Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2017

PROTOKÓŁ NR 21/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1) Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych;

2) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

3) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji poinformował, że brał udział w zebraniu, które odbyło się w Marzeninie w sprawie budowy fermy drobiu w Kawęczynie. Dodał, że wraz z Grzegorzem Kaźmierczakiem przewodniczącym Rady, który również był obecny na spotkaniu przedstawią aktualną sytuację w tej sprawie. Dopowiedział, że temat zostanie omówiony w punkcie 5 porządku obrad. Poddał pod głosowanie zmianę treści porządku obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z informacją o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że w budżecie powiatu na 2017 r. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowane było 100.000,00 zł, a na 2018 r. 800.000,00 zł. Dodał, że 100.000,00 zł przeznaczone było na listopad, jednak w tym miesiącu nie było podejmowanych działań związanych z zimowych utrzymaniem dróg. Dopowiedział, że na ten czas przeprowadzonych było 5 akcji dotyczących zwalczania śliskości i według standardów nie trzeba było posypywać nawierzchni całościowo. Poinformował, że sypanie standardowe na terenie wszystkich gmin w powiecie wrzesińskim wykonano za kwotę około 17.000,00 zł. Dodał, że sypanie całościowe wiąże się z wyższymi kosztami za realizację zadania. Dopowiedział, że zadanie zimowego utrzymania dróg zostało podzielone na 6 poddziałań, czyli osobnym zadaniem jest każda z gmin oraz Miasto Września dodatkowo zostało wyodrębnione jako 6 zadanie. Poinformował, że w każdym zadaniu drogi podzielone są według czterech standardów zimowego utrzymania dróg. Dodał, że pierwszy standard jest tym najważniejszym. Dopowiedział, że w 2015 r. na wszystkich drogach powiatowych zostały przeprowadzone badania natężenia ruchu drogowego. Poinformował, że na tej podstawie zostały uaktualnione wszystkie standardy. Dodał, że zapisy umowne dają możliwość dyżurnemu i pracownikowi Referatu Dróg Powiatowych podjąć decyzję, czy sypać całościowo (wtedy nie patrzy się już na standardy). Dopowiedział, że firmy na realizację zadania zostały wyłonione w pierwszej procedurze przetargowej, a umowy podpisano dnia 24.10.2017 r. Ceny za usługę wzrosły o około 25% w stosunku do lat poprzednich.

Przewodniczący komisji zapytał, jakie firmy wygrały przetargi na poszczególnych gminach.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Kołaczkowo, Gminy Miłosław, Gminy Września oraz Miasta Września wygrała firma usługowa Daniela Waligóry z Targowej Górki, na terenie Gminy Nekla wygrała Firma Usługowa Stanisława Wojkiewicza z Targowej Górki i na terenie Gminy Pyzdry wygrała Firma Usługowo-Handlowa Karola Wrzaskowskiego z Pyzdr.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, jakimi środkami posypywane są drogi.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że na drogach poza miastem, na wszystkich drogach gminnych i na obszarze gmin sypie się mieszaniną, czyli 85% piasku i 15% soli, a obszar Miasta Września obejmuje posypywanie samą solą.

Przewodniczący komisji zapytał, do jakiej temperatury sól jest skuteczna.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że sól jest skuteczna do - 15°C, a piasek ma funkcję uszarstniającą. Dodał, że przy takim natężeniu ruchu, jaki jest w powiecie wrzesińskim sypanie samą solą jest nieskuteczne, ponieważ tak, jak na drogach krajowych i wojewódzkich, gdzie jest duże natężenie ruchu sypanie solą jest skuteczne, ponieważ odbywa się tam duży ruch, przemiał materiału i wszystko zaczyna topnieć. Dopowiedział, że gdyby sypano solą na drogach, na których jest małe natężenie ruchu, sól nie będzie spełniać swojej funkcji, a koszty z tym związane będą bezużytecznie wydane. Sypanie solą jest droższe niż mieszaniną.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, jak działają dyżury w Referacie Dróg Powiatowych np. by powiadomić wykonawcę o sypaniu określonych dróg.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że wykonawcy muszą mieć zgodę od Referatu Dróg Powiatowych. Poinformował, że w umowie jest zapisane, iż wykonawcy również muszą kontrolować sytuację na drogach i zgłaszać wszelkie potrzeby. Dodał, że jest to zadanie wspólne i zarówno dyżurny, jak i wykonawca mają obowiązek sprawdzania stanu dróg.

Przewodniczący komisji poinformował, że najczęściej jest posypywana ul. Kaliska w Pyzdrach, ze względu na to, że jest drogą niebezpieczną.

Bartłomiej Kaczmarzewski dodał, że posypywany jest przede wszystkim tunel w Pyzdrach, a także wszystkie wiadukty na terenie powiatu wrzesińskiego, ponieważ przemarzają szybciej niż zwykła droga.

Krzysztof Strużyński poinformował, że również jest niebezpiecznie na drodze do Zagórowa, ponieważ po obu stronach drogi jest las.

Bartłomiej Kaczmarzewski dodał, że wszystkie drugie standardy, które nie są sypane całościowo mają wyznaczone odcinki neuralgiczne, gdzie sypie się całościowo m.in. odcinki leśne. Dopowiedział, że w ubiegłym roku na zimowe utrzymanie dróg zapewnione było 800.000,00 zł, z czego wydano 450.000,00 zł.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 ” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR. 0006.2017.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

 

Urszula Łabęda poinformowała, że dnia 18.12.2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zatwierdzający „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dodała, że dotychczas działania powiatu i funkcjonowanie w zakresie ochrony środowiska opierało się na programie, który swoją ważność utracił z końcem 2016 r. z perspektywą do 2020 r. W związku z powyższym zadania były nadal realizowane, a w między czasie podjęto działania zmierzające do skonstruowania nowej treści Programu Ochrony Środowiska. Dopowiedziała, że Ministerstwo Środowiska opracowuje, co jakiś czas wytyczne wraz ze wskazaniami, jak taki program powinien wyglądać. Poinformowała, że ostatnie wytyczne są z ubiegłego roku, z których wynika, iż program powinien dzielić się na dwie podstawowe części:

1) I część - opis stanu środowiska w podziale na jego komponenty,

2) II część - ma wskazywać działania, które w swym zamierzeniu mają wspomóc dobrostan poszczególnych komponentów.

Dodała, że jeżeli chodzi o całą procedurę uchwalania tego dokumentu, to uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego jest ostatnim etapem przyjęcia Programu Ochrony Środowiska. Dopowiedziała, że z uwagi na określone zapisy w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o udostępnieniu informacji społeczeństwu powiat jest zobowiązany przygotować projekt, który następnie musi uzyskać szereg opinii i zostać poddany konsultacjom. Oznajmiła, że Program Ochrony Środowiska wskazuje na pewne działania organów i określa wywoływanie pewnych zmian w środowisku, dlatego w stosunku do tego projektu wymagane jest sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stąd pojawiają się 2 dokumenty:

1) „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024”;

2) Prognoza oddziaływania na środowisko.

Urszula Łabęda poinformowała, że program został poddany opiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który dnia 09.11.2017 r. wydał opinię pozytywną. Po sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko poddano dokument do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w efekcie procedur nie wniósł uwag, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna zabrała stanowisko w tym zakresie. Dodała, że w związku z tym, że została opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko należało przeprowadzić konsultacje społeczne. Dopowiedziała, że w momencie, kiedy powstał zarys oceny oddziaływania, został opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Poinformowała, że w ramach udziału społeczeństwa otrzymano uwag do treści tego dokumentu, m.in. przez Stowarzyszenie Projekt Września. Dodała, że uwagi częściowo zostały przyjęte, niektóre tylko w pewnym stopniu zostały uwzględnione i wprowadzone do programu, a jednej nie uwzględniono w ogóle, ponieważ dotyczyła zagadnienia, o które wnosiło stowarzyszenie, i które było opisane w innej części dokumentu. Sprawa związana była z informacją, którą podano w programie, iż w 2015 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła na drogach kraj owych i wojewódzkich generalny pomiar ruchu. Zapytanie dotyczyło, co z tych pomiarów wyniknęło. Szczegółowe dane dotyczące tych pomiarów są w dalszej części tego dokumentu, także nie było podstaw, aby powielać je w programie.

Urszula Łabęda poinformowała, że w Programie Ochrony Środowiska opisane zostały poszczególne komponenty, stan, który osiągnięto do 2016 r., czyli w czasie obowiązywania poprzedniego programu oraz wskazuje na zadania, które należałoby zrealizować. Dodała, że program wskazuje konkretne wartości w zakresie wzrostu kilometrów sieci gazowych, jakie na terenie powiatu wrzesińskiego były wybudowane od 2015 r. i jaki ma to wpływ na klimat. Dopowiedziała, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje pomiaru na terenie powiatu wrzesińskiego, z których wynika, że zanieczyszczenie w zakresie PM10, PM2,5 i B(a)P występuje szczególnie na terenie miasta Września. W związku z powyższym, takie działania jak: budowa sieci gazowych i przechodzenie mieszkańców na zasilanie gazowe jest jak najbardziej wskazane, jest to uwidocznione w programie. Poinformowała, że upatruje się stan zanieczyszczenia powietrza, nie w działalności przemysłu, czy przedsiębiorców zorganizowanych, których to od 2014 r. w powiecie wrzesińskim zaczęło przybywać. Główne przyczyny tego stanu upatruje się w odbiorcach paliwa stałego. Dodała, że wsparcie różnych instytucji m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest konieczne, aby wspomóc działania zmierzające do zmiany źródeł ogrzewania przede wszystkim domów jednorodzinnych. Dopowiedziała, że jeśli chodzi o klimat akustyczny, to na terenie powiatu wrzesińskiego dokonywane są pomiary, taki punkt w zakresie hałasu jest zlokalizowany na autostradzie A2 w okolicach Bierzglinka. Oznajmiła, że nie stwierdzono tam specjalnych przekroczeń klimatu akustycznego, natomiast na drogach wojewódzkich jest już sprawa zupełnie inna. W związku z powyższym skoro w jednej części dokumentu wskazujemy na pewne niedostatki, które przy nakładach finansowych czy wzmożonej uwadze na te elementy mogłyby poprawić się, to w drugiej części dokumentu są podane konkretne rozwiązania, które mogą ten stan akustyczny wspomóc. Poinformowała, że można wprowadzić do Programu Ochrony Środowiska szereg różnych projektów, przede wszystkim związanych z przebudową i remontami dróg lokalnych i wojewódzkich. Dodała, że w zakresie pola elektromagnetycznego dopuszczalny poziom składowej elektrycznej jest określony w jednostce 7 V/m. Na terenie powiatu wrzesińskiego nie stwierdzono wyższej jednostki jak 0,14 V/m, z czego wynika, że w zakresie działania pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wrzesińskiego jeszcze problemów nie ma. W kwestii gospodarowania wodami, zanieczyszczenie wód występuje. Poinformowała, że głównym powodem jest działalność rolnicza, czyli wszystkie odcieki związane z nawożeniem pól mają największy wpływ na stan wód. Dodała, że w tym zakresie pewne obowiązki ciążą na organach państwa, bo odgórne sterowanie, prowadzenie gospodarki rolnej, sposób nawożenia byłby najefektywniejszy. Dopowiedziała, że wspomaganie jakości wód poprzez doraźne działania takie jak: konserwacja czy czyszczenie powinny poprawić sytuację. W programie wskazane są działania, które powiat ma ograniczone, ze względu na swoje kompetencje, natomiast Zarządcy Wód Państwowych określone działania mogą podejmować. Poinformowała, że na jakość i stan wód ma wpływ również gospodarka wodno - ściekowa. W dokumencie przeprowadzane są analizy, w jaki sposób wzrastała liczba kilometrów wybudowanych sieci kanalizacyjnych. W tym zakresie widać, że postęp jest czyniony i z roku na rok ta sytuacja przedstawia się coraz lepiej.

Poinformowała, że działania, jakie są przyjęte w dokumencie w zakresie ochrony środowiska i z podziałem na komponenty w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza związane są z konkretnymi inwestycjami po stronie powiatu. Są to:

1) prace termomodernizacyjne, które rozpoczęły się na terenie budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni;

2) budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. ramach tej inwestycji zaproponowane są rozwiązania proekologiczne;

3) modernizacja i rozbudowa budynków w ramach Centrum Oświatowego na terenie miasta Września, gdzie również będą realizowane zadania termomodernizacyjne;

4) bieżąca modernizacja układu komunikacyjnego, inwestycje drogowe:

a) przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo;

b) przebudowa drogi w miejscowości Nekla;

c) przebudowa na odcinku Września - Graboszewo;

d) przebudowa drogi powiatowej w kierunku Czerniejewa;

e) przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki;

f) przebudowa drogi powiatowej w kierunku Witkowa.

Urszula Łabęda poinformowała, że jeśli chodzi o działania, które miałyby wesprzeć komponenty środowiska na płaszczyźnie oddziaływana pól elektromagnetycznych, czy gospodarowania wodami, to w tym zakresie kompetencje ustawowe posiada starosta. Dodała, że wydawanych jest szereg decyzji tzw. sektorowych, które pozwalają przedsiębiorstwu oprócz tego, że prowadzi swoją główną działalność, to przedsiębiorca dodatkowo musi posiadać szereg różnych decyzji np. na emisję zanieczyszczeń do powietrza, jeżeli taka emisja w ramach prowadzonej działalności się odbywa, czy na pobór wód. Dopowiedziała, że decyzje, sposób ich realizowania i przestrzegania podlega kontroli. W związku z tym poprzez działania administracyjne również należy mieć na względzie dochowanie wszystkich norm, które sprzyjają utrzymaniu dobrostanu, jeżeli chodzi o środowisko.

Radny Mirosław Balicki poinformował, że w Programie Ochrony Środowiska przy wodach powierzchniowych został wyszczególniony Kanał Flisa i Kanał Miłosławski, a w wykazie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych nie umieszczono tych Kanałów.

Urszula Łabęda dodała, że w Wykazie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, które zostały wymienione w programie, na pewno został uwzględniony Kanał Flisa i Kanał Miłosławski.

Mirosław Balicki zapytał, czy wskazane długości sieci kanalizacji sanitarnych na terenie powiatów dotyczą sieci kanalizacji grawitacyjnej czy grawitacyjnej i tłocznej. Dodał, że w Programie Ochrony Środowiska podane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dopowiedział, że różnią się one od danych, które posiada Urząd Gminy w Pyzdrach.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa bazował na danych statystycznych z GUS i informacjach od gmin. Dodała, że przedstawione dane w programie sporządzone zostały na dzień 31.12.2016 r. Poinformowała, że w związku z tym program nie zawiera danych z 2017 r.

Krzysztof Strużyński zaznaczył, że w programie w punkcie dotyczącym zaopatrzenia w energię elektryczną, wskazane jest, iż cały powiat wrzesiński jest zasilany przez Energię z Poznania, a m.in. Gmina Pyzdry zasilana jest również przez Energię z Kalisza.

Urszula Łabęda poinformowała, że Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zwracał się do wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego o zweryfikowanie danych. Dodała, że wszystkie gminy otrzymały projekt Programu Ochrony Środowiska. Dopowiedziała, że jedyne uwagi, jakie zostały zgłoszone to przez Gminę Kołaczkowo.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, kiedy przeprowadzone zostały badania powietrza na terenie miasta Września przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dodał, że z informacji, które posiada, wynika, iż nie ma stałego monitoringu. Zapytał, czy wiadomo, jaki jest stan powietrza we Wrześni.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że stałego monitoringu nie ma. Dodała, że WIOŚ prowadzi badania na podstawie określonej metodyki, jest to wyliczane matematycznie. Dopowiedziała, że w programie wskazane jest, na jakiej powierzchni takie przekroczenia występują. Liczba narażonej ludności wynosi 383 osoby.

Filip Biernat zapytał, czy Program Ochrony Środowiska zawiera wskazówki, jakie czynności powiat będzie chciał podjąć, czy jest raczej formą opisową.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że jeżeli wskazujemy, że największym problemem, jeśli chodzi o zanieczyszczenie lokalne jest niska emisja, to nasuwa się pytanie, czy powiat czy gmina realizować będzie program, który np. będzie wspierał inwestycje mieszkańców.

Przewodniczący komisji zapytał, czy jest możliwość, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie wspierał finansowo w/w działania.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że w 2017 r. był uruchomiony program dla mieszkańców, czyli osoby fizyczne mogły składać wnioski pod nazwą „Piecyk”. Dodała, że nabór składania wniosków zakończył się. Jeżeli chodzi o działania powiatu, który jest właścicielem określonego majątku, co do którego suwerennie decyduje w jaki sposób ma być zarządzany. W programie przedstawione są konkretne rozwiązania proekologiczne np. termomodernizacja i odnawialne źródła pozyskiwania energii. Są to działania, którymi suwerennie może zarządzać powiat. Jeśli chodzi o wprowadzenie działań systemowych i globalnych to wszystko zależy od możliwości finansowych i podjęcia stosownych uchwał. Program otwiera takie możliwości a nie wskazuje już konkretnie przyjętego działania.

Krzysztof Strużyński poinformował, że kiedyś zgłaszano do Ministra Infrastruktury i wszystkich innych decydentów, aby na terenie Gminy Pyzdry, Gminy Kołaczkowo i Zagórów był prowadzony gaz. Dodał, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z Poznania wymagało udowodnień, deklaracji mieszkańców i wszystkich zakładów, które się zgodziły na zasilanie gazem, aby udowodnić, że ta inwestycja będzie opłacalna. Dopowiedział, że Gmina Pyzdry musiała sfinansować stację redukcyjną w Lisewie, gdzie będzie wydobywany gaz i emisja za 200.000,00 zł. Poinformował, że podpisano porozumienie między 3 gminami, żeby stało się to opłacalne a mimo to sprawa nadal jest nie rozwiązana.

Mirosław Balicki dodał, że firma, która wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji sieci gazowej na terenie Gminy Pyzdry ma przekazać naniesione na mapie sieci gazowniczej do akceptacji.

Krzysztof Strużyński zapytał, jaki jest koszt wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że dokumentacja została wykonana za około 6.000,00 zł.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pkt 5 Przedstawienie aktualnej sytuacji budowy ferm drobiu w Kawęczynie.

Przewodniczący komisji poinformował, że w związku z tym, iż Zarząd Powiatu Wrzesińskiego postanowieniem z dnia 7 lutego 2017 r. odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo, Burmistrz Miasta i Gminy Wrześna złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Dodał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lutego 2017 r. odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Dopowiedział, że następnie Burmistrz Miasta i Gminy Września odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił argumentację Zarządu Powiatu Wrzesińskiego i przyznał rację Gminie Września. Poinformował, że w związku z powyższym najprawdopodobniej Burmistrz Miasta i Gminy Września zwróci się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Mirosław Balicki poinformował, że jeśli Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podtrzyma swoje stanowisko, to Burmistrz Miasta i Gminy Września ponownie odwoła się od tej decyzji.

Grzegorz Kaźmierczak dodał, że od początku rozpocznie się procedura uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopowiedział, że wszystko zależy od podmiotów, które uzgodnią lub nie uzgodnią planu, a także od sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którzy wydali pozytywną opinię. Dodał, że w procedurze istnieje zapis, że inwestor może wystąpić o warunki zabudowy do gminy.

Waldemar Bartkowiak poinformował, że kilka lat temu, w odległości 50 m od budynków stały silosy, fermy bydła, byków i cielaków. Dodał, że ludziom wtedy, to nie przeszkadzało. Dopowiedział, że na wsi powinno produkować się żywność. Poinformował, że to jak „Projekt Września” do tego podchodzi to prosi o zamknięcie oczyszczalni ścieków we Wrześni, bo na ul. Strzykały we Wrześni brzydko pachnie. Dodał, że powstały tam nowe bloki, przebywają tam mieszkańcy i w takim razie oczyszczalnia ścieków musiałaby zostać zamknięta. Dopowiedział, że jeśli tak będzie się do tego podchodzić, to na wsi nikt nie pobuduje nowej obory, nowej świniami, bo wszędzie będzie nieprzyjemny zapach. Poinformował, że mieszka na wsi, obok ma rolnika, który ma bydło i świnie, a obok lakiernie. Dodał, że woli zapach ze świniami czy z obory niż z lakierni. Dopowiedział, że nie chodzi tutaj o to, że powstaną kurniki, tylko o inwestora. Poinformował, że tam nie może załagodzić sprawy inwestor, który był nie w porządku do mieszkańców. Dodał, że były grunty, które inwestor odzyskał od Agencji, mógł oddać je mieszkańcom, a teraz nie odbija się to na budowie kurników, a na tym kto to będzie budował, czyli na inwestorze.

Przewodniczący komisji poinformował, że będzie tam jednorazowo 1.000.000 sztuk kur.

Waldemar Bartkowiak dodał, że w Kawęczynie będzie produkcja hermetycznie zamknięta. Dopowiedział, że w jednym z gospodarstw rolnych znajdujących się w centrum Borzykowa znajduje się 5 kurników i nikt nie protestuje przeciwko nim. Poinformował, że firma Volkswagen też nie powinna zostać wybudowana, bo są tam mieszkańcy Białężyc, Obłaczkowa, czy z powodu lakierni. Dodał, że jednak inwestor potrafił porozumieć się ze społeczeństwem i nie było sprzeciwu powstania fabryki.

Grzegorz Kaźmierczak poinformował, że będzie 1.000.000 sztuk kurcząt na jeden wsad, których w ciągu roku może być 7, czyli rocznie 7.000.000 sztuk kur. Dodał, że dodatkowo wokół Marzenina i Kawęczyna znajduje się 5 ferm norek. Dopowiedział, że stwarza to potencjalną możliwość wystąpienia bomby ekologicznej. Oznajmił, że nie jest przeciwnikiem produkcji na wsi, tylko ktoś taki spowoduje, że ograniczy się prawo własności tych, którzy już tam mieszkają. Poinformował, że istnieje kwestia wyboru, czyj interes jest ważniejszy, z jednej strony jest ekologiczny, a z drugiej strony jest bezpieczeństwo życia ekologicznego.

Waldemar Bartkowiak dodał, że fermy norek są większym niebezpieczeństwem ekologicznym niż fermy drobiu, ponieważ hodowla norek odbywa się na świeżym powietrzu. Dopowiedział, że w Gierłatowie znajduje się również ferma drobiu, przy której powstają nowe budynki mieszkalne.

Mirosław Balicki zapytał, czy ferma drobiu, która ma powstać w Kawęczynie pomniejszy wartości działek pod zabudowę.

Grzegorz Kaźmierczak odpowiedział, że ograniczy prawa własności każdego z mieszkańców.

Waldemar Bartkowiak dodał, że wieś jest po to, aby produkować na niej żywność, a nie żeby się na niej budować, bo będzie tak, że mieszkańcy miast będą stawiać domy jednorodzinne na wsiach. Poinformował, że należy porozumieć się z inwestorem fermy drobiu w Kawęczynie, aby np. zmniejszył wielkość mającej powstać fermy.

Przewodniczący komisji poinformował, że z jednej strony nie dziwi się mieszkańcom, ponieważ osoby, które kupują mieszkanie w Gierłatowie przy istniejącej fermie drobiu wiedzą, iż ona tam funkcjonuje i jakie są warunki, a jeżeli chodzi o mieszkańców Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa, którzy mieszkają tam od wielu lat, pogorszą im się warunki, czego zapewne nikt by nie chciał. Dodał, że jeśli ktoś świadomie buduje się przy fermie, to jest to wyłącznie tylko jego sprawa, a jeżeli ktoś ma mieć pogorszone warunki, to nie dziwi się, że niektórzy są przeciwni wybudowania fermy drobiu.

Grzegorz Kaźmierczak dodał, że Rada Powiatu nie ma kompetencji, aby zajmować się sprawą budowy fermy drobiu w Kawęczynie.

Przewodniczący komisji poinformował, że podczas spotkania mieszkańcy przedstawili również swoje argumenty przeciwko budowy fermy m.in., iż zwiększy się ruch na drodze.

 

Pkt 6 Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodniczący komisji zaprezentował projekt planu pracy komisji.

Radny Przemysław Kuczora zaproponował, aby do planu pracy komisji dodać spotkanie z przedstawicielem instytucji „Wody Polskie”.

Krzysztof Strużyński zaproponował, aby w planie pracy również znalazło się zapoznanie się ze stanem obecnym i perspektywami gazyfikacji w powiecie wrzesińskim.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2018 rok. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji zapytał, jakie są planowane na wiosnę remonty dróg powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że remonty cząstkowe na drogach powiatowych są wykonywane własnym sprzętem na bieżącą, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, ponieważ remonty na drogach mogą być wykonywane do temperatury 5°C. Dodał, że wykonawca zewnętrzny - Zakład Drogowy Waldemara Lewandowskiego zapewnia realizację zadań tzw. masą na gorąco.

Mirosław Balicki zapytał, kiedy zostaną połatane dziury na moście na Flisie w Pyzdrach.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że jak tylko poprawi się pogoda, zadanie to zostanie zrealizowane.

Przewodniczący komisji zapytał, czy droga Nowa Wieś Podgórna - Gozdowo była remontowana w tym roku, ponieważ powstały na niej ubytki.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że ta droga była remontowana. Dodał, że jest to jeden z najgorszych odcinków dróg, ponieważ wybija się tam stale wiele ubytków. Dopowiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłaby przebudowa tej drogi.

Przemysław Kuczora zapytał, czy istnieje już informacja, kto będzie zarządzał nową instytucją „Wody Polskie” na terenie powiatu wrzesińskiego.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat. Poinformowała, że cześć kompetencji w zakresie wydawania pozwoleń wodno - prawnych przejdzie do Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Dodała, że według zmian prawa wodnego wszystkie wnioski które wpłyną do powiatu a nie zostaną zakończone decyzją, powiat jest zobowiązany przekazać je do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu. Ta instytucja już jako ta właściwa będzie kończyła załatwianie spraw. Dopowiedziała, że dla inwestorów lokalnych jest to mało korzystne, ponieważ nowa instytucja nie jest jeszcze sformułowana, zorganizowana i posiadają braki kadrowe. Poinformowała, że główną jednostką będzie RZGW w Poznaniu, kolejno na szczeblu będą tzw. Zarządy Zlewni. Września będzie podlegać pod Zarząd Zlewni w Kole. Dodała, że zmiany ustawowe powodują również, że na rzecz Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” będzie wnoszona opłata, którą dziś w części otrzymuje powiat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z zakresu wód od prowadzenia wód i ścieków do wód i gleb. Na ten moment dochód powiatu jeżeli chodzi o tą ogólną opłatę, którą otrzymuje powiat stanowi około 40% w związku z powyższym, jeszcze nie w 2018 r, bo to jest rozliczenie opłaty za 2017 r. czyli za stary stan prawny i nie ulegnie to zmianie. Natomiast już planując budżet na 2019 r. należy pamiętać o tym, że o 40% będzie on niższy, jeżeli chodzi o wpływy ze środków które, otrzymywane są od Marszałka. Podobnie u Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nastąpi zmniejszenie w granicach około 30% z tego tytułu.

Urszula Łabęda poinformowała, że z racji tego ze organizacyjnie Referat ŚrodowiskaRolnictwa oraz Wydział Budownictwa są w jednej komórce, powoduje to taką sytuację, iż inwestor składając wniosek o pozwolenie na budowę ma możliwość w toku wydawania tego pozwolenia uzupełnić operat wodno - prawny, by uzyskać pozwolenie wodno - prawne, które do dnia 31.12. każdego roku wydział wydaje. Dodała, że obie sprawy można załatwić równolegle. Dopowiedziała, że jeżeli chodzi o szczególne korzystanie z wód, to są wydawane na 10 lat i na taki czas jaki są wydane będą obowiązywać. Poinformowała, że jeżeli czas ich obowiązywania upłynie, będzie trzeba zwrócić się o wydanie nowego pozwolenia do nowej instytucji. Dodała, że kolejną niższą jednostką w hierarchii będą tzw. nadzory wodne.

Filip Biernat zapytał, czy w związku z powstaniem nowej instytucji zmienią się uprawnienia spółek wodnych.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nadzór nad spółkami wodnymi nadal będzie posiadał starosta.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 21 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.