Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2017

PROTOKÓŁ NR 21/2017

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 2 Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

Przewodniczący komisji przedstawił zmiany wprowadzone do „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”:

1) wprowadza się w § 4 pkt 5 Prowadzenie zajęć sportowych podczas trwania obozów i zgrupowań sportowych.

2) dodaje się w § 7 pkt 2 Środki finansowe przeznaczone na stypendia/nagrody dzieli się:

a) 70% środków przeznacza się na stypendia/nagrody w dyscyplinach olimpijskich;

b) 30% środków przeznacza się na stypendia/nagrody w dyscyplinach nieolimpijskich.

3) skraca się termin składania wniosków od 1 do 15 września każdego roku.

4) dodaje się w § 8 pkt 4 W przypadku gdy wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o stypendium zobowiązany jest do przedstawienia listy rankingowej kandydatów.

5) Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym, a w razie stwierdzenia błędów i braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.

6) dokonuje się zmiany w § 8 pkt 7 Wnioski opiniuje komisja powołana przez Starostę Wrzesińskiego, w której z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszeń sportowych, działacze, trenerzy z lokalnych klubów sportowych.

7) wnioski na realizację grantu należy składać do 15 września każdego roku włącznie.

8) zmienia się treść w § 10 pkt 8 Preferowane będą wnioski zawierające projekty:

  • w których grupy treningowe uczestniczą w systemie rozgrywek organizowanych przez okręgowe związki sportowe
  •  w ramach, których prowadzone jest szkolenie do kategorii seniora (lub na poziomie kilku grup wiekowych).

Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu dodała, że w projekcie „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” usunięto zapis, że:

1) stypendium może otrzymać zawodnik, który uzyskał medal Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich;

2) preferowane dyscypliny sportowe, za które przyznawane są granty oraz warunek przedstawienia wieloletniej koncepcji szkolenia zawodników;

3) Zarząd Powiatu może przyznać grant (do 4 godzin tygodniowo) na realizację zadań koordynatora sportu szkolnego na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

4) przyznawane będą stypendia, nagrody i wyróżnienia i zostały tylko stypendia i nagrody.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Bożena Nowacka poinformowała, że ze względu na to, że uchwała nr 217/XXXV/2013 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci iMłodzieży” traci moc, sporządzono nowy projekt programu. Dodała, że wprowadza się do projektu uchwały:

1) zmianę nazwy stypendium edukacyjno – socjalne na stypendium edukacyjne;

2) w związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadza się zmiany czasu trwania i formy rozliczeń grantów edukacyjnych;

3) zmianę nazw typów szkół (szkoły ponadgimnazjalne zastąpiono szkołami ponadpodstawowymi, a gimnazja stały się szkołami podstawowymi).

Bożena Nowacka dodała, że na sesji Rady w dniu 27.04.2017 r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. § 4 uchwały otrzyma brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 21 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.