Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3275
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 28 / 2017

PROTOKÓŁ NR 28/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:
1) Beata Matuszewska, skarbnik powiatu,
2) Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XXXII sesję Rady Powiatu.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.
5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027. 
6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie. 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXXII sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXXII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Pkt 4 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie sprawozdania Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody zaplanowane w kwocie 67.011.059,95 zł zostały wykonane w kwocie 67.388.593,99 zł, co stanowi 100,56% planu.

Dodała, że na plan i wykonanie dochodów składają się:
a) dotacje celowe z budżetu państwa – 97,73% wykonania planu,
b) subwencja ogólna – 100% wykonania planu,
c) dochody własne – 103,29 wykonania planu,
d) środki pozyskane z dodatkowych źródeł – 87,70% wykonania planu.

Na wykonanie dochodów własnych wpływ miały m.in.:
a) dochody z mienia powiatu zaplanowane w kwocie 3.519.972,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 3.822.196,76 zł, co stanowi 108,59 % planu.
Dodała, że sprzedano 14 działek położonych w miejscowości Bierzglinek, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy szeregowej. Dopowiedziała, że sprzedano 7 działek również w Bierzglinku przeznaczonych częściowo pod tereny zabudowy usługowej oraz częściowo pod tereny rolnicze, a także działkę pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Poinformowała, że sprzedano lokal nr 5 o charakterze użytkowym przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonał sprzedaży kotła warzelnego elektrycznego oraz maszyn rolniczych.
b) podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 102,67% planu,
c) odsetki od rachunków bankowych,
d) wpływy z opłat komunikacyjnych.

Beata Matuszewska poinformowała, że środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 1.998.011,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.752.273,39 zł, co stanowi 87,70% planu: 
a) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 83.998,00 zł nie wpłynęły do budżetu; 
b) dotacje pozyskane z gmin powiatu wrzesińskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku” wpłynęły do budżetu. Zostały zwrócone gminom, ponieważ całość zadania została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dodała, że wydatki zaplanowane w kwocie 66.627.236,95 zł zostały wykonane w kwocie 63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76% planu:
1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.170.672,95 zł zostały wykonane w kwocie 60.415.279,53 zł, co stanowi 95,64 % planu, w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
b) dotacje na zadania bieżące,
c) obsługa długu,
d) wydatki na programy finansowane,
e) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki majątkowe zaplanowane w 3.456.564,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.721.288,70 zł, co stanowi 78,73 % planu, w tym:
a) inwestycje,
b) zakupy inwestycyjne,
c) dotacje na inwestycje 
d) wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy.

Inwestycje, które miały wpływ na wydatki majątkowe:

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września” – plan wydatków w wysokości 201.203,00 zł nie został wykonany. Ze względu na nie otrzymanie pełnej możliwej dotacji oraz zbyt krótki czas przewidziany na realizację zadania odstąpiono od wykonania przedmiotowej inwestycji.
  • „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – plan wydatków w wysokości 296.937,00 zł został wykonany w kwocie 26.937,00 zł, co stanowi 9,07% planu. Dodała, że pozostała kwota przeznaczona była na wykup gruntów, lecz nie było podjętej decyzji o możliwości wypłaty tych środków. W związku z tym zostaną zrealizowane w 2017 r. 
  • przeprowadzono modernizację budynków szkolnych za kwotę 377.934,75 zł. W ramach tych środków zmodernizowano klasy lekcyjne i korytarze w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni i w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, a także budynek dydaktyczny w Bierzglinku;
  • wykonano sieć teleinformatyczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz przyłącze do węzła cieplnego w starym budynku szkolnym Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 228.968,48 zł;
  • zmodernizowano sieć w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz pomieszczenia kuchennego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni za kwotę 87.520,50 zł;
  • Powiat zakupił od SIWL Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Leśnej 10, który w przyszłości ma zostać przeznaczony pod budowę sali gimnastycznej.

Beata Matuszewska poinformowała, że kwota długu na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 9.133.823,00 zł. Do dnia 31.12.2016 r. powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 2.433.823,00 zł. W trakcie 2016 r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, zatem na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie powiatu wynosiło 6.700.000,00 zł. 

Przewodniczący komisji dodał, że dochody ogółem wykonano w 2016 r. w wysokości 67.388.593,99 zł, co stanowi 100,56 % planu, natomiast wydatki ogółem wykonano w wysokości 63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76 % planu. Na koniec 2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa na poziomie 4.252.025,76 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 3.152.013,78 zł. Zapytał o:
a) rozdysponowanie nadwyżki,
b) sytuację finansową Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., a także czy część dawnego budynku szpitala została sprzedana. 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Zarząd Powiatu przygotował projekt rozdysponowania nadwyżki, a Rada Powiatu podjęła uchwałę. Dodała, że została rozdysponowana kwota w wysokości 2.300.000,00 zł z nadwyżki, która została przeznaczona na inwestycje drogowe, na zadania oświatowe i pomoc społeczną. 

Poinformowała, że w 2008 r, kiedy rozpoczęto budowę Szpitala Powiatowego we Wrześni powiat wrzesiński udzielił wsparcia i poręczenia spółce. Dodała, że co roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej zapisane są środki finansowe na ten cel. Dopowiedziała, że w 2016 r. na udzielenie wsparcia zaplanowano 2.000.000,00 zł, a wydatkowano 1.600.000,00 zł. Poinformowała, że w 2017 r. nie udzielono jak na razie wsparcia spółce, a w budżecie zaplanowane jest na ten cel 1.300.000,00 zł i 700.000,00 zł na poręczenia. Dodała, że szpital może złożyć wniosek do Zarządu, iż nie posiada środków na rachunku bankowym, jednak musi to udokumentować. Na tej podstawie i zgodnie z harmonogramem i możliwościami finansowymi jakie posiada powiat, udziela wsparcia, a resztę kosztów pokrywa szpital. 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że co roku w budżecie powiatu zaplanowane są środki finansowe, które nie mogą być przeznaczone na inny cel, jak tylko na udzielenie wsparcia. Dodał, że w sytuacji, kiedy szpital złoży wniosek do Zarządu, iż nie posiada środków finansowych na rachunku bankowym to sprawdza stan finansowy spółki i bada, czy faktycznie nie jest wstanie uregulować samodzielnie należności. 

Beata Matuszewska dodała, że dopłata może być zwrotna. W przypadku, kiedy szpital będzie posiadał środki finansowe może, ale nie musi zwrócić udzielonej dopłaty powiatowi. 

Radna Maria Taciak zapytała, czy w 2016 r. powiat wywiązał się w 100% w stosunku do wszystkich zobowiązań spółki. 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że nie została opłacona jedna rata. Poinformowała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni wydatkowało kwotę 1.621.875,00 zł na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Dodała, że plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań szpitala w wysokości 2.035.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.621.875,00 zł, co stanowi 79,70 % planu. 

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w dawnym budynku szpitala znajdowała się stacja krwiodawstwa, która dzierżawiła od szpitala odpowiednią powierzchnię budynku. Dodał, że natomiast oddział z Poznania zwrócić się o możliwość wykupienia powierzchni. Dopowiedział, że stacja krwiodawstwa znajduje się w prawym skrzydle budynku przychodni przy szpitalu. 

Maria Taciak zapytała, w którym z dokumentów spółki (określającym kompetencje Rady Nadzorczej czy w statucie spółki) został zawarty zapis upoważniający do wykonywania transakcji zbywania lub nabywania majątku.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że zapis znajduje się w umowie spółki i należy to do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Szpitala. Dodał, że sprzedaż prawego skrzydła przychodni nastąpiła w połowie 2016 r. Dopowiedział, że w przypadku zmiany udziałów spółki należy dokonać jej poprzez podjęcie uchwały Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy w Szpitalu Powiatowym we Wrześni zostanie otworzona dializa nerek.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że prezes szpitala prowadzi rozmowy na temat sytuacji szpitala. Dodał, że na ten moment nie wiadomo, jak będzie wyglądać finansowanie bieżącej działalności szpitala. Dopowiedział, że zostało przygotowane rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które określi poziomy referencyjne szpitali i zasady, jak będzie przekładać się to na ryczałtowe finansowanie. Poinformował, że proponowana reforma może zabezpieczyć pełne finansowanie, jednak w mniejszym zakresie np. 4 oddziałów, a pozostałe należałoby finansować we własnym zakresie. Dodał, że w czerwcu 2017 r. mają zostać rozpisane konkursy dla szpitali ubiegających się o dofinansowanie dodatkowych oddziałów, które w rozporządzeniu nie zostaną ujęte formą ryczałtową. Dopowiedział, że nowa reforma zostanie wprowadzona w październiku 2017 r., a konkurs ogłoszony zostanie w kwietniu 2018 r. 

Maria Taciak zapytała, czy na ten moment funkcjonuje w Szpitalu Powiatowym we Wrześni oddział udarowy.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że funkcjonuje oddział neurologiczny, na którym znajdowało się 16 miejsc dla pacjentów z udarem. Poinformował, że w 2016 r. szpital finansował z własnych środków udarówkę. Dodał, że po rozliczeniu na koniec roku Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję, że nie zapłaci szpitalowi za te świadczenia. Dodał, że władze szpitala będą dążyć do tego, aby udarówka była oddziałem włączonym do podstawowych oddziałów opłacanych w formie ryczałtowej. 

Maria Taciak zapytała, czy przy kontraktowaniu na 2016 r. pododdział udarowy również był wpisany. Dodała, że w jednej z pras znajdował się artykuł, iż Szpital Powiatowy we Wrześni złożył w 2011 r. wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie oddziału udarowego. 

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że udarówki nie brano pod uwagę przy kontraktowaniu na 2016 r. Poinformował, że przed 2011 r. Szpital Powiatowy we Wrześni posiadał kilka łóżek dla pacjentów z udarem w ramach oddziału wewnętrznego. Dodał, że następnie Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że szpital we Wrześni nie spełnia warunków, aby móc kontraktować usługi dotyczące leczenia udarowego, a to spowodowało, że leczenie zaczęło odbywać się w systemie neurologicznym. Dopowiedział, że rozbudowa szpitala miała przyczynić się do osiągnięcie standardów, które umożliwią uzyskanie kontraktów. Poinformował, że aktualnie trwa etap rozstrzygania, jakie świadczenia będą objęte finansowaniem ryczałtowym.

Radny Mirosław Balicki poinformował, że mając skierowanie na badanie rezonansem magnetycznym, należy opłacić tę usługę. 

Dionizy Jaśniewicz dodał, że za pacjentów szpitala, którzy zostali skierowani na rezonans magnetyczny, koszty wykonania badania w 100% pokrywa szpital. Natomiast osoby, które otrzymały skierowanie od lekarza rodzinnego sami opłacają badanie.

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 188.055,00 zł z tytułu :
1) decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony zostaje plan dotacji o kwotę 135.321,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 w tym na:
a) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
b) zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych; 
2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony zostaje plan dotacji o kwotę 5.600,00 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;
3) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w kwocie 1.200,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;
4) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;
5) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej, kosztów roku ubiegłego oraz wypłaconego odszkodowania za wybicie szyby w drzwiach wejściowych w kwocie 31.020,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;
6) zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń oraz zwrotów kosztów w kwocie 7.376,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
7) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.738,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie;
8) osiągniętych wpływów z tytułu mediów w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 296.905,00 zł, w tym na wszystkie cele wymienione powyżej w dochodach budżetowych w kwocie 188.055,00 zł, a także zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego we Wrześni o kwotę 108.850,00 zł na:
1) uruchomienie w sezonie letnim Ośrodka Relax w Orzechowie (25.450,00 zł);
2) cele promocyjne powiatu w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne (37.700,00 zł);
3) zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (5.000,00 zł);
4) organizację wydarzeń mających na celu promocję kultury na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu oraz organizację dożynek w Pyzdrach (29.700,00 zł);
5) realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w okresie letnim, czyli zabezpieczenie opieki nad dziećmi, ratownicy i opiekunowie (11.000,00 zł).

Dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.762,00 zł z przeznaczeniem dla:
1) Starostwa Powiatowego we Wrześni na:
a) pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka (dwoje małoletnich z terenu powiatu wrzesińskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego) zwiększa się plan o kwotę 2.062,00 zł,
b) wydatki partycypowania powiatu wrzesińskiego w kosztach związanych z modernizacją i konserwacją monitoringu wizyjnego miasta Września zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł,
c) materiały do wykonania drzwi przejściowych w budynku urzędu oraz wykonanie zabudowy meblowej zwiększa się plan o kwotę 9.700,00 zł,
d) dotacje dla organizacji pozarządowych zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł;
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na remont pokrycia dachowego oraz remont Sali rehabilitacyjnej zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł.

Natomiast rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 85.257,00 zł z przeznaczeniem dla:
1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni:
a) 20.110,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
b) 10.539,00 zł na indywidualne nauczanie;
2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni:
a) 6.889,00 zł na indywidualne nauczanie,
b) 34.600,00 zł na opłaty za media;
3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni 13.119,00 zł na wynagrodzenia osób na zastępstwo oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 5.000,00 zł;
2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”, okres realizacji tego zadania to lata 2018 – 2021;
3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, okres realizacji 2017 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 29.226,00 zł ( w 2017 r. – 6.089,00 zł, w 2018 r. – 14.613,00 zł i w 2019 r. – 8.524,00 zł).

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, czy powiat wrzesiński na obecny moment zaciągnął jakiś kredyt.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że nie ma jeszcze podpisanych umów na projekty złożone przez powiat wrzesiński. Dodała, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wszystko zostanie rozstrzygnięte. Dopowiedziała, że na ten moment nie ma potrzeby zaciągania kredytu przez powiat wrzesiński. 

Pkt 6 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że powiat wrzesiński otrzymał z Funduszu Pracy w ramach algorytmu na 2017 r. kwotę w wysokości 1.595.486,00 zł. Dodał, że w celu zwiększenia liczby aktywizowanych bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni opracował wnioski o przyznanie dodatkowych środków. 
Dopowiedział, że projekt:
1) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)”, którego celem jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 782 226,57 zł, a dofinansowania z UE 1 514 892,58 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.
2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wartość projektu wynosi 2 318 902,38 zł, a dofinansowania z UE 1 954 370,93 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Poinformował, że urząd otrzymał na projekt „Praca dla Młodych” kwotę w wysokości 2.528.600,00 zł, a na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 189.300,00 zł. Ogólna kwota środków finansowych przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu w 2017 r. wynosi 8.007.100,00 zł. Dodał, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni opracował 2 wnioski o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wartości 328.400,00 zł. Dopowiedział, że urząd również otrzyma środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego o wartości 125.600,00 zł. 

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że:
1) w ramach Funduszu Pracy planuje się aktywizować około 200 osób bezrobotnych;
2) projekt w ramach POWER przewidziany jest dla 294 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia;
3) projekt w ramach WRPO przewidziany jest dla 214 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia;
4) projekt „Praca dla Młodych” dotyczy umów podpisanych przez pracodawcę, który otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30 roku życia. Po zakończeniu refundacji pracodawca lub przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez minimum 12 miesięcy. W 2017 r. zawarto z pracodawcami 7 umów, na których zatrudniono 14 bezrobotnych;
5) w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy mogą ubiegać się pracodawcy mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu wrzesińskiego. Projektem objętych zostało 203 osoby;
6) dodatkowo z rezerwy otrzymano 125.600,00 zł na priorytety tj.: wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają matury, wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powyżej 25 roku życia, wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych, wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto procedurę restrukturyzacji.

Eugeniusz Wiśniewski dodał, że w sierpniu 2016 r. została podpisana umowa odnośnie świadczenia działań aktywizacyjnych pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni a realizatorem – Firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Targowa 35. Dodał, że w ramach powyższej umowy urząd był zobowiązany skierować do realizatora 300 osób długotrwale bezrobotnych, mających ustalony III lub II profil pomocy. Dopowiedział, że w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych osoby długotrwale bezrobotne są kierowane do realizatora (agencji zatrudnieniowej), którego zadaniem jest indywidualne podejście do osoby bezrobotnej i doprowadzenie do zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej przez min. 50% uczestników projektu. Poinformował, że do końca kwietnia 2017 r. do realizatora skierowano 487 osób i 51 osób w maju 2017 r., z czego do 30.04.2017 r. 46 osób podjęło już pracę i 165 osób zostało wyrejestrowane z powodu odmowy udziału w projekcie lub niestawienie się na wezwanie. Dodał, że w sierpniu 2016 r. podpisano umowę dotyczącą działań aktywizacyjnych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni, a Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopowiedział,  że celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 200 osób zaliczonych do III profilu pomocy i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie subregionu konińskiego. Planowane są m.in.: bezpłatne szkolenia zawodowe i 3 – miesięczne staże. Dodał, że do projektu skierowano aktualnie 37 osób. 

Poinformował, że na koniec kwietnia 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 1216 osób i wynosi 1628. Stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim wynosi 5,3 punktu procentowego. Dodał, że dynamika zmniejszania się bezrobocia w powiecie wrzesińskim jest większa niż w kraju i w województwie wielkopolskim. Dopowiedział, że potwierdza to spadek stopy bezrobocia o 4,2 punktu procentowego w porównaniu do kwietnia 2016 r. Poinformował, że w tym samym okresie spadek stopy bezrobocia w kraju i w województwie wielkopolskim był mniejszy i wyniósł odpowiednio 1,8 i 1,4 punktu procentowego. Dodał, że spadek bezrobocia jest efektem dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego powiatu. Dopowiedział, że do spadku liczby bezrobotnych przyczyniło się, niewątpliwie, pozyskanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową. Poinformował, że pozyskane środki nie tylko pomogły osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia, ale też wpłynęły znacząco na rozwój gospodarczy. Dodał, że nie bez znaczenia są także realizowane przez Urząd Pracy projekty wsparcia kierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Dopowiedział, że dziś przynoszą one pozytywne i wymierne rezultaty. Poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.


Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek 


Protokołowała:

Marta Maciejczak
Referat Kontroli,
Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 28 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.