Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2016

PROTOKÓŁ NR 14/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 7 września 2016 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 4 członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Podsumowanie organizacji form wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie wrzesińskim.
 4. Wykorzystanie środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym na remonty w okresie wakacyjnym.
 5. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 6. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 08.09.2016 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 2 Przedstawienie wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie wyników rekrutacji sekretarz powiatu Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgadniają liczbę oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że na terenie innych powiatów oferty szkół sporządzane są na znacznie większą liczbę uczniów niż jest to możliwe. Natomiast w powiecie wrzesińskim oferty tworzone są na tyle osób chętnych, ile ma powstać oddziałów w szkołach. Dopowiedziała, że licea będą teraz jednoprofilowe.

Stefan Tomczak zapytał, czy w innych powiatach Zarząd Powiatu nie ustala liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że szkoły w innych powiatach ustalają sobie same ofertę, którą następnie przyjmuje Zarząd Powiatu.

Poinformowała, że:

1) w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni utworzono 5 oddziałów;

2) w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni utworzono 6 oddziałów technikum i 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej. Wprowadzono system kształcenia pracowników młodocianych (mechanik precyzyjny – klasa patronacka firm: Volkswagen (12 uczniów) i Gestamp (8 uczniów) oraz klasa monter mechatronik (17 uczniów) i operator obrabiarek skrawających (16 uczniów). Firma Krispol i APP Auto – Plast Produkt złożyły również ofertę utworzenia klasy patronackiej.

3) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni utworzono 4 oddziały technikum i 2 oddziały liceum, w tym pół profilu wojskowego i pół profilu policyjnego oraz jedną klasę ratownictwa medycznego. Do matury nie przystąpiło 60 uczniów (40 z technikum i 20 z liceum). Dodała, że jest coraz mniej zainteresowanych osób nauką w technikum weterynaryjnym, a to z powodu powstawania tego kierunku w innych powiat. Dopowiedziała, że w ZSTiO technikum weterynarii jest na wysokim poziomie.

4) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni utworzono zasadniczą szkołę zawodową klasę branżową i klasę wielozawodową. Uczniowie klas wielozawodowych 2 razy w roku wyjeżdżają na kursy zawodowe, które trwają 4 tygodnie, a klasy branżowe kursy odbywają w cyklu edukacyjnym. W oddziale w Pyzdrach zgłoszonych jest 31 uczniów.

5) w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni cała subwencja, która jest przekazywana na kształcenie specjalne zostanie przekazana Szkole Specjalnej. Liczba oddziałów od 2012 r. nie zmieniła się i wynosi 17 - 18 oddziałów. Dodała, że 145 uczniów było w 2015 r., natomiast w tym roku tj. 2016 jest 123 uczniów, z czego 20 z nich realizuje zajęcia indywidualne lub rewalidacyjne. Dopowiedziała, że w klasie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasie jest nie więcej niż 10 osób, natomiast w klasie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym jest 4 – 5 osób. W klasie IV i V umiarkowanej jest po 5 uczniów, a w klasie VI umiarkowanej jest 4 uczniów. Te klasy część przedmiotów ogólnych mogą odbywać wspólnie Dodała, że na terenie miasta Września funkcjonuje Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy Arka, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Oznajmiła, że rozmawiała z Burmistrzem Miasta i Gminy Września w sprawie złożenia wniosku o utworzenie przedszkola specjalnego. Dodała, że jest coraz więcej dzieci chorych, kiedyś było 10% osób uczęszczających w zajęciach indywidualnych, czy rewalidacyjnych, natomiast teraz na 120 osób 30 % bierze udział w takich zajęciach. Dodała, że popularne jest tworzenie klas integracyjnych.

Wicestarosta Waldemar Grzegorek zapytał, jak dzieci z upośledzeniem umysłowym radzą sobie w szkole.

Stefan Tomczak odpowiedział, że dzieci z upośledzeniem umysłowym mają duże problemy w szkole. Poinformował, że organizowane są spotkania z rodzicami chorych dzieci, podczas których przedstawia się i obecną sytuację. Dodał, że nie wszystkich rodziców można przekonać do zmiany decyzji, aby ich dziecko uczęszczało do szkoły specjalnej.

Bożena Nowacka poinformowała, że funkcjonowanie w klasie integracyjnej dzieci w normie intelektualnej, ale z inną dysfunkcją np. dzieci niesłyszące, niedowidzące, czy niepełnosprawne fizycznie mają szansę radzić sobie z nauką, natomiast dzieci, które są upośledzone w stopniu lekkim nie mają szans na odniesienie sukcesu edukacyjnego. Dodała, że rodzice mają problem z zaakceptowaniem tego, że ich dziecko jest niepełnosprawne. Nadmieniła, że w Niemczech istnieją szkoły, w których dzieci w normie intelektualnej mają inne zajęcia dydaktyczne niż dzieci upośledzone, a nauczanie integracyjne polega np. na wspólnych zajęciach plastycznych.

Bożena Nowacka poinformowała, że w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Arka jest aktualnie 30 osób.

Radna Małgorzata Cichacka dodała, że porównując warunki w Zespole Szkół Specjalnych, a ośrodku Arka można zauważyć znaczne różnice.

Bożena Nowacka poinformowała, że otrzymano dotację na remont budynku przy ul. Leśnej 10, który zakończy się w 2017 r. i będzie stanowił nowy obiekt Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Stefan Tomczak zapytał, kiedy dzieci będą mogły uczuć się w nowym budynku.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że realizacja inwestycji przewidziana jest do 2017 r., a przeniesienie szkoły specjalnej do budynku przy ul. Leśnej 10 może nastąpić na początku 2018 r.

Stefan Tomczak zapytał, czy Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zostanie objęty patronatem firmy logistycznej.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że może to nastąpić w 2017 r. Poinformowała, że szkoła się rozwija, jest duże zainteresowanie kierunkiem technik logistyki (33 uczniów) nabór na technika logistyki, bo aż 33 uczniów.

Waldemar Grzegorek dodał, że jest coraz mniej osób wykształconych w zawodach rzemieślniczych.

Bożena Nowacka dopowiedziała, że brakuje promowania zawodów rzemieślniczych w szkołach i zachęcania uczniów do nauki tych zawodów.

 

Pkt 3 Podsumowanie organizacji form wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie wrzesińskim.

Bożena Nowacka przedstawiła informację o formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży na 2016 r. Poinformowała, że również przez całe wakacje można korzystać z odkrytego basenu przy ośrodku Relax w Orzechowie.

 

Pkt 4 Wykorzystanie środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym na remonty w okresie wakacyjnym.

Bożena Nowacka przedstawiła wykorzystanie środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym na remonty w okresie wakacyjnym.

 

Pkt 5 Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Bożena Nowacka przedstawiła przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Poinformowała, że szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wrzesińskim posiadają dobre warunki. Dodała, że środki finansowe zostały przekazane na realizację programów wspierających edukację np. stypendia motywacyjne, socjalne, granty edukacyjne, zajęcia dodatkowe, projekty realizowane przy współpracy z gminami np. „Super maturzysta”, a także warsztaty edukacyjne.

Waldemar Grzegorek poinformował, że w Zespole Szkół Politechnicznych zostały wprowadzone zmiany w składzie grona pedagogicznego oraz, że brakuje nauczyciela do wykładania przedmiotów budowlanych.

Bożena Nowacka dodała, że 3 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zostało skierowanych na urlop na poratowanie zdrowia. Dopowiedziała, że jest 3 nauczycieli od historii, liczba godzin przedmiotu wynosi 62. Oznajmiła, że jeden z nauczycieli historii odszedł na emeryturę zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy są jakieś nowe informacje w sprawie nauczycielki Barbary Nowak z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Bożena Nowacka poinformowała, że nie prowadzi zajęć w szkole i został zatrudniony nowy nauczyciel matematyki. Dodała, że Rzecznik Dyscypliny skierował sprawę do Komisji Dyscyplinarnej.

 

Pkt 6 Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 08.09.2016 r.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

W tych punktach członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 14 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.