Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 28 / 2018

PROTOKÓŁ NR 28/2018

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 6 lutego 2018 roku

 

Rafał Zięty, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu ze względu na jego tematykę uczestniczył Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie zmiany w budżecie związanej ze złożonym wnioskiem do programu „Szatnia na medal”.

4. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

5. Omówienie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku.

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Omówienie zmiany w budżecie związanej ze złożonym wnioskiem do programu „Szatnia na medal”.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego dnia 28.12.2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodał, że na początku zakładano, iż w ramach tego projektu wystarczy tylko zgłoszenie na budowę. Dopowiedział, że jednak na postawienie kontenerów również wymagana jest zgoda na budowę, w związku z czym należało wykonać projekt. Poinformował,  że inwestycja polegać będzie na zakupie i osadzeniu czterech kontenerów szatniowo – sanitarno – magazynowych wraz z doprowadzeniem mediów oraz przystosowaniem kontenerów do użytku przez osoby niepełnosprawne. Dodał, że szacunkowy koszt realizacji inwestycji, który sporządzono na podstawie zapytań o cenę, wyniósł 120.000,00 zł, natomiast po wykonaniu dokumentacji projektowej, okazało się, że całkowity koszt inwestycji wyniesie 218.632,00 zł. Poinformował, że wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania, czyli nie więcej niż 100.000,00 zł. Dodał, że w związku z powyższym należy zwiększyć wartość wkładu własnego Powiatu z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 118.632,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Przewodniczący komisji ponownie poprosił o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że uchwała nr 101/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.03.2016 r. została uchylona art. 80 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dodał, że zmiana dotyczy naliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych. Dopowiedział, że dotacja oparta będzie o dotacje przyznawane przez ministerstwo, a nie o wysokość dotacji, jaką otrzymała najbliższa placówka niepubliczna. Poinformował, że kwota dotacji początkowo wynosiła 33,00 – 34,00 zł na jednego ucznia w zależności od tego, jaką kwotę wskazał najbliższy powiat, przeważnie był to powiat gnieźnieński. Dodał, że po dokonaniu obliczeń według starej metryczki kwota dotacji na jednego ucznia wyniesie około 135,00 zł. Dopowiedział, że treść projektu uchwały zawiera również informacje o trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

 

Pkt 5 Omówienie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni wystąpił z wnioskiem o utworzenie w Zespole Szkół Specjalnych, przedszkola specjalnego. Dodał, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu dnia 08.11.2017 r. pozytywnie ustosunkowała się do wniosku dyrektora. Dodał, że w związku z tym, że jest to zadanie własne gminy, Gmina Września wyraziła zgodę na utworzenie przedszkola specjalnego. Dopowiedział, że przedszkole znajdować się będzie przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Poinformował, że uchwała o utworzeniu przedszkola specjalnego będzie podlegać ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Radna Halina Kotyk zapytała, ile dzieci będzie mogło uczęszczać do przedszkola specjalnego.

Stefan Tomczak odpowiedział, że na ten moment nie wiadomo, ile zostanie przyjętych dzieci do przedszkola specjalnego. Poinformował, że należy ogłosić nabór na ogólnych zasadach, jakie obowiązują we wszystkich przedszkolach.

Radna Małgorzata Cichacka dodała, że ważna jest oferta przedszkola i może warto pomyśleć nad tym, aby zatrudnić w przedszkolu specjalnym rehabilitanta.

Halina Kotyk zapytała, czy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu wysokim również będą mogły zostać przyjęte do przedszkola specjalnego.

Stefan Tomczak odpowiedział, że wszystkie dzieci będą przyjmowane do przedszkola specjalnego. Poinformował, że zaplanowane są drzwi otwarte przedszkola specjalnego, które znajdować się będzie przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego.

 

Pkt 6 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy „Szatnia na medal” powstanie w tym roku.

Stefan Tomczak odpowiedział, że wykonanie projektu „Szatnia na medal” nastąpi w tym roku.

Poinformował, że w tym tygodniu zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni. Dodał, że dokumentacja jest przygotowana, brakuje tylko odbioru budynku. Dopowiedział, że po ustaleniach telefonicznych z Centrum Edukacji Artystycznej należy złożyć dokumentację jak najszybciej, ponieważ procedury trwają długo i tylko w opisie należy zaznaczyć, że budynek zostanie oddany w danym terminie. Poinformował, że na wizję lokalną budynek będzie już oddany do użytku.

Halina Kotyk zapytała, czy w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni zostały zakończone już jakieś prace.

Stefan Tomczak odpowiedział, że do końca lutego 2018 r. prace w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni mają zostać zakończone. Poinformował, że procedura polega na tym, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zleca Centrum Edukacji Artystycznej kontrolę polegającą na sprawdzeniu, czy złożona dokumentacja jest zgodna ze stanem faktycznym m.in. czy baza i kadra jest odpowiednia, czy jest zabezpieczenie instrumentalne i zachowane wszystkie inne kwestie związane z organizacją szkoły.

Dodał, że wszystkie szkoły powiatowe podpisały umowę o podłączenie pod światłowód. Dopowiedział, że dzienniki elektroniczne funkcjonuje w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Politechnicznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, nie posiada go jedynie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Oznajmił, że projekt jest wykonany, kwestia teraz pozyskania środków finansowych na realizację tego zadania. Szkoła posiada 4 budynki i kosztorys jest zaplanowany na kwotę około 300.000,00 zł. Światłowód jest podłączony, natomiast brak aktualnie sieci.

Poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zgłosił wniosek dotyczący utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Dodał, że szkoła ta zastąpiłaby gimnazjum przysposabiające do pracy. Dopowiedział, że do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych może uczęszczać osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończy 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia oraz osobę, która ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy. Poinformował, że należy ustalić bariery graniczne, ile osób można przyjąć, aby utworzyć taką szkołę.

Starosta wrzesiński poinformował, że zwrócono się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z możliwością przesunięcia środków w związku, iż budynek internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni jest nadal zamieszkały i mimo propozycji zamiennego mieszkania, państwo, którzy tam przebywają stawiają opór. Dodał, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie sądowe. Dopowiedział, że na realizację projektu modernizacji internatu przy ul. Gnieźnieńskiej było zaplanowane około 7.000.000,00 zł. Wszystkie rozstrzygnięcia przetargowe na ten moment są znacznie wyższe niż pierwotnie, ponieważ całe otoczenie, rynek pracy i wykonawców uległ zmianom. Poinformował, że zwiększone koszty na realizacje inwestycji będą miały swoje odbicie w realizacji zadań powiatu, dlatego należy najpierw poczekać na rozstrzygnięcie, czy można przenieść środki finansowe. Dodał, że ze względu na sytuację gospodarczą powiatu wrzesińskiego wzrasta liczba zainteresowanych kształceniem zawodowym zarówno wśród uczniów jak i osób dorosłych. Dopowiedział, że nie rozpoczęto jeszcze budowy zaplecza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ponieważ warunkiem rozpoczęcia jest wybudowanie obiektu sportowego. Poinformował, że gotowa jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i opis przedmiotu zamówienia na sprzęt i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodał, że zaplanowane instalacje i urządzenia mieszczą się w przeznaczonym na to zadanie budżecie. Dopowiedział, że wykonawcy często proponują wyższe ceny niż są wskazane w kosztorysie, ponieważ chcą się zabezpieczyć przed sytuacjami, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania np. problemy z pracownikami czy dostawą różnego rodzaju materiałów.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Rafał Zięty przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 28 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Zięty
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.