Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3273
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 27 / 2017

PROTOKÓŁ NR 27/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) członkowie Komisji Rozwoju Lokalnego,

2) Beata Matuszewska, skarbnik powiatu,

3) Małgorzata Lisiecka, skarbnik Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Powiatu.
 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.
 5. Zapoznanie się z możliwością wsparcia działań mieszkańców powiatu w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „ Z NAMI WARTO” w 2017 roku.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. Przedstawił tytuły projektów uchwał:

1) w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej;

2) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

Członkowie Komisji Rozwoju Lokalnego i Komisji Budżetowo – Finansowej zaproponowali jednogłośnie radną Marię Taciak na kandydata do nowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, ze względu na to, iż działa w dotychczasowym składzie komisji.

3) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

4) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

5) zmieniającej uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

6) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki budżetowe zwiększają się o tę samą kwotę 210.156,00 zł z tytułu:

 

1) udzielonego wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

 

2) planowanego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w formie dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna” w kwocie 40.000,00 zł;

 

3) otrzymanej darowizny na pokrycie kosztów wypoczynku letniego wychowanków, transportu oraz wykonanie szafy na sprzęt sportowy w kwocie 21.000,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

 

4) osiągniętych wpływów z tytułu wydawania duplikatów świadectw w kwocie 156,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

 

5) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

 

Dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.135,00 zł i przeznacza się dla Starostwa Powiatowe we Wrześni:

 

1) 3.685,00 zł na najem urządzeń wielofunkcyjnych i na usługi pocztowe;

 

2) 8.450,00 zł na zadanie majątkowe „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów – aktualizacja dokumentacji projektowej”;

 

3) 10.000,00 zł na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.

 

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł i przeznacza się dla:

 

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwotę 13.000,00 zł na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i na organizację XLI Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;

 

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwotę 10.500,00 zł na zadanie majątkowe „Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania”;

 

3) Liceum Ogólnokształcącego kwotę 1.500,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

 

4) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni kwotę 1.000,00 zł na zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Beata Matuszewska poinformowała, że dokonuje się zmiany nazwy zadania

 • z: „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach”,
 • na: Dotacja dla Parafii … na renowację drzwi …”.

 

Dodała, że przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

Dopowiedziała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań" zwiększa się planowane nakłady finansowe w 2017 roku o kwotę 1.861,00 zł to jest do kwoty 128.761,00 zł.

Radna Maria Taciak zapytała, z jakiego rozdziału klasyfikacji budżetowej przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że środki na budowę chodnika w miejscowości Otoczna przenosi się z rozdziałów: Zakupy i Usługi remontowe, z każdego po 25.000,00 zł.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy zostały złożone wnioski na budowę chodnika w miejscowości Otoczna i na udzielenie dotacji dla Parafii w Pyzdrach.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zadanie dotyczące Parafii w Pyzdrach było już wpisane do budżetu powiatu, zmienia się tylko nazwę tego zadania. Poinformowała, że natomiast zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna” było uwzględnione przy projekcie budżetu powiatu. Dodała, że w związku z tym, iż Gmina Września na realizację tego zadania przekazała 40.000,00 zł, powiat będzie w stanie wykonać zadanie w tym roku. Dopowiedziała, że wszystkie zadania majątkowe związane z inwestycjami drogowymi zostają ujęte co roku w budżecie powiatu.

 

Józef Szafarek zapytał, czy budowa szkoły w miejscowości Otoczna realizowana jest z budżetu powiatu i budżetu gminy.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że powiat na ten cel przeznacza 50.000,00 zł, a Gmina Września 40.000,00 zł. Dodała, że w 2016 r. powiat otrzymał 100.000,00 zł na budowę chodnika w Chwalibogowie i Otocznej. Dopowiedziała, że realizacja zadań jest skuteczniejsza, kiedy koszty danej inwestycji dzielone są między powiat i gminę.

 

Radny Mirosław Balicki zapytał, czy budowa chodników w miejscowościach: Pałczyn, Czeszewo i Orzechowo realizowana jest z budżetu powiatu i budżetu gmin.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że budowa powyższych chodników jest realizowana tylko z budżetu powiatu.

 

 

Pkt 5 Zapoznanie się z możliwością wsparcia działań mieszkańców powiatu w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „ Z NAMI WARTO” w 2017 roku.

Małgorzata Lisiecka, skarbnik Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO” poinformowała, że zakończone zostały 3 nabory:

1) zachowanie dziedzictwa lokalnego

Dodała, że zadanie to dotyczy ochrony zabytków, a przede wszystkim kościołów. Zostały złożone 4 wnioski, które pozytywnie oceniono przez Radę LGD, mieściły się w określonym limicie środków i na każdy wniosek zostało przeznaczone dofinansowanie. Dopowiedziała, że nabór był ogłoszony pod koniec 2016 r., a pierwsze umowy były podpisane w kwietniu 2017 r.

Maria Taciak zapytała, jakie są przydzielane kwoty dofinansowania.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że przydzielono:

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Miłosławiu – 97.826,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie 7 witraży ornamentowych w kościele pw. Św. Jakuba w Miłosławiu,

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie – 117.178,11 zł na remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Żerkowie,

3) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Pyzdrach – 99.428,10 zł na remont elewacji wraz z wymianą okien z parapetami wewnętrznymi i drzwi budynku poklasztornego od strony ul. Zamkowej w Pyzdrach,

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku – 67.161,00 zł na konserwacje pokrycia dachu z gantów, konstrukcji ciesielskiej dachu i wieży oraz oszalowania ścian, renowacja podłogi w kościele w Opatówku.

Małgorzata Lisiecka poinformowała, że kolejny nabór dotyczył budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Dodała, że kierowany był przede wszystkim dla gmin, które mogą otrzymać wsparcie na poziomie 63,63%. Dopowiedziała, że zostało złożonych 8 wniosków przez 7 gmin:

1) Gmina Kołaczkowo – 116.322,00 zł na utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie,

2) Gmina Żerków – 144.129,00 zł na przebudowę sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczonów,

3) Gmina Września – 194.969,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie,

4) Gmina Nekla – 91.398,00 zł na budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla,

5) Gmina i Miasto Pyzdry – 128.835,00 zł na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach,

6) Gmina Nekla – 38.254,00 zł na budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Opatówko,

7) Gmina Nowe Miasto nad Wartą – 139.273,00 zł na przebudowę sali wiejskiej w Chromcu,

8) Gmina Miłosław – 130.198,00 zł na remont i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Czeszewie.

Poinformowała, że kolejny nabór dotyczył składania wniosków na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach programu „Premia na start”. Dodała, że złożone 2 wnioski nie zmieściły się w limicie dostępnych środków, a 2 inne wnioski uzyskały niedostateczną ilość przyznanych punktów. Dopowiedziała, że ogólna kwota na ten nabór wynosiła 800.000,00 zł, natomiast złożone wnioski, które zdobyły minimalną ilość punktów były na ogólną kwotę 950.000,00 zł. Poinformowała, że 11 osób otrzymało dofinansowanie, a 2 wnioski były na liście rezerwowej. Dodała, że listę rankingową tworzy indywidualna ocena członków Rady LGD według lokalnych kryteriów wyboru. Dopowiedziała, że każdy członek ocenia samodzielnie złożone wnioski w formie elektronicznej, następnie odbywa się posiedzenie Rady LGD, podczas której sumowane są oceny tylko tych członków, którzy są obecni na posiedzeniu. Poinformowała, że wartości, które zostaną uzyskane stanowią podstawę do stworzenia listy rankingowej, na której pierwsze miejsca zajmują osoby z największą ilością punktów. Dodała, że każdy beneficjent ma prawo w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej złożyć protest wraz z uzasadnieniem, który trafia do przewodniczącego Rady LGD. Następnie przewodniczący kieruje wniosek do ponownej oceny przez członków Rady LGD. W przypadku, gdy wnioskodawca uzyska w ponownej ocenie większą ilość punktów niż za pierwszym razem, wtedy na liście rankingowej mogą nastąpić zmiany. Rada LGD we Wrześni może stwierdzić, że nie ma podstaw do ponownej oceny wniosku, i w takim przypadku beneficjent ma prawo odwołać się do sądu. Wszystkie protesty przekazywane są do Zarządu Województwa LGD.

Małgorzata Lisiecka poinformowała, że został ogłoszony konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej, na który zostało przeznaczone 2.700.000,00 zł. Dodała, że wnioski można składać w terminie 08.05. – 22.05.2017 r. Dopowiedziała, że LGD jest zobowiązane służyć doradztwem dla zainteresowanych osób.

Józef Szafarek zapytał, o jaką wysokość dofinansowania można wnioskować w konkursie na rozwijanie działalności gospodarczej.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że wysokość kwoty pomocy wynosi 5.000,00 zł – 25.000,00 zł (bez utworzenia miejsca pracy) lub powyżej 25.000,00 zł do 300.000,00 zł (przy utworzeniu miejsca pracy – minimum jedno miejsce pracy na każde rozpoczęte 100.000,00 zł wsparcia).

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, jeśli osoba planuje rozwinąć działalność gospodarczą na terenie gminy, która nie należy do LGD, gdzie ma zasięgnąć pomocy.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że podstawowym warunkiem złożenia wniosku do LGD jest konieczność bycia mieszkańcem obszaru, na którym działa określona siedziba LGD. Poinformowała, że Lokalna Grupa Działania „Z nami warto” z siedzibą we Wrześni działa na terenie 7 gmin: gminy Powiatu Wrzesińskiego oraz Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. Dodała, że beneficjent może zameldować się na okres tymczasowy na terenie powyższych gmin, co umożliwi złożenie wniosku. Dopowiedziała, że LGD we Wrześni przydziela dodatkowe punkty za stałe zameldowanym na terenie gmin, które należą do siedziby we Wrześni. Poinformowała, że o dofinansowanie w LGD we Wrześni mogą starać się firmy, które prowadzą działalność poza jego obszarem, ale planują otworzyć na nim oddział firmy. Dodała, że w przypadku spółki, na etapie składania wniosku wystarczy załączyć uchwałę Zarządu spółki o otwarciu nowego oddziału na obszarze LGD, natomiast na etapie weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski może wezwać o przedłożenie Krajowego Rejestru Sądowego z wpisem, który będzie dotyczył oddziału na obszaru, na którym był złożony wniosek. Dopowiedziała, że Urząd Marszałkowski przewiduje 7 dni na uzupełnienie dokumentacji.

Radny Jerzy Mazurkiewicz zapytał, jak rozliczany jest podatek VAT w firmach, które rozwijają działalność gospodarczą.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że 70% VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko w sytuacji, kiedy firma nie ma możliwości umieszczenia tego w kosztach. Dodała, że 70% wsparcia dotyczy kosztów netto.

Józef Szafarek zapytał, ile jest składanych wniosków o dofinansowanie na rozwijanie działalności gospodarczej.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że jest duże zainteresowanie konkursem na rozwijanie działalności gospodarczej. Poinformowała, że część osób odstępuje od złożenia wniosku ze względu na np. trwałość projektu, która wynosi minimum 3 lata, utrzymanie etatów, zatrudnianie osób z grupy defaworyzowanej.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, jakie osoby należą do grup defaworyzowanych.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że są 2 grupy defaworyzowane: kobiety do 30 roku życia i mężczyźni 55+. Poinformowała, że jeśli beneficjent nie wykaże, iż zatrudnił osobę bezrobotną lub z grupy defaworyzowanej, staje się to podstawą do cofnięcia dofinansowania. Dodała, że wnioskodawca musi sporządzać zapytania ofertowe na Portalu Ogłoszeń ARiMR, na każdy wydatek powyżej 20.000,00 zł netto.

Małgorzata Lisiecka poinformowała, że zostaną ogłoszone nabory na 2 projekty grantowe, na każdy z nich zostanie przeznaczone po 300.000,00 zł. Dodała, że mogą je realizować stowarzyszenia i samorządy. Dopowiedziała, że samorządy mogą skorzystać tylko z 20% kwoty przeznaczonej na granty (20% z 300.000,00 zł), czyli 60.000,00 zł. Dopowiedziała, że po konsultacjach prawnych, samorządy i stowarzyszenia otrzymują od LGD 100% wsparcia na realizację grantów (80% przed rozpoczęciem działania i 20% w formie refundacji). Dodała, że z grantów zostały wykluczone osoby fizyczne.

I projekt grantowy:

a) zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach obszaru LGD, na które przeznaczone jest 70.000,00 zł ( min. 2 działani,

b) budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD, na które zaplanowane jest 100.000,00 zł ( min. 3 miejsca takie powinny powstać),

c) organizacja imprez, wydarzeń rekreacyjnych i turystycznych, na które przeznaczonej jest 130.000,00 zł ( min. 8 imprez).

II projekt grantowy:

a) wydanie materiałów informacyjnych o walorach przyrodniczo – kulturalnych obszaru LGD, na które zaplanowano 50.000,00 zł,

b) organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań aktywizujących dla mieszkańców obszaru LGD, na które przeznaczone jest 70.000,00 zł,

c) doposażenie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, na które planuje się 180.000,00 zł.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, kiedy zakończy się budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że budowa boiska w Obłaczkowie zakończy się w 2018 roku.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w 2018 roku również będą ogłaszane nabory na wnioski o dofinansowanie np. na zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że następne konkursy na te wnioski zostaną ogłoszone w 2019 roku. Poinformowała, że środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane, przechodzą na następny nabór. Nabór na te same działania, nie odbywa się w jednym roku, ponieważ beneficjenci nie zdążą rozliczyć się z realizacji zadania. Dodała, że można starać się o dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł, jednak wniosek musi zostać sporządzony na 50.000,00 zł, ponieważ jest to minimalna wartość, na jaką składamy wniosek.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 27 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:45

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.