Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 15 / 2020

PROTOKÓŁ NR 15/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność dwunastu członków komisji:

 1. Paweł Skrzypczak - przewodniczący komisji
 2. Robert Balicki
 3. Waldemar Bartkowiak
 4. Małgorzata Cichacka
 5. Jarosław Czyż
 6. Przemysław Hirschfeld
 7. Dionizy Jaśniewicz
 8. Marek Kołodziejczyk
 9. Wiesława Kowalska
 10. Mikołaj Kubiaczyk
 11. Stefan Tomczak
 12. Grzegorz Trocha.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu ze względu na tematykę, uczestniczyły:

 1. Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji;
 2. Anna Trubacz, główna księgowa.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Analiza wydatków budżetowych w 2020 roku w zakresie kompetencji Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki w świetle przyznanej subwencji oświatowej dla powiatu.
 4. Przygotowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Pkt 3 Analiza wydatków budżetowych w 2020 roku w zakresie kompetencji Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki w świetle przyznanej subwencji oświatowej dla powiatu.

Przewodniczący komisji poinformował, że analiza wydatków budżetowych w 2020 r. w zakresie kompetencji Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki w świetle przyznanej subwencji oświatowej dla powiatu została przekazana członkom komisji we wcześniejszym terminie, aby móc zapoznać się z materiałem. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie. Zestawienie analizy wydatków stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. Udzielił głosu radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, skąd pochodzą wydatki bieżące na programy/projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (5 kolumna tabeli).

Anna Trubacz, główna księgowa odpowiedziała, że wydatki bieżące na programy/projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (5 kolumna tabeli) dotyczą realizacji projektów miękkich: „Nauka to lubię” i „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”. Dodała, że również Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni realizuje projekt w ramach programu Erasmus.

Wiesława Kowalska zapytała, czy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są środkami łączonymi, czyli pochodzącymi z budżetu rządowego i z Unii Europejskiej.

Anna Trubacz odpowiedziała, że część miękka projektów: „Nauka to lubię” i „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców” obejmuje dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dodała, że formuła dofinansowania jest na poziomie 85% na 15%, uwzględniając przy tym również wkład własny.

Wiesława Kowalska zapytała, skąd pochodzą środki na wydatki bieżące finansowe ze środków dotacji otrzymanych przez Powiat Wrzesiński (4 kolumna tabeli).

Anna Trubacz poinformowała, że w przypadku np. Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, to szkoła otrzymała te środki na zakup podręczników w ramach rządowego programu. Dodała, że na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 23 listopada 2020 r. ujęto w uchwale budżetowej środki na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica”. Dopowiedziała, że projekt realizowany jest w: Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Poinformowała, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni realizuje z rządowych środków (109.200,00 zł), w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji, zadanie pn.: „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno – opiekuńczego”. Dodała, że są to głownie środki otrzymywane od Wojewody Wielkopolskiego.

Wiesława Kowalska poprosiła o wyjaśnienie wydatków ujętych w tabeli na Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Anna Trubacz poinformowała, że na ten moment, planuje się, iż jednostka powinna w tym roku zrealizować dochody z tytułu świadczonych szkoleń, jednak przez sytuację epidemiczną zostały one przesunięte w czasie lub odwołane. Dodała, że plan wydatków wynosi 1.656.330,00 zł. Dopowiedziała, że w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach odbywają się oprócz szkoleń, również zajęcia praktyczne dla uczniów w systemie ciągłym.

Wiesława Kowalska zapytała, na co przeznaczone zostają środki w kwotach: 1.555.330,00 zł i 101.000,00 zł wskazane w wydatkach Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Anna Trubacz odpowiedziała, że 1.555.330,00 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu i organizacją szkoleń. Poinformowała, że z informacji, które posiada, jednostka nie zrealizuje tych wydatków w całości. Dodała, że wydatki majątkowe w kwocie 101.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn.: „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”. Dopowiedziała, że kwota 101.000,00 zł to środki pochodzące z powiatu, natomiast powiat dodatkowo otrzymał na realizację ww. zadania dotację z urzędu marszałkowskiego w kwocie 46.611,00 zł. Poinformowała, że zaplanowana całkowita kwota na budowę systemu nawadniania wynosi 147.611,00 zł.

Radny Stefan Tomczak zapytał, o wysokość kosztów kształcenia jednego ucznia w placówce.

Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji odpowiadając na pytanie radnego Stefana Tomczaka, podała przybliżone kwoty dotyczące wysokości kosztów kształcenia jednego ucznia (stan aktualny na 14 grudnia 2020 r.):

 • Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni - 129 uczniów, 350,00 zł na jednego ucznia;
 • Liceum Ogólnokształcące we Wrześni - 578 uczniów, 7.640,00 zł na jednego ucznia;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 806 uczniów, 11.186,00 zł na jednego ucznia;
 • Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 1126 uczniów, 7.943,00 zł na jednego ucznia;
 • Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni – 64 uczniów (na koniec czerwca 2020 r.), około 10.000,00 zł na jednego ucznia. Aktualnie dołączyło do szkoły 50 uczniów. W związku z powyższym, po uszczegółowieniu danych, zostaną one przekazane komisji.
 • Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni - 815 uczniów, 6.650,00 zł na jednego ucznia.

Radna Małgorzata Cichacka poinformowała, że w przedstawionej tabeli wykazano plany dochodów realizowanych przez jednostki. Dodała, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni plan ten wynosi około 180.000,00 zł, natomiast w pozostałych szkołach jest znacznie niższy: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni (23.846,73 zł), Liceum Ogólnokształcące we Wrześni (10.992,00 zł), Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni (32.798,00 zł). Zapytała, skąd taka duża różnica między planami dochodów w ww. jednostkach oświatowych.

Anna Trubacz odpowiedziała, że w strukturach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni funkcjonował internat, który został następnie wyodrębniony ze struktur szkoły i włączony w Bursę Międzyszkolną we Wrześni. Dodała, że plan, który został wykazany w tabeli, w dużej mierze, dotyczy odpłatności za pobyt w internacie i za wyżywienie w stołówce internatu.

Radny Jarosław Czyż zapytał, z czego wynika różnica kosztów utrzymania jednego ucznia między Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni i Zespołem Szkół Zawodowych we Wrześni, gdzie ten koszt jest na poziomie 7.000,00 zł – 8.000,00 zł, a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, w którym koszt kształcenia jednego ucznia wynosi ponad 11.000,00 zł.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni koszt jest wyższy, ze względu na specjalne potrzeby uczniów, indywidualne nauczanie uczniów oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

Wiesława Kowalska poprosiła o informację w sprawie wydatków na dowozy uczniów do Grzymysławic.

Anna Trubacz odpowiedziała, że na ten moment nie jest w stanie udzielić takiej odpowiedzi. Dodała, że informacja zostanie przesłana członkom komisji w późniejszym terminie.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że na koszt kształcenia jednego ucznia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ma wpływ również utrzymanie obiektów sportowych na terenie szkoły m.in. stadionu lekkoatletycznego.

Wiesława Kowalska poinformowała, że przy przygotowywaniu informacji dotyczącej kosztów przewożenia uczniów do Grzymysławic, może byłoby warto od razu podać pełną informację np. o generowanych kosztach za prowadzone zajęcia dla uczniów w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 

Pkt 4 Przygotowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

Przewodniczący komisji przedstawił propozycję planu pracy komisji na 2021 r.

Wiesława Kowalska zaproponowała, aby w planie pracy komisji znalazł się punkt dotyczący informacji o realizacji różnych aspektów współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.      

Stefan Tomczak zaproponował, aby komisja w 2021 r. zapoznała się z realizacją inwestycji w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.             

Małgorzata Cichacka podała również jako punkt do planu pracy budowę obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Zaproponowała także, aby rozszerzyć znajdujący się w III kwartale punkt: zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ostatecznych wyników naboru do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński, w tym do szkoły muzycznej, o informację na temat liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.      

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem opracowanego planu pracy komisji na 2021 r.

Plan pracy znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.1.2021.

Członkowie komisji przyjęli plan pracy komisji na 2021 rok.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 15 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Skrzypczak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-04-19 09:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.