Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3149
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 30 / 2017

PROTOKÓŁ NR 30/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXXV sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXXV sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXXV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. Przedstawił tytuły projektów uchwał objętych porządkiem obrad na sesję:

1) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”;

2) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

Projekty uchwał znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 139.538,00 zł z tytułu :

 

1) przyznanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, przede wszystkim doradców klienta i kierowników w kwocie 136.900,00 zł;

 

2) otrzymanego odszkodowania za pęknięte szyby w oknach oraz zwiększonych wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 838,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

 

3) otrzymanej darowizny na festyn dla mieszkańców w kwocie 1.800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 385.410,00 zł, w tym na wszystkie cele w/w dochodach budżetowych w kwocie 139.538,00 zł oraz dla:

 

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 3.000,00 zł na najem miejsc postojowych,

b) 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 (100.000,00 zł w 2017 roku, a 800.000,00 zł w 2018 r.),

c) 1.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”,

 

d) 1.040,00 zł na zakup mebli w ramach zadania majątkowego pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu”,

 

e) 38.421,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (8.951,00 zł na roboty dodatkowe, 11.070,00 zł na utylizację czujek izotopowych systemu przeciwpożarowego i 18.400,00 zł na zwiększenie zasobnika ciepła pojemnościowego oraz montaż wymiennika płytowego),

 

f) 71.000,00 zł na wykonanie nowych szyldów na budynku Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu (8.000,00 zł), na zakup i wykonanie wydawnictw promocyjnych, wykonanie i druk kalendarza na 2018 r. (33.500,00 zł), na organizację wizyty delegacji partnerskiego Rejonu Smolewicze, honorarium za wykonanie monodramu oraz wykonanie scenografii na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”, organizację koncertu młodzieżowego i uroczystości odsłonięcia tablicy na budynku urzędu upamiętniającej Polaków, którzy stracili życie w tym miejscu w okresie okupacji (29.500,00 zł);

 

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 8.589,00 zł w związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania majątkowego „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”;

 

3) Gminy Miłosław udziela się dotacji w kwocie 40.000,00 zł na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (Nagroda Kościelskich 2017).

 

Beata Matuszewska dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 56.600,00 zł dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na modernizację łazienek (20.000,00 zł) i na wypłatę nagród jubileuszowych (10.270,00 zł);

 

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni na usługi pocztowe (26.330,00 zł).

 

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 96.048,00 zł dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na wniesienie wkładu do zakupu autobusu (12.027,00 zł);

 

2) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni na naprawę instalacji odgromowej (4.281,00 zł) i na nauczanie indywidualne (6.963,00 zł);

 

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni na zakup odzieży BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi, na wykonanie pomiarów skuteczności działania ochrony przed skutkami dotyku pośredniego i dotyku bezpośredniego instalacji elektrycznej i dokonania badania rezystencji elektrycznej (10.238,00 zł), na modernizację pomieszczeń szkolnych (3.000,00 zł) i na pokrycie kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne (1.798,00 zł);

 

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (741,00 zł);

 

5) Starostwa Powiatowego we Wrześni na realizację grantów edukacyjnych, projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera, organizację Dnia Edukacji Narodowej i IV Powiatowego Pikniku Naukowego (37.000,00 zł) i na stypendia o charakterze motywacyjnym (20.000,00 zł).

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.421,00 zł, czyli do kwoty 5.569.435,00 zł;

 

2) w przedsięwzięciu pn.: „przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł, czyli do kwoty 2.839.294,00 zł;

 

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 44.674,00 zł, czyli do kwoty 29.785.237,00 zł;

 

4) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, czyli do 2018 r. i zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.613,00 zł;

 

5) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, czyli do 2017 r. i zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 472.749,00 zł;

 

6) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

 

a) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 900.000,00 zł (w 2017 r. 100.000,00 zł i w 2018 r. 800.000,00 zł);

 

b) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 15.000,00 zł (w 2017 r. nie planuje się wydatków, a w 2018 r. 15.000,00 zł);

 

c) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł (w 2017 r. nie planuje się wydatków, a w 2018 r. 100.000,00 zł);

 

d) „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 85.000,00 zł (w 2017 r. 40.000,00 zł i w 2018 r. 45.000,00 zł);

 

e) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 80.000,00 zł (w 2017 r. 32.000,00 zł i w 2018 r. 48.000,00 zł);

 

f) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 21.000,00 zł (w 2017 r. 3.000,00 zł i w 2018 r. 18.000,00 zł);

 

g) „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Okres realizacji na lata 2017 – 2019 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 316.000,00 zł (w 2017 r. 26.330,00 zł i w 2018 r. 157.990,00 zł i w 2019 r. 131.680,00 zł).

Radny Krzysztof Strużyński zaproponował, jeżeli są problemy z pozyskaniem firm na zimowe utrzymanie dróg, to może warto rozpocząć procedury przetargowe wcześniej, aby znaleźć odpowiedniego wykonawcę.

Beata Matuszewska dodała, że w związku z tym we wrześniu zostanie już rozpoczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg w powiecie wrzesińskim. 

Maria Taciak zapytała, gdzie są wynajmowane miejsca zadaszone na sprzęt drogowy.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że są wynajmowane garaże przy ul. Kaliskiej we Wrześni.

 

Krzysztof Strużyński zapytał, czy kwota 53.684,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni przeznaczona zostanie na budowę nowego budynku straży.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jest to kwota przeznaczona na wypłatę nadgodzin za pewien okres czasu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Józef Szafarek poinformował, że zwiększa się środki finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Zapytał, jak wygląda realizacja przetargów na realizację w/w zadania.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że dnia 25.08.2017 r. została podpisana umowa na Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodał, że natomiast na zaplecze dydaktyczno – sportowe każde postępowanie jest coraz droższe, kosztorysowo było 6.400.000,00 zł, a ostatnia propozycja jedynej firmy, która się zgłosiła w przetargu była na kwotę około 11.000.000,00 zł. Dopowiedział, że firmy mają obłożenia i duże problemy z pracownikami, w związku z tym oferują wysokie ceny za wykonanie zadań. Poinformował, że firma, która realizuje zadanie na danym terenie, jest bardziej skłonna przyjąć kolejne zlecenie. Dodał, że firma, która wygrała przetarg na wykonanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, może będzie zainteresowana również wzięciem udziału w przetargu na zaplecze dydaktyczno – sportowe, ponieważ przy kosztach stałych dla takiej firmy jest to korzystniejsze, aby wziąć dodatkowe zlecenie.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy firmy z powiatu wrzesińskiego nie są zainteresowane wykonaniem powyższych inwestycji.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że firmy z powiatu wrzesińskiego nie są zainteresowane przetargami na w/w zadania. Dodał, że na rynku budowlanym jest coraz więcej firm, do których poszukiwani są pracownicy, a także wydłużyły się okresy zamawiania materiałów budowlanych. Dopowiedział, że również został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki, który wygrała firma z Nekli.

 

Krzysztof Strużyński zapytał, jaka firma wykonuje zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że tę inwestycję wykonuje firma z Gniezna, która realizuje działania zgodnie z planem.

Józef Szafarek zapytał, czy Inspektorat Nadzoru Budowlanego szacuje szkody powstałe podczas nawałnicy dla wszystkich gmin.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Inspektorat Nadzoru Budowlanego szacuje szkody dla wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego. Dodał, że najpierw gminy powołały komisje, w których jedna z osób powinna posiadać uprawnienia budowlane. Dopowiedział, że Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że te oszacowania są nie ważne, mimo iż, wszystkie zadania były wykonywane zgodnie z nowo wydanym rozporządzeniem ministra Mariusza Błaszczaka. Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że nadzór budowlany może tylko szacować szkody. Poinformował, że w związku z tym zaczęto tworzyć zespoły, sprowadzać Inspektorów Nadzoru Budowlanego z Wielkopolski, a nawet z Kielc i Krakowa. Dodał, że do wczoraj tj. 38.08.2017 r. było 800 wniosków, z czego 400 było już oszacowanych. Dopowiedział, że najprawdopodobniej powróci się do powołanych wcześniej komisji gminnych, ponieważ zgłoszenia wciąż napływają.

Maria Taciak zapytała, czy zgłoszenia te następują po uprzednim oszacowaniu przez PZU, czy można robić to równolegle.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że nie jest to zależne od siebie i bez względu na to, czy ktoś był ubezpieczony, jest to pomoc rządowa i ma prawo otrzymać ją każdy. Dodał, że nie są brane pod uwagę prace wykonane przez mieszkańców przed przybyciem komisji. Dopowiedział, że stan szkód szacowany jest w momencie przybycia komisji, a wszystko co zostało zrobione wcześniej nie jest brane do oszacowania szkód.

Maria Taciak dodała, że jest to nieodpowiedzialne, ponieważ poszkodowani muszą czekać za komisją, która oszacuje szkody i nie mogą wykonać wcześniej żadnych innych prac związanych z powstałymi szkodami na ich terenie.

Janusz Balcerzak poinformował, że oprócz realizacji Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii i zaplecza dydaktyczno – sportowego są jeszcze dwie bursy. Dodał, że jedna z nich znajduje się przy ul. Słowackiego, a druga przy ul. Gnieźnieńskiej. Zapytał na jakim etapie jest modernizacja w/w burs.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że na bursę przy ul. Słowackiego był rozstrzygnięty przetarg, jednak firma, która go wygrała wycofała się z realizacji zadania. Natomiast bursa przy ul. Gnieźnieńskiej planowana jest na 2019 r. Dodał, że modernizacja warsztatów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni również przewidziana jest na 2019 r., ponieważ najpierw zostanie wybudowana hala sportowa.

Józef Szafarek zapytał, kto wygrał przetarg na budowę Straży Pożarnej we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że przetarg na budowę Straży Pożarnej we Wrześni wygrała firma z Gniezna. Dodał, że do listopada 2017 r. firma zobowiązana jest zrealizować zadanie polegające na wykonaniu stanu surowego budynku.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w umowie podpisanej między powiatem wrzesińskim, a Urzędem Marszałkowskim istnieje graniczna data wykorzystania środków na realizację wyżej wymienionej inwestycji.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że środki należy wykorzystać do końca perspektywy, która jest określona do 2020 r. + 2 lata. Dodał, że jest ustalony harmonogram, który przewidywał zakończenie inwestycji na 2019 r.

Janusz Balcerzak zapytał, czy istnieje już informacja, kiedy odbędzie się sesja Rady Powiatu poświęcona szczególnie aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że sesja Rady Powiatu poświęcona sytuacji szpitala odbędzie się w momencie, kiedy będą znane wszystkie informacje na temat sieci szpitali i związanego z tym finansowania. Poinformował, że niepokojące jest to, że w sieci nie znalazł się oddział udarowy. Dodał, że prowadzone były rozmowy, iż Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozpisze część konkursową, aby m.in. udarówka mogła być realizowana z części konkursowej. Konkurs do dziś się nie odbył. Dopowiedział, że w lipcu wydano rozporządzenie, które zobowiązuje szpitale do podwyższenia kwot personelu medycznego. Poinformował,  że najprawdopodobniej zostały wstrzymane konkursy, w których można by było uzupełniać finansowanie tych zadań, które nie zostały objęte siecią szpitali. Dodał, że na jednej z sesji Rady Powiatu postara się przedstawić, aby do czasu rozstrzygnięcia Rada wyasygnowała kwotę na sfinansowanie udarówki w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli,Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 30 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.