Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 1 / 2018 (VI kadencja)

PROTOKÓŁ NR 1/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 28 listopada 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Ze względu na tematykę, posiedzenie komisji stałych odbyło się w tym samym czasie. Posiedzenie otworzył i prowadził Krzysztof Strużyński, przewodniczący Komisji  Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa oraz naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów, jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Krzysztof Strużyński wyjaśnił, że jako przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego został poproszony o prowadzenie posiedzenia, ponieważ dotyczy spraw budżetowych.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

4. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

Pkt 4 Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektów Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1) uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r.;

2) uchwałę nr 1054/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok;

3) pismo Ministra Rozwoju i Finansów informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych;

5) pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zgody, o której mowa w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”, na zaciągnięcie zobowiązań w celu sfinansowania zadania pn.: „Budowa budynku strażnicy dla JRG i KPPSP we Wrześni” w ramach środków budżetu państwa do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym: w 2019 r. do kwoty 1.200.000,00 zł, w 2020 r. do kwoty 1.800.000,00 zł;

6) pismo Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków. Udzielono zapewnienia, że na finansowanie zadania pn.: „Budowa budynku strażnicy dla JRG i KPPSP we Wrześni”, realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, do którego finansowanie właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Wielkopolski w limicie ustalonym na ten cel w ustawach budżetowych na lata 2019 - 2020 uwzględnione zostaną środki w wysokości 11.150.000,00 zł, z tego w 2019 r. kwota 7.400.000,00 zł, w 2020 r. kwota 3.750.000,00 zł, w rezerwie celowej utworzonej w celu realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”, a także udzieleniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania;

7) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530).

Beata Matuszewska przedstawiła:

1) zawarte umowy przez Powiat Wrzesiński i podjęte uchwały przez Radę Powiatu Wrzesińskiego, które mają znaczący wpływ na budżet powiatu;

2) zasady przyjęte uchwałą nr 1054/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok;

3) złożone wnioski mające wpływ na budżet 2019 roku;

4) uwzględnione w projekcie budżetu środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2019 rok;

5) ilość oddziałów w jednostkach oświatowych (stan na 30.09.2018 r.);

6) stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

Informacje znajdują się w materiale informacyjnym do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. (od strony 3 do strony 49), który stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 1167/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 listopada 2018 roku.

 

Beata Matuszewska przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2019 rok w odniesieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr 1167/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9  listopada 2018 roku.

 

Beata Matuszewska poinformowała o dochodach i wydatkach na 2019 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Dodała, że w poprzednich dwóch latach był deficyt budżetu, w 2019 r. jest nadwyżka, która wynosi 4.168.151,43 zł. Przychody budżetu powiatu na 2019 r. wynoszą 8.322.171,00 zł. W całości zostaną przeznaczone na realizację zadań majątkowych. Rozchody budżetu powiatu na 2019 r. wynoszą 12.490.322,43 zł, z czego kwota 9.616.053,43 zł przeznaczona jest na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dodała, że na 2019 r. plan:

1) dochodów wynosi 130.520.114,10 zł:

a) majątkowe - 54.745.741,79 zł (41,94%),

b) bieżące - 75.774.372,31 zł (58,06%);

2) wydatków wynosi 126.351.962,67 zł:

a) majątkowe - 54.751.904,16 zł (43,33%),

b) bieżące - 71.600.058,51 zł (56,67%).

Dopowiedziała, że w projekcie budżetu, dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 4.174.313,80 zł. W związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

 

Poinformowała, że na dochody majątkowe wpływ mają przede wszystkim:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z wycinki) w kwocie 10.000,00 zł;

2) wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 2.093.330,00 zł. Łącznie było 133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe i zabudowę szeregową. Do dnia sporządzenie prognozy sprzedano 74 działki.

 

Dodała, że dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 16.406.039 zł. Składają się na nie:

1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 7.204.542,00 zł;

2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 94.600,00 zł (kwalifikacja wojskowa 1.000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu 93.600,00 zł);

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 168.314,00 zł (domy pomocy społecznej);

4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 338.583,00 zł (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych);

5) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 8.600.000,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni).

 

Beata Matuszewska dopowiedziała, że:

1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 72.060,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej);

2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 494.178,70 zł:

a) rodziny zastępcze - 127.948,00 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 11 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie 127.948,00 zł. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2018 r. Wysokość dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

b) działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 366.230,70 zł

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa obecnie 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie 313.928,64 zł. W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 2 dzieci z terenu innego powiatu. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie 52.302,06 zł. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2018 r. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, która ulegnie zmianie na początku 2019 r. w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce;

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 98.500,00 zł (wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia);

4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wynoszą 23.672,00 zł

Powiat podpisał umowę finansową dla Projektu Programu Erasmus+ z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach (w 2016 r. 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w 2018 r. 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w 2019 r. 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł). Kwota trzeciej transzy wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu. Na 2019 r. planuje się wpływ środków w kwocie 23.672,00 zł;

5) dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205 wynoszą 54.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 799.050,85 zł:

a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” (268.250,85 zł),

b) „Nauka-to lubię!”- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego (520.000,00 zł),

c) „Jesteśmy aktywni” (64.800,00 zł);

6) dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 wynoszą 0,00 zł oraz dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 43.970.351,79 zł:

a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” (587.153,00 zł),

b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (14.467.690,00 zł),

c) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (28.711.451,43 zł),

d) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” (204.057,36 zł);

7) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 214.874 00 zł;

8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 269.307,00 zł:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 268.250,00 zł (25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państw,

b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 78.00 zł (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa),

c) Ośrodki wsparcia - 675,00 zł (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa),

d) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 304,00 zł (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa);

9) dochody własne wynoszą 32.931.574,76 zł.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że subwencja ogólna dla powiatu składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynosi 35.186.506,00 zł:

1) część oświatowa - 31.343.893,00 zł. Jest wyższa o 3.849.982,00 zł niż w 2018 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 01.01.2019 r.,

b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 01.04.2018 r.,

c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,

d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 01.09.2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów w/w szkół od 01.09.2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej);

2) część równoważąca - 1.931.409,00. Jest wyższa o 814.266,00 zł niż w 2018 r.;

3) część wyrównawcza - 2.945.961,00 zł. Jest niższa o 1.034.757,00 zł niż w 2018 r.

 

Dodała, że na dochody od osób fizycznych i prawnych składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - planowana kwota na 2019 r. wynosi 20.962.442,00 zł;

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - planowana kwota na 2019 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

 

Dopowiedziała, że w budżecie na 2019 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 54.751.904,16 zł, z tego:

1) 1.974.630,00 zł na inwestycje na drogach powiatowych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” (750.000,00 zł),

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka” (400.000,00 zł),

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo” (50.000,00 zł),

d) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica” (300.000,00 zł),

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” (100.000,00 zł),

f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” (250.000,00 zł),

g) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo - Słomowo” (99.630,00 zł),

h) „Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie” (25.000,00 zł);

2) 8.672.060,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;

Po uzyskaniu zgody od Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego na zaciągnięcie zobowiązań na sfinansowanie w/w zadania inwestycyjnego podpisana umowa z firmą NOW BUD Sp. z o.o. obejmuje zakres robót budowlanych w latach 2018 - 2020 (2018 r. - 3.750.000,00 zł, 2019 r. - 8.600.000,00 zł i 2020 r. - 5.546.500,00 zł);

3) 690.768,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

4) 186.800,00 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”;

5) 20.109.109,00 zł na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

6) 20.403.129,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

a) budowa zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (12.045.069,00 zł),

b) budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (4.736.351,00 zł),

c) modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni (3.618.019,00 zł),

d) modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (3.690.000,00 zł),

e) zakupy inwestycyjne w kwocie 204.057,36 zł;

7) 319.775,33 zł na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

8) 1.210.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”;

9) 200.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego;

10) 52.000,00 zł na „Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/26 o powierzchni ok. 500 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej”.

 

Natomiast na wydatki bieżące w kwocie 71.600.058,51 zł składają się:

1) wydatki jednostek budżetowych 63.096.782,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.029.639,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.067.143,00 zł;

2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym 1.000.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.379.633,00 zł;

4) dotacje na zadania bieżące 3.671.278,00 zł;

5) obsługa długu 522.738,00 zł;

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 875.627,51 zł:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 501.450,05 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 52.975,24 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 287.422,15 zł,

d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 33.780,07 zł;

7) dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 54.000,00 zł.

 

Krzysztof Strużyński podziękował za przedstawienie informacji. Otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

 

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że w 2014 r. do wykazu inwestycji zostało wpisane zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września”. Dodał, że poniesiono już pewne koszty związane z tą inwestycją, jednak nie zrealizowano jej. Zapytał, dlaczego ww. zadanie nie zostało wykonane.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że została sporządzona dokumentacja techniczna na zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września”. Poinformował, że jeden z przedsiębiorców, który prowadzi firmę przy ul. Kościuszki we Wrześni oprotestował pozwolenie na budowę. Dodał, że wojewoda wielkopolski uznał, iż projekt techniczny jest bez zastrzeżeń. Dopowiedział, że nastąpiło odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, iż przyjęte rozwiązania są zgodne, a pozwolenie na budowę spełnia określone wymogi. Poinformował, że następnie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż nie ma zastosowania ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dodał, że sprawa ponownie powróciła do powiatu, gdzie poczyniono uzgodnienia dotyczące ronda przy ul. Warsztatowej i parkingu przy centrum handlowym przy ul. Kościuszki we Wrześni. Dopowiedział, że zwrócono się o zastosowanie tzw. odstępstwa od ustawy do Ministra Infrastruktury, który nie wyraził na nie zgody. Poinformował, że aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji i ostatecznej korekty pozwolenia na budowę. Dodał, że koszty, które zostały poniesiono związane były z wykonaniem dokumentacji. Dopowiedział, że właściciel firmy przy ul. Kościuszki we Wrześni wskazał plan proponowanego ronda, jednak nie spełniało norm technicznym. Poinformował, że w związku z tym inwestycja nie mogła zostać zrealizowana w najbliższej perspektywie, dlatego podjęto działania zmierzające do przygotowania dokumentacji na inne zadanie. Dodał, że w czasie trwania procedur procesowych związanych z ul. Kościuszki we Wrześni, przygotowano dokumentację i wykonano zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Witkowo - gr. Powiatu - Września” (ul. Witkowska, Szosa Witkowska).

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy rozważano częściową realizację zadania przy ul. Kościuszki we Wrześni m.in. skrzyżowania przy ul. Kilińskiego.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości projekt zadania, dlatego nie można wykonać częściowej przebudowy drogi.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy brano pod uwagę możliwość przesunięcia ronda w stronę parkingu przy sklepie Intermarche. Dodał, że parking częściowo nie jest wykorzystywany i może zmiana projektu spowodowałaby rozwiązanie problemu.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że rozpatrywano różne warianty, które rozwiązałyby problem z przebudową ul. Kościuszki we Wrześni. Poinformował, że możliwości przesunięć, które brano pod uwagę wiązały się z wejściem na nieruchomości, które są niemożliwe do zajęcia. Dodał, że dokonano już wykupów nieruchomości na realizację tego zadania lub infrastruktury technicznej, ponieważ w ciągu ul. Kościuszki we Wrześni przebiega szereg urządzeń technicznych.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że ministerstwo kładzie duży nacisk na szkolnictwo zawodowe. Dodał, że od września przyszłego roku wzrośnie liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dopowiedział, że baza sportowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni jest na przyzwoitym poziomie. Poinformował, że są plany na poprawę bazy sportowej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Zapytał, czy baza sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni też zostanie wyremontowana, ponieważ jest w tragicznym stanie i zagraża bezpieczeństwu uczniów, którzy korzystają z sali gimnastycznej.

Starosta wrzesiński poinformował, że powstała propozycja wykonania projektu w partnerstwie publiczno - prywatnym. Dodał, że przedsiębiorca z terenu powiatu wrzesińskiego jest zainteresowany budową obiektów sportowych zadaszonych tzw. balonami, czyli kilkoma boiskami wielofunkcyjnymi m.in. korty tenisowe, boisko do piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych. Dopowiedział, że projekt partnerstwa publiczno - prawnego polegałby na podpisaniu umowy z określoną firmą na pewien okres czasu. Poinformował, że obiekty w czasie trwania godzin lekcyjnych byłyby dostępne dla szkoły, a po zakończeniu zajęć z hal mogłyby korzystać wszystkie inne osoby w formie komercyjnej, czyli wynajęcia obiektu na określony czas. Dodał, że Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni posiada ubogą bazę sportową. Dopowiedział, że zadaszony obiekt sportowy miał powstać przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Poinformował, że został przygotowany projekt na salę sportową, który zgłoszono do konkursu, z którego powstała sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Orzechowie. Dodał, że nie doszło do zrealizowania projektu, ponieważ z konkursu wykluczono powiat i szkołę specjalną, jako potencjalnych beneficjentów. Dopowiedział, że odwołano się w tej sprawie do Departamentu Polityki Społecznej. Poinformował, że zadanie byłoby w 85% dofinansowane, a 15% wartości pochodziłoby ze środków własnych. Dodał, że w związku z powyższym na obiekt sportowy oczekuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Marek Kołodziejczyk zapytał, ilu uczniów w obecnym roku szkolnym nie dostało się do Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni i czy w prognozach wzrostu miejsc w szkołach średnich zostało to uwzględnione. Poinformował, że w przyszłym roku szkolnym będzie więcej uczniów. Dodał, że może warto otworzyć jeszcze dwie klasy w liceum. Dopowiedział, że wielu  uczniów dostało się do szkół, do których nie planowali uczęszczać.

Radny Stefan Tomczak odpowiedział, że rekrutacja w przyszłym roku będzie odbywała się na dwóch poziomach, czyli pierwsza dla absolwentów szkół podstawowych, a druga dla absolwentów gimnazjów. Poinformował, że jeśli chodzi o liczbę kandydatów do liceum, to ważny jest poziom nauki, dlatego nie wszystkich uczniów można przyjąć. Dodał, że jest określony odpowiedni poziom punktów, który należy spełnić, aby dostać się do liceum. Dopowiedział, że przygotowywane oferty szkół są kompletne i dobrze przemyślane. Poinformował, że do liceum nie mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy posiadają 70 – 80 punktów, ponieważ nie radzą sobie z nauką w niniejszej szkole ze względu na wysoki poziom nauczania. Dodał, że do Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni dostawali się uczniowie, którzy uzyskali od 120 punktów. Dopowiedział, że nie będzie zwiększana liczba oddziałów w liceum, ze względu na zachowanie odpowiedniego poziomu nauki. Poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego są również inne placówki oświatowe, do których będą przyjmowani uczniowie i przygotowywani na odpowiednim poziomie na studia wyższe.

Marek Kołodziejczyk  zapytał, jakie było obłożenie kadry nauczycielskiej etatami w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni i w pozostałych szkołach. Dodał, że liceum ma dość niskie obłożenie, a ma to bezpośredni wpływ na wynagrodzenie kadry nauczycielskiej.

Stefan Tomczak  odpowiedział, że nauczyciele w szkołach nie mają zbyt dużej liczby godzin, ale nie ma takiej sytuacji, że posiadają puste etaty. Poinformował, że niektórzy nauczyciele mają również po kilka nadgodzin. Dodał, że jest bardzo dużo młodych nauczycieli, którzy pragną pracować w systemie oświaty. Dopowiedział, że w tym roku jest uśrednienie, czyli nauczyciele muszą posiadać pewną liczbę nadgodzin, aby wypełnić średnią krajową, która jest wymagana na określonym stopniu awansu zawodowego.

Violetta Zdunowska, dyrektor Licem Ogólnokształcącego we Wrześni poinformowała, że, jeśli chodzi o rekrutację młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 to rzeczywiście jest zawsze grupa osób, która nie dostaje się do szkoły, w tym roku było to około 30% uczniów. Dodała, że kadra dba, aby poziom edukacji był jak najwyższy, dlatego, że liceum jest szkołą, która przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego. Dopowiedziała, że im większy potencjał posiadają uczniowie, tym wyniki są znacznie wyższe. Poinformowała, że w tym roku był problem z matematyką rozszerzoną, ponieważ liczba kandydatów była bardzo duża. Dodała, że natomiast w następnym roku oferta będzie rozszerzona. Dopowiedziała, że dla uczniów po 8 klasie szkoły podstawowej zostaną otwarte dwie klasy z matematyką rozszerzoną.

Stefan Tomczak poinformował, że rekrutacja jest poprzedzona głęboką analizą ilości absolwentów w poszczególnych latach. Dodał, że oferta edukacyjna jest przygotowana zgodnie z tą analizą.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że budżet powiatu wrzesińskiego sporządzony jest szczegółowo. Dodał, że niepokojące jest znaczne zadłużenie powiatu z tytułu kredytu. Dopowiedział, że w 2010 r. zadłużenie powiatu wynosiło około 20.000.000,00 zł, w 2017 r. była to kwota 4.000.000,00 zł, a w 2018 r. zadłużenie jest na poziomie 28.000.000,00 zł. Poinformował, że w projekcie budżetu nie zostało ujęte Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dodał, że z projektu budżetu wynika, iż do dnia 31.05.2019 r. budynkiem zarządza firma ochroniarska, natomiast od dnia 01.09.2019 r. budynek rozpocznie działalność. Dopowiedział, że na pewno będzie trzeba podjąć szereg uchwał związanych ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem placówki. Poinformował, że 2.500.000,00 zł zostało przeznaczone ze środków unijnych na działalnie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii na lata 2019 - 2023.

Dodał, że na studia podyplomowe dla nauczycieli przeznacza się kwotę 250.000,00 zł. Dopowiedział,  że nastąpił wzrost zatrudnienia o 15 osób, w tym w Starostwie Powiatowym we Wrześni o 8,5 etatów i wzrost wynagrodzenia o 1.500.000,00 zł. Poinformował, że spowodowane jest to długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i jednoczesnym wzrostem zadań dla samorządu powiatowego.

Zapytał, czy budynek bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni jest ogrzewany i zabezpieczony przed dalszym zniszczeniem. Dodał, że poniesiono pewne środki finansowe na projekt, remonty i zazielenienie terenu wokół tego budynku.

Dopowiedział, że dnia 16.03.2016 r. wypowiedziano dzierżawę w miejscowości Bierzglinek na 28 ha. Poinformował, że w budżecie nie ma wykazanych wpływów z tej dzierżawy, ani sprzedaży.

Dodał, że w projekcie budżetu na 2018 r. dla każdej z gmin powiatu wrzesińskiego zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł na realizację inwestycji. Dopowiedział, że ta kwota wzrosła dla wszystkich gmin, oprócz Gminy Nekla. Poinformował, że Gmina Nekla nie posiada na swoim terenie żadnej jednostki organizacyjnej powiatu. Wymienił przykłady placówek znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego: Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni, Rudzie Komorskiej i Czeszewie, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Powiatowa Scena Kultury w Miłosławiu, Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny „Relaks” w Orzechowie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu.

Dodał, że zwiększono środki na bezpłatną pomoc prawną o 10.000,00 zł. Dopowiedział, że w poprzednim budżecie znajdowały się środki finansowe na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Gminie Nekla, natomiast w projekcie na 2019 r. ta gmina nie została uwzględniona.

Poinformował, że co roku przeznacza się środki finansowe na Bibliotekę Publiczną we Wrześni w kwocie 55.000,00 zł, a w 2018 r. 120.000,00 zł ze względu na wydanie publikacji związanej ze 100-leciem Niepodległości Polski i Powstaniem Wielkopolskim. Dodał, że z rozmów, które przeprowadził z młodzieżą Gminy Nekla wynika, iż nie korzystają zbytnio z Biblioteki Publicznej we Wrześni, dlatego może warto podpisać również umowę z bibliotekami wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego, a nie tylko z Gminą Września. Wspomniał również o podpisanej współpracy z Gminą Września na realizację monitoringu miasta.

Dodał, że mieszkańcy Gminy Nekla wyrażają zadowolenie z przekazanych środków na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Mała Górka - Targowa Górka.

Beata Matuszewska poinformowała, że nie będą podejmowane żadne inne uchwały dotyczące Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii, ponieważ znajduje się to w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Zawodowej we Wrześni. Dodała, że w projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej w części opisowej znajduje się uzasadnienie, iż zaplanowane środki po stronie dochodowej i wydatkowej będą się równoważyć. Dopowiedziała, że powiat nie może osiągnąć żadnych dochodów z funkcjonowania budynku, ponieważ są to środki unijne i należy przestrzegać zasady. Poinformowała, że powiat będzie mógł dołożyć środki, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ale tylko z wkładu własnego, nie może uzyskać dochodów, które będą przeznaczone na inny cel, ponieważ nie będzie zachowana trwałość projektu i zgodność z umową. Dodała, że szczegółowo opisane jest to w projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dopowiedziała, że na 2019 r. zaplanowana kwota po stronie dochodowej i wydatkowej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni na Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wynosi 1.167.000,00 zł.

Poinformowała, że jeśli chodzi o monitoring miasta to dzieci i młodzież uczęszczają do przedszkoli i szkół na terenie miasta Września, tam gdzie powiat posiada swoją siedzibę, dlatego tak ważny jest monitoring miasta. Dodała, że natomiast jeśli chodzi o biblioteki to kiedyś próbowano zawrzeć umowy z bibliotekami w gminach powiatu wrzesińskiego, jednak nie odniosło to skutków. Dopowiedziała, że Biblioteka Publiczna we Wrześni ma obowiązek rozdysponowania zakupionych egzemplarzy i książek do bibliotek w poszczególnych gminach.

Poinformowała, że o tym, że Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w Pietrzykowie i Gozdowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej m.in. we Wrześni, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodzinyw Kołaczkowie i Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach zadecydowała potrzeba utworzenia tych placówek w ww. miejscowościach powiatu wrzesińskiego. Dodała, że Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach zostanie zlikwidowany, ponieważ dyrektor placówki odchodzi na emeryturę.

Dopowiedziała, że środki finansowe z dzierżawy w miejscowości Bierzglinek wpływają do budżetu powiatu.

Poinformowała, że bursa przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni jest utrzymywana przez powiat, ponieważ należy do majątku powiatu. Dodała, że budynek wymaga wielu napraw.

Starosta Wrzesiński poinformował, że kończy się trzeci rok postępowania sądowego na bursę przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, w trakcie którego sąd rozstrzygnie, czy rodzina, która została w budynku powinna nadal tam mieszkać, czy wyprowadzić się. Uzasadnia się, iż budynek przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni jest w złym stanie i wymaga koniecznego remontu. Dodał, że sędzia prowadzący postępowanie przeprowadził wizję lokalną obiektu, aby sprawdzić jego stan. Dopowiedział, że remont ww. bursy zapisany był w projekcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Poinformował, że zostały zagwarantowane środki finansowe i przygotowana dokumentacja na modernizację obiektu, podobnie jak na bursę przy ul. Słowackiego we Wrześni, która w kwietniu zostanie oddana do użytku. Dodał, że powstała obawa, iż środki finansowe przekazane na ten cel nie zostaną wykorzystane ze względu na toczące się postępowanie sądowe, dlatego dokonano przeniesienia środków na budowę bursy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego. Dopowiedział, że bursa posiadać będzie 60 miejsc noclegowych i realizowana będzie na podstawie formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Poinformował, że firma kończy projekt i niedługo rozpocznie prace budowlane. Dodał, że obiekt powstanie w ciągu 9 – 10 miesięcy. Dodał, że bursa będzie przeznaczona dla młodzieży z obrzeży powiatu wrzesińskiego i innych powiatów, które chcą uczęszczać do szkół ponadpodstawowych we Wrześni.

Dopowiedział, że powiat będzie posiadać dużą bazę pobytową m.in. 60 miejsc w bursie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i około 40 miejsc w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni. Z początkiem nowego roku szkolnego bursa przy ul. Słowackiego będzie mogła służyć młodzieży.

Poinformował, że Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach jest jednostką oświatową i w związku z tym otrzymała dofinansowanie z programu regionalnego. Dodała, że w Centrum oprócz kształcenia młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego, będzie odbywała się nauka zawodu przewidziana również dla osób dorosłych.

Grzegorz Trocha zapytał, czy w projekcie budżetu na 2019 r. zabezpieczono środki na naprawę uszkodzonego dachu podczas nawałnicy na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że zgłaszał informację, iż 7 miesięcy temu podczas nawałnicy został uszkodzony dach szkoły i, że należałoby podjąć działania zabezpieczające dach.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że po nawałnicy powiat przekazała kwotę około 40.000,00 zł na remont dachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Maciej Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poinformował, że po nawałnicy naprawiany był dach na budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i drobne prace na dachu sali gimnastycznej. Dodał, że w budynku oprócz sali gimnastycznej znajdują się mieszkania własnościowe i problem polega na tym, iż nie istnieje żadna wspólnota mieszkaniowa i nie wiadomo, kto i , w jakim zakresie powinien pokryć koszty naprawy dachu.

Grzegorz Trocha poinformował, że wspólnota była podejmowana od wielu lat. Dodał, że to nie oznacza, iż nie należy naprawić dachu i poszukać rozwiązania, w jaki sposób mieszkańcy i powiat mogą sfinansować to zadanie.

Radny Maciej Handkiwicz zapytał o rezerwę przeznaczoną na zadania majątkowe w wysokości 400.000,00 zł. Poinformował, że na tle dochodów majątkowych, które wynoszą 54.000.000,00 zł nie jest to duża kwota. Dodał, że natomiast jeśli spojrzy się na wydatki na zadania majątkowe ma to istotne znaczenie. Zapytał, na jakie zadania zostanie przeznaczona rezerwa i czy zakłada się, że kosztorysy są niedoszacowane, lub planowane jest nowe zadanie inwestycyjne. Zapytał, czy nie byłoby zasadne przeznaczyć kwoty 400.000,00 zł na zadania, które już są w budżecie lub zostały odrzucone ze względu na brak wystarczających środków finansowych.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy utworzyć rezerwę celową i ogólną. Poinformowała, że po raz pierwszy w budżecie utworzona jest rezerwa na wydatki majątkowe. Dodała, że wynika to z tego, że po przeprowadzonych przetargach często brakuje np. 30,00 zł i należało wtedy zwoływać sesję. Dopowiedziała, że w tym przypadku Zarząd Powiatu będzie mógł dysponować tą kwotą, ponieważ rezerwą celową i ogólną dysponuje Zarząd Powiatu. Od tego roku utworzona jest rezerwa, która może być przeznaczona tylko na zadania majątkowe.

Radny Maciej Hankiewicz poinformował, że w dziale rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 5.000,00 zł na ochronę pszczół i zwierzyny drobnej. Dodał, że naukowcy wypowiadali się na temat pszczół i zależności między nimi, a człowiekiem. Zapytał, dlaczego to zagadnienie pojawia się w projekcie budżetu i na co przeznacza się kwotę w wysokości 5.000,00 zł.

Krzysztof Strużyński odpowiedział, że są to środki na dofinansowanie kół pszczelarskich, które zwracają się do powiatu z wnioskiem o dofinansowanie m.in. zakupu środków na choroby, które zagrażają pszczołom.

Starosta wrzesiński dodał, że jest to zadanie, które realizowane jest od około 10 lat.

Beata Matuszewska poinformowała, że nie jest to główne zadanie powiatu, które należy finansować w całości. Dodała, że powiat może dofinansować je tylko częściowo. Dopowiedziała, że koła pszczelarskie dysponują pewną wartością środków finansowych. Poinformowała, że kwota 5.000,00 zł, którą przeznacza powiat na dofinansowanie kół pszczelarskich pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar i odszkodowań. Dodała, że od 2017 r. środki z tytułu kar i odszkodowań wpływają mniejsze do budżetu ze względu na to, iż zostało zamknięte wysypisko w miejscowości Bardo.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że od 2 - 3 lat pszczelarze mają możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, gdyż taki program został uruchomiony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Dodała, że niezależnie od źródła i możliwości, jaką daje powiat wrzesiński koła pszczelarskie mogą również wnioskować o te środki z innych instytucji.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, kiedy zostanie zrealizowane zadanie dotyczące adaptacji parteru budynku A i B Szpitala Powiatowego we Wrześni na potrzeby oddziału pediatrycznego, czyli oddziału dziecięcego. Zapytał na co zostanie przeznaczona zaplanowana na 2019 r. kwota 200.000,00 zł i czy kwota 2.000.000,00 zł zapisana w budżecie na 2020 r. wystarczy na  zrealizowanie zadania w całości.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w projekcie budowy Szpitala Powiatowego we Wrześni zakładano, że oddział dziecięcy będzie w starym budynku szpitala po oddziale ginekologicznym, który znajdował się na ostatnim piętrze. Poinformował, że przystąpiono do sporządzenia dokumentacji, jednak po wejściu służb przeciwpożarowych do budynku szpitala, wprowadzono do projektu zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Dodał, że spowodowało to zwiększenie kosztów projektu, ponieważ zabezpieczenia przeciwpożarowe kosztują więcej niż cały remont i adaptacja budynku. Dopowiedział, że w związku z powyższym zaplanowano, aby zmodernizować parter i zabezpieczyć środki finansowe na adaptację parteru na potrzeby oddziału dziecięcego, na którym oprócz dzieci będą mogli nocować również rodzice. Poinformował, że projekt realizowany będzie w tzw. „formule zaprojektuj i wybuduj”, czyli w ramach której, jedna firma wykonuje prace projektowe, jak i budowlane. Dodał, że zakłada się, iż realizacja projektu będzie w latach 2019 – 2020, a główna płatność nastąpi w 2020 r. Dopowiedział, że do końca nie można określić długości trwania prac projektowych z tego względu, że czasami różnego rodzaju uzgodnienia techniczne np. przepisy przeciwpożarowe decydują o długości realizacji zadania. W pierwszej kolejności projekt budowlany, a w następnym etapie w momencie kiedy będzie gotowy projekt rozpoczyna się modernizacja parteru na potrzeby oddziału dziecięcego. Poinformował, że z wstępnego szacunku koszt zadania wyniesie około 2.000.000,00 zł, czyli połowę tego co kosztowałoby na poddaszu.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy istnieje możliwość zwiększenia zaplanowanej kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł na zadania drogowe.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że przeważnie w ciągu roku dokłada się środki finansowe na różnego rodzaju zadania. Poinformował, że w 2019 r. planowane jest wykonywanie nakładek na drogach powiatowych, które tego wymagają i na których struktura drogi umożliwia to, ponieważ niektóre drogi posiadają taki stan techniczny, że wymagają całkowitej odbudowy i rozwiązanie w postaci nakładki jest niemożliwe. Dodała, że w ciągu roku każdorazowo zwiększano zakres zadań dokładając środki finansowe już w trakcie roku budżetowego, przede wszystkim jednym z elementów jest podsumowanie finansowe roku poprzedniego. Dopowiedział, że środki, które pozostawały na koniec roku po dokonaniu rozliczenia budżetu były lokowane na wspieranie zadań drogowych. Poinformował, że 2018 r. był rokiem rekordowym, jeśli chodzi o nakłady finansowe na drogach powiatowych, ponieważ wyniosły ponad 12.000.000,00 zł w tym znalazła się między innymi przebudowa ul. Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni na kwotę 5.600.000,00 zł.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy po remoncie oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni zwiększy się liczba sal, i jak będzie wyglądał ten oddział. Dodał, że starosta wspomniał, iż będzie możliwość noclegu dla rodziców dzieci przebywających na oddziale dziecięcym w szpitalu.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że szczegółowe informacje będą określone w projekcie. Poinformował, że przewiduje się przeznaczyć cały parter na potrzeby oddziału dziecięcego. Dodał, że jeżeli projekt będzie podobny do pierwotnej wersji to oddział dziecięcy będzie wyposażony w świetlicę, pokoje z węzłami sanitarnymi i możliwością nocowania rodziców lub opiekunów dzieci. Dopowiedział, że oddział dziecięcy zostanie rozbudowany. Poinformował, że wielkość i ilość łóżek jest uzasadniona potrzebami epidemiologicznymi, które mogą występować w ciągu roku. Dodał, że oprócz powiększenia oddziału dziecięcego również zostanie podniesiony standard, nie tylko leczenia i pobytu dzieci, ale również noclegu dla rodziców i opiekunów dzieci.

Marek Kołodziejczyk zapytał, jaką długość wynosił odcinek przebudowany drogi powiatowej (ul. Witkowska i Szosa Witkowska) we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. Powiatu – Września w m. Września” (ul. Witkowska i Szosa Witkowska) zostało zrealizowane na odcinku drogi o powierzchni 1.900 m. Dodał, że pozostałe 100 m nie zostało wykonane, ponieważ w przyszłym roku rozpocznie się budowa obwodnicy, gdzie odcinek 100 m jest przewidziany w projekcie budowy obwodnicy.

Po zakończeniu dyskusji Waldemar Bartkowiak przeprowadził odrębne głosowania nad zaopiniowaniem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 i budżetu powiatu na 2019 rok, w którym wzięło udział 6 członków komisji.

Projekty:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok zostały zaopiniowane pozytywnie.

Opinia Komisji znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0012.2.10.2018

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 1 / 2018 (VI kadencja))

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.