Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 17 / 2016

PROTOKÓŁ NR 17/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 28 listopada 2016 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Ze względu na tematykę, posiedzenie komisji stałych odbyło się w tym samym czasie. Posiedzenie otworzył i prowadził Józef Szafarek, przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek wyjaśnił, że jako przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej został poproszony o prowadzenie posiedzenia, ponieważ dotyczy spraw budżetowych.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Józef Szafarek przedstawił zaplanowany porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

4. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

Pkt 4 Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

Józef Szafarek wprowadził w tematykę posiedzenia i poinformował, że zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Rada Powiatu uchwala budżet powiatu, w którym wykonane wydatki bieżące są mniejsze niż dochody bieżące. Dodał, że warunek został spełniony. Oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta Wrzesiński poinformował, że została zmniejszona dotacja subwencji oświatowej na przyszły rok na 700.000,00 zł. Dodał, że subwencja nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb oświatowych i będzie trzeba dokładać środki z poza budżetu. Dopowiedział, że zmniejszane były zobowiązania kredytowe przez poprzednie lata. Ważne zadania ze środków zewnętrznych będą realizowane w przyszłym roku. Oznajmił, że w budżecie ważne jest utrzymanie wskaźników i zabezpieczenie środków na planowane zadania inwestycyjne.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Na początku Beata Walkowiak przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2017 rok w odniesieniu do projektu budżetu na 2016 rok. Szczegółowy zakres omówionych kwestii znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2017 rok. Materiał informacyjny oraz uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.13.2016.

Beata Walkowiak poinformowała o dochodach i wydatkach na 2017 roku w porównaniu z latami poprzednimi. Nadwyżka budżetowa wynosiła w 2015 roku 2.550.000,00 zł, w 2016 roku 1.133.000,00 zł, a w 2017 roku będzie deficyt, który wynika z tego, że dochody są wyższe prawie o 7.000.000,00 zł, a wydatki o prawie 10.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że plan dochodów na 2017 rok wynosi 71.694.062,00 zł, a plan wydatków 73.795.116,00 zł i deficyt wyniesie 2.101.054,00 zł, natomiast przychody planowane są na kwotę 4.801.054,00 zł., a rozchody na 2.700.000,00 zł. Oznajmiła, że prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 924.125,00 zł, dlatego zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu może uchwalić budżet Powiatu. Poinformowała, że dochody z podziałem na bieżące i majątkowe na 2017 rok wyniosą 90,55% dochodów bieżących i 9,45% majątkowych. Natomiast wydatki bieżące wyniosą 86,72%, a majątkowe 13,28%.

Poinformowała, że zaplanowane wydatki majątkowe zostaną przekazane na:

a) drogi publiczne powiatowe – 2.056.183,00 zł;

b) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.330.000,00 zł. Dodała, że środki zostaną przeznaczone na budowę budynku strażnicy i monitoring.

c) administrację publiczną – 235.717,00 zł na „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania" (129.000,00 zł), „Rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni" (96.000,00 zł) oraz „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP" (10.717,00 zł).

d) oświatę i wychowanie – ponad 5.000.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego wynosi — 299.022,00 zł, w tym:

  • „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” — kwota 251.777,00 zł,
  • „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” — kwota 47.245,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano kontynuację dwóch zadań majątkowych rozpoczętych przed rokiem 2017:

  • „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" - kwota 5.343.522,00 zł,
  • „Budowa sali gimnastycznej dla Zespoili Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" — kwota 11.826,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące na:

a) działalność usługową – 170.035,00 zł na projekt

b) pomoc społeczną – 6.500,00 zł na zakup pieca kuchennego;

c) ochronę zdrowia – 248.162,00 zł na realizacje projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

d) kulturę i ochronę dziedzictw narodowego – 99.336,00 zł na kościół poewangelicki w Miłosławiu.

Beata Walkowiak poinformowała o zadaniach własnych, powierzonych i zleconych. Dodała, że powiat nie otrzymał całości środków na „500+” i na Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie. W 2016 roku na jednego uczestnika przypadało 1.268,00 zł, a w projekcie budżetu na 2017 rok otrzymano na jednego uczestnika 1.000,00 zł. Dopowiedziała, że różnica między 2016, a 2017 rokiem wynosi około 230.000,00 zł. Oznajmiła, że jest to spowodowane niskim poziomem bezrobocia w powiecie wrzesińskim.

 

O godzinie 15:30 do sali obrad wszedł radny Bogdan Kruk. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Beata Walkowiak przedstawiła informacje również o:

1) dotacjach udzielonych z budżetu powiatu;

2) subwencji oświatowej;

3) subwencji wyrównawczej i równoważącej;

4) udziale dochodowym od osób fizycznych i prawnych;

5) środkach z Funduszu Pracy;

6) pozostałych dochodach własnych;

7) wydatkach na 2017 rok;

 

Józef Szafarek podziękował Pani skarbnik za przedstawienie informacji. Poinformował, że niepokojące jest obniżenie subwencji, natomiast duże znaczenie mają zaplanowane inwestycje. Otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

Józef Szafarek zapytał, dlaczego podatek od osób prawnych jest tak niski w porównaniu do podatku od osób fizycznych. Dodał, że mimo na terenie powiatu wrzesińskiego powstaje wiele firm i zakładów to podatek od osób prawnych jest na niskim poziomie. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowana kwota na 2017 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT wynosi 15.819.399,00 zł). Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku i wynosi 850.000,00 zł).

Beata Walkowiak odpowiedziała, że ustawodawca wskazał procent, ale nie podał od czego to wyliczać. Dodała, że są to kwoty planowane.

Józef Szafarek poinformował, że na początku zadłużenie wynosiło 21.000.000,00 zł, potem 6.700.000,00 zł. Dodał, że w 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.801.054,00 zł. Zapytał, jaka będzie teraz kwota zadłużenia.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że zadłużenie wynosi 6.700.000,00 zł, spłacane jest 2.700.000,00 zł i w 2017 roku zostanie zaciągnięty kredyt na 4.801.054,00 zł, czyli do spłacenia zostanie 8.800.000,00 zł.

Mirosław Balicki zapytał, czy w 2017 roku gminy również będą przekazywać środki w wysokości 10.000,00 zł powiatowi na realizację programu dotyczącego usuwania azbestu.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że jeśli powiat będzie składał wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to będzie również występował do gmin o wsparcie w postaci dotacji.

Mirosław Balicki zapytał, czy jeśli powiat otrzymał mniej środków na 500+, to będzie trzeba dopłacić z budżetu powiatu.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że na 500+ nie są dopłacane pieniądze z budżetu powiatu. Dodała, że w przypadku zadań administracji rządowej wyszedł wyrok, że samorządy nie mogą dopłacać do administracji rządowej. Dopowiedziała, że wyjątkiem jest orzecznictwo wspomniane w ustawie o rehabilitacji.

Józef Szafarek zapytał, czy jeśli środki na „Przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” i na termomodernizację budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 nie zostaną przyznane to, czy inwestycje zostaną zrealizowane.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że termomodernizacja zostanie zrealizowana, ponieważ zostanie podpisana umowa. Dodała, że natomiast inwestycja dotycząca przebudowy drogi jest aktualnie na liście rezerwowej o dofinansowanie.

Po zakończeniu dyskusji Stefan Tomczak przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 i budżetu powiatu na 2017 rok, w którym wzięło udział 4 członków komisji.

Projekty:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 17 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.