Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8/2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ

Z DNIA 26 sierpnia 2015 ROKU

 

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność 6 członków komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieboecny Starosta Wrzesińki - Dionizy Jaśniewicz.

W posiedzeniu uczestniczyła także Beata Walkowiak - skarbnik powiatu oraz Jolanta Pielak - naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na IX sesję Rady Powiatu.
 4. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego            na lata 2015-2027.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Ponieważ członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, Przewodniczący – Józef Szafarek, przystąpił do jego realizacji.

Pkt 3:

Przewodniczący Komisji oddał głos Jolancie Pielak, która omówiła projekt uchwały Rady dotyczący wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach  w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17  o pow. 0,3843 ha. 21 maja Starosta Wrzesiński na mocy aktu notarialnego w trybie art. 66 ordynacji podatkowej nabył prawo współwłasności budynku oraz współużytkowaniu wieczystego tego gruntu. 30 czerwca zwrócił się do wojewody o wyrażenie zgody na przeznaczenie w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Wrzesińskiego tej nieruchomości. Docelowo nieruchomość ta miałaby być przeznaczona na siedzibę Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Koracza. Obecnie na podstawie umowy użyczenia placówka ma swoją siedzibę przy ul. Batorego, w budynku stanowiącym własność gminy Września. Siedziba szkoły wymagałaby kapitalnego remontu, jednak brak prawa własności uniemożliwia aplikowanie o środki zewnętrzne celem dokonania niezbędnych napraw. Wycenę nieruchomości oraz użytkowania wieczystego oszacowano na 3 miliony 411 tysięcy zł. Nadmieniła także, iż wojewoda wyraził zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, zastrzegając, iż oczekuje na zgodę Rady Powiatu we Wrześni, stąd podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Maria Taciak zapytała o harmonogram prac koniecznych do przeprowadzenia, aby budynek spełniał wymogi utworzenia w nim placówki oświatowej.

Rafał Zięty odpowiedział, iż wrzesień 2016 roku jest realnym terminem. Dodał, że rozpoczęły się już prace zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i w Zespole Szkół Specjalnych w tworzeniu harmonogramu prac, aby jak najszybciej móc rozpocząć naukę przez podopiecznych w nowej siedzibie. Zapewnił, iż budynek nie wymaga wielu napraw.

Waldemar Grzegorek wymienił, iż naprawie podlega: stolarka okienna, ściany wewnętrzne budynku, które należy przesunąć, aby zapewnić odpowiednią powierzchnię klas oraz sala gimnastyczna. Na tym etapie priorytetowe będzie zaadoptowanie pomieszczeń rehabilitacyjnych. Dodatkowo fragment terenu obok budynku zostanie zaadoptowany na boisko.

Maria Taciak zadała pytanie, czy wystąpi konieczność uzupełnienia prawa własności.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że aby startować do projektów dofinansowujących inwestycję, należy być właścicielem w 100%  udziałów. Aktualnie Powiat jest właścicielem w 85%. Waldemar Grzegorek uzupełnił wypowiedź pani skarbnik, tłumacząc, iż do 15% własności miała przystąpić Gmina Września, która jednak zrezygnowała z udziału. Rafał Zięty ponownie podkreślił, iż budynek znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym.

Jolanta Pielak nadmieniła, iż dodatkowym atutem jest winda, która dla tego rodzaju szkoły jest niezbędna.

Józef Szafarek poinformował, iż uczestnicy wizji lokalnej budynku byli bardzo zadowoleni z panujących w nim warunków. Rodzice dzieci niepełnosprawnych cieszą się także z usytuowania  szkoły we Wrześni, gdyż ułatwi to zorganizowanie dojazdów.

Jolanta Pielak przystąpiła do omówienia kolejnego projektu uchwały, dotyczącego wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego. Wyjaśniła, iż uchwała taka została podjęta już przez Radę Powiatu w 2013 r., jednak konieczna jest jej zmiana. Uchwała dotyczy nieruchomości przy ul Gnieźnieńskiej oraz przy ul. Kościuszki. Zabezpieczenie w postaci hipoteki, dotyczy emisji obligacji na prefinansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości opieki medycznej  w regionie przez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z o.o." Po zakończeniu projektu obciążenie to zostanie zdjęte z nieruchomości.

Beata Walkowiak dodała, iż jest to zabezpieczenie 10% na dofinansowanie. Będzie         to całkowicie nowa emisja nie wchodząca w dotychczasowe zobowiązania.

Maria Taciak zapytała, co w sytuacji, gdyby zgłosił się klient, który chciałby kupić którąś  z nieruchomości.

Jolanta Pielak wyjaśniła, iż tylko jedna nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży. Druga została wycofana, ponieważ nie ma zainteresowanych ze względu na duże nakłady finansowe, które trzeba by ponieść na adaptację pomieszczeń.

Waldemar Grzegorek dodał, iż aktualnie wartość nieruchomości, która miałaby zostać obciążona hipoteką została wyceniona na 3,5 miliona złotych.

Józef Szafarek prosił o krótkie zreferowanie sytuacji na rynku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości – Jolanta Pielak odpowiedziała, że sprzedano 15 działek przeznaczonych pod zabudowę w Bierzglinku, w tym 6 działek firmie Flex. Cena za metr kwadratowy wynosiła 68 zł netto. 9 października rozpocznie się drugi przetarg nieograniczony.

W związku z brakiem pytań, przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 4.

Józef Szafarek oddał głos skarbnik powiatu, prosząc o przedstawienie zmian uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego  na lata 2015-2027.

Beata Walkowiak rozpoczęła od wyjaśnienia, iż nie ma obowiązku wnoszenia zmian do uchwały dotyczącej prac nad projektem uchwały budżetowej, gdyż naruszenia stwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową miały charakter nieistotny. Dla uporządkowania procedury zostały jednak podjęte zmiany uzgodnione z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu.

Józef Szafarek poprosił o wyjaśnienie dotyczące braku zmian w uchwale budżetowej powiatu. Zwrócił uwagę na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o budowę dróg, w związku ze zdjęciem kwoty 30000,00 zł ze środków trwałych i przekazaniu ich na wydatki bieżące.

Beata Walkowiak poinformowała, iż:

Dochody budżetowe zostaną zwiększone o łączną kwotę   49 533,00 zł z tytułu:

 1. pokrycia połowy kosztów aktu notarialnego Repetytorium A numer 1057/2015 z dnia 21 maja 2015 roku wraz z odpisami:  dział 700, rozdział  70005 §2210,  zwiększenie o kwotę 4 416,00 zł,
 2. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: dział 801, rozdział 80102 §2110 o kwotę  5 919,15 zł oraz rozdział 80111 §2110 zwiększenie o kwotę 9 062,35 zł,
 3. środków otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Spotkanie z językiem i tradycją dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”, dział 921, rozdział 92195 §2700, zwiększenie o kwotę 8 160,00 zł,
 4. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Zespół Szkół Specjalnych, rozdział 80102 §0970,  zwiększenie o kwotę 279,50 zł w związku z wybiciem szyby w budynku szkolnym,
 5. otrzymanej darowizny na cel pomocy społecznej oraz wpływów różnych, rozdział 85202 §0960 i 0970, zwiększenie o kwotę 410,00 zł.
 6. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania  Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, rozdział 85201 §0960, zwiększenie o kwotę  14 733,00 zł,
 7. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Starostwo Powiatowe za szkodę na mieniu – uszkodzenie bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, rozdział 70005 § 0970, zwiększenie o kwotę 4 676,00 zł
 8. zwiększonych wpływów z tytułów różnych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozdział 85218 §0970,  zwiększenie o kwotę 22,00 zł,
 9. wpływów różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON), rozdział 85324, zwiększenie o kwotę 2 595,00 zł
 10. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”, rozdział 90004, zmniejszenie o kwotę 740,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 49 533,00 zł w:

 1. Starostwie Powiatowym we Wrześni i dotyczą:

Zmniejszenia planu o łączną kwotę 180 080,00 zł i zwiększenia planu w rozdziale 70005 o kwotę 13 752,00 zł z tytułu:

 1. naprawy bramki wjazdowej na parking powiatowy: 4 676,00 zł,
 2. wycinki drzew usytuowanych na działce położonej we Wrześni, przy ul. Kościuszki 14: 4 660,00 zł,
 3. pokrycia połowy kosztów aktu notarialnego Repertorium A nr 1057/2015 z dnia 21 maja 2015 roku wraz z odpisami: 4 416,00 zł,

Zwiększenia planu w rozdziale 75020 o kwotę  5 700,00 zł z tytułu:

 1. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:  4 500,0 0 zł,
 2. zakupu czterech używanych zestawów komputerowych, będących własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, użytkowanych przez Wydział Komunikacji Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego: 1 200,00 zł.

Zwiększenia planu w rozdziale 75421 o kwotę 6 150,00 zł z tytułu zakupu paczki SMS do wykorzystania w działającym na terenie Powiatu Wrzesińskiego systemie informowani i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Zwiększenia planu w rozdziale 80140 o kwotę 300 000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zadanie to zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2017.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na organizację II Powiatowego Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej oraz Kina i Muzyki Konesera.

Zwiększenia planu w rozdziale 85311 o kwotę 5 958,00 zł z przeznaczeniem na:

Uzupełnienie tytułem 10% partycypacji powiatu w kosztach działalności warsztatów w kwocie 5 958,00 zł z tego:

 1. dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności – gmina Miłosław, kwota 1 633,00 zł,
 2. dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności – gmina Września, kwota 2 700,00 zł,
 3. dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności – Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej, kwota 1 625,00 zł.

Zwiększenia planu w rozdziale 85415 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Zwiększenia planu w rozdziale 92605 o kwotę 30 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację i wsparcie zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych odbywających się na terenie powiatu wrzesińskiego, skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego.

Zwiększenia planu w rozdziale 92695 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców.

Zmniejszenia planu w rozdziale 90004 o kwotę 740,00 zł środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów drzewko za elektrośmieci”

 1. Zespołe Szkół Politechnicznych i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80130 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup markowego sprzętu poleasingowego tj. 32 komputerów stacjonarnych (wyłącznie jednostki centralne) oraz 20 laptopów.

Zwiększenia planu w rozdziale 80130 o kwotę 1 953,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

 1. Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80130 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

 1. Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i dotyczą:

Zwiększenia planu o kwotę 14 733,00 zł na zadania zgodnie z otrzymaną darowizną.

 1. Domu Pomocy Społecznej i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 85202 o kwotę 28 559,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz na zadania statutowe jednostki,

 1. Rodzinnym Domu Dziecka i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 85201 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówki.

 1. Zespole Szkół Specjalnych i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80102, 80111, 80134 o kwoty: 137,00 zł, 91,00 zł, 51,50 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w toalecie męskiej.

 1. Zespole Szkół specjalnych i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80102 i 80111 o kwoty 5 919,15 zł oraz 9 062,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 1. Liceum Ogólnokształcącym i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80120 o kwotę 7500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym i modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową”.

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 85218 o kwotę 10 000,00 zł na zadanie majątkowe „Zakup samochodu osobowego”

Zwiększenia planu w rozdziale 85321 o kwotę 22,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań.

Rezerwa ogólna zostaje zwiększona o kwotę 89 585,00 zł.

Skarbnik Powiatu omówiła także następujące zmiany w budżecie:

Udzielenie dotacji w dziale 010, rozdział 01042 §6300 w wysokości 5000,00 zł  z przeznaczeniem na zadanie pn „Budowa zbiornika wodnego małej retencji usytuowanego na działce o nr ew. 81/32 w Gorzycach” uchwałą nr 46/VIII/2015 rady Powiatu we Wrześni  z dnia 26 czerwca 2015 roku. W związku z podjętą uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 15/931/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdziła, iż uchwała nr 46/VIII/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdziło, że wyżej wymieniona uchwała Rady Powiatu została podjęta z naruszeniem prawa poprzez błędną klasyfikację budżetową. W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie zaplanowanych środków w rozdziale 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) do rozdziału 01008 (melioracje wodne). 

Zmianę nazwy zadania majątkowego z: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej zadanie zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2016. Zastosowane w przedmiotowej dokumentacji projektowej rozwiązania wymagają zmiany granic pasa drogowego, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych (odtworzenie granic, projekty podziału nieruchomości, decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Czas trwania wspomnianych czynności wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, który to przypadnie na rok 2016 w związku z czym realizacja wydatków nastąpi w 2016 roku.

Przeniesienie kwoty 4000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja klatki schodowej i schodów w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Dodała także, iż na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Maria Taciak zwróciła się z zapytaniem w kwestii wydłużenia terminu wykonania umowy wykonania dokumentacji projektowej na: „Przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”, czy nie było informacji o konieczności dokonania czynności administracyjnych i przewidzieć dodatkowych kosztów w tym zakresie.

Beata Walkowiak odpowiedziała, iż kwota nie ulegnie zmianie trzeba przeprowadzić dodatkowe postępowania, których nie dało się wcześniej zaplanować.

Józef Szafarek zadał pytanie do zadania majątkowego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Grzymysławie-Chwalibogowo-Osowo, o to, czy są zabezpieczone środki na to zadanie.

Beata Walkowiak odpowiedziała, iż jest zabezpieczona kwota niezbędna na pozyskanie dofinansowania, ale nie przystąpimy do realizacji projektu, ponieważ dostaliśmy  tylko 50% z dodatkowo oznaczonym krótkim terminem realizacji do października, a cała inwestycja ma wartość około 7 mln.

Józef Szafarek zwrócił się z zapytaniem, czy jest odpowiedź Gminy Miłosław na tę inwestycję.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż decyzja została dostarczona wczoraj.

Józef Szafarek zadał pytanie  o  koszt zakupu nowej ścinarki poboczy i uzasadnienie, dlatego nie została ona zakupiona do tej pory.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż jest to wartość około 10000,00 zł. W momencie zgłaszania projektu używana ścinarka była dostępna, ale została sprzedana wcześniej a jest to urządzenie trudno dostępne. Na zakup nowej nie można przeznaczyć środków.

Krzysztof  Struzyński zabrał głos, iż nieścięte pobocza powodują, że pobocza rosną blokując spadek wody z jezdni, tworząc wiosną wyłomy i uszkodzenia nawierzchni.

Waldemar Grzegorek zapewnił, iż trwają poszukiwania sprzętu, na którego zakup Powiat będzie mógł przeznaczyć środki.

Pkt 5

Janusz Balcerzak zabrał głos, wnioskując o zakup samochodu dla Referatu Dróg Powiatowych. Wniosek argumentował bardzo złym stanem technicznym auta, którym aktualnie dysponuje Referat Dróg Powiatowych. Zapytał także o możliwość zaangażowania w prace wystawionego już na sprzedaż samochodu, będącego dotychczas w użytkowaniu Starostwa Powiatowego.

Waldemar Grzegorek wyjaśnił, iż nie można przeznaczyć samochodu, który dotychczas był w użytkowaniu Starostwa, ponieważ nie spełnia wymogów auta przeznaczonego do pracy w terenie.

Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie sporu z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz czy został już przeprowadzony nabór do liceum i czy uwzględniał on wymogi, jakie postawił Zarząd dyrektorowi szkoły. 

Waldemar Grzegorek wyjaśnił, iż w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących powstały dwie klasy o silnym naborze. Dodał, iż jeśli chodzi o nabór do klas o profilu wojskowym, czy policyjnym, to są to klasy z programem realizowanym w liceach ogólnokształcących. Należy pamiętać, iż nie dają one żadnych dodatkowych profitów przy aplikacji do wojska, czy policji w przyszłości. Maria Taciak dopytała o nabór w szkole zawodowej. Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż powstał nowy nabór do klasy kształcącej techników logistyków, a także dość silny nabór do szkoły zawodowej dla uczniów z dobrymi wynikam w nauce, które byłyby wystarczające do nauki w technikum. Maria Taciak zabrała głos w kwestii sporu między dyrektorem szkoły a Starostą Wrzesińskim. Zacytowała fragment pisma wojewody, w którym wskazuje się, iż Rada Powiatu, w uchwale dotyczącej rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego nie odniosła się do wszystkich kwestii zakwestionowanych przez dyrektora. Odniosła się także do chaotyczności i niezrozumiałości odpowiedzi zawartej w uzasadnieniu do wyżej wymienionej uchwały. Przyznała rację, iż Rada skupiła się na istocie sprawy, ale uznała, iż powinna była także odnieść się do pozostałych, podnoszonych przez skarżącego zarzutów. Podkreśliła ona, iż są to bardzo ważne uwagi i powinny być wzięte pod uwagę przez Radę Powiatu, szczególnie w razie postępowania sądowego między podmiotami sporu.

Rafał Zięty zabrał głos, iż wojewoda powinien wyraźnie określić, jakie kwestie powinny były zostać poruszone w uzasadnieniu do uchwały. Wicestarosta przyznał rację w wypowiedzi Rafała Ziętego, podkreślając, iż wojewoda powinien wyraźnie określić, czego oczekuje się od organu w odpowiedzi na skargę. Wyraził też niepokój związany z faktem, iż dyrektor jednostki podległej pozostaje w otwartym sporze ze swoim pracodawcą i nie wykonuje poleceń Zarządu Powiatu.

Janusz Balcerzak zwrócił się także z zapytaniem, dlaczego Powiat Wrzesiński nie przystąpił do programu samorządowego, tworzącego domy dziennego pobytu dla seniorów 60+.

Maria Taciak zabrała głos, tłumacząc, iż w planie pracy Komisji Rewizyjnej znajduje się także kontrola samodzielnego stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym. Podkreśliła, iż w katalogu zadań tego stanowiska jest także podejmowanie inicjatywy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację celów przypisanych do tego stanowiska. Zapewniła, iż Komisja Rewizyjna przyjrzy się efektywności prac podejmowanych przez osobę zatrudnianą na tym stanowisku.

Waldemar Grzegorek dodał, iż program tworzenia domów dziennego pobytu będzie realizowany przez kilka lat i najlepszym miejscem dla jego realizacji będzie Września. Program został ogłoszony w zbyt krótkim terminie, by można było przygotować Powiat do przystąpienia do realizacji tego programu. Trwa poszukiwanie lokalizacji.

Maria Taciak zwróciła się z zapytaniem o stan prac na terenie szpitala powiatowego.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż prace są na ukończeniu. Jeśli chodzi o sale operacyjne, to budynek jest już wykończony i można się spodziewać, iż we wrześni pojawią się w nim pierwsi pacjenci. Pozostaje jedynie zagospodarowanie terenu wokół budynku. Dodał także, iż firma, która dokańczała budowę okazała się być bardzo rzetelna i chętna do współpracy.

Maria Taciak zapytała o toczące się postępowania sądowe w stosunku do poprzednich wykonawców.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż w tej kwestii kompetentnym do zabrania głosu jest jedynie prezes szpitala.

Ad 6:

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Finansowej

 

Józef Szafarek

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Września, dnia 26.08.2015 r.

drukuj (Protokół nr 8/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.