Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3150
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 29 / 2017

PROTOKÓŁ NR 29/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ
z dnia 6 lipca 2017 r.

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XXXIII sesję Rady Powiatu.
4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027. 
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXXIII sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXXIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że zostanie wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Poinformowała, że zmiany dotyczą kar, które były naliczane z tytułu zamówień realizowanych w 2016 r. Dodała, że kary traktowane są jako wydatek i należy je włączyć w koszty poza projektem, w kwocie 15.125,28 zł. Dopowiedziała, że w projekcie uchwały całkowita wartość projektu wynosiła 48.517.689,80 zł, z tego koszty poza projektem 604.164,13 zł, natomiast po wprowadzeniu zmian wartość całkowita projektu wyniesie 48.532.815,08 zł, z tego koszty poza projektem 619.289,41 zł. 

Poinformowała, że autopoprawka zostanie wprowadza również do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego. Dodała, że zmiany dotyczą także kar, które były naliczane z tytułu zamówień realizowanych w 2016 r., a które należy włączyć w koszty poza projektem. Dopowiedziała, że w projekcie uchwały całkowita wartość projektu wynosiła 29.557.404,72 zł, z tego koszty poza projektem 522.323,66 zł, natomiast po wprowadzenie zmian wartość całkowita projektu wyniesie 29.740.563,17 zł, z tego koszty poza projektem 705.482,11 zł. 

Beata Matuszewska poinformowała, że zostanie rozszerzony porządek obrad sesji o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16. Dodała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni będzie realizować przez 13 miesięcy w terminie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. w/w projekt w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopowiedziała, że całkowita wartość projektu wynosi 1.846.481,47 zł, z tego:
a) wartość dofinansowania na poziomie 85%, co stanowi kwotę w wysokości 1.569.509,24 zł;
b) wkład własny na poziomie 15%, co stanowi kwotę w wysokości 276.972,23 zł, z czego:

  • 89.612,23 zł to wkład własny pieniężny wniesiony przez Partnera projektu Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obszarów Wiejskich,
  • 187.360,00 zł to wkład własny niepieniężny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal szkoleniowych w tej placówce. 

Dodała, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony został plan dotacji na 2017 r. o kwotę 15.677,43 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 597.923,00 zł z tytułu :
1) otrzymania dofinansowania do realizacji projektów:
a) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w kwocie 549.423,00 zł,
b) „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w kwocie 39.915,00 zł;
2) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii i wody w kwocie 2.480,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
3) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia instalacji ciepłej wody w kwocie 3.005,00 zł oraz z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 1.000,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;
4) osiągniętych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 120,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
5) otrzymania darowizny na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym w kwocie 1.980,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 597.923,00 zł, z tego:
1) zwiększa się plan o kwotę 2.480,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
2) zwiększa się plan dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni o kwotę:
a) 4.005,00 zł na zakup materiałów do remontu i organizację festynu dla mieszkańców placówki,
b) 28.800,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (15.300,00 zł) i na modernizację łazienek (13.500,00 zł);
3) zwiększa się plan dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny we Wrześni o kwotę:
a) 1.980,00 zł na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym;
b) 50.000,00 zł na zakup kotła grzewczego;
4) zwiększa się plan na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych” o kwotę:
a) 35.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, 
b) 25.000,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
c) 7.204,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni;
5) wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania majątkowego „Zakup przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni” w kwocie 20.000,00 zł;
6) zwiększa się plan dla Starostwa Powiatowego we Wrześni o kwotę 238.837,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe i o kwotę 19.001,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;
7) o kwotę 165.616,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

Dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 66.012,00 zł z przeznaczeniem dla:
1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na szkolenie pracowników zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł;
2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na wypłatę nagród jubileuszowych zwiększa się plan o kwotę 4.112,00 zł;
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł;
4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na zatrudnienie kierowcy zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł;
5) Starostwa Powiatowego we Wrześni na dofinansowanie wypoczynku małoletniej z terenu powiatu wrzesińskiego umieszczoną w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł. 

Natomiast rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 52.265,00 zł z przeznaczeniem dla:
1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na indywidualne nauczanie zwiększa się plan o kwotę 8.265,00 zł;
2) Starostwa Powiatowego we Wrześni na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych z prowadzącymi zajęcia w ramach przedsięwzięcia „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno – sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” zwiększa się plan o kwotę 44.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą podjętych powyżej uchwał Rady. 

Józef Szafarek zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na salę gimnastyczną przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński odpowiedział, że przetarg nie został rozstrzygnięty, oferta znacznie przekraczała kwotę podaną w kosztorysie zadania. 

Józef Szafarek zapytał, kiedy zostanie rozpoczęta przebudowa ul. Kościuszki we Wrześni. 


Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że po przeanalizowaniu, stwierdzono, że na początku zostanie zrealizowane zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki”. Poinformował, że przebudowa ul. Kościuszki zostanie przełożona na 2018 r. Dodał, że planuje się wyłonić wykonawcę do końca 2017 r., a w 2018 r.  rozpocząć realizację zadania. 


Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.


Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak
Referat Kontroli,
Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 29 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.