Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 11 / 2019

PROTOKÓŁ NR 11/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

Ze względu na prośbę Pawła Skrzypczaka, przewodniczącego komisji, posiedzenie otworzył Grzegorz Trocha, wiceprzewodniczący komisji stwierdzając obecność dwunastu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyła Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wiceprzewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

2) w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

3) w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

2) w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

3) w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni.

Wiceprzewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał mają charakter intencyjny i dotyczą zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poprzez likwidację internatu. Dodała, że w ślad za tym idzie uchwała intencyjna dotycząca przekształcenia Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez dodanie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Dopowiedziała, że przepis prawa oświatowego art. 89 ust. 1 mówi o tym, że szkoła może być przekształcona z końcem roku przez organ prowadzący, który na co najmniej 6 miesięcy przed tym terminem dokona zmiany, w tym przypadku do końca lutego przyszłego roku zawiadamia o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. W tym przypadku będzie konieczne poinformowanie Związków Zawodowych, które w ciągu 30 dni są zobowiązane wydać opinię. Poinformowała, że po dopełnieniu obowiązków możliwe będzie podjęcie przez Radę Powiatu właściwych uchwał w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez likwidację internatu oraz utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć w Bursie Międzyszkolnej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.    

Radny Jarosław Czyż zapytał, czy istniejące aktualnie etaty pracowników pedagogicznych zostaną zachowane.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że w uchwale znajduje się zapis, że nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni realizujący dotychczas zadania w internacie staną się nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi realizującymi zadania w nowo utworzonej Bursie Międzyszkolnej. Na ten moment nie planuje się zwiększenia, ani zmniejszenia etatów.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że Rada Powiatu na IV sesji podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej. Dodał, że dziś omawiane są projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poprzez likwidację internatu. W związku z powyższym, zapytał, czy internat wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, czy jest odrębną jednostką powiatu.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że uchwała nr 18/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej została w całości unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Dodała, że w związku z tym przygotowano nowe projekty uchwał na podstawie innego przepisu prawnego, czyli nie likwidacji internatu, a przekształcenia szkoły poprzez likwidację internatu. Dopowiedziała, że w ślad za tym idzie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni.

Stefan Tomczak dopowiedział, że internat wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Poinformował, że wcześniejsza uchwała została unieważniona przez Wojewodę, ponieważ należało dokonać przekształcenia szkoły.

Grzegorz Trocha zapytał, czy w statutach szkół Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni znajdują się informację, iż internat jest składową tych szkół.

Stefan Tomczak odpowiedział, że w statutach szkół Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni znajdują się informację, iż internat jest składową tych szkół.

Starosta wrzesiński poinformował, że aktualnie nie ma potrzeby zwiększania, ani zmniejszania zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w internacie i Bursie Międzyszkolnej.

Grzegorz Trocha zapytał, czy planowana jest budowa nowego obiektu bursy.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że plan budowy nowej bursy zależy od możliwości finansowych.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, ile jest miejsc noclegowych w bursie i internacie.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że w internacie jest 153 miejsca noclegowe, a w bursie 32 miejsca noclegowe dla wychowanków.

Marek Kołodziejczyk zapytał, ile miejsc noclegowych zaplanowane było w nowym budynku bursy, który miał powstać przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Zapytał, czy w związku, z tym, że nowa bursa nie została wybudowana, istnieją problemy z wolnymi miejscami noclegowymi dla uczniów.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że aktualnie nie ma problemów z brakiem wolnych miejsc noclegowych dla uczniów szkół powiatu wrzesińskiego. Dodał, że w bursie jest całkowite obłożenie obiektu, a w internacie na ten moment jest wolnych 20 miejsc.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści projektów uchwał.

 

Do sali obrad wszedł Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, czy budowa hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni została zakończona i kiedy zostanie oddana do użytku.

Starosta wrzesiński poinformował, że w ostatnich dniach odbyły się odbiory budynku. Dodał, że na dniach przedstawiciel wojewódzkiego sanepidu dokona odbioru budynku. Dopowiedział, że w momencie, kiedy sala uzyska pozwolenie na użytkowanie będzie oddana do użytku.

Jarosław Czyż poprosił o przedstawienie informacji dotyczących spotkania nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni ze starostą wrzesińskim.

Starosta wrzesiński poinformował, że w spotkaniu brali udział: starosta, naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska – Giera, członek zarządu powiatu Stefan Tomczak oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni. Dodał, że podczas spotkania były poruszane tematy remontu szkoły i terenu wokół niej. Dopowiedział, że spotkania z radami pedagogicznymi wszystkich szkół ponadpodstawowych odbywają się cyklicznie. Poinformował, że remonty w szkołach są prowadzone systematycznie co roku. Dodał, że spotkanie z nauczycielami w Zespole Szkół Zawodowych dotyczyło również bazy sportowej, boisk, sali gimnastycznej i szatni. Dopowiedział, że aktualnie trwają działania w poszukiwaniu rozwiązania i środków finansowych na realizację tego zadania.

Grzegorz Trocha poinformował, że jeśli w projekcie budżetu na 2020 r. zostaną zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie projektu bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni to zagłosuje pozytywnie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r.

Starosta wrzesiński dodał, że w projekcie budżetu na 2020 r. nie ma zabezpieczonych środków na budowę boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, Dodał, że podczas spotkania zadeklarowano nauczycielom, że jeśli podczas realizacji budżetu w 2020 r. znajdą się środki finansowe to zostaną przeznaczone na realizację tego zadania.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Grzegorz Trocha, wiceprzewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Wiceprzewodniczący komisji

/-/ Grzegorz Trocha

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 11 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.