Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4 / 2019

PROTOKÓŁ NR 4/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę wzięły udział:

1) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

2) Katarzyna Starzyńska, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 – 2032.

4. Omówienie materiałów na sesję.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zapoznanie się z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 – 2032.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie realizacji programu Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda przedstawiła w formie tabelarycznej dane związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego w 2018 r. Poinformowała, że tabela obrazuje ilość usuniętego materiału zawierającego azbest w ramach programu, wysokość udzielonej i wykorzystanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz gmin powiatu, a także zwrot dotacji gminom i udział procentowy wartości usług w danej gminie. Tabela stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Urszula Łabęda dodała, że na wzrost usuwanej ilości azbestu miała wpływ nawałnica, która wystąpiła w 2017 r. Dopowiedziała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wycofał się z finansowania programu azbestowego. Poinformowała, że jest realizowany aktualnie Program pn.: „Czyste Powietrze”. Dodała, że zapowiadają, iż będzie dofinansowanie, jednak nie w takiej wysokości, jak w latach ubiegłych. Na kolegium burmistrzów zdecydowano wstrzymać się z decyzją o uruchomieniu programu. Dopowiedziała, że w przypadku nie przekazania środków przez Fundusz, gminy zdeklarowały się przeznaczyć wyższe dotacje niż co roku na realizację programu azbestowego. Poinformowała, że kolejny problem stanowi pomoc de minimis. W listopadzie 2018 r. okazało się, że Polska wykorzystała cały limit w zakresie rolnictwa na 2018 r. Spowodowało to, iż podmioty udzielające wsparcia nie były wstanie wykazać jego, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa prowadzi aplikację, w której wszystkie instytucje i podmioty udzielające pomocy de minimis w zakresie rolnictwa są zobowiązane przedstawić umowy i kwoty, na którą była realizowana pomoc. Poinformowała, że limit pomocy publicznej jest wykorzystany na poziomie 80%. Dodała, że przeprowadzono rozmowy z włodarzami gmin stwierdzając, że uruchomienie programu jest ryzykowne, gdyż po zebraniu wniosków od rolników i wybraniu firmy utylizującej materiał azbestowy mogłoby okazać się, iż widełki limitu zamkną się. Od strony prawnej będzie to wyglądać tak, że udzielono wsparcia rolnikowi w terminie, w którym limit był już wykorzystany, wtedy nie pozostawałoby nic innego, jak zwrócić uzyskaną pomoc. Dopowiedziała, że ze względu na duże ryzyko nie podjęto działań związanych z uruchomieniem programu. Może zdarzyć się tak, że program nie zostanie uruchomiony w bieżący roku, ponieważ nie wiadomo, czy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosi nabór na składanie wniosków o dofinansowanie.

Przewodniczący komisji zapytał, czy dotyczy to tylko rolników, czy wszystkich mieszkańców danego powiatu, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na utylizację azbestu.

Urszula Łabęda poinformowała, że pomoc publiczną definiuje się w sektorze osób prowadzących działalność gospodarczą i w sektorze rolniczym i pozostałych przedsiębiorców. Dodała, że są to dwie niezależne od siebie pule. Dopowiedziała, że w ramach programu od 2009 r. zutylizowano 3.324 ton materiału azbestowego na terenie powiatu wrzesińskiego. W 2013 r. w programie ujęto informację, że materiału azbestowego do utylizacji na terenie powiatu jest około 14.500 ton. Dodała, że powiat jest zobowiązany usunąć materiał azbestowy do 2032 r. Dopowiedziała, że azbest jest usuwany w ramach programu jak i mieszkańcy usuwają go na własną rękę i na własny koszt.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, kto ustala limit.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że limit ustala Komisja Europejska. Poinformowała, że każde państwo członkowskie posiada limit pomocy publicznej wprost proporcjonalny od tego za jaką kwotę dany sektor, w określonym kraju produkuje towar. Dodała, że w Polsce na 2019 r. jest ustalony limit pod względem produkcji rolniczej na poziomie 225 mln euro w skali 3-letniego okresu rozliczeniowego. Dopowiedziała, że minister rolnictwa może ustalić, iż limit w pierwszym roku będzie na poziomie 25% całkowitej kwoty, a w kolejnych dwóch latach zostanie wykorzystana pozostała część. Oznajmiła, że do zadań powiatu nie należy utylizacja azbestu. Dodała, że powiat realizuje program przy współpracy z gminami, ponieważ z wnioskiem o dofinansowanie można wystąpić na szczeblu powiatowym. Dopowiedziała, że miało to na celu ograniczenie liczby umów gmin, które ubiegały się o dofinansowanie. Poinformowała, że kryteria naboru wniosków zmieniły się w ubiegłym roku. Powiat realizuje program na terenie swoich 5 gmin. Dodała, że jeśli gminy chciałyby uczestniczyć w szybkiej procedurze zrealizowania zadania za pomocą własnych środków, to ustalony limit przyznawany jest dla każdej gminy, wtedy jednostka nie jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy zamówień publicznych, tylko do ogólnego prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych. Dopowiedziała, że korzystniejsze byłoby, gdyby gminy przeznaczyły środki właśnie na program wtedy będą mieć większą swobodę i większy próg finansowy na realizację zadania bez przepisów ustawy zamówień publicznych.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy limit pomocy publicznej zostanie podniesiony.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że są prowadzone aktualnie rozmowy w związku z limitem. Poinformowała, że w powiecie nie podjęto tematu związanego z organizacją programu usuwania azbestu. W ubiegłych latach, w kwietniu były przygotowane już założenia do procedury przetargowej, umowa z wykonawcą i regulamin, który określał, w jaki sposób i w jakim terminie będzie przeprowadzany nabór wniosków, a także w jaki sposób będą pokrywane wydatki. W związku, że Fundusz nie ogłosił konkursu związanego z naborem wniosków powstał problem z pomocą publiczną.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że pomoc de minimis jest bardzo niesprawiedliwym programem w rolnictwie, ponieważ rolnik, który posiada 10 ha ma taki sam limit pomocy, jak ten co ma 100 ha.

Maciej Handkiewicz dodał, że z przedstawionej tabeli wynika, że powiat nie przekazuje środków własnych na realizację programu. Zapytał, czy w poprzednich latach również powiat nie przeznaczał żadnych środków.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że powiat w budżecie zabezpiecza środki na program azbestowy z uwagi, że nie wiadomo, jakie będą warunki finansowania programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Poinformowała, że regulamin finansowania programu przygotowano w taki sposób, aby najpierw w 100% wykorzystać środki finansowe przeznaczone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie przeznaczyć na realizację zadania dotacje z gmin, która przeważnie jest zwracana, ponieważ nie zostanie w całości wykorzystana. Środki te pokrywają również koszt własny. Dodała, że Fundusz nigdy nie pokrywał 100% wydatków, ponieważ oczekiwał wykazania wkładu własnego. Dopowiedziała, że powiat w 2015 r. dołożył na realizację zadania kwotę w wysokości 43.000,00 zł, w 2014 nie było takiej potrzeby, a w 2013 r. kwotę 3.000,00 zł. Poinformowała, że wszystko zależy od wysokości środków przeznaczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, ile rocznie osób korzysta z programu usuwania azbestu.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że w ciągu roku jest składanych 270 - 300 wniosków. Poinformowała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska posiada świadomość, iż istnieje zapotrzebowanie uruchomienia środków na program usuwania azbestu. Dodała, że Stowarzyszenie Kierowników Wydziałów Ochrony Środowiska przekazało korespondencję w sprawie programu azbestowego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Poinformowała, że aktualnie realizowany jest program pn.: „Czyste Powietrze”. Dodała, że otrzymano pismo od ministra środowiska z prośbą o przekazanie informacji o tym programie na szczeblu samorządowym. Zaplanowane są spotkania w powiatach województwa wielkopolskiego. W powiecie wrzesińskim spotkanie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Wezmą w nim udział przedstawiciele gmin oraz pracownicy Referatu Środowiska i Rolnictwa.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję.

Marek Przyjemski przeczytał tytuły projektów uchwał, które zostaną rozpatrzone na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 4 kwietnia 2019 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji poprosili o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni Katarzynę Starzyńską, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego w 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni. Dodała, że Powiat Wrzesiński zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na prowadzenie takiej szkoły, jednak ten wydał odpowiedź negatywną, uzasadniając, iż w najbliższej okolicy Wrześni funkcjonują dwie publiczne szkoły muzyczne w Słupcy i Gnieźnie, co zaspokaja potrzeby mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że innego zdania są rodzice, ponieważ uważają, że ze względu na to, że zajęcia w szkole muzycznej odbywają się popołudniami, wieczorami kilka razy w tygodniu, niemal niemożliwe jest pogodzenie obowiązków szkolnych, rodzinnych z dowożeniem dzieci 30 - 40 km do szkoły muzycznej. Poinformowała, że powiat dysponuje obiektem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, w którym funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w którym będą mogły również odbywać się zajęcia muzyczne. Dopowiedziała, że również istnieje kadra, która jest zainteresowana prowadzeniem zajęć w szkole artystycznej.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy podjęta w 2017 r. uchwała o utworzeniu szkoły muzycznej była pierwszą inicjatywą w tej sprawie, czy we wcześniejszych latach podejmowano już ten temat.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że w 2017 r. pojawiła się pierwsza inicjatywa utworzenia szkoły muzycznej.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w przypadku utworzenia szkoły muzycznej subwencja pokryje w całości koszty funkcjonowania jednostki.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że subwencja oświatowa pokryje koszty funkcjonowania szkoły muzycznej od 1 stycznia 2020 r., natomiast powiat będzie zobowiązany pokryć koszty za 4 miesiące (od września do grudnia 2019 r.).

Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał objęte porządkiem obrad V sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Janusz Balcerzak zapytał, czy firma Gawstal ze Starczanowa posiada zezwolenie na składowanie odpadów.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że firma Gawstal posiada zezwolenie na zbiór odpadów na terenie, na którym funkcjonuje.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w wydanym zezwoleniu przez starostwo znajdują się informacje dotyczące wielkości powierzchni na składowanie odpadów, ilości i jakości składowanych odpadów.

Urszula Łabęda poinformowała, że na podstawie obowiązujących przepisów, jeśli przedsiębiorca stara się o uzyskanie zezwolenia na zbiór odpadów nie ma podstaw, aby organ zażądał od niego wskazania ilości odpadów. Dodała, że w zezwoleniu wskazane są: działki i nieruchomości, na których przedsiębiorca może prowadzić zbiór odpadów, rodzaj odpadów, a także informacja, iż magazynowanie odpadów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, za wyjątkiem odpadów, które przeznaczone są do rekultywacji. Dopowiedziała, że firma posiada również decyzję na unieszkodliwianie odpadów poprzez utylizację w ziemi. Istnieje określone rozporządzenie, które wskazuje grupę odpadów, które można unieszkodliwiać poprzez zakopanie.

Radny Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy istnieją ograniczenia dotyczące możliwej ilości utylizowanego materiału.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że są limity dotyczące wielkości terenu, na którym można przeprowadzać utylizację odpadów. Poinformowała, że ilość unieszkodliwionego materiału jest przeliczana, a następnie  sprawdza się, czy teren, na którym jest planowana utylizacja jest wystarczającej powierzchni.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy przedsiębiorca przedstawia na koniec roku sprawozdanie z ilości zutylizowanego materiału.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy można przeprowadzić kontrolę tego jednego konkretnego przedsiębiorstwa np. jakie odpady i w jaki sposób są składowane.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że ostatnią kontrolę składowiska odpadów w Starczanowie przeprowadzono w ubiegłym tygodniu. Kontrola wykazała, że przedsiębiorca pozbył się zdecydowanej ilości odpadów. Poinformowała, że może to być związane ze zmianą przepisów. Do dnia 4 września 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie gospodarowania odpadami są zobowiązani złożyć do organu, który wydał decyzję na składowanie odpadów tzw. wniosek aktualizacyjny. Jest to związane ze stosowaniem przepisów przeciwpożarowych. Dodała, że przedsiębiorca, który prowadzi określoną działalność i składa wniosek do starosty, łącznie z nim zobowiązany będzie uzyskać operat przeciwpożarowy. Zostaną w nim określone warunki przeciwpożarowe, jakie przedsiębiorca musi zachować na terenie, by móc składować określone rodzaje odpadów. Poinformowała, że im odpady są bardziej palne, tym stopień zabezpieczeń przeciwpożarowych jest większy. Po przeprowadzeniu kontroli przez straż pożarną jest wydawane postanowienie zawierające informację, iż normy związane z zachowaniem przepisów ppoż. są spełnione. Następnie organ ochrony środowiska może wydać decyzję na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dodała, że podmioty, które przetwarzają odpady, w lutym były zobowiązane założyć monitoring.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie stwierdzono nieprawidłowości. Dodała, że warunki zawarte w decyzji zostały spełnione.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy utylizacja odpadów ziemi jest zgodna z pozwoleniem.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że Firma Gawstal w Starczanowie posiada  decyzję wydaną w 2014 r. na przetwarzanie odpadów w ziemi.

Janusz Balcerzak poinformował, że do 2008 r. istniał program zagospodarowania odpadami. Dodał, że w latach późniejszych nie opracowywano takiego program, ani nie przedstawiano radzie powiatu. Zapytał, czy wynika to z przepisów.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że zmieniło się prawo ochrony środowiska, według którego samorządy nie posiadają obowiązku uchwalania programu zagospodarowania odpadami. Dodała, że powiaty są zobowiązane opracowywać Powiatowy Program Ochrony Środowiska raz na 4 lata z perspektywą 4-letnią.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy przy kontroli przedsiębiorstwa w Starczanowie sprawdzano tylko dokumentację, czy także sposób utylizacji i rodzaj odpadów przetwarzanych w ziemi. Zapytał, czy powiat dysponuje środkami, które pozwalają na przeprowadzenie takiej kontroli.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że powiat nie posiada takich środków. Poinformowała, że kontrole były przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jako instytucję wyspecjalizowaną w zadaniach kontrolnych. Natomiast jeśli chodzi o kontrole dokonywane przez powiat, to zgodnie z ustawą nie można przeprowadzać kontroli bez uprzedzenia przedsiębiorcy. Poinformowała, że powiat jest zobowiązany zapowiedzieć swoją wizytę na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska również ma taki obowiązek.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska również jest zobowiązany przestrzegać te przepisy. Poinformowała, że ustawa mówi o tym, iż w przypadku uzasadnionego stwierdzenia okoliczności zagrażających środowisku organy kontroli, w tym również starosta może wejść na teren nieruchomości.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego zapytał, jak wygląda sytuacja związana z wysypiskiem śmieci przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że posiadają oferty utylizacji działki, na której znajduje się zbiór odpadów przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Poinformowała, że planowano wejść na teren z potencjalnym oferentem, który oszacowałby wstępny koszt uprzątnięcia działki z uwzględnieniem posortowania odpadów. Dodała, że jest to niemożliwe, ponieważ nie ma dostępu na teren.

Janusz Balcerzak zapytał, czy na fotowoltaikę również wymagane jest pozwolenie.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że fotowoltaika wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Maciej Handkiewicz poinformował, że wpłynął wniosek od mieszkańców wsi Otoczna w sprawie firmy Nepa. Zapytał, czy podjęto już działania w związku z tą sprawą.

Sprawa prowadzona jest w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0005.2.2019.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że po wpłynięciu wniosku do starostwo przeprowadzono kontrolę firmy Nepa nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.

Maciej Handkiewicz dodał, że trociny powinny być składowane w taki sposób, aby nie wydostawały się poza teren, natomiast peron, droga i pola są zasypane nimi.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 4 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.