Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 31 / 2018

PROTOKÓŁ NR 31/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI,

KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

 

Rafał Zięty, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu wziął udział Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 oraz zapoznanie się z wynikami naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu.

5. Wizja lokalna inwestycji oświatowych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 3. Omówienie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 oraz zapoznanie się z wynikami naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Przewodniczący komisji poprosił o omówienie punktu Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że w roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzonych 25 oddziałów klas I:

1) 5 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni dla 156 uczniów klas I;

2) 8 oddziałów w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni dla 246 uczniów klas I;

3) 6 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dla 196 uczniów klas I;

4) 6 oddziałów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni dla 190 uczniów klas I.

W Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni zostaną utworzone 2 oddziały dla 11 uczniów klas I.  Dodał, że w związku z tym na dzień dzisiejszy będzie 788 uczniów klas I. Dopowiedział, że w roku szkolnym 2018/2019 będzie łącznie 2.744 uczniów w szkołach powiatu wrzesińskiego:

1) Liceum Ogólnokształcące – 15 oddziałów, 477 uczniów;

2) Zespół Szkół Politechnicznych – 30,5 oddziałów, 884 uczniów;

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 22 oddziały, 667 uczniów;

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 23 oddziały, 599 uczniów;

5) Zespół Szkół Specjalnych – 20 oddziałów, 117 uczniów.

Stefan Tomczak przedstawił liczbę nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i placówkach.

szkoła / placówka

liczba nauczycieli

liczba pracowników obsługi

Liceum Ogólnokształcące

36

9

Zespół Szkół

Politechnicznych

73

17

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

74

27

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

38

16

Zespół Szkół Specjalnych

40

9

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

12

8

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

15

9

Razem

288

95

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji poinformował, że porządek obrad na XLVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędzie się 12.09.2018 r. zawiera podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński;

2) w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie ww. projektów uchwał Stefana Tomczaka.

Ad 1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wszystkie akty prawa miejscowego, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, wymagają zmiany. Dodał, że zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły ustala kryteria i tryb przyznawania nagród. Dopowiedział, że w uchwale nr 266/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie: Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Dyrektora i Starosty ustali Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w odrębnej uchwale;

2) w § 10 uchyla się ust. 3;

3) w § 11 uchyla się ust. 5.

Poinformował, że do ww. uchwały Rady Powiatu dołączone były załączniki, które stanowiły wzory wniosków o nagrodę starosty i dyrektora. Dodał, że ze względu, iż wnioski wymagają korekt, należałoby każdorazowo zmieniać uchwałę. Dopowiedział, że w związku z tym kompetencję ustalania zmian wzorów wniosków o nagrodę starosty i dyrektora zostały przekazane Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Ad. 2 projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński zwrócili się z prośbą o upoważnienie do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dodał, że wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli praktycznej nauki zawodu z branży. Dopowiedział, że jednak ze względu na niezbyt atrakcyjne wynagrodzenie, nie ma osób zainteresowanych pracą w szkole. Poinformował, że art. 30 ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela pozwala organom prowadzącym szkołę upoważnić dyrektora szkoły do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w ustawie Karta Nauczyciela. Dodał, że w związku z koniecznością wydania upoważnienia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Pkt 5 Wizja lokalna inwestycji oświatowych.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki udali się na wizję lokalną inwestycji oświatowych.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak poinformował, że zastało zakończone zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśne 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Dodał, że realizowany jest projekt w ramach programu „Szatnia na medal”, którego całkowity koszt wynosi 270.136,00 zł. Kwota ta obejmuje przyłącza, nadzór i projekty budowlane. Na roboty budowlane przeznaczono kwotę w wysokości 235.850,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 100.000,00 zł.

Dopowiedział, że przeprowadzono remonty w szkołach:

1) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – malowanie sali gimnastycznej, odświeżenie podłóg, malowanie dwóch sal lekcyjnych, montaż rolet okiennych w 10 salach lekcyjnych, montaż instalacji elektrycznej i wymiana rozdzielni elektrycznej (135.500,00 zł);

2) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni – remont 5 klas lekcyjnych, malowanie ścian, sufitów i wymiana instalacji elektrycznej (123.212,00 zł);

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – przyłączenie sieci komputerowej, zakup ciągnika do koszenia trawy, ogrodzenie szkoły, wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej, zakup komputerów, wymiana rury zasilającej do szatni, wymiana kratownicy na sali gimnastycznej i realizacja zadania dotyczącego szatni na medal (661.765,00 zł);

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - wymiana podłogi, malowanie ścian w bibliotece szkolnej, malowanie ścian w budynku sali gimnastycznej, remont i modernizacja korytarzy na parterze i pierwszym piętrze, wymiana kabli na parterze w budynku głównym i na pierwszym piętrze oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego (180.000,00 zł).

Poinformował, że łącznie na przeprowadzone remonty w ww. szkołach wydano ponad 1.100.000,00 zł.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Rafał Zięty przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 31 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.