Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2020

PROTOKÓŁ NR 12/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność dwunastu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyły:

1) Liliana Kucza, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni;

2) Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji;

3) Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o organizacji pracy w bieżącym roku szkolnym, potrzebach sprzętowych i pierwszych wnioskach w pracy Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

4. Stan realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki.

5. Informacja o prowadzonych szkoleniach i innych formach działalności Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

6. Organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży w Powiecie Wrzesińskim w obecnej sytuacji.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

8. Sprawy bieżące.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

 

Pkt 3. Informacja o organizacji pracy w bieżącym roku szkolnym, potrzebach sprzętowych i pierwszych wnioskach w pracy Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Lilianę Kuczę, dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Liliana Kucza poinformowała, że Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni rozpoczęła działalność 2 września 2019 r. Dodała, że szkoła zajmuje pomieszczenia na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni i dysponuje 7 salami dydaktycznymi oraz 5 pomieszczeniami administracyjno - socjalnymi. Dopowiedziała, że do klasy pierwszej przyjęto 64 uczniów w 2 oddziałach. Poinformowała, że pracę rozpoczęło 8 nauczycieli, w tym 3 pełnoetatowych, oraz jeden pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze ¼ etatu. Obecnie kadra niepedagogiczna powiększyła się o kolejne 2 osoby: sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze ½ etatu oraz referentkę zatrudnioną w wymiarze ¼ etatu. Dodała, że od samego początku doposaża się szkołę w niezbędne instrumenty i meble. W sierpniu 2019 r. na mocy uchwały nr 329/2019 Zarządu Powiat zakupiono dla szkoły instrumenty za kwotę 9.370,00 zł (1 klarnet, 2 flety, 3 pary skrzypiec, gitarę z potrzebnymi akcesoriami). Dopowiedziała, że w okresie od 2 września do 31 grudnia 2019 r. zakupiono z budżetu szkolnego m.in.: fortepian, pianino, ksylofon, werbel, 4 instrumenty dęte, instrumentarium Orffa, trąbkę, saksofon za kwotę 56.184,44 zł. Poinformowała, że z zaoszczędzonych środków finansowych zakupiono część mebli szkolnych oraz 8 luster do każdej klasy instrumentalnej. Z początkiem 2020 r. rozpoczęto prace nad wygłuszaniem dwóch sal lekcyjnych, uzupełniono częściowo wyposażenie w meble szkolne i biurowe. Dzięki wdrożeniu przez Powiat programu „Zdalna Polska” pozyskano 2 laptopy, z których obecnie korzystają uczniowie. Dodała, że w szkole działa 7 sekcji instrumentalnych. Dopowiedziała, że od grudnia 2019 r. szkoła zainicjowała publiczne występy uczniów. W II semestrze roku szkolnego na skutek ograniczenia nauki stacjonarnej spowodowanej epidemią wszystkie formy publicznej aktywności uczniów zostały zawieszone. Poinformowała, że w szkole działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Trwają starania o reaktywowanie Stowarzyszenia wspomagającego pracę szkoły. Dodała, że planuje się we współpracy ze Stowarzyszeniem utworzyć w nowym roku szkolnym „zerówkę muzyczną” przygotowującą dzieci w wieku od 5 do 7 lat do rozpoczęcia regularnej nauki w PSM. Dopowiedziała, że zostanie przeprowadzona procedura wyboru patrona i nadania imienia szkole. Poinformowała, że naukę w roku szkolnym 2020/2021 rozpocznie mniejsza grupa uczniów. Planuje się przyjąć 50 osób w 9 specjalizacjach. Klasy II liczyć będą 60 uczniów. Dodała, że priorytetem szkoły jest zakup potrzebnych instrumentów: pianin, akordeonu, kotłów orkiestrowych, a także doposażenie sali teorii w rzutnik, sprzęt do odtwarzania muzyki oraz ksero. Dopowiedziała, że w przyszłym roku szkolnym nauka w szkole odbywać się będzie w systemie 6-dniowym ze względu na pracę 14 nauczycieli z około 110 uczniami. Obecnie trwa etap rekrutacji kandydatów. Nabór uzupełniający, który odbędzie się 3 sierpnia, zamknie ostatecznie listę przyjętych do szkoły dzieci i młodzieży. Zaprezentowała w formie filmu uzdolnienia muzyczne uczniów uczęszczających do szkoły.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, jaki jest koszt zakupu priorytetowych i niezbędnych przedmiotów i instrumentów do funkcjonowania Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Liliana Kucza poinformowała, że na 2020 r. przyznano dla szkoły muzycznej kwotę 47.000,00 zł. Dodała, że nowe pianino kosztuje 22.000,00 zł - 25.000,00 zł. Dopowiedziała, że pandemia spowodowała przestój w sprowadzaniu instrumentów z zagranicy. Poinformowała, że szkoła składała wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak nie uzyskała żadnych środków finansowych. Dodała, że wniosek został złożony ponownie i czekają na rozstrzygnięcie. Dopowiedziała, że w ubiegłym roku zakupiono saksofon i trąbkę.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, jaka liczba uczniów będzie uczęszczać do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Liliana Kucza odpowiedziała, że jest 10 oddziałów: 4 oddziały 4-letnie i 6 oddziałów 6- letnich. Dodała, że do szkoły będzie uczęszczać około 300 uczniów.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy obiekt, w którym znajduje się aktualnie szkoła muzyczna będzie wystarczający na pomieszczenie takiej liczby uczniów.

Liliana Kucza odpowiedziała, że pomieszczenia, w których znajduje się szkoła muzyczna nie są wystarczające dla 300 uczniów, dlatego szkoła będzie funkcjonować w systemie 6-dniowym.

Marek Kołodziejczyk zapytał, w jakich godzinach odbywają się zajęcia.

Liliana Kucza odpowiedziała, że zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (13:00 - 20:30).

Radny Stefan Tomczak zapytał, jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów oraz ilu uczniów jest przyjętych do szkoły muzycznej w obecnej chwili.

Liliana Kucza odpowiedziała, że na tym etapie jest przyjętych 19 uczniów. Dodała, że złożyło wnioski 21 kandydatów. Dopowiedziała, że największym zainteresowaniem cieszy się gitara.

Stefan Tomczak zapytał, czy Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni współpracuje z Wrzesińską Orkiestrą Dętą.

Liliana Kucza odpowiedziała, że Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni współpracuje z Wrzesińską Orkiestrą Dętą. Poinformowała, że ze względu na panującą sytuację orkiestra prowadzi nagrania online. Dodała, że szkoła muzyczna skierowała również propozycję współpracy do orkiestr dętych z miejscowości Nekla i Pyzdry. Dopowiedziała, że poprosiła orkiestry o rozpowszechnienie informacji dotyczącej rekrutacji do szkoły muzycznej. Orkiestry z Nekli i Pyzdr nie odezwały się. Poinformowała, że Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni posiada z Wrzesińską Orkiestrą Dętą 5 uczniów uczęszczających zarówno do szkoły jak i orkiestry. Dodała, że dyrygent orkiestry chciałby zachęcić uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni do udziału w grupie dziecięcej orkiestry. Dopowiedziała, że jednak ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie działania zostały wstrzymane.

Małgorzata Cichacka zapyta, na czym będzie polegać zerówka muzyczna i gdzie będą odbywać się zajęcia.

Liliana Kucza odpowiedziała, że zajęcia zerówki muzycznej będą odbywać się w salach szkoły muzycznej. Poinformowała, że dziecko uczęszcza raz w tygodniu na lekcje rytmiki i lekcje instrumentu. Dodała, że po roku uczęszczania do zerówki, dziecko jest bardziej umuzykalnione i rodzice są bardziej świadomi, jakie są oczekiwania w szkole muzycznej.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy nad zerówką muzyczną pieczę sprawuje Stowarzyszenie.

Liliana Kucza odpowiedziała, że pieczę nad zerówką muzyczną sprawować będzie stowarzyszenie, ponieważ ono zabezpieczy środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli rytmiki i nauczycieli instrumentu.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy stowarzyszenie przeszło reaktywizację.

Liliana Kucza odpowiedziała, że stowarzyszenie reaktywowało się.

Starosta wrzesiński poinformował, że obiekt, którym dysponuje na ten moment Powiatowa Szkoła Muzyczna jest wystarczający. Dodał, że wszystko będzie zależeć od rozwoju szkoły. Dopowiedział, że w sąsiedztwie szkoły znajdują się budynki m.in. Bursa Międzyszkolna, posiadająca pomieszczenia, w których w przyszłości będą mogły odbywać się zajęcia muzyczne. Poinformował, że ze względu na to, iż zajęcia w szkole muzycznej odbywają się w godzinach popołudniowych będzie można wykorzystać sale lekcyjne Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodał, że jeśli szkoła będzie się rozwijać, to wtedy będzie można pomyśleć nad własnym obiektem Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni. Dopowiedział, że wszystko będzie zależeć od zainteresowania i rozwoju szkoły. Poinformował, że niedługo rozpocznie się budowa nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, która będzie również znajdować się w sąsiedztwie aktualnego obiektu, którym dysponuje szkoła muzyczna.

 

Pkt 4 Stan realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Joannę Musiałkiewicz, naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dnia 26 lipca 2018 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 295/XLVI/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego. Dodała, że następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął uchwałę nr 1043/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji. Dopowiedziała, że według uchwały Zarządu Powiatu przeznaczono na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r. kwotę w wysokości 250.000 zł (po 50.000,00 zł dla każdej gminy powiatu wrzesińskiego). Poinformowała, że ustalono maksymalną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań: zadanie inwestycyjne nie mogło przekroczyć kwoty 25.000 zł, a zadanie nieinwestycyjne mogło być na kwotę 10.000 zł. Dodała, że wpłynęło 35 wniosków, z czego 23 projekty zostały poddane pod głosowanie. Dopowiedziała, że wnioski, które nie brały udziału w głosowaniu, odrzucono na etapie oceny formalnej, w Gminie Kołaczkowo jeden z wnioskodawców sam wycofał ofertę. Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 430.000,00 zł. Poinformowała, że na podstawie procedury głosowania, która odbywała się we wszystkich gminach powiatu wrzesińskiego w urzędach gmin w godzinach pracy oraz w starostwie wyłoniono 10 przedsięwzięć o łącznej wartości 222.714,00 zł, w tym było jedno zadanie nieinwestycyjne. Dodała, że z tych 10 zadań, z zakres sportu i kultury fizycznej było 9 przedsięwzięć. Łącznie zrealizowane projekty to około 200.000,00 zł. Przedstawiła zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.:

1) Gmina Kołaczkowo:

a) „Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie” na kwotę 21.525,00 zł (zadanie inwestycyjne);

2) Gmina Miłosław:

a) „Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo” na kwotę 24.970,00 zł (zadanie inwestycyjne),

b) impreza sportowo – edukacyjna pn.: „Rodzinna Strefa Sportu” na kwotę 10.000,00 zł (zadanie nieinwestycyjne);

3) Gmina Nekla:

a) „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo” na kwotę 24.923,00 zł (zadanie inwestycyjne),

b) „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla” na kwotę 23.358,47 zł (zadanie inwestycyjne);

4) Gmina Pyzdry:

a) „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry” na kwotę 24.997,66 zł (zadanie inwestycyjne),

b) „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy” na kwotę 24.477,00 zł (zadanie inwestycyjne);

5) Gmina Września:

a) „Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo” na kwotę 25.000,00 zł (zadanie inwestycyjne),

b) „Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce” na kwotę 24.751,54 zł (zadanie inwestycyjne).

Poinformowała, że przy każdym zrealizowanym projekcie powinna znajdować się tablica informująca, że zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zobowiązani są do jej umieszczenia wnioskodawcy.

 

Pkt 5 Informacja o prowadzonych szkoleniach i innych formach działalności Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji Tomasza Mackiewicza, kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Tomasz Mackiewicz przedstawił w formie tabel szkolenia i wydarzenia zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz  od 1 stycznia do maja 2020 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Tabele stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Tomasz Mackiewicz dodał, że Centrum Badań współpracuje z firmami, instytucjami edukacyjnymi i ośrodkami naukowymi. Dopowiedział, że głównymi klientami Centrum są: Volkswagen, Clavey oraz Gestamp, a także inne mniejsze podmioty, nie tylko z terenu powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że szkolenia i konferencje, które były zaplanowane na początek 2020 r. zostały odwołane ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Dodał, że pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanie na doskonalenie kwalifikacji zawodowych z branży motoryzacyjnej. Dopowiedział, że zatrudniono ekspertów, którzy na zlecenie Ministerstwa Edukacji poprzez instytut badań edukacyjnych przeprowadzą kwalifikacje. Poinformował, że po przeprowadzeniu tych kwalifikacji, Centrum Badań będzie placówką, która będzie mogła nadawać certyfikaty. Dodał, że odbyła się konferencja on-line, po której zgłosiły się szkoły z Polski chcące współpracować z Centrum Badań na zasadach kształcenia zawodowego. Dopowiedział, że dzięki wyposażeniu Centrum Badań i wysoko wykwalifikowanej kadrze Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni możliwe jest przeprowadzanie szkoleń i turnusów dla szkół.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy może uzyskać informację o szkoleniach i wydarzeniach zrealizowanych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ostatnim kwartale 2018 r.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że w październiku 2018 r. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zostało oddane do użytku. Poinformował, że przygotuje informację o szkoleniach i wydarzeniach zrealizowanych w Centrum Badań w ostatnim kwartale 2018 r.

Wicestarosta Waldemar Grzegorek poinformował, że w Centrum Badań trwa doposażenie w bardzo nowoczesny sprzęt. Zapytał, w jak sposób będą pozyskiwani szkolący do tych maszyn.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że na ten moment, kiedy Centrum Badań nie funkcjonuje jeszcze do końca, jest nieopłacalne zatrudnienie osoby szkolącej, ponieważ Centrum Badań nie jest wstanie zapewnić jej całego miesiąca pracy. Dodał, że w związku z tym Centrum Badań korzysta z usług trenera zewnętrznego, który przeprowadza np. 2-dniowe szkolenie. Dopowiedział, że posiada bazę odpowiednich trenerów, firm szkoleniowych i producentów sprzętu, z którymi współpracuje. Podsumował, że uważa, iż na tę chwilę najlepszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm zewnętrznych, niż zatrudnianie osoby szkolącej.

Radny Jarosław Czyż zapytał, na jaki okres czasu, przy tak szybko postępującej technologii będzie trzeba wymienić lub zaktualizować sprzęt, który znajduje się w Centrum Badań.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że ostatnio odbył się odbiór linii napędowych falowników w Centrum Badań. Są one najpopularniejsze na rynku, ponieważ ich producent dostarcza sprzęt praktycznie do całego przemysłu m.in. Volkswagena. Dodał, że technologia idzie tak do przodu, że za 1 - 2 lata należałoby wymienić nie tyle oprogramowania, a co cały sprzęt. Dopowiedział, że jednak firm nie stać na tak szybką zmianę technologiczną.

Jarosław Czyż zapytał, dla kogo skierowane są oferty, przy których widnieje zapis: osoby zainteresowane tematyką warsztatów.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że szkolenia te są dla wszystkich osób chętnych, które są zainteresowane określoną tematyką warsztatów i mają ochotę w nich uczestniczyć.

Starosta wrzesiński poinformował, że zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego jest projektem regionalnym, a nie powiatowym, stąd taka wysoka kwota na jego realizację. Dodał, że projekt konstruowano w 2016 r. Dopowiedział, że w momencie uruchamiania poszczególnych przetargów zwracano się do Urzędu Marszałkowskiego o modyfikację pierwotnych projektów, ze względu na generalne przesunięcie przemysłu w kierunku przemysłu 4.0. Poinformował, że przeprowadzano modyfikację pierwotnych projektów, aby Centrum Badań wyposażone było w sprzęt, który odpowiada nowym technologiom. Dodał, że jeśli chodzi o starzenie technologiczne, to chodzi bardziej o oprogramowanie niż o sam sprzęt, ponieważ urządzenia poradzą sobie z nowymi wersjami oprogramowań.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, czy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii prowadzone były już jakieś badania naukowe.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że badania naukowe nie odbyły się jeszcze w Centrum Badań. Poinformował, że przed wystąpieniem pandemii, był w kontakcie z Państwową Wyższą Szkołą w Kaliszu i Gnieźnie, ponieważ w Centrum Badań miały być realizowane prace dyplomowe, jednak wszystko zostało przesunięte w czasie. Dodał, że w Centrum Badań znajduje się jedyna w Polsce stacja zrobotyzowana, o czym pisano w publikacjach naukowych.

 

Pkt 6 Organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży w Powiecie Wrzesińskim w obecnej sytuacji.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że sposób i zakres organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest uzależniony od wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przedstawiła aktualne wytyczne:

a) ograniczenie liczby osób w grupach (12 dla dzieci do 10 lat, 14 – powyżej tego wieku),

b) ograniczenie liczby miejsc w autokarze (połowa miejsc siedzących),

c) nie więcej niż 4 osoby w jednym pokoju, minimum 4 m2 na uczestnika,

d) zapewnienie środków ochrony osobistej,

e) organizacja dnia w sposób ograniczający spotykanie się grup dzieci i młodzieży.

Dodała, że w budżecie powiatu są zabezpieczone środki na dofinansowane wyjazdów edukacyjnych „Zielone Szkoły”. Edycja wiosenna ze względu na pandemię została odwołana. Wyjazd finansowany jest w części przez powiat, a częściowo przez uczniów. Na jesień zaplanowano cztery trzydniowe wyjazdy do Dźwirzyna, w sumie dla 240 uczniów. Dopowiedziała, że we wakacje zaplanowano wyjazd młodzieży na wymianę do Wolfenbüttel, jednak został odwołany.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, dlaczego od kilku lat wypoczynek młodzieży odbywa się wyłącznie w Dźwirzynie.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że wypoczynek młodzieży odbywa się nie tylko w Dźwirzynie, ale również w Bystrzycy Kłodzkiej. Dodał, że powiat wrzesiński od wielu lat współpracuje z ośrodkiem wypoczynkowym w Dźwirzynie, ponieważ posiadają atrakcyjną ofertę.

Grzegorz Trocha zapytał, czy przeprowadzano zapytania ofertowe do kilku ośrodków wypoczynkowych i z nich wykorzystywano najkorzystniejszą ofertę.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że kierowano zapytania ofertowe do różnych ośrodków wypoczynkowych.

 

Pkt 7 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że bezpośrednim powodem wywołania projektu uchwały, jest fakt, iż od dnia 1 września powstanie nowa jednostka organizacyjna, jaką jest Bursa Międzyszkolna, która na ten moment funkcjonuje w struktura Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że aktualnie funkcję dyrektora Bursy pełni wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Dopowiedziała, że w związku z wyłączeniem Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i utworzeniem samodzielnej placówki konieczne jest dodanie stanowisk, które dotychczas nie byty ujęte w uchwale, tj. dyrektora bursy oraz wicedyrektora bursy. Dodano również stanowiska wicedyrektora w pozostałych szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, tj. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni oraz Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni. Poinformowała, że w tych jednostkach dotychczas nie było stanowiska wicedyrektora, a w przypadku nieobecności dyrektora zastępował go nauczyciel wyznaczony przez Zarząd Powiatu. Dodała, że uchwała podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Załączony projekt został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego NSZZ „Solidarność”.

Projekt uchwały znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.    

Grzegorz Trocha zapytał, czy dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia mieści się w kategorii dyrektor szkoły.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej znajduje się w kategorii dyrektor szkoły.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 12 / 2020)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.