Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 3 / 2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 11 lutego 2019 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę wzięli udział:

1) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

2) Krzysztof Durczak, kierownik Związku Spółek Wodnych;

3) Romuald Matuszewski, przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Kołaczkowo;

4) Andrzej Cieślak, członek Zarządu Spółki Wodnej Kołaczkowo.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych o planowanych inwestycjach w 2019 roku.

4. Omówienie materiałów na sesję.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Informacja Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych o planowanych inwestycjach w 2019 roku.

Krzysztof Durczak, kierownik Związku Spółek Wodnych poinformował, że złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodał, że wnioski można było składać w terminie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r. Dopowiedział, że dofinansowanie jest udzielane w kwocie 500.000,00 zł w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Poinformował, że Związek Spółek Wodnych zamierza kupić koparko ładowarkę oraz wuko do czyszczenia drenów. Dodał, że w 2018 r. przekonserwowano 76 km rowów, a na 2019 r. planuje się wykonać konserwację około 65 km rowów. Dopowiedział, że zgłaszane awarie są usuwane na bieżąco. Poinformował, że składka członkowska w Spółce Wodnej Gutowo Małe wynosi 28,00 zł, a w pozostałych spółkach 27,00 zł. Dodał, że Związek Spółek Wodnych będzie próbował ubiegać się o dotacje ze wszystkich możliwych źródeł m.in. starostwa, gmin, urzędu marszałkowskiego, wojewody i rezerwy celowej budżetu państwa. Dopowiedział, że w 2018 r. Związek Spółek Wodnych otrzymał około 400.000,00 zł. Poinformował, że spółki wodne w najbliższym czasie odbędą walne zgromadzenia, na których zostaną podjęte decyzje m.in. o rowach, które będą czyszczone. Dodał, że Związek Spółek Wodnych nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań samodzielnie, dlatego wynajmowane są firmy zewnętrzne lub koparki, które pomagają w realizacji zadań. Dopowiedział, że Związek Spółek Wodnych współpracuje m. in. z Firmą Usługową Stanisława Wojkiewicza z Targowej Górki i Alpin Budrof Zakład Remontowo Budowlany Usługi Specjalistyczne, Wysokościowe z Wrześni. Poinformował, że na prośbę rolników drenują wskazane tereny pól, jednak koszt wykonania ponosi rolnik.

Przewodniczący komisji zapytał o zakup sprzętu m.in. koparki.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że jeśli Związek Spółek Wodnych otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to zostanie zakupiona druga koparka. Poinformował, że jeśli istnieje potrzeba skorzystania z drugiej koparki, to wtedy sprzęt jest wynajmowany.

Przewodniczący komisji zapytał, czy koparka zostanie zakupiona nowa czy używana.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że zostanie zakupiona nowa koparka.

Przewodniczący komisji zapytał, jakiej pojemności będzie wuko koparki.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że będzie to wuko z małym zbiornikiem, które przymocowuje się do ciągnika.

Przewodniczący komisji zapytał, czy spółka wodna posiada taki ciągnik.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że jeśli spółka otrzyma dofinansowanie, to zostanie zakupiony ciągnik. Poinformował, że jeżeli jest potrzeba, to wuko jest wynajmowane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Wrześni.

Przewodniczący komisji zapytał, czy spółka wodna posiada urządzenia do wykaszania i odmulania rowów.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że spółka wodna korzysta z łyżki koszącej i mulczera.

Radny Mikołaj Kubiaczyk zapytał, jak sprawdza się wykaszanie mulczerem.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że zarówno łyżką koszącą, jak i mulczerem dobrze wykonuje się prace.

Przewodniczący komisji zapytał, jaki jest procent płaconych składek członkowskich Związku Spółek Wodnych.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że na dzień 31 grudnia 2018 r. ściągalność składek w spółkach wodnych należących do Związku Spółek Wodnych wynosiła:

a) 97,32% - Gutowo Małe;

b) 97,26% - Miłosław;

c) 99,73% - Sokolniki;

d) 98,65% - Targowa Górka.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady zapytał, jaką część całego budżetu Związku Spółek Wodnych stanowią składki członkowskie.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że składki członkowskie stanowią 1/3 budżetu Związku Spółek Wodnych. Dodał, że pozostała część budżetu to dotacje i środki z działalności wynikających ze statutu spółki wodnej.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, ile zostało złożonych wniosków dotyczących drenowania w 2018 r.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że w związku ze złożonymi wnioskami w 2018 r. wykonano około 2 km drenażu rowów.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, jaki jest procent wyczyszczonych rowów Związku Spółek Wodnych w stosunku do wszystkich rowów spółek wodnych z terenu powiatu wrzesińskiego.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że przekonserwowano ponad 70 km rowów na wszystkich spółkach. Poinformował, że całkowita długość rowów wynosi ponad 400 km. Dodał, że rowy odmulane są w zależności od potrzeb. Dopowiedział, że odchodzi się od odmulania ręcznego, 99% prac wykonywana jest mechanicznie. Poinformował, że istnieją takie miejsca, do których jest niemożliwe dotarcie koparką i w takim przypadku prace wykonywane są ręcznie. Dodał, że ze względu na to, iż 99% prac odbywa się mechanicznie, istnieje zapotrzebowanie na sprzęt. Dopowiedział, że zdecydowano się wystąpić do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o drugą koparkę.

Przemysław Hirschfeld zapytał, ile rowów zostało wyczyszczonych na przełomie ostatnich 3 lat.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że w 2016 r. wyczyszczono 72 km rowów, w 2017 r. 58,5 km, a w 2018 r. 73,4 km, czyli łącznie jest wyczyszczone 40% z 400 km rowów.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby wystąpiła powódź jak w 2010 r.

Krzysztof Durczak odpowiedział, że nie byłoby takich dużych skutków, jak w 2010 r.

Przewodniczący komisji poprosił o głos Romualda Matuszewskiego, przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej Kołaczkowo.

Romuald Matuszewski poinformował, że w 2010 r. Spółka Wodna Kołaczkowo odłączyła się od Związku Spółek Wodnych i od 2011 r. działa na własny rachunek. Dodał, że plan pracy na 2019 r. będzie ustalony i zatwierdzony na zebraniu walnym spółki. Dopowiedział, że co roku organizowane są spotkania, w których biorą udział członkowie spółki wodnej i rolnicy. Poinformował, że w 2018 r. wyczyszczono około 15 km rowów i wykoszono 25 km rowów. Dodał, że Spółka Wodna Kołaczkowo w ciągu 5 lat wyczyściła wszystkie należące do niej rowy. Dopowiedział, że największym problemem spółki jest odbiór wody przez Kanał Flisa.

Radny Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy przepust na Kanale Flisa jest mniejszy niż był dotychczas.

Romuald Matuszewski odpowiedział, że nie zmniejszył się przepust na Kanale Flisa. Poinformował, że Rada Gminy w Kołaczkowie również zajęła się sprawą wyczyszczenia Flisy.

Romuald Matuszewski przeczytał udzieloną odpowiedź Wielkopolskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na pismo Urzędu Gminy w Kołaczkowie w sprawie wykonania robót utrzymaniowo – konserwacyjnych na Kanale Flisa. Poinformował, że w piśmie wskazano, że prace na kanale Flisa zostały wykonane na wniosek i interwencję Teresy Waszak, wójt Gminy Kołaczkowo. Dodał, że odbył się przetarg na wybór wykonawcy robót konserwacyjnych mających na celu udrożnienia ścieku. Dopowiedział, że wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą zaproponował Związek Spółek Wodnych.

Poinformował, że podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zleconego zakresu robót, który obejmował prace na długości 8,1 km. Dodał, że roboty polegały na wykaszaniu, usuwaniu namułu, hakowaniu roślinności korzennej oraz usuwaniu zatorów. Dopowiedział, że wykonane prace zostały komisyjnie odebrane protokołem odbioru.

Przewodniczący komisji zapytał, czy wykonanie ww. prac przyniosły efekty.

Romuald Matuszewski odpowiedział, że nie przyniosło to efektów, ponieważ nie wszystko zostało wykonane.

Przewodniczący komisji zapytał, w którym roku były wykonywane prace na Kanale Flisa.

Romuald Matuszewski odpowiedział, że prace na Kanale Flisa zostały wykonane w 2016 r.

Andrzej Cieślak, członek Zarządu Spółki Wodnej Kołaczkowo poinformował, że wody, które spływają z kanałów do Flisy blokują ujścia.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że realizatorem zadania był Wielkopolski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ponieważ zgodnie z obowiązującym, wtedy prawem wodnym zawiadywał tego typu nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa.

Romuald Matuszewski poinformował, że składka członkowska w Spółce Wodnej Kołaczkowo wynosi 27,00 zł. Dodał, że ściągalność składek w 2018 r. wyniosła 82%.

Przewodniczący komisji zapytał, czy Spółka Wodna Kołaczkowo posiada własny sprzęt.

Romuald Matuszewski odpowiedział, że Spółka Wodna Kołaczkowo nie posiada własnego sprzętu. Dodał, że wszystkie środki finansowe jakie, posiada spółka przeznaczane są na prace przy rowach i koszty administracyjne.

Andrzej Cieślak dopowiedział, że Spółka Wodna Kołaczkowo również zajmuje się czyszczeniem rowów, które są wspólne ze Związkiem Spółek Wodnych.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego zapytał, czy temat Kanału Flisa był wcześniej poruszany ze spółkami wodnymi.

Romuald Matuszewski odpowiedział, że temat spiętrzeń rowów był cały czas poruszany wśród spółek wodnych.

Przewodniczący komisji dodał, że podsumowując omawiany punkt największy problem istnieje z Kanałem Flisa.

Krzysztof Durczak poinformował, że problem zostałby rozwiązany, gdyby Polski Związek Wędkarski zamiast napełnić tylko jeden staw z dwóch, napełnili oba stawy. Dodał, że gdyby tylko przepompować wodę z jednego do drugiego stawu, to nie wystąpiła by tzw. cofka i Flisa zdążyłaby odebrać wodę.

Przewodniczący komisji poprosił Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie wysokości udzielanych dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Urszula Łabęda poinformowała, że w 2018 r. przeznaczono z Powiatu Wrzesińskiego kwotę  45.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych. Dodała, że w ramach tych środków spółki wodne przekonserwowały 21 km rowów. Dopowiedziała, że uchwałą nr 952/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 maja 2018 r. udzielono dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego sześciu spółkom wodnym, które złożyły wnioski o dofinansowanie na 2019 r. Razem udzielono dotacji w kwocie 45.000,00 zł:

1) GSW Kołaczkowo 12 100,00 zł;

2) GSW Pyzdry obiekt Ksawerów 2 500,00 zł;

3) SW Gutowo Małe 11 400,00 zł;

4) SW Miłosław 9 500,00 zł;

5) SW Targowa Górka 6 100,00 zł;

6) SW Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo 3 400,00 zł.

Poinformowała, że jeśli chodzi o zasady przyznawania dotacji to dofinansowanie udzielane spółkom wodnym nie może przekraczać 30% ponoszonych kosztów i wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim musi wynosić 70%, które jest minimalne i składka od 1 ha wynosi 21,00 zł, czyli  o 1,00 zł mniej niż w regulaminie zaproponowanym przez Urząd Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że otrzymano informację, iż zostanie przeprowadzony nabór wniosków na dotacje dla spółek wodnych.

Dopowiedziała, że jeżeli chodzi o kryterium podziału środków finansowych dla spółek wodnych, to trudno było wyróżnić spółkę czy konkretne rowy, które ze względu na swój stan wymagają pierwszeństwo przyznania dofinansowania na konserwację rowów. Poinformowała, że w związku z powyższym przyjęto zasadę, że w zależności od tego, jaką ilość metrów bieżących dana spółka przedstawi we wniosku do konserwacji, to taki otrzymuje procent kwoty przewidzianej na dotacje dla spółek wodnych w danym roku. Dodała, że około 2,60 zł z przyznanej dotacji w kwocie 45.000,00 zł wystarczyło, aby dofinansować spółki wodne, jeżeli chodzi o metr konserwacji.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy w ostatnim okresie powstały nowe spółki wodne na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Zapytał, czy Spółka Wodna Gąsiorowo nadal funkcjonuje.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że posiada informację od prezesa Spółki Wodnej Gąsiorowo, że spółka nadal funkcjonuje. Poinformowała, że co roku Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa otrzymuje informacje od spółek wodnych o walnych zgromadzeniach członków Zarządu Spółek. Dodała, że takiej informacji nie otrzymano od Spółki Wodnej Gąsiorowo. Dopowiedziała, że Spółka Wodna Gąsiorowo nie uczestniczy w zadaniach realizowanych przez powiat, ponieważ nigdy nie składała wniosku o przyznanie dotacji z uwagi na to, że nie spełnia kryteriów, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania dotacji, ze względu na obowiązek ustanowienia składki członkowskiej na poziomie 21,00 zł za 1 ha. Poinformowała, że w Spółce Wodnej Gąsiorowo składka ta wynosi 15,00 zł. Dodała, że żadna nowa spółka wodna nie powstała na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji poinformował, że przedstawiciel Spółki Wodnej Pyzdry nie mógłbyś uczestniczyć w posiedzeniu komisji. W związku z tym Wojciech Tomaszewski, przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Pyzdry przekazał sprawozdanie z działalności spółki wodnej za 2018 r., które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję.

Marek Przyjemski przeczytał tytuły projektów uchwał, które zostaną rozpatrzone na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 14 lutego 2019 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Radny Maciej Handkiewicz zaproponował, aby w projekcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego:

1) § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymał brzmienie: uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały oraz jeżeli wystąpią oczekiwane skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia;

2) § 5 ust. 2 otrzymał brzmienie: projekt uchwały wraz z opinią właściwej merytorycznie komisji zostaje wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. O terminach posiedzeń Przewodniczący Rady informuje Komitet lub Pełnomocnika Komitetu.

Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa jednomyślnie przyjęli zmiany do projektu uchwały oraz zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.

Radny Maciej Handkiewicz zaznaczył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha brakuje informacji o szacowanej kwocie nabycia prawa użytkowania wieczystego. 

Marek Przyjemski poinformował, że trudno określić cenę nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Powiat Wrzesiński. Dodał, że koszt zostanie ustalony przez rzeczoznawcę.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 3 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.