zaciągniętych kredytów, a dochody byłyby wyższe niż wydatki, wtedy środki te tworzą nadwyżkę budżetową.  

Janusz Balcerzak zapytał, czy kwota 4.700,00 zł jest przeznaczona tylko na organizację uroczystości wręczania stypendiów, czy również w tej kwocie są stypendia. Również zapytał, dla kogo zakupione zostaną stroje sportowe w kwocie 5.500,00 zł.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że 4.700,00 zł przeznaczone jest tylko na organizację uroczystości m.in. usługa cateringowa i zakup kwiatów. Dodała, że natomiast stroje sportowe zakupione są dla zawodników reprezentujących Powiat Wrzesiński w rozrywkach sportowych np. dla pracowników starostwa, czy dla radnych powiatu.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Rozwoju Lokalnego

/-/ Janusz Balcerzak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 31 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.