Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 27 / 2017

PROTOKÓŁ NR 27/2017

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

Rafał Zięty, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie planu pracy komisji do końca 2017 roku.

4. Omówienie postępów prac termomodernizacyjnych w budynku przy ulicy Leśnej.

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Zawnioskował, by rozszerzyć porządek obrad o punkt: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego. Temat zostanie omówiony w punkcie 6 porządku obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 3 Omówienie planu pracy komisji do końca 2017 roku.

Rafał Zięty, przewodniczący komisji poinformował, że w związku ze złożeniem mandatu radnego przez Stefana Tomczaka i okresem przerwy w pracach komisji, część punktów w planie pracy na 2017 rok nie zostało zrealizowanych. Dodał, że punktem, który można jeszcze zrealizować jest punkt: Wizytacje placówek powiatowych powiatu wrzesińskiego i spotkania z dyrektorami w celu określenia priorytetów w najbliższym okresie funkcjonowania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni.

Członkowie komisji zdecydowali, że przedmiotowy punkt zostanie zrealizowany w styczniu 2018 roku.

 

Punkty 5-7 porządku obrad zostały zrealizowane przed wizją lokalną postępów prac termomodernizacyjnych w budynku przy ulicy Leśnej.

 

Pkt 5 Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.

Rafał Zięty przedstawił propozycję planu pracy komisji na 2018 rok:

I Kwartał:

1. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2017.

2. Przedstawienie oraz analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego w świetle liczby absolwentów oraz przeprowadzonych ankiet dotyczących preferencji wyboru kierunków kształcenia absolwentów szkół gimnazjalnych.

3. Stan przygotowania szkół do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kontekście wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

II Kwartał:

1. Spotkania z dyrektorami w celu określenia priorytetów w najbliższym okresie funkcjonowania w związku z wprowadzaniem reformy szkolnictwa zawodowego.

2. Informacja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na temat współpracy z pracodawcami organizującymi szkolenie zawodowe.

3. Informacje na temat projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 oraz związane z tym sprawy kadrowe i lokalowe.

III Kwartał:

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019.

2. Monitorowanie przebiegu rekrutacji oraz analiza wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Dodał, że na bieżąco komisja będzie :

1) opiniowała materiały na sesje Rady Powiatu w szczególności związane tematycznie z zakresem pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;

2) opiniowała i rozpatrywała sprawy przekazane Komisji przez Radę Powiatu, Zarząd lub inne komisje;

3) opiniowała zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat;

4) kierowała pisma do Zarządu po spotkaniach Komisji w sprawach dotyczących kompetencji Komisji.

 

Halina Kotyk zauważyła, że w III kwartale 2018 roku należy dopisać punkt: Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu w 2018 roku.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli plan pracy komisji na 2018 rok. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 6 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

Rafał Zięty poprosił naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego współfinansuje z budżetu województwa program „Szatnia na medal”. Dodał, że wnioski o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego programu należy składać do 5 stycznia 2018 roku. Dopowiedział, że do wniosku trzeba dołączyć pozwolenie na budowę. Zaznaczył, że w przypadku braku stosownego pozwolenia wystarczy złożyć oświadczenie, iż zostanie ono dostarczone do końca stycznia 2018 roku. Uzupełnił, że złożone w ramach ww. programu wnioski zostaną rozpatrzone do końca lutego 2018 roku. Nadmienił, że Powiat Wrzesiński planuje wystąpić o dofinansowanie inwestycji na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Kaliskiej we Wrześni. Wyjaśnił, że inwestycja polegać będzie na zakupie i osadzeniu czterech kontenerów szatniowo-sanitarno-magazynowych wraz z doprowadzeniem mediów oraz przystosowaniem kontenerów do użytku przez osoby niepełnosprawne. Podkreślił, że ze wspomnianej szatni korzystać będą mogli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz kluby sportowe, szczególnie przy organizacji dużych imprez sportowych. Poinformował, że szacunkowy koszt inwestycji to kwota 120.000,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania. Dopowiedział, że w budżecie na 2018 rok zostanie zabezpieczona kwota wkładu własnego w wysokości 60.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, jak wygląda sytuacja w sprawie utworzenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni.

Stefan Tomczak odpowiedział, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał z dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Dodał, że od 2008 roku nie wydano żadnej zgody na otwarcie szkoły muzycznej. Dopowiedział, że najwięcej w Polsce szkół muzycznych znajduje się w Wielkopolsce. Uzupełnił, że duży plus stanowi fakt, iż powiat jest miejscem mocno rozwijającym się, ze wzrastającą liczbą mieszkańców. Poinformował, że wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia szkoły muzycznej I stopnia zostanie złożony zaraz po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni. Podkreślił, że kolejnym etapem będzie sporządzenie przez Centrum Edukacji Artystycznej opinii na podstawie przeprowadzonej wizytacji. Nadmienił, że w przypadku otrzymania zgody od ministerstwa na utworzenie przedmiotowej szkoły subwencja oświatowa na jej prowadzenie zostanie przyznana od stycznia 2019 roku. Dodał, że środki na funkcjonowanie placówki w miesiącach wrzesień -grudzień 2018 roku w kwocie 200.000,00 zł zostaną zabezpieczone w budżecie.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że przeanalizowała odpowiedź na złożoną przez siebie interpelację w sprawie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Zauważyła, że może warto zastanowić się nad przygotowaniem akcji promocyjno-reklamowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

 

Pkt 4 Omówienie postępów prac termomodernizacyjnych w budynku przy ulicy Leśnej.

Członkowie komisji udali się na wizję lokalną postępów prac termomodernizacyjnych w budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni, gdzie mają zostać przeniesione Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Rafał Zięty przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 27 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Zięty
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.