Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1543
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:54
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 13:50

Treść strony

Protokół nr 12 / 2020

PROTOKÓŁ NR 12/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady powitał radnych, starostę oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że w pierwszej części posiedzenia wezmą udział wszystkie komisje stałe realizując następujące punkty obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok
  i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Następnie, po zakończeniu wspólnej części posiedzenia, każda z komisji uda się na własne posiedzenie w celu realizacji dalszych punktów obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 oraz sformułowanie wniosków.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Zaproponował, aby ze względu na tematykę posiedzenia, poprowadził je Krzysztof Strużyński, przewodniczący Komisji  Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Krzysztof Strużyński przedstawił zaplanowany powyżej porządek obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Poinformował, że w związku z brakiem propozycji zmian do treści proponowanego porządku obrad stwierdził, że Rada jednomyślnie przyjęła treść porządku obrad.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Krzysztof Strużyński poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1) uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

2) uchwałę nr 703/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r.;

3) pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.;

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych;

5) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.).

Beata Matuszewska poinformowała, że na dzień podjęcia uchwały nr 845/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. zawarto: 16 umów (6 umów na udzielenie kredytów bankowych, 1 umowę poręczenia, 8 umów o dofinansowanie realizacji projektów i 1 umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej) oraz 57 umów obciążających rok budżetowy 2021. Dodała, że podjęto 76 uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego, które miały znaczący wpływ na budżet powiatu. Przedstawiła:

1) założenia do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. przyjęte uchwałą nr 703/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.;

2) wnioski złożone mające wpływ na budżet 2021 r;

3) wnioski złożone i petycje do budżetu na 2021 r.;

4) wnioski złożone do budżetu na 2021 r. dotyczące realizacji zadań drogowych;

5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2021 r.;

6) ilość oddziałów i liczba uczniów w jednostkach oświatowych (stan na 30.09.2020 r.);

7) stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

Informacje znajdują się w materiale informacyjnym do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. (od strony 3 do strony 52), który stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 845/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2020 r.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2021 r. w odniesieniu do projektu budżetu na 2020 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr 845/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10  listopada 2020 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że na 2021 r. zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 115.972.599,04 zł, w tym dochody bieżące 87.963.509,24 zł i dochody majątkowe 28.009.089,80 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 117.528.951,26 zł, w tym wydatki bieżące 85.557.533,24 zł i wydatki majątkowe 31.971.418,02 zł. Dodała, że ze względu na to, iż wydatki przewyższają dochody powstaje deficyt budżetowy w wysokości 1.556.352,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu. Dopowiedziała, że na 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie 8.933.372,92 zł i będą pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.438.194,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.495.178,92 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 7.377.020,70 zł i są to środki związane ze spłatą rat kapitałowych za zaciągnięte kredyty. Poinformowała, że aby móc przyjąć projekt budżetu, musi zostać spełniony wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące. Powiat wrzesiński spełnił tę zasadę, ponieważ dochody bieżące w kwocie 87.963.509,24 zł przewyższają wydatki bieżące w kwocie 85.557.533,24 zł. Dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywne opinie o projektach: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. Dopowiedziała, że na dochody budżetowe składają się: subwencja ogólna, czyli część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, dotacje i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Są to również środki finansowe przypisane odrębnymi ustawami oraz środki pochodzące z zagranicznych źródeł oraz budżetu unii europejskiej. Poinformowała, że Powiat posiada środki własne, czyli środki stanowiące dochód Powiatu, określone na podstawie odrębnych przepisów i są uzyskiwane m.in. przez powiatowe jednostki budżetowe, spadki, darowizny, dochody z majątku, kar i odszkodowań, środki na realizację zadań zleconych przez wojewodę oraz odsetki naliczane od udzielonych pożyczek i kredytów. Dodała, że planowana kwota dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi 21.198.747,00 zł, natomiast planowana kwota dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. na kwotę 1.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że subwencja ogólna zaplanowana została na 2021 r. na kwotę 45.225.421,00 zł:

1) część oświatowa – 41.566.321,00 zł

Poinformowała, że subwencja oświatowa powinna zagwarantować środki na pokrycie wszystkich potrzeb szkół, jednak nie jest to kwota wystarczająca.

2) część wyrównawcza – 2.053.894,00 zł

3) część równoważąca – 1.605.206,00 zł

Dodała, że wysokości części wyrównawczej i równoważącej zależą m.in. od liczby osób bezrobotnych, liczby rodzin zastępczych, czy długości dróg powiatowych.

Poinformowała, że zaplanowane wydatki majątkowe planuje się pokryć ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w kwocie ponad 22.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.438.195,000 zł, z dotacji z Gminy Kołaczkowo w kwocie 60.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 5.745.178,92 zł. Dodała, że na wydatki majątkowe zaplanowano na:

 • zadania drogowe - 1.260.000,00 zł,
 • zadania oświatowe - 25.135.140,28 zł,
 • zadania geodezyjne związane z realizacją zadania pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” - 1.756.248,00 zł, z czego 85% jest dofinansowane,
 • ochronę zabytków – 250.000,00 zł,
 • ochronę zdrowia – 220.000,00 zł,
 • podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału dziecięcego” – 3.100.000,00 zł.

Przedstawiła informacje dotyczące wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wykaz zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029.

Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2020 r.:

1) nr 844/2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;

2) nr 845/2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2020.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Krzysztof Strużyński otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Pawłowi Skrzypczakowi.

Paweł Skrzypczak poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej państwa wskazano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dodał, że część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na 2021 r. w wysokości 52.052.550 tys. zł i jest o 4,4% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2020 r., która wynosiła 49.835.775 tys. zł. Dopowiedział, że odbyły się konsultacje środowisk samorządowych części związków zawodowych i ekonomistów, którzy uważają że wzrost o 4,4% w skali kraju pokryje ewentualnie wydatki, które są związane z wrześniową podwyżką, a niczego dodatkowego nie rozwiąże, oczywiście przy założeniu, iż wydatki będą na poziomie podobnym do aktualnego. Zapytał, czy ta podwyżka wyrówna wydatki płacowe. Zapytał, czy radni będą mogli otrzymać informację, jak kształtuje się niepłacowa obsługa szkół ponadpodstawowych w powiecie wrzesińskim i jak mógłby wyglądać wzrost procentowy w odniesieniu do 2018 i 2019 r. i ewentualnie do 2020 r., chodź nie będzie on do końca miarodajny przez panującą pandemię. Zapytał, jak wygląda różnica pomiędzy otrzymaną częścią oświatową subwencji ogólnej, a wydatkami rzeczywistymi wszystkich jednostek, które korzystają z subwencji oświatowej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wzrost o 4,4% części oświatowej subwencji ogólnej nie wystarczy na pokrycie płac. Poinformowała, że do opłat nieregularnych należy zużycie mediów (prąd, gaz, woda), natomiast do opłat stałych zalicza się ubezpieczenia, koszty kursów dla młodocianych, które odbywają się mimo pandemii. Dodała, że informacja, o którą poprosił radny Paweł Skrzypczak najlepiej, aby została sporządzona przy opracowywaniu informacji o wykonaniu budżetu za 2020 r. Dopowiedziała, że od kilku lat prowadzona jest analiza dotycząca subwencji oświatowej. Przedstawiła różnice subwencji oświatowej z nieuwzględnieniem i z uwzględnieniem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (CBiRNT) w Grzymysławicach. Poinformowała, że na 2020 r. bez uwzględnienia CBiRNT zabrakło ponad 300.000,00 zł. Dodała, że prawie o 4.000.000,00 zł zmniejszono plany finansowe jednostek powiatu. Dopowiedziała, że z uwzględnieniem CBiRNT na ten moment brakuje 800.000,00 zł. Poinformowała, że do zadań oświatowych (bez CBiRNT) w tej chwili powiat dołożył już 2.540.457,13 zł. Dodała, że dokładne wskaźniki zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie budżetu zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 50.000,00 zł na 2021 r. Dodał, że na ten cel w 2020 r. była przeznaczona kwota w wysokości 83.000,00 zł, a w 2019 r. 130.000,00 zł. Zapytał, czy na kosztach związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym należy tak oszczędzać, mimo że nie są to duże kwoty w stosunku do całego budżetu. Dodał, że jest to istotne zadanie, ponieważ ma ono na celu doceniać najzdolniejszych uczniów i motywować uczniów do starania się o dobre wyniki w nauce. Zawnioskował o zwiększenie środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym chociaż do kwoty, jaka była w 2020 r. Zaproponował, aby z wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego, na które jest zaplanowana kwota 239.000,00 zł m.in. na publikację „Przeglądu Powiatowego” przenieść środki na pomoc materialną dla uczniów.

Beata Matuszewska poinformowała, że jest to zadanie fakultatywne. Dodała, że stypendia są wypłacane uczniom od września lub października do czerwca następnego roku. Dopowiedziała, że jeśli będzie taka konieczność, to w ciągu roku zostaną zwiększone środki na ten cel.

Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że stypendia są przyznawane na podstawie „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że wysokość kwoty na stypendia jest co roku określana w budżecie Powiatu. Dopowiedziała, że stypendia motywacyjne są przyznawane co roku, jednorazowo na wniosek, który należy złożyć do końca września. Są to stypendia dla uczniów wszystkich klas. Poinformowała, że jest przyznawane również stypendium Talent na koniec edukacji, wypłacane jednorazowo za cały okres nauki. Dodała, że do stypendiów należy zaliczyć także stypendium edukacyjne, które wypłacane jest co miesiąc i zależy od warunków ekonomicznych uczniów oraz ich wyników w nauce. Dopowiedziała, że na 2021 r. na stypendia edukacyjne zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że w kwocie 50.000,00 zł oprócz kwoty 20.000,00 zł, o której wspomniała Pani Olga Kośmińska – Giera na stypendia edukacyjne znajdują się również środki na stypendia za osiągniecia sportowe i promowanie aktywności sportowej.

Maciej Handkiewicz podtrzymał swój wcześniej złożony wniosek o takiej treści jaką zaproponował. Poinformował, że kolejnym tematem, który chciałby poruszyć jest lokalny transport zbiorowy. Dodał, że na 2021 r. zaplanowano 40.000,00 zł na ten cel, natomiast w zeszłym roku w projekcie budżetu było zapisane 130.000,00 zł na realizację tego zadania. Zapytał, czy kwota 40.000,00 zł będzie wystarczająca, tym bardziej, że planowano rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w zeszłym roku zaplanowano na lokalny transport zbiorowy kwotę w wysokości 130.000,00 zł nie wiedząc jeszcze o tym, iż to zadnie może być dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dodała, że w związku z tym planuje się zabezpieczyć na 2021 r. tylko środki na wkład własny na realizację tego zadania.

Maciej Handkiewicz poinformował, że na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na 2021 r. zaplanowano w budżecie kwotę 1.500,00 zł, a na 2020 r. na ten cel zabezpieczone były środki w wysokości 21.000,00 zł. Zapytał, czy w zakresie tego zadania będą prowadzone jakieś działania w 2021 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na utrzymanie zieleni składa się kilka zadań. Poinformowała, że wcześniej środki na realizację tego zadania znajdowały się pod jednym rozdziałem w budżecie. Dodała, że po ustaleniach z Regionalną Izbą Obrachunkową np. nasadzanie drzew przy drogach powiatowych realizowane jest z innego rozdziału. Dopowiedziała, że niedawno została podpisana umowa na ponad 40.000 zasadzeń, co jest ujęte pod inną klasyfikacją budżetową niż utrzymanie zieleni.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, z czego wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej subwencja zmniejsza się od 2023 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że subwencja ogólna od 2023 r. będzie się zmniejszać, ze względu na wprowadzone zmiany w reformie oświatowej. Poinformowała, że teraz był wzrost subwencji, ponieważ do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych przyjęto dwa roczniki uczniów z powodu likwidacji gimnazjów. Dodała, że od 2023 r. subwencja będzie się zmniejszać, ponieważ liczba uczniów będzie przybliżona do liczby uczniów przed wprowadzeniem zmian w reformie oświatowej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy przewiduje się jakieś inwestycje na terenie Gminy Pyzdry.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na 2021 r. zaplanowano budowę chodnika przy ul. Szybskiej w Pyzdrach na kwotę 240.000,00 zł.

Wiesława Kowalska zapytała, z jakiej puli pochodzą środki finansowe przekazane dla każdej gminy powiatu wrzesińskiego po 200.000,00 zł.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że są to środki z powstałych oszczędności przede wszystkim na zadaniu dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Krzysztof Strużyński poinformował, że zgłaszany był remont mostu w Rudzie Komorskiej i Lisewie w Gminie Pyzdry. Dodał, że na ten cel można byłoby przeznaczyć środki z rezerwy budżetowej.

Beata Matuszewska poinformowała, że radni i mieszkańcy powiatu posiadają możliwość złożenia wniosków do projektu budżetu na przyszły rok do 15 września bieżącego roku. Dodała, że wniosek nie wpłynął w ustawowym terminie, a na etapie, w którym został złożony do Zarządu Powiatu nie mógł być już rozpatrywany. Dopowiedziała, że na tym etapie nie można ruszać środków rezerwy ogólnej i celowej.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, w jaki sposób została wyliczona kwota w wysokości ponad 400.000,00 zł na zadania w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne. Dodał, że jednym z takich przedszkoli jest Przedszkole „Magiczny Zakątek” we Wrześni. Zapytał, czy rodzice uczęszczających dzieci do tego przedszkola dofinansowują, w jakimś stopniu funkcjonowanie przedszkola. 

Beata Matuszewska poinformowała, że przedszkole specjalne znajdujące się przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w całości jest finansowane z budżetu Powiatu z otrzymanej subwencji, rodzice uczęszczających dzieci do przedszkola opłacają tylko koszty wyżywienia. Dopowiedziała, że subwencja przyznawana jest na dziecko według wskaźników, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami są to różne wagi. Poinformowała, że subwencja nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków. Dodała, że przeznaczona kwota na przedszkola specjalne wyliczona jest według ilości etatów zatrudnionych osób.

Marek Kołodziejczyk zapytał, w jaki sposób została wyliczona kwota na poziomie 240.000,00 zł na przebudowę poszczególnych dróg powiatowych dla każdej gminy. Zapytał, czy jest to kwota, którą maksymalnie należało wykorzystać na inwestycje drogowe, czy opierało się na kalkulacji inwestycyjnej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że te środki Powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. i przeznaczył je na realizację zadań w 2021 r. Dodała, że otrzymana kwota została podzielona pomiędzy wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego o równej wartości po 240.000,00 zł dla każdej z nich. Dopowiedziała, że całkowita kwota, jaka została przekazana Powiatowi z Funduszu wynosiła 3.438.194,00 zł. Z tej kwoty około 2.000.000,00 zł zostało przeznaczone na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz około 250.000,00 zł na roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu i pozostała część środków finansowych, tak jak przedstawiono powyżej przekazano na drogi powiatowe.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy znana jest długość dróg powiatowych, jaka zostanie wyremontowana w ramach przekazanych środków dla gmin.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że około 500m – 600m zostanie wyremontowana w każdej gminie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że niektóre zadania będą kontynuacją działań z 2020 r., a niektóre będą nowymi zadaniami.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych, to powiat wrzesiński ma duże zaległości, ponieważ w Strategii Powiatu Wrzesińskiego jest zapisane, iż rocznie zostanie wykonana przebudowa kilkunastu km dróg powiatowych.

Beata Matuszewska poinformowała, że w 2020 r. rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Sokolniki – Szamarzewo, która będzie kontynuowana w 2021 r. Dodała, że powiat posiada dochody ze sprzedaży majątku, które są wydatkowane na zadania majątkowe, a w szczególności na inwestycje drogowe.

Marek Kołodziejczyk zapytał, co zostało jeszcze do wykonania w ramach robót budowlanych przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że po nawałnicy, która przeszła w 2017 r. Powiatowa Scena Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu uległa znacznemu zniszczeniu. Poinformowała, że na tę inwestycję Powiat wydatkował już ponad 600.000,00 zł. Dodała, że Powiat otrzymał ponad 300.000,00 zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dopowiedziała, że w 2021 r. zostanie wykonane wzmocnienie dachu, rozebrana wieża z cegły oraz wywiezienie cegły i jej utylizacja, a także remont attyki, zabezpieczenie terenu, montaż i demontaż rusztowania, oczyszczenie ścian i murów oraz prace przy powierzchniach murów zabytkowych. Poinformowała, że w 2017 r. Powiat uzyskał pieniądze na realizację powyższych zadań, jednak ze względu na to, iż procedury nie pozwalały na zrealizowanie ich w 2017 r., otrzymane środki finansowe zostały przekazane na inny cel. Dodała, że aby obiekt mógł funkcjonować konieczne jest dokończenie remontu i prac związanych z powstałymi zniszczeniami podczas nawałnicy.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy znana jest prognozowana szacunkowa kwota na zakończenie wszystkich prac przy zabytku, czy jest robiona symulacja wydatkowanych kosztów na remonty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Starosta wrzesiński poinformował, że Powiatowa Scena Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu jest obiektem zabytkowym i od wielu lat jest remontowana, w większości z pozyskiwanych środków finansowych z zewnątrz. Dodał, że pomimo tego, iż obiekt cały czas jest poddawany renowacji, odbywał się tam szereg różnego rodzaju imprez kulturalnych o charakterze powiatowym, jak i ponad powiatowych. Dopowiedział, że Powiat składał wnioski o dofinansowanie i raz otrzymał dotację na remont dachu Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. Poinformował, że jeśli powiat nie uzyska znaczących środków finansowych z zewnątrz, to nie przypuszcza się, iż obiekt zostanie doprowadzony do kapitalnego remontu jednorazowym wysiłkiem finansowym. Dodał, że powiat również przekazuje środki na remonty innych kościołów zabytkowych w powiecie wrzesińskim. Dopowiedział, że przy pomocy pozyskiwanych stopniowo środków zewnętrznych i środków własnych obiekt będzie remontowany.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że w budżecie jest zabezpieczona kwota  w wysokości 3.100.000,00 zł na remont oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Zapytał, czy nie należałoby zwiększyć tej kwoty i jaka jest pewność, że zabezpieczona kwota będzie wystarczająca.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że należy poczekać za rozstrzygnięciem przetargu, wtedy będą znane dokładne kwoty i podejmowana decyzja.

Marek Kołodziejczyk zapytał, co w sytuacji, kiedy okaże się, że kwota 3.100.000,00 zł jest niewystarczająca. Czy brakującą kwotę będzie trzeba pokryć kredytem.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota 3.100.000,00 zł w całości jest pokryta kredytem. Dodała, że jeśli okaże się, iż kwota jest niewystarczająca, to jeśli będzie możliwość uzupełnienia kwoty to zostanie na nią zaciągnięty kredyt.

Radna Henryka Waligóra poinformowała, że od 2019 r. dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych otrzymują dodatek wychowawczy 500+. Zapytała, ile dzieci korzysta z tej formy wsparcia, czy środki finansowe są zabezpieczone i czy zachowana jest płynność wypłat dodatku.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odpowiedziała, że od 2019 r. dodatek wychowawczy otrzymują placówki opiekuńczo – wychowawcze, czyli Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, natomiast dzieci z rodzin zastępczych otrzymują ten dodatek od 2016 r. Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni składa zapotrzebowanie do wojewody na dodatek wychowawczy w miesiącu poprzedzającym wypłatę świadczenia. Podała, że w listopadzie 2020 r. było składane zapotrzebowanie na grudzień 2020 r. dla 40 dzieci z rodzin zastępczych i dla 18 dzieci z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Dodała, że wnioski składane są co miesiąc. Dopowiedziała, że co roku wojewoda na ręce starosty składa deklarację co do wysokości sumy, która jest korygowana co miesiąc, w zależności od zapotrzebowania na dodatek wychowawczy. Poinformowała, że na ten rok otrzymano około 300.000,00 zł na dzieci z rodzin zastępczych i ponad 100.000,00 zł na dzieci z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, na podstawie czego określono wysokość kwoty 3.100.000,00 zł na podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału dziecięcego”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że raz już zwiększano środki finansowe na podwyższenie udziałów dla „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. Dodała, że trwa przygotowywanie dokumentów do przetargu i należy poczekać na jego rozstrzygnięcie.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni informował o tym, iż kwota na podwyższenie udziałów powinna być wyższa niż jest zapisana w budżecie.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na ten moment nie wpłynęła taka informacja od Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy kwota 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni jest wartością szacunkową, czy kwotą która w całości zabezpieczy wykonanie i zakończenie zadania.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota około 2.000.000,00 zł przeznaczona jest na realizację pierwszego etapu zadania dotyczącego budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Poinformowała, że nie jest wykonana jeszcze dokumentacja projektowa, dlatego w tym momencie trudno określić całkowitą kwotę inwestycji. Dodała, że za kwotę 2.000.000,00 zł zostanie zrealizowany pierwszy etap zadania polegający na budowie boiska wielofunkcyjnego, czyli boiska do piłki nożnej, siatkówki, hali pneumatycznej, bieżni okólnej i szatni wraz z magazynem. Dopowiedziała, że drugi etap będzie obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy znana jest już kwota, która będzie potrzebna na realizację drugiego etapu budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwoty związane z budową boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni są na ten moment szacunkowe. Dodała, że konkretne kwoty będą znane po sporządzeniu dokumentacji projektowej.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że z materiałów do projektu budżetu wynika, iż dnia 17 grudnia 2020 r. zostanie przygotowana dokumentacja projektowa za kwotę 40.000,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że tak do dnia 17 grudnia 2020 r. zostanie przygotowana dokumentacja projektowa za kwotę 40.000,00 zł i wtedy będą znane dokładne koszty realizacji zadania.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że w części opisowej Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiona została prognoza kwot długu. Dodał, że prognozuje się, iż na koniec 2020 r. zadłużenie Powiatu Wrzesińskiego będzie na poziomie 30.084.000,00 zł. Dopowiedział, że na 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 5.495.000,00 zł. Poinformował, że według Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie w 2021 r. będzie wynosić 28.201.000,00 zł. Dodał, że z powyższego wychodzi, iż Powiat powinien spłacić 7.300.000,00 zł rat kapitałowych. Dopowiedział, że w materiale opisowym podano, iż w listopadzie 2020 r. zaciągnięto kredyt wyprzedzający na wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz, że jak Marszałek Województwa zwróci część środków finansowych to zostaną one przeznaczone na spłatę w kwocie 3.400.000,00 zł. Poinformował, że brakująca kwota wynosi 4.000.000,00 zł. Zapytał, skąd będzie pochodzić ta kwota. Uważa, że nie powinno się zaciągać kredytu na spłatę innego kredytu, ponieważ podwajają się wtedy koszty obsługi kredytu. Dodał, że niepokoi go to, iż raty kapitałowe są aktualnie bardzo niskie i takie pozostają do 2023 r., po tym roku według prognozy będą gwałtownie rosły. Zapytał, z czego wynika, że raty są na ten moment niskie, a po 2023 r. będą wyższe.

Beata Matuszewska poinformowała, że jeśli chodzi o rozchody w 2021 r. planuje się je w kwocie 7.377.020,70 zł, a kwota 3.485.125.30 zł to środki finansowe na prefinansowanie, które zostaną zwrócone przez Marszałka. Poinformowała, że oprócz tego na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych przed 2020 r. i w 2020 r. przeznacza się kwotę 3.891.895,00 zł. Dodała, że nie zgadza się z tym, iż rozchody są teraz niższe, a po 2023 r. gwałtownie wzrosną. Podała jako przykład, że według prognozy w 2021 r. Powiat będzie spłacał kwotę w wysokości 3.900.000,00 zł, a w 2024 r. będzie spłacał kwotę 5.023.874,00 zł. Dopowiedziała, że w obecnej sytuacji banki podnoszą marżę, ponieważ wibor jest bardzo niski. Poinformowała, że opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wibor nie jest przez cały okres kredytowania na takim samym poziomie, jak teraz. Dodała, że jest to trudne do oszacowania, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile wibor będzie wynosił następnego dnia.

Krzysztof Strużyński zapytał, czym jest spowodowane zmniejszenie etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni w 2021 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że 2 osoby zostały zwolnione w związku z likwidacją stanowiska pracy, 1 etat zlikwidowano w związku z przejściem pracownika na emeryturę, 1 osobie nie przedłużono umowy o pracę zawartej na czas określony i 2 pracownikom zmniejszono etat pracy.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że w opisie projektu budżetu na 2021 r. jest zawarta informacja o budowie bursy w Grzymysławicach, natomiast wcześniej planowano bursę przy ul. Słowackiego we Wrześni, która już funkcjonuje i drugą bursę przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Beata Matuszewska poinformowała, że planowano budowę bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, ale wykonawca opuścił teren budowy. Dodała, że w związku z powyższym po analizie, Zarząd Powiatu zwrócił się do Marszałka, który zwiększył środki na realizację tego zadania o 6.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że docelowym miejscem powstania nowej bursy będzie teren przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformowała, że aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej za kwotę 61.000,00 zł.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, czy są planowane jakieś inwestycje drogowe, ponieważ w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma wykazanych zadań drogowych. Czy oprócz zadań, które będą realizowane przez gminy powiatu wrzesińskiego za środki przekazane gminą po 240.000,00 zł są planowane inne działania drogowe.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w projekcie budżetu wskazane są konkretne inwestycje, które są zaplanowane do realizacji na 2021 r. Dodał, że często Powiat pozyskuje środki z zewnętrznych źródeł i takie wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Jeśli zostaną przyznane, to wtedy zostanie zwiększony budżet o te środki na realizację danego zadania. Dopowiedział, że w 2020 r. była prowadzona przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zapowiednia, a w 2019 r. przeprowadzono remont drogi w Chwalibogowie i wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową w Gutowie Małym. Poinformował, że w momencie konstruowania projektu budżetu wykorzystuje się te środki finansowe, którymi Powiat aktualnie dysponuje i które posiada. Natomiast w ciągu roku, w budżecie dokonuje się czasami zmian, ze względu na otrzymanie dofinansowań czy dotacji. Dodał, że z każdym rokiem wykonanie zadań inwestycyjnych w wielu dziedzinach, w tym zadań drogowych jest wyższe niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

Wiesława Kowalska poinformowała, że nie widzi żadnej strategii w tych działaniach. Dodała, że może w sytuacji, kiedy byłyby środki finansowe, warto byłoby cel ich wykorzystania omówić na komisjach. Dopowiedziała, że decyzję o wydatkowaniu środków podjął Zarząd Powiatu. Poinformowała, że są to duże środki finansowe i może podczas dyskusji udałoby się ustalić kolejność realizacji zadań, czy pojawiłby się pomysł, jak je wydatkować. Dodała, że takie rozwiązanie przyjmuje się w innych gminach i powiatach, aby współpracować i łączyć działania m.in. poprzez przekazywanie dróg powiatowych gminą w celu otrzymania większego dofinansowania.

Starosta wrzesiński poinformował, że jest prowadzony monitoring dróg powiatowych, w którym opisany jest stan wszystkich dróg powiatowych. Powiat wrzesiński posiada 320 km dróg powiatowych. Dodał, że są prowadzone badania dotyczące stanu dróg i natężenia ruchu. Dopowiedział, że na jednej z sesji Rady Powiatu zostały przedstawione informacje na temat drogi powiatowej w Kolonii Janowskiej. Poinformował, że ta droga przy takim natężeniu ruchu i ilości posesji jest utrzymywana w dobrej przejezdności i została wyremontowana. Natomiast Powiat posiada drogi, na których natężenie ruchu mierzone jest w tysiącach, a nie dziesiątkach i należy brać pod uwagę priorytety, aby nie pozwolić na to, że drogi będą nieprzejezdne. Dodał, że systematycznie co roku prowadzone są działania podnoszące standardy dróg powiatowych ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz. Dopowiedział, że prowadzone są starania, aby zadania, które były rozpoczęte w latach poprzednich były kontynuowane. Poinformował, że to jest właśnie strategia realizacji inwestycji.

Wiesława Kowalska dodała, że natężenie ruchu nie jest czynnikiem decydującym. Dopowiedziała, że gdyby w kierunku Grzymysławic nie wybudowano drogi asfaltowej, na pewno natężenie ruchu byłoby znikome. Poinformowała, że tak jest w przypadku każdej innej drogi np. w miejscowości Kolonii Janowskiej, której mieszkańcy jeżdżą drogami leśnymi, albo korzystają z dróg innego powiatu.

Starosta wrzesiński poinformował, że jest to nie prawda. Dodał, że droga w Kolonii Janowskiej jest przejezdna i wyremontowana.

Wiesława Kowalska dopowiedziała, że droga powiatowa w Kolonii Janowskiej nie jest wyremontowana, ani nie przejezdna.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zwrócił uwagę, że radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego jest 19 i każdy z nich reprezentuje Powiat. Poinformował, że nie są oni radnymi gminnymi będącymi przedstawicielami jednej gminy, tylko całego powiatu. Dodał, że należy patrzeć całościowo na stan dróg powiatowych, czyli 320 km, a nie tylko na jedną wybraną drogę. Dopowiedział, że takich dróg jak w Kolonii Janowskiej jest w powicie znacznie więcej i wśród nich są drogi, przy których jest znacznie więcej posesji. Poinformował, że nikogo nie zostawiamy bez odpowiedzi, jeśli są kierowane zapytania o konkretną drogę. Dodał, że droga w Kolonii Janowskiej jest przejezdna. Dopowiedział, że należy dbać o całe 320 km dróg powiatowych.

Wiesława Kowalska poinformowała, że Gmina Pyzdry ma najprawdopodobniej najmniej dróg powiatowych i jako jedyna z gmin powiatu wrzesińskiego dokłada środki finansowe na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Pyzdry.

Waldemar Grzegorek dodał, że na utrzymanie dróg powiatowych środki finansowe przeznaczają wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego.

Wiesława Kowalska poinformowała, że Gmina Września nie przekazała środków finansowych w 2020 r.

Beata Matuszewska dodała, że w 2020 r. Gmina Września nie przekazała dofinansowania na zadania powiatowe. Dopowiedziała, że w całym okresie realizacji inwestycji wszystkie gminy przekazują Powiatowi Wrzesińskiemu środki finansowe na zadania, tylko jedne dokładają mniej, a inne więcej. Poinformowała, że Gmina Pyzdry przekazała środki finansowe Powiatowi Wrzesińskiemu w 2020 r.

Wiesława Kowalska dodała, że prowadzona strategia przez Powiat Wrzesiński odnośnie realizacji zadań jest niezrozumiała, ponieważ nie określa według jakich zasad wybierane są drogi do remontu.

Grzegorz Trocha podziękował Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za ujęcie w inwestycjach realizacji zadania dotyczącego budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że ma nadzieję, iż drugi etap inwestycji uda się jak najszybciej zakończyć, aby młodzież mogła we właściwy sposób realizować podstawę programową z wychowania fizycznego. Dopowiedział, że kwestia boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni była poruszana już niejednokrotnie i w ostatnim numerze „Wiadomości Wrzesińskich” znalazłem wypowiedź jednego z radnych, że więcej powinno przeznaczać się środków finansowych na drogi. Poinformował, że również jest za tym, aby drogi powiatowe doprowadzić do lepszego stanu w jak najkrótszym czasie, a nie wprowadzać nowe zadania do realizacji. Dodał, że dobrze, iż Zarząd Powiatu ujął w budżecie budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ponieważ uczniowie szkoły nie mieli, gdzie odbywać zajęć z wychowania fizycznego.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029 oraz sformułowanie wniosków.

Po zakończeniu dyskusji członkowie komisji złożyli wnioski.

Radny Maciej Handkiewicz złożył wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym z 50.000,00 zł do 83.000,00 zł na zasadzie przesunięcia środków z wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego, na którą przewidziana jest kwota wysokości 239.000,00 zł.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji. Oddano 3 głosy „za”, 3 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Waldemar Bartkowiak przeprowadził odrębne głosowania nad zaopiniowaniem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 i budżetu powiatu na 2021 rok, w którym wzięli udział wszyscy członkowie komisji.

Opinia Komisji znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0012.2.4.2020.

Projekty:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;

2) budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok zostały zaopiniowane pozytywnie 4 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 12 / 2020)

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.