Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 11 / 2020

PROTOKÓŁ NR 11/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 24 września 2020 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wzięły w niej udział:

1) Katarzyna Szymankiewicz, inspektor Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

2) Bożena Nowacka, sekretarz powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o przyznanych dotacjach na zadania bieżące dla Spółek Wodnych w 2020 r.

4. Omówienie materiałów na sesję.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja o przyznanych dotacjach na zadania bieżące dla Spółek Wodnych w 2020 r.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Katarzynę Szymankiewicz, inspektora Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Katarzyna Szymankiewicz poinformowała, że uchwałą 655/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. przyznano dotacje spółkom wodnym, które złożyły wnioski. Dodała, że przyznaje się dotację na realizację robót na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych następującym spółkom wodnym w wysokości:

 • Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo – 8.822,34 zł,
 • Gminna Spółka Wodna Pyzdry obiekt Ksawerów – 2.074,50 zł,
 • Spółka Wodna Gutowo Małe – 13.791,78 zł,
 • Spółka Wodna Miłosław – 6.332,85 zł,
 • Spółka Wodna Targowa Górka – 9.885,00 zł,
 • Spółka Wodna Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo – 4.077,45 zł.

Dopowiedziała, że w budżecie powiatu na dotacje dla spółek wodnych łącznie była przeznaczona kwota wysokości 45.000,00 zł. Suma przyznanych dotacji wymienionych powyżej wynosi 44.983,92 zł. Poinformowała, że według złożonych wniosków przez spółki wodne, łącznie ubiegały się o kwotę 85.000,00 zł. Dodała, że ze względu na ograniczony budżet należało podzielić środki finansowe sprawiedliwie, opierając się na przeprowadzonej wizji lokalnej i analizie wszystkich złożonych wniosków. Dopowiedziała, że przyznane dotacje spółkom to 30% wartości robót z danego wniosku.

Przewodniczący komisji zapytał, jakie były wskazane cele dotacji w złożonych wnioskach przez spółki wodne.

Katarzyna Szymankiewicz odpowiedziała, że spółki wodne złożyły wnioski o dotację na bieżące konserwacje rowów. Poinformowała, że wysokość przyznanej dotacji zależała również od długości rowów i nakładów pracy. Dodała, że dotacje, które zostały przyznane to średnio 3,56 zł na 1m bieżący rowu. Dopowiedziała, że za kwotę około 45.000,00 zł zostanie wykonana konserwacja na łącznej długości 12.635m bieżących rowów.

Przewodniczący komisji zapytał, jakie są składki członkowskie w spółkach wodnych.

Katarzyna Szymankiewicz odpowiedziała, że składki członkowskie w poszczególnych spółkach wodnych wynoszą:

 • Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo – 27 zł/ha,
 • Gminna Spółka Wodna Pyzdry obiekt Ksawerów – 26 zł/ha,
 • Spółka Wodna Gutowo Małe – 33 zł/ha,
 • Spółka Wodna Miłosław – 32 zł/ha,
 • Spółka Wodna Targowa Górka – 32 zł/ha,
 • Spółka Wodna Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo – 32 zł/ha.

Poinformowała, że ściągalność składek w spółkach wodnych należących do Związku Spółek Wodnych wynosi:

 • Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo – 81,64%,
 • Gminna Spółka Wodna Pyzdry obiekt Ksawerów – 98,40%,
 • Spółka Wodna Gutowo Małe – 97,92%,
 • Spółka Wodna Miłosław – 98,87%,
 • Spółka Wodna Targowa Górka – 99,66%,
 • Spółka Wodna Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo – 92,89%.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, w jaki sposób dokonuje się oceny realizacji planów spółek wodnych m.in. prawidłowości wydatkowania udzielonej dotacji.

Katarzyna Szymankiewicz odpowiedziała, że Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa może tylko kontrolować spółki wodne pod kątem realizacji zadań w zakresie przyznanej dotacji. Poinformowała, że przy rozliczaniu umowy odbywa się wizja lokalna, odbiór prac i przedstawiane są faktury, które należy sprawdzić, czy są zgodne z wcześniej przedstawionym kosztorysem. Dodała, że często bywa tak, iż zadania wykonane są na niższą kwotę niż zakładano przy opracowywaniu kosztorysu. Poinformowała, że na podstawie uchwały nr 196/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 r. przyznano dotacje spółkom wodnym na 2019 r. Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo otrzymała dotację w kwocie 10.666,86 zł, czyli 30% wartości robót wskazanych we wniosku. Spółka była zobowiązana zwrócić kwotę 3.887,16 zł, ponieważ dotacja przekroczyłaby próg procentowy wymaganych 30%. Dodała, że spółka przedstawiła rozliczenie w terminie, jednak nie było już możliwości, aby sporządzić aneks do umowy i przeznaczyć tę kwotę na inne zadanie. Dopowiedziała, że Gminnej Spółce Wodnej Pyzdry obiekt Ksawerów przyznano na 2019 r. dotację w kwocie 2.820,00 zł. Spółka była zobowiązana zwrócić kwotę 617,00 zł. Poinformowała, że pozostałe spółki wodne otrzymały dotacje na 2019 r. w wysokości: Spółka Wodna Gutowo Małe - 9.360,54 zł, Spółka Wodna Miłosław – 10.812,72 zł, Spółka Wodna Targowa Górka – 7.525,35 zł i Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo – 3.794,85 zł. Dodała, że dotacje i ewentualne zwroty były dokonane w określonym terminie.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, z czego wynika 30% wartości robót przyznanych dotacji dla spółek wodnych.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że próg 30% wynika z uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że porządkiem obrad XXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędzie się dnia 28 września 2020 r. objęte są następujące projekty uchwał:

1) zmieniająca uchwałę nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21września 2018 zmienioną Uchwałą 133/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin;

3) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Podstolice;

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że petycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki - Podstolice i naprawy przepustu drogowego w miejscowości Gąsiorowo. Dodał, że pogorszenie stanu technicznego drogi nastąpiło w wyniku natężonego ruchu pojazdów wielkogabarytowych dostarczających materiały na budowę elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Podstolice i Gąsiorowo oraz uszkodzenie przepustu drogowego w miejscowości Gąsiorowo. Dopowiedział, że sołtysi miejscowości Kokoszki, Gąsiorowo i Podstolice postulowali w imieniu mieszkańców o wyegzekwowanie przez zarządcę drogi naprawy uszkodzonej nawierzchni drogowej przez firmę realizującą inwestycję budowy zespołu elektrowni wiatrowych.

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;

Bożena Nowacka poinformowała, że proponowana zmiana ma charakter porządkujący. Z dniem 1 września 2020 r. w strukturze placówek oświatowych powiatu wrzesińskiego znalazła się Bursa Międzyszkolna. Dodała, że w związku z tym, w § 130 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, w którym wymienione są jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego należy dopisać Bursę Międzyszkolną we Wrześni.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie wBursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia;

6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Września, prawa własności części nieruchomości położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1515/7 i 1515/9;

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

Bożena Nowacka poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 zł na zarybienie zbiornika wodnego w Gorzycach.

8) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”;

9) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027;

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji poinformował, że otrzymał informacje od mieszkańców Bierzglinka, że ścieki z bloków w Bierzglinku odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Wrześnica. Poprosił o zainteresowanie się tym tematem i sprawdzenie tego przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 11 / 2020)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.