Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3155
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 23 / 2017

PROTOKÓŁ NR 23/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu oraz Anna Wolska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020” i oceną działania powiatu wrzesińskiego w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań  statutowych na 2016 rok.

4. Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

6. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2017 rok.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020” i oceną działania powiatu wrzesińskiego w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań  statutowych na 2016 rok.

Anna Wolska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła w formie tabeli planowane zadania do realizacji w latach 2014 – 2020. Tabela stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący komisji zapytał, czy wszystkie wnioski dotyczące inwestycji np. oświatowych czy promocyjnych również trafiają do Wydziału Inwestycji.

Anna Wolska odpowiedziała, że Wydział Inwestycji współpracuje z pozostałymi wydziałami nad realizacją projektów inwestycyjnych.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji przeczytał treść porządku obrad na XXVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Walkowiak poinformowała, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku " dotyczy zmiany tytułu uchwały na „w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 i 2017 roku”. Dodała, że z uwagi na przedłużające się procedury odbioru robót Burmistrz Miasta i Gminy Września w dniu 25 listopada 2016 roku wystąpił do Powiatu Wrzesińskiego z wnioskiem o przeniesienie kwoty 270.211,00 zł na 2017 rok. Dopowiedziała, że uchwała nr 63/XI/2015 została już raz zmieniona uchwałą nr 74/XII/2015 Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku. Tą uchwałą udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice ". Poinformowała, że całość planowanych nakładów na niniejsze zadanie opiewa na kwotę 319.500,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 49.289,00 zł, w 2017 roku to kwota 270.211,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że budowa sieci kanalizacyjnej nie należy do zadań powiatu, jest to zadanie gminne. Dodał, że na działce, na której Powiat Wrzesiński realizuje inwestycję polegającą na budowie Centrum Treningowego nie ma sieci wodnokanalizacyjnej, i dlatego udziela się dotacji celowej Gminie Września na budowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice ".

Radna Maria Taciak zapytała, ile środków finansowych dotychczas zostało przekazane Gminie Września.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że w 2016 roku przekazano Gminie Września dotację w kwocie 37.289,00 zł.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy działka o numerze ewidencyjnym 41/24 obręb Grzymysławice gmina Września jest własnością powiatu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że działka była w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Dodał, że Powiat Wrzesiński wystąpił o przejęcie tej działki. Dopowiedział, że była to jedyna działka, która nie znajdowała się na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Poinformował, że zostało przeprowadzone postępowanie o przejęcie działki przez powiat.

Przewodniczący komisji przedstawił treść kolejnego projektu uchwały: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że do zadań powiatu należy ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, że projekt rozkładu godzin pracy aptek działających na terenie powiatu wrzesińskiego został przez burmistrzów i wójta z gmin zaopiniowany pozytywne, natomiast samorząd aptekarski wydał opinię negatywną.

Przewodniczący komisji poinformował, że następny projekt uchwały Rady dotyczy ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Maria Taciak zapytała, kto ustala wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i w jaki sposób dokonuje się kontroli, czy wymagane kryteria zostały spełnione, aby otrzymać dodatek motywacyjny. Zapytała, jakie funkcje musi posiadać nauczyciel, aby otrzymać dodatek funkcyjny.

Przewodniczący komisji poprosił o udzielenie odpowiedzi Eugenię Potęgę, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Eugenia Potęga poinformowała, że wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli określa dyrektor szkoły. Dodała, że musi ustalić wysokość dodatku zgodnie z kryteriami, które są wskazane w projekcie uchwały Rady. Natomiast z dodatku funkcyjnego nie korzysta dyrektor szkoły, ponieważ ma dość szeroki zakres swoich obowiązków. Taki dodatek może uzyskać wicedyrektor z racji zajmowanego stanowiska i pełnienia funkcji opiekuna stażu czy wychowawcy klasy.

Maria Taciak przytoczyła § 12 pkt 1 Nauczycielom zatrudnionym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin przepracowanych w tych warunkach. Zapytała, kto stwierdza, że nauczyciel zatrudniony jest w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy.

Eugenia Potęga odpowiedziała, że § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania , dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa komu przysługuje dodatek.

Przewodniczący komisji poinformował, że kolejny projekt uchwały Rady jest w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

Beata Walkowiak dodała, że jednostką obsługującą, która zapewni realizację zadań głównego księgowego jest Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dodała, że natomiast jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:

1) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

3) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni;

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

5) Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach;

6) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Dopowiedziała, że jednostka obsługująca prowadzi obsługę w zakresie:

1) rachunkowości i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej dla 6 jednostek wymienionych powyżej;

2) spraw kadrowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Maria Taciak zapytała, czy w związku z podjęciem powyższego projektu uchwały zmniejszy się liczba etatów pracowników.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że liczba etatów nie zmniejsza się w związku z treścią projektu uchwały Rady.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 64.308,00 zł z tytułu:

1) zwiększonych wpływów z tytułu wynajmu stanowisk na targi Rolnicza Jesień przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 2.425,00 zł;

2) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w kwocie 2.400,00 zł,

3) zwiększonych wpływów z tytułu otrzymania darowizny na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 679,00 zł;

4) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu, odsetek na rachunku bankowym oraz wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych osiągniętych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 4.457,00 zł;

5) zwiększonych wpływów z tytułu utrzymania kosztów mieszkańców, zwiększonych wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 7.004,00 zł;

6) otrzymania dofinansowania do realizacji projektu „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” w programie Erasmus+. Wartość projektu stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w roku 2016 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w roku 2018 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w roku 2019 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł. Kwota trzeciej transzy wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 57.979,00 zł i przeznacza się dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni,

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Dopowiedziała, że w budżecie dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków zaplanowanych na wydatki statutowe na wydatki majątkowe i tworzy się nowe zadanie pn.: „Zakup programu komputerowego służącego do prowadzenia ewidencji oznakowanych rowerów na terenie Powiatu Wrzesińskiego” w kwocie 6.150,00 zł.

Poinformowała, że dokonano zmniejszenia planów o 286.816,00 zł, w tym:

1) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo – wykonanie dokumentacji projektowej”;

2) na zadanie „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”.

Kwotę w wysokości 286.816,00 zł przenosi się do rezerwy ogólnej.

Dodała, że w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej, zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł, czyli łączna wartość wyniesie 80.000,00 zł.

Beata Walkowiak przedstawiła wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1) w projekcie uchwały budżetowej w wykazie zadań majątkowych na 2017 rok zaplanowano środki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” w kwocie 11.826,00 zł, a w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę 56.764,00 zł. Kwota w projekcie uchwały budżetowej jest prawidłowa (11.826,00 zł), błąd wystąpił w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 co zostało skorygowane do kwoty 11.826,00 zł;

2) rozbieżność pomiędzy wnioskiem o dotację a rejestrem zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o dotację celową dla parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na wykonane drzwi do kościoła parafialnego. W zespole kościoła parafialnego wpisanym do rejestru zabytków istniej tylko jeden kościół pw. Najświętszego serca Pana Jezusa, a w jego zespół wchodzi dzwonnica, kaplica, cmentarz przykościelny i ogrodzenie z bramą. W rejestrze zabytków wpisany jest kościół pw. św. Jadwigi, w księdze wieczystej kościół pw. św. Jadwigi i Najświętszego Serca Pana Jezusa, a według konserwatora kościół jest pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma zapisu dotyczącego poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że nie zostało to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ nie jest to zobowiązanie tylko poręczenie.

 

Pkt 6 Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2017 rok.

Przewodniczący komisji przekazał członkom komisji plan pracy komisji na 2017 rok, który zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu komisji.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 23 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.