Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 13 / 2016

PROTOKÓŁ NR 13/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie oraz analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego w świetle liczby absolwentów.

3. Informacje na temat projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego na rok szkolny 2016/2017 oraz związane z tym sprawy kadrowe.

4. Organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie wrzesińskim, analiza oferty programowej poszczególnych placówek oświatowych i wydziału edukacji.

5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku.

6. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji rozszerzył porządek obrad o punkt dotyczący sytuacji w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni w związku z wydarzeniami nagłośnionymi przez media ogólnopolskie i lokalne. Ta sprawa będzie omówiona w pkt. 5 porządku obrad.

Pkt 2 Przedstawienie oraz analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego w świetle liczby absolwentów.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie oferty edukacyjnej Bożenę Nowacką. Oferta edukacyjna stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Bożena Nowacka poinformowała, że od 23.05. do  10.06.2016 r. trwa nabór do szkół, na 834 miejsca na dzisiaj jest 301 zgłoszeń. Dodała, że nastąpiła zmiana w formule kształcenia zasadniczego zawodowego w ZSP i ZSZ nr 2. Do Zespołu Szkół Politechnicznych wprowadzono system kształcenia pracowników młodocianych (mechanik precyzyjny – klasa patronacka firm: Volkswagen i Gestamp). Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  próbuje wprowadzić do swojego systemu kształcenie systemem lekcyjnym, praktyczną naukę zawodu uczniowie będą odbywać w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Przewodniczący komisji zapytał, która klasa w ZSZ nr 2 będzie objęta system kształcenia uczniowskiego.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że będzie to klasa wielozawodowa – zawody mechaniczne.

Poinformowała, że przy grupie 15 osób tworzone są grupy branżowe, teoretyczna nauka zawodu odbywa się wówczas w szkole, jeśli są to mniejsze grupy, to uczniowie jeżdżą na kursy uzupełniające 4-tygodniowe. Poinformowała, że licea będą teraz jednoprofilowe, natomiast w przypadku technikum Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, by realizować oddziały dwuzawodowe, by poszerzyć ofertę edukacyjną. Klasy dwuzawodowe funkcjonują w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w ZSP i w ZSZ nr.2. Dodała, że przedstawiony projekt naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 został przyjęty 24.11.2015 r., na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński dodał, że na przestrzeni lat technik weterynarii ma mniejsze zainteresowanie.

Przewodniczący komisji zapytał, z jaką klasą będzie połączona druga klasa technik weterynarii.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że druga klasa technik weterynarii będzie połączona z klasą technik rolnik w przypadku zajęć ogólnokształcących, natomiast klasa technik hotelarstwa z klasą technik obsługi turystycznej. Dodała, że mają być 4 oddziały technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

Dodała, że ważna jest liczba klas i liczba wyrażonych zgód na podział i łączenie klas.

Bożena Nowacka oznajmiła, że liczba gimnazjalistów to około 800 uczniów. Poinformowała, że najwięcej dzieci odchodzi ze szkół w Nekli, ponieważ rodzice, którzy dojeżdżają do pracy w Poznania, wolą swoje dzieci zapisać do tamtejszych szkół.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, jak wygląda na dzisiaj sytuacja w oddziale Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Pyzdrach.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że na dzień 21.06. jest 24 chętnych uczniów.

Waldemar Grzegorek poinformował, że jego zdaniem należy zamknąć szkołę w Pyzdrach.

Bożena Nowacka dodała, że ustalenie było takie, aby poczekać do momentu, kiedy szkoła samoistnie przestanie funkcjonować. Dopowiedziała, że w szkole w Pyzdrach uczy się tylko klasa III, kiedy ci uczniowie zakończą edukację w Pyzdrach nie będzie żadnych klas. Dodała, że szkoła się nie rozwija, a zajęcia są przeprowadzane dwa razy w tygodniu.

Pkt 3 Informacje na temat projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego na rok szkolny 2016/2017 oraz związane z tym sprawy kadrowe.

Przewodniczący komisji poprosił Bożenę Nowacką, o przedstawienie spraw kadrowych.

Bożena Nowacka poinformowała, że do zakresu zadań dyrektorów szkół należy polityka kadrowa. Jeśli chodzi o „specjalności”, które mogą być zagrożone zwolnieniem to jest to język niemiecki, ponieważ coraz częściej językiem wiodącym jest język angielski. Dopowiedziała, że aktualnie nie ma żadnych zgłoszeń o potrzebie zwolnień nauczycieli. Od trzech lat liczba absolwentów gimnazjów nie maleje i sytuacja kadrowa się ustabilizowała. Dodała, że jeśli zmienia się profil kształcenia, wtedy może wystąpić problem z kadrą. Poinformowała, że największa rotacja kadry jest w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, ponieważ ta szkoła co kilka lat zmienia swoją ofertę. Jeden nauczyciel jest na urlopie dla poratowania zdrowia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Nadmieniła, że 17 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uzupełnia etat dydaktyczny w internacie. Dopowiedziała, że nie jest to niezgodne z prawem, jednak nie służy procesowi wychowawczemu, kiedy nauczyciel kilka godzin w tygodniu pracuje w internacie.

Waldemar Grzegorek dodał, że jest to nieprzemyślane, ponieważ nauczyciele w takiej sytuacji podczas pełnienia dyżurów w internacie zmieniają się co 3 godziny.

Przewodniczący komisji poinformował, że jest to nieodpowiednie rozwiązanie, dlatego, że nauczyciel w ciągu 3 godzin nie jest w stanie wiązać się z życiem internatu, ponieważ spędza tam za mało czasu.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy można połączyć kilka internatów w jedną placówkę.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że jest to niemożliwe, ponieważ internat jest „placówką” wchodzącą w strukturę szkoły. Natomiast bursy mogą stanowić jedną placówkę. Dopowiedziała, że można zmienić internat w bursę i odwrotnie.

Pkt 4 Organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie wrzesińskim, analiza oferty programowej poszczególnych placówek oświatowych i wydziału edukacji.

Bożena Nowacka poinformowała, że jeśli szkoły powiatowe organizują jakieś zajęcia sportowe podczas wakacji to na wniosek dyrektora dostają pieniądze, w tym roku żadna szkoła nie złożyła wniosku. Powiat od lat jest organizatorem wielu przedsięwzięć wakacyjnych. W 2016 roku są to:

  1.  „Lato w Relaxie” w Ośrodku w Orzechowie – baseny kąpielowe;
  2. „Sportowe lato” – obóz sportowy;
  3. XII Powiatowa Akcja Letnia – kolonie letnie;
  4. „Letnia Szkoła Języka” – projekt dla Polaków z Rumunii.

Poinformowała, że „Powiatowa Akcja Letnia” jest dofinansowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gmin Nekla, Pyzdry i Miłosław.

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na wypoczynek letni, w budżecie wydziału są każdego roku zabezpieczane na ten cel pieniądze.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że co 3 dziecko wyjedzie na wakacje, z czego wynika, że 2/3 dzieci nie wyjedzie nigdzie.

Bożena Nowacka dodała, że Gmina Kołaczkowo i Gmina Września nie korzystają z akcji letniej.

Pkt 5 Sytuacja w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni w związku z wydarzeniami nagłośnionymi przez media ogólnopolskie i lokalne.

Bożena Nowacka poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu komisji starosta odczytał sformułowane zalecenia do pracy wychowawczej i działań profilaktycznych w Zespole Szkół Politechnicznych. Uczniowie w większości negatywnie oceniają działania kolegów, którzy nagłośnili sprawę, która jest krzywdząca dla nauczycielki i szkodzi szkole. Uczniowie uważają, że w szkole liczą się tylko najzdolniejsi uczniowie, słabsi są odtrącani, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie warsztatów z młodzieżą. Dopowiedziała, że wszystkie klasy uczestniczą w warsztatach, które prowadzą pedagodzy i psycholodzy, a mają na celu nauczyć współpracy, empatii i tolerancji. Dodała, że nie było żadnych skarg na działanie szkoły w kontekście egzaminów maturalnych, które przebiegły bez zakłóceń. Dodała, że od 1 czerwca zaczną się egzaminy zawodowe. Nadmieniła, że kadra kierownicza również będzie objęta warsztatem psychologicznym.

Przewodniczący komisji zapytał, na jakim etapie jest sprawa dotycząca sytuacji w Zespole Szkół Politechnicznych.

Bożena Nowacka poinformowała, że Wielkopolski kurator oświaty przeprowadził w szkole kontrolę, z której wynika, że pedagog szkolny nie dopełnił pewnych obowiązków, w zaleceniach jest wniosek o dołożenie starań i dokładniejsze monitorowanie pracy szkoły i rozwiązywanie problemów na bieżąco. Według Anity Rembowicz-Robaszkiewicz, wicedyrektora ZSP spotkania z psychologiem uspokoiły emocje wśród uczniów.

Bożena Nowacka poinformowała, że sprawa przestała być nagłaśniana, a życie w szkole wraca do normy. Uczniowie ZSP brali udział w konkursach matematycznych na szczeblu województwa i  kraju oraz uzyskali bardzo wysokie wyniki.

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Bożena Nowacka poinformowała, że powiat przygotowuje się do projektu 8.1.2 Kształcenie ogólne, będzie to działanie komplementarne z projektem budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej we Wrześni. Szacunkowy koszt  budowy sali gimn. to 3.000.000,00 zł,  projekt może być dofinansowany w 85%, a 15% to wkład własny, czyli 450.000,00 zł.

Waldemar Grzegorek zapytał, skąd zostaną przeznaczone pieniądze na wkład własny.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że prawdopodobnie ze sprzedaży działek należących do powiatu.

Waldemar Grzegorek stwierdził, że jego zdaniem ważniejszą inwestycją, w którą należałoby wkładać pozyskane pieniądze są drogi powiatowe.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że na działania związane z drogami powiatowymi nie ma tak dobrego dofinansowania.

Bożena Nowacka poinformowała, że zmienia się „profil” ucznia, a zarazem Zespołu Szkół Specjalnych. Dzieci z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim jest mniej, natomiast dzieci z ciężkimi urazami, niepełnosprawnościami coraz więcej. Dodała, że istnieją plany, aby w nowym obiekcie ZSS otworzyć przedszkole specjalne. Prowadzenie takiego przedszkola jest zadaniem gminy, jednak powiat może się zwrócić się do gminy o udzielenie zgody na przekazanie realizacji tego zadania. Dobrze wyposażona, nowoczesna szkoła z bardzo dobrą kadrą będzie gwarantować właściwą realizację tego zadania.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 13 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.