Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3243
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 10:56

Treść strony

Protokół nr 25 / 2017

PROTOKÓŁ NR 25/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 22 lutego 2017 r.

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu oraz Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji przeczytał treść porządku obrad na XXIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” Grzegorza Stangreciaka, zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Grzegorz Stangreciak przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o modernizacji i rozbudowie Centrum Oświatowego. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna Maria Taciak zapytała, czy wysokość pomieszczeń na poddaszu odpowiada obowiązującym normom.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że poddasze jest stosunkowo wysokie i na jego środku znajduje się tzw. wyspa, która zapewnia odpowiednią wysokość pomieszczeń.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, jakie ogrzewanie będą posiadać bazy pobytowe.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej będzie ogrzewanie gazowe, natomiast w bursie przy ul. Słowackiego aktualnie jest kotłownia węglowa, jednak budynek zostanie podłączony do cieplika.

Janusz Balcerzak zapytał, ile będzie trzeba odebrać powierzchni parkingowej na teren pod zabudowę zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że z terenu, w którym znajduje się teraz parking Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni będzie trzeba odebrać około 12 m pod budowę zaplecza dydaktyczno – sportowego.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że

1) zmniejsza się część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. o 199.149,00 zł i zmniejsza się o 6.611,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) zwiększa się plan o kwotę 231.956,00 zł, w tym na dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (404,00 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy w Pyzdrach (112.560,00 zł) i Gozdowie (118.992,00 zł);

3) zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 375,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy klasy maturalnej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

4) zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 3.200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego;

5) zwiększa się dochody z tytuły zwrotów z lat ubiegłych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni o kwotę 4.369,00 zł;

6) zwiększa się dochody przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 4.000,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego zmarłej mieszkanki;

7) zwiększa się plan o 3.284,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

8) zwiększa się plan o 80.965,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę:

1) 16.000,00 zł na zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku położonym przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni;

2) 19.630,00 zł w związku z umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego dwójki dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę:

1) 7.610,00 zł na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

2) 5.398,00 zł na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Poinformowała, że w przedsięwzięciu dotyczącym termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80.965,00 zł, a w przedsięwzięciu dotyczącym modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego o kwotę 1.826.670,00 zł. Dodała, że w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.945,00 zł.

Przewodniczący komisji zapytał, jaka jest wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że przedsięwzięcie będzie dofinansowane w 85%, a wkład własny wyniesie 15%.

Janusz Balcerzak zapytał, ile odbyło się przetargów w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Leśnej 10.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że odbyły się 2 przetargi, w pierwszym z nich udział wzięły 2 firmy, ze względu na zbyt wysokie oferty ogłoszono drugi przetarg, w którym wzięło udział 6 firm. Dodał, że wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą zaproponowała firma Arkon Bud z Gniezna. Poinformował, że w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzono konieczność wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Powiat powinien w postępowaniu przetargowym wskazać prace, które zostaną wykonane w ramach umów o pracę przez robotników, których należy kontrolować z wykonywanych działań. Dopowiedział, że jeśli zostanie wykryta nieprawidłowość, o tym fakcie zostanie powiadomiona Inspekcja Pracy i w zależności od poniesionych konsekwencji zostaną naliczane kary umowy.

Maria Taciak zapytała, na co przeznacza się koszty poza projektem, które wynoszą 464.759,66 zł.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że na koszty poza projektem składa się wykonanie przyłączy do budynku m.in. cieplne, elektryczne i wodne, aranżacja zieleni wokół budynku i zadrzewienie terenu.

Radny Mirosław Baliki zapytał, w których kosztach zakwalifikowane jest opłacenie nadzoru budowlanego.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że wydatki związane z nadzorem budowlanym umieszczone są w kosztach kwalifikowanych.

Przewodniczący komisji poinformował, że z uwagi na to, iż projekt będzie realizowany w 2 etapach, zapytał jakie działania zostaną poczynione podczas I etapu, a jakie w II etapie.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że w I etapie zostanie wybudowany nowy budynek zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 i modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 11. Dodał, że następnie II etap będzie obejmował istniejące pracownie w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29.

Maria Taciak zapytała, czy wnioski o dofinansowanie, które były składane w 2016 roku zostały rozpatrzone pozytywnie.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że otrzymano dofinansowanie na:

1) termomodernizację budynku przy ul. Leśnej 10;

2) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

3) „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”.

Beata Walkowiak dodała, że otrzymano dotację na wszystkie złożone wnioski, oprócz na przebudowę ul. Kościuszki.

Janusz Balcerzak zapytał, czy po wykonaniu prac przez firmę Arkon Bud z Gniezna związanych z realizacją zadania termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni obiekt będzie gotowy do przeniesienia Szkoły Specjalnej we Wrześni do nowego budynku.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że Arkon Bud z Gniezna wykona prace budowlane. Poinformował że Szkoła Specjalna jest na etapie tworzenia wyposażenia, które częściowo zostanie przeniesione z obecnej szkoły, a częściowo zakupione nowe.

Beata Walkowiak dodała, że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w aktualnym budynku szkoły, natomiast od II półrocza uczniowie będą uczęszczać do szkoły w nowym budynku na ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Przewodniczący komisji zapytał, czy realizacja tego zadania obejmuję również budowę sali gimnastycznej.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że  termomodernizacja nie zawiera budowy sali gimnastycznej, jednak został sporządzony projekt, który podlega aktualnie ocenie.

Janusz Balcerzak zapytał, czy zostały sporządzone projekty i kosztorysy na modernizację zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1, budynku przy ul. Słowackiego 11 i ul. Gnieźnieńskiej 29 oraz istniejących pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że cała dokumentacja na modernizację została wykonana w 2016 r. Poinformował, że wszystko jest przygotowane do ogłoszenia postępowania przetargowego. Budynek zaplecza dydaktyczno – sportowego będzie posiadał salę gimnastyczną o powierzchni 1500 m2 i o około 1000 miejsc siedzących, pełno wymiarowe boisko do piłki ręcznej, szatnie, pełne zaplecze socjalne, boisko do koszykówki i siatkówki, boiska boczne, kotarę oddzielającą, która pozwoli na przeprowadzanie kilku zajęć jednocześnie.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w całkowitym koszcie inwestycji ujęte są koszty wyposażenia sali.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że całkowity koszt inwestycji obejmuje koszt sprzętu sali, który wyniesie około 700.000,00 zł.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że modernizacja bursy przy ul. Słowackiego będzie dotyczyć części zewnętrznej i wewnętrznej budynku. Dodał, że w piwnicy planowana jest stołówka z miejscem do wydawania posiłków, na I piętrze 2 sale konferencyjne, recepcja, 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych, na kolejnym piętrze i poddaszu pokoje 1 i 2-osobowe z węzłem sanitarnym, przy budynku będzie znajdować się winda dla osób niepełnosprawnych. Natomiast modernizacja internatu przy ul. Gnieźnieńskiej obejmuje: budynek z zewnątrz i wewnątrz, otoczenie obiektu, kuchnię, windę, na parterze będą 2 sale konferencyjne, recepcja i pokoje z węzłem sanitarnym.

Janusz Balcerzak zapytał, ile osób będzie mogło przebywać w bazach pobytowych.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że w budynku przy ul. Słowackiego jest 27 miejsc noclegowych, a w internacie przy ul. Gnieźnieńskiej będzie 68 miejsc noclegowych.

Janusz Balcerzak zapytał, czy internat przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni jest niewystarczający dla uczniów przyjezdnych, że planowana jest modernizacja 2 baz noclegowych.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że ze względu na zmiany w Prawie oświatowym w 2019 r. do szkół ponadgimnazjalnych wejdą dwa roczniki młodzieży. Dodała, że wpływa to na większą ilość osób, która będzie potrzebowała skorzystać z baz noclegowych.

Józef Szafarek zapytał, na czym polegać będzie modernizacja pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że zostaną zmodernizowane pracownie według nowych obowiązujących wymogów oraz zostanie przebudowana część, w której znajduje się aktualnie sala gimnastyczna Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 8 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 25 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.