Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 23 maja 2019 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wzięli w nim udział:

1) Karol Jankowski, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Katarzyna Starzyńska, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej;

3) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomocy dla rolnictwa w 2018 roku i planach na 2019 rok.

4. Omówienie materiałów na sesję.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomocy dla rolnictwa w 2018 roku i planach na 2019 rok.

Karol Jankowski, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni przedstawił rodzaje naborów na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach m.in. suszy, pomocy dla młodych rolników i restrukturyzacji małych gospodarstw.  Poinformował, że istnieje portal przez który, rolnicy w formie elektronicznej mogą zgłaszać zdarzenia związane ze zwierzętami np. ich rejestracją czy sprzedażą.

Przewodniczący komisji zapytał, czy wszyscy wnioskodawcy otrzymali pomoc w programie związanym z suszą w 2018 r.

Karol Jankowski odpowiedział, że nie było przypadku, aby odmówiono pomocy. Dodał, że aby uzyskać dofinansowanie wymagane było sporządzenie i podpisanie protokołu oszacowania szkód przez powołaną do tego komisję.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady zapytał, jaki jest zakres wieku młodego rolnika, aby mógł starać się o otrzymanie dofinansowania.

Karol Jankowski odpowiedział, że program pn.: „Premie dla młodych rolników” przeznaczony jest dla osób pełnoletnich do 40 roku życia.

Przewodniczący komisji zapytał, ile zostało złożonych wniosków na rozbudowę gospodarstw np. na budowę chlewni, czy obory w powiecie wrzesińskim.

Karol Jankowski odpowiedział, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie posiada takich informacji, ponieważ wnioski składane są w oddziale w Poznaniu.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że istnieje ustawa, której przepisy mówią, iż rolnik może kupić ziemię dopiero po pięciu latach prowadzenia gospodarstwa. Dodał, że w takim przypadku rolnik powinien zgłosić się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dopowiedział, że jest to procedura skomplikowana i długotrwała. Poinformował, że brakuje możliwości rozwoju dla młodych rolników. W związku, iż ARiMR realizuje program dotyczący wsparcia dla kół gospodyń wiejskich, zapytał ile jest ich zarejestrowanych na terenie powiatu wrzesińskiego, i w jakiej wysokości udzielana jest pomoc finansowa. Dodał, że wymaga się, aby w gospodarstwach powyżej 100 ha realizować program azotanowy. Dopowiedział, że rolnicy nie przestrzegając tych przepisów, będą ponosić konsekwencje. Poinformował, że rolnik, który nie ubezpiecza gospodarstwa również powinien z tego ponosić kary.

Karol Jankowski odpowiedział, że ARiMR nie wnika w sprawę dotyczą ubezpieczania gospodarstw rolnych. Poinformował, że właściciele gospodarstw powyżej 100 ha posiadają obowiązek realizacji programu azotanowego. Dodał, że te gospodarstwa podlegają kontroli przeprowadzanej przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Dopowiedział, że na terenie powiatu wrzesińskiego takie kontrole zostały już przeprowadzone lub są w trakcie. Natomiast jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to na koniec 2018 r. zarejestrowanych było 37 kół w powiecie wrzesińskim. Na ten moment jest zgłoszonych 51 kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że w Gminie Nekla. nie zarejestrowano żadnego koła gospodyń wiejskich w 2018 r. Dopowiedział, że kwota dofinansowania wynosi od 3.000,00 zł do 5.000,00 zł, w zależności od liczby członków koła gospodyń wiejskich.

Janusz Balcerzak zapytał, czy dotacje dla kół gospodyń wiejskich zostały już wypłacone.

Karol Jankowski odpowiedział, że koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w 2018 r. otrzymały przyznane dotacje.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy dotacja dla kół gospodyń wiejskich przysługuje każdego roku.

Karol Jankowski odpowiedział, że dotacja dla kół gospodyń wiejskich przyznawana jest co roku.

Radny Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy są problemy z rozliczaniem dotacji dla kół gospodyń wiejskich.

Karol Jankowski odpowiedział, że były takie 3 lub 4 przypadki. Dodał, że w przypadku problemów najlepiej zasięgnąć informacji w ARiMR, aby nie popełnić błędów w rozliczaniu dotacji przez koła gospodyń wiejskich.

Janusz Balcerzak zapytał, do kiedy należy składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Karol Jankowski odpowiedział, że wnioski należy składać do 25 czerwca 2019 r. w wersji papierowej wraz z kserokopią faktur.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy w każdym sołectwie może powstać koło gospodyń wiejskich.

Karol Jankowski odpowiedział, że w każdym sołectwie może powstać koło gospodyń wiejskich.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy ARiMR przewiduje pomoc finansową związaną z afrykańskim pomorem świń.

Karol Jankowski odpowiedział, że w zeszłym roku złożono 124 wnioski na ten cel, czyli na bioasekurację. Dodał, że każdy wnioskodawca otrzymał środki finansowe. Dopowiedział, że w powiecie wrzesińskim wydano około 7.000.000,00 zł na bioasekurację.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, ilu jest producentów trzody chlewnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Karol Jankowski odpowiedział, że zmniejszyła się liczba producentów, ale zwiększyła się skala produkcji, ponieważ pozostali najwięksi producenci trzody chlewnej.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy są udzielane dofinansowania do produkcji trzody chlewnej.

Karol Jankowski odpowiedział, że można składać wnioski o dofinansowanie na budowę pomieszczeń dla loch i prosiąt.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał, które zostaną rozpatrzone na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 27 maja 2019 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji poprosili o przedstawienie uzasadnień w zakresie edukacji Katarzynę Starzyńską, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni przy ul. Koszarowej 12. Zgodnie z przepisami prawa, aby zlikwidować placówkę należy otrzymać pozytywne opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Związków Zawodowych. Takie opinie uzyskano i można teraz zgodnie z procedurami dokonać likwidacji gimnazjum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła dnia 28 marca 2017 r. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Dodała, że od dnia 1 września 2019 r. nie będą funkcjonować już szkoły ponadgimnazjalne, dotychczasowe licea ogólnokształcące i dotychczasowe technika przekształcą się z mocy prawa odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika. Rada Powiatu ustala plan sieci szkół od dnia 1 września 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że od 2017 r. Powiat Wrzesiński realizuje projekt pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, w  ramach, którego realizowana jest m.in. modernizacja budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Dodała, że od dnia 1 września 2019 r. Powiat Wrzesiński zamierza uruchomić w ww. budynku Bursę Międzyszkolną, która będzie służyć młodzieży spoza Wrześni uczącej się w szkołach i placówkach powiatowych. Nowo utworzona Bursa zostanie włączona w struktury organizacyjne Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Bursa przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni będzie posiadać 40 miejsc pobytowych.

Projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, organ prowadzący ustala stawki za zakwaterowanie w bursie. Dodała, że za wyżywienie stawki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Dopowiedziała, że zaproponowano kwotę 20,00 zł za miesiąc.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Marek Przyjemski zapytał, na jakim etapie jest sytuacja związana z dofinansowaniem programu usuwania azbestu.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił konkurs dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na pozyskanie środków na usuwanie azbestu. W związku z powyższym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska aplikują o środki, aby móc je otrzymać i rozdysponować na poszczególnych beneficjentów w województwie. Dodała, że zapisy ustaw mówią, iż beneficjentem będzie gmina. Stowarzyszenie Kierowników Ochrony Środowiska wystosowało pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy beneficjentem będą mogły być tylko gminy, czy również powiaty. Dopowiedziała, że należy poczekać i zobaczyć, jak zostaną rozdysponowane środki na poszczególne województwa. Poinformowała, że Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny również ogłasza konkurs na usuwanie azbestu. Dodała, że przedstawiciele marszałka twierdzą, iż program powinien być realizowany w innej formule niż dotychczas. Wcześniej powiat pozyskiwał środki finansowe oraz przeznaczał własne środki, następnie ogłaszał przetarg na wykonawcę zadania. Nowa formuła miałaby polegać na uproszczonej procedurze, czyli na rozliczaniu poprzez refakturowanie.

Marek Przyjemski oznajmił, że refakturowanie będzie polegać na tym, iż osoba fizyczna będzie musiała najpierw zapłacić, a dopiero później otrzyma zwrot poniesionych kosztów.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy środki finansowe na realizację programu są uruchomione.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ustala rozdysponowywanie środków finansowych pomiędzy województwa. Dodała, że jeśli chodzi o temat pomocy de minimis dla rolników, to 80% środków zostało już wykorzystane na 2019 r. Dopowiedziała, że ze względu na brak przydzielonych jeszcze środków z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przedłuża się dalsza procedura realizacji programu. Poinformowała, że istnieje możliwość zajścia sytuacji, w której Wojewódzkie Fundusze nie zdążą rozliczyć się z Narodowym Funduszem, ponieważ są zobowiązane uczynić to w miesiącu grudniu.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 5 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.