Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 18 / 2017

PROTOKÓŁ NR 18/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

2) Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

3) Mirosław Zieliński, prezes Spółki Wodnej Gutowo Małe.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3 Podsumowanie akcji zima na drogach powiatowych.

4. Ocena stanu dróg powiatowych oraz plan inwestycji i remontów w 2017 r.

5. Informacja o dotacjach powiatowych dla spółek wodnych.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 3 Podsumowanie akcji zima na drogach powiatowych.

Przewodniczący komisji poprosił o podsumowanie akcji zimna na drogach powiatowych Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska przedstawiła podsumowanie realizacji zadań pod nazwą „zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4 Ocena stanu dróg powiatowych oraz plan inwestycji i remontów w 2017 r.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie oceny stanu dróg powiatowych oraz planu inwestycji i remontów w 2017 r. Izabelę Karpińską.

Izabela Karpińska przedstawiła ocenę stanu dróg powiatowych, realizację i plan wydatków remontowych oraz plan inwestycji na 2017 r.  Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący komisji poinformował, że droga z Nowej Wsi Podgórnej do Gozdowa jest w bardzo złym stanie.

Radny Przemysław Kuczora zapytał, dlaczego został odrzucony I przetarg na rozbudowę ul. Kościuszki we Wrześni.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że przetarg został unieważniony, ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet o blisko 0,5 mln zł.

 

Pkt 5 Informacja o dotacjach powiatowych dla spółek wodnych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że kryteria, jakie musi spełnić spółka wodna, aby otrzymać dotację są określone w § 2 ust. 2 uchwały nr 48/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.06.2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań. Dodała, że są to m.in.:

a) dotacja nie może przekraczać kwoty 30% ponoszonych kosztów na dany remont czy konserwację w danej sytuacji,

b) wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim musi wynosić minimum 70%.

Dopowiedziała, że dotacji udziela się m.in. na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji urządzeń) oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych. Poinformowała, że co roku wnioski o udzielenie dotacji składane były przez 6 spółek. Dodała, że od 2017 r. na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje 8 spółek wodnych, czyli o jedną mniej, gdyż Spółka Wodna Obiekt Zawarciański podjęła uchwałę o likwidacji, która została przekazana do Katastru Wodnego, w skutek czego spółka została wykreślona.

Urszula Łabęda oznajmiła, że w tym roku tj. 2017 złożone wnioski przez spółki wodne przekroczyły znacznie kwotę zabezpieczoną przez powiat, ponieważ na rozdysponowanie zostało przeznaczone 45.000,00 zł, a suma kwot podanych w złożonych wnioskach wyniosła około 77.000,00 zł. Dodała, że zatem każda z 6 spółek wodnych, która złożyła wnioski o dotację otrzymała około 60% wnioskowanej kwoty.

Przewodniczący komisji zapytał, czy, jako kryterium przyznania dotacji uważa się metry bieżące wskazane przez spółkę.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nigdy nie było takiego kryterium, ponieważ główne kryteria określone są w w/w uchwale Rady. Poinformowała, że jeśli pojawiały się kwoty, które wykazywane były z przeliczeń na metry bieżące, to tylko w takim kontekście, aby ustalić proporcje wielkości przyznanej dotacji danej spółce. Dodała, że zliczano, ile średnio metrów bieżących dana spółka przedstawia do dofinansowania, i ile łącznie wynosi to w przeliczeniu na 45.000,00 zł na metr bieżący.

Przewodniczący komisji oddał głos Mirosławowi Zielińskiemu, prezesowi Spółki Wodnej Gutowo Małe.

Mirosław Zieliński poinformował, że głównym problemem przydzielania dotacji spółkom wodnym są kryteria, które są nie zgodne z rzeczywistym wykonaniem planu. Dodał, że Urszula Łabęda poinformowała, iż podział środków zależy od powierzchni, czy długości rowów. Dopowiedział, że rzeczywiste wykonanie jest zupełnie inne.

Urszula Łabęda poinformowała, że każdy podmiot składa wniosek na określoną ilość wykonanych metrów. Dodała, że następnie jest to rewidowane przed rozpoczęciem prac i sprawdzane czy zostały one wykonane. Dopowiedziała, że wnioskodawca może kontrolować swój budżet i ilość wykonanych prac i to od niego zależy, czy wskaże 1000 m, czy 5000 m we wniosku o dofinansowanie.

Urszula Łabęda poinformowała, że nie ma zakazu, iż w ramach innych zewnętrznych środków pozyskujący może łączyć dotacje np. z powiatu i z województwa, aby uzyskać 100% pokrycia kosztów.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie wysokości kwot dofinansowania, o jakie ubiegały się spółki wodne oraz ostateczne wysokości dotacji przydzielone spółkom

Urszula Łabęda poinformowała, że uchwała Rady Powiatu w trybie nadzoru przez wojewodę nie została uchylona, dlatego uważa się, że sposób rozdzielenia i określenia środków jest zgodny z prawem. Dodała, że w uchwale nie ma zapisu, iż spółka, która składa wniosek musi otrzymać określony przez siebie procent dotacji.

Dopowiedziała, że:

1) Spółka Wodna Kołaczkowo złożyła wniosek na kwotę 20.658,00 zł, a otrzymała dotację w wysokości 14.200,00 zł,

2) Spółka Wodna Pyzdry Obiekt Ksawerów złożyła wniosek na kwotę 4.065,00 zł, a otrzymała dotację w wysokości 2.500,00 zł,

3) Spółka Wodna Gutowo Małe złożyła wniosek na kwotę 18.473,00 zł, a otrzymała dotację w wysokości 11.500,00 zł,

4) Spółka Wodna Miłosław złożyła wniosek na kwotę 13.959,00 zł, a otrzymała dotację w wysokości 8.600,00 zł,

5) Spółka Wodna Targowa Górka złożyła wniosek na kwotę 7.177,00 zł, a otrzymała dotację w wysokości 4.500,00 zł,

6) Spółka Wodna Gałęzewice Sokolniki złożyła wniosek na kwotę 5.858,00 zł, a otrzymała dotację w wysokości 3.700,00 zł.

Poinformowała, że rowy wymagają wykaszania przynajmniej raz w roku. Dodała, że są takie miejsca, w których wykaszanie powinno odbywać się częściej. Dopowiedziała, że wydział posiada dokumentację zdjęciową, a każdy rów, który podlega dotacji udzielanej przez powiat wrzesiński jest kontrolowany. Oznajmiła, że nie było nigdy przypadku, iż do wnioskowanej dotacji zgłoszone zostało urządzenie, które w ocenie powiatu nie wymaga wsparcia finansowego.

Przewodniczący komisji dodał, że Zarząd Powiatu powinien posiadać kryteria przydzielania dotacji w zależności od wielkości spółki wodnej.

Radny Mirosław Balicki stwierdził natomiast, iż przydzielanie dotacji powinno zależeć od wielkości składki członkowskiej z hektara zmeliorowanego na rok.

Mirosław Zieliński dodał, że Spółka Wodna Gutowo Małe, obejmująca Gminę Września ma największą składkę w powiecie wrzesińskim.

Urszula Łabęda poinformowała, że wojewoda i marszałek wymagają od spółek wodnych składki członkowskiej z hektara zmeliorowanego, aby w przyszłych latach można było udzielić dofinansowania spółkom wodnym. Dodała, że składka powinna z roku na rok być wyższa o 1,00 zł, ponieważ na Zgromadzeniu Walnym Spółki Wodnej Gutowo Małe została przedstawiona sytuacja, iż spółka wyposaża się w niezbędne urządzenia, które służą konserwacji rowów, a to wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Dopowiedziała, że spółka wodna jest samodzielnym tworem i bytem prawnym, który sam decyduje o swoim zasobie.

Mirosław Zieliński poinformował, że do przydzielania dotacji spółkom wodnym nie są brane najważniejsze kryteria, czyli długość rowów lub powierzchni, czy wysokość składek od hektara.

Radny Krzysztof Strużyński dodał, że kryteria określone w uchwale Rady Powiatu są właściwe.

Urszula Łabęda poinformowała, że po dokonaniu wizji lokalnej w terenie wszystkich urządzeń, które spółki wodne przedstawiają, do oceny brany zawsze był pod uwagę stan cieków wodnych w określonym dniu, aby zbadać czy sytuacja wymaga wskazanego przez spółkę wodną wsparcia. Dodała, że trudno jest określić stan urządzeń wpisanych do wniosków przez spółki wodne. Dopowiedziała, że w sposób proporcjonalny rozdzielane są środki finansowe do zakresu działań, które wskazane są we wnioskach.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy zostały poczynione działania związane z flisą w Pyzdrach.

Urszula Łabęda poinformowała, że odbyło się spotkanie organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Marszałka Województwa Wielkopolskiego na temat planowanych zmian w zakresie prawa wodnego. Dodała, że podczas spotkania przedstawiono inwestycje do dofinansowania unijnego, wśród których nie zostały wskazane flisy.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące.

Radny Waldemar Bartkowiak poinformował, że przed sesją Rady nie zostało zwołane posiedzenie Komisji, aby zapoznać się ze skargą złożoną przez mieszkańców Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa. Dodał, że Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa powinna przeanalizować skargę i przedstawić swoje stanowisko.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 18 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.