Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3271
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 26 / 2017

PROTOKÓŁ NR 26/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 27 marca 2017 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu oraz Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Informacja Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 4. Omówienie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu.
 5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Marka Dybę, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Marek Dyba przedstawił w formie prezentacji multimedialnej:

1) obiekty, które zostaną poddane kompleksowej modernizacji w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) obecną sytuację w szkolnictwie zawodowym w powiecie wrzesińskim;

3) plan zagospodarowania terenu:

a) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni,

b) bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni,

 

c) internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

4) kierunki kształcenia w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

5) wykorzystanie pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w wyniku realizacji projektu;

6) realizowane projekty przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Mirosław Balicki zapytał, na czym polega kształcenie w zawodzie monter mechatronik.

Marek Dyba odpowiedział, że uczniowie na kierunku monter mechatronik kształcą się w zawodach: mechanik, automatyk i elektryk.

Marek Dyba poinformował, że na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego planowany koszt wynosi 29.557.404,72 zł, w tym na:

1) zaplecze dydaktyczno – sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni – 7.161.807,41 zł;

2) bursę przy ul. Słowackiego we Wrześni – 3.931.369,47 zł;

3) bursę przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – 7.098.093,50 zł;

4) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 11.366.134,34 zł.

Marek Dyba przedstawił również w formie prezentacji multimedialnej informacje o Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący komisji zapytał, ile wynosi koszt inwestycji i jaki jest podział na kwotę dofinansowania i wkład własny.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński odpowiedział, że kwota dofinansowania wynosi 95%, a wkład własny 5%.

Mirosław Balicki zapytał, czy ze względu na nowe kierunki kształcenia zmieni się kadra.

Marek Dyba odpowiedział, że planuje się stworzyć bazę kadry zewnętrznej. Dodał, że ze względu na tematykę szkoleń, zatrudnione zostaną osoby, które specjalizują się w zakresie przemysłu.

Radna Maria Taciak zapytała, czy budowa i wyposażenie Centrum Treningowego jest związane z budową i wyposażeniem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Marek Dyba odpowiedział, że zmieniono nazwę projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że zmienia się tylko nazwa zadania, a pozostałe kwestie dotyczące realizacji projektu pozostają bez zmian. Poinformował, że poprzednia nazwa nie była powiązana z celem projektu. Dopowiedział, że natomiast nowa nazwa wskazuje, czym będzie zajmować się Centrum.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji przeczytał treść porządku obrad na XXX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 318.731,00 zł z tytułu:

 

1) planowanej sprzedaży autobusu Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zakupionego w ramach projektu „Sprawny dojazd”. Planowany dochód ze sprzedaży 125.000,00 zł;

 

2) otrzymanej darowizny na XXII Turniej Piekarsko – Cukierniczy w kwocie 1.400,00 zł oraz wpłat od lokatorów za media w kwocie 34.600,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

 

3) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w kwocie 1.731,00 zł;

 

4) otrzymanych dotacji celowych uzyskanych od każdej gminy powiatu wrzesińskiego po 10.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

 

5) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 106.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”.

 

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.986.343,00 zł dla:

 

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 123.185,00 zł na zakup autobusu;

 

2) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 96.100,00 zł na modernizację łazienek,

b) 53.959,00 zł na wyrównanie wynagrodzeń,

 

c) 6.500,00 zł na budowę budynku garażowo – magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne;

 

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 524.000,00 zł na zadanie majątkowe „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – na wykup nieruchomości i nadzory inwestorskie;

b) 450.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

 

c) 156.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”;

 

d) zmniejsza się plan o kwotę 29.336,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu”;

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na rewitalizację wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła na Lipówce;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 21.025,00 zł na realizację projektu w ramach Erasmus +;

 

6) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej zwiększa się dotację na dofinansowanie działalności w kwocie 61.200,00 zł;

 

7) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan dla każdej z tych szkół o kwotę 115.000,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych;

 

8) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 43.710,00 zł na zakup 40 komputerów poleasingowych.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 23.429,00 zł i przeznacza się dla:

 

1) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni 11.184,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

 

2) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach 5.667,00 zł na wzrost wynagrodzenia dla dyrektora placówki;

 

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni 550,00 zł w związku z umieszczeniem w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 1.731,00 zł na zwrot dotacji;

 

4) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 4.297,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

 

Dodała, że rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 84.851,00 zł i przeznacza się dla:

 

1) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni 4.719,00 zł na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie i 3.736,00 zł na przeprowadzenie robót remontowo – budowlanych w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku szkoły;

 

2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 3.696,00 zł na aktualizację oprogramowania „Pakiet Poszerzony Logopedii”;

 

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni 3.000,00 zł na opłacenie różnic kursowych i opłat bankowych związanych z realizacją projektu „Europejski Dom Przyszłości stworzony przez uczniów”, 4.000,00 zł na koszty wyjazdu służbowego do Hanoweru oraz 22.400,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych;

 

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 2.250,00 zł na koszty wyjazdu służbowego do Hanoweru i 29.698,00 zł na zakup wyposażenia do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych;

 

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 7.941,00 zł na podatki oraz na wykonanie przycinki w obrębie korony drzew, 3.011,00 zł na XXII Turniej Piekarsko – Cukierniczy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na szkolenie pracowników;

 

6) Miasta Zielona Góra dotację w kwocie 400,00 zł na kształcenie uczniów.

Beata Matuszewska poinformowała, że dokonuje się zmiany nazw 2 zadań:

a) z „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewski na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Grabowie Królewskim” na „Dotacja … pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim”.

b) z „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii …”.

 

Dodała, że przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe:

a) w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie aranżacji zieleni oraz nawodnienia terenu w zakresie budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii;

b) w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie nasadzeń 200 sztuk drzew na obszarze Gminy Miłosław.

Dopowiedziała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) przedsięwzięcie pn.: "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" zmienia nazwę na pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu…”;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września.

Maria Taciak poinformowała, że powiat nie otrzymał dofinansowania na inwestycję pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września, a mimo to zadanie zostanie realizowane. Zapytała, jak wpłynie to na zaplanowane wydatki w budżecie powiatu na 2017 r.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że inwestycja zostanie wykonana w tym roku, a zapłata nastąpi w dwóch latach. Dodał, że początkowo planowano, aby rozbudowa ul. Kościuszki odbyła się w dwóch etapach, jednak takie działanie zwiększyłoby koszty wykonania inwestycji.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki na to zadanie planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Mirosław Balicki poinformował, że wykonanie nasadzeń drzew powinno odbyć się na terenie wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że środki finansowe na wykonanie nasadzeń dróg pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska. Dopowiedział, że przy przebudowie drogi Kozubiec – Sarnice wycięto znaczną ilość drzew i w zamian za ich usunięcie zostaną nasadzone nowe drzewa na obszarze Gminy Miłosław.

Beata Matuszewska poinformowała, że wykonanie nasadzeń 200 sztuk drzew na obszarze Gminy Miłosław jest zadaniem Referatu dróg Powiatowych. Dodała, że ze środków finansowych, które pozostały z zimowego utrzymania dróg powiatowych zostanie wykonane: wyrównanie dróg gruntowych, oznakowania poziome, odmulanie rowów, profilowanie poboczy, wykonanie podsypki na drodze powiatowej w Marzeninie i Nekielce.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, jak będzie wykonywana wycinka poboczy na drogach powiatowych.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że Referat Dróg Powiatowych przygotowuje zestawienie obszarów, na których wykonanie wycinki poboczy zlecone zostanie firmie zewnętrznej. Dodał, że firma wykona koszenie poboczy, a Referat Dróg Powiatowych dalsze ścinanie poboczy.

 

Pkt 8 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 26 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:45

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.