Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 17 / 2017

PROTOKÓŁ NR 17/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 24 marca 2017 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1) Bożena Nowacka, sekretarz powiatu,

2) Kazimierz Kubczak, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej,

3) Karol Jankowski, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Informacja ARiMR o pomocy dla rolnictwa w 2016 roku i planach na 2017 r.
 4. Zapoznanie się z pracą delegatury do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o pomocy dla rolnictwa w 2016 roku i planach na 2017 rok.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Karola Jankowskiego, kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.

Karol Jankowski poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego jest 2680 rolników. Dodał, że w 2016 r. odbyły się 2 nabory do składania wniosków klęskowych dla rolników, których gospodarstwa uległy zniszczeniu. Wniosków na szkody powyżej 70% złożono 45, a powyżej 10% złożono 251 wniosków. Dodał, że rozpatrzono wszystkie wnioski, a te które wpłynęły po terminie były odrzucane. Poinformował, że rolnik przy stwierdzeniu 90% szkody i ubezpieczeniu 50% otrzyma 900,00 zł od hektara, natomiast w przypadku braku ubezpieczenia przysługuje połowa kwoty, czyli 450,00 zł/ha.

 

Przewodniczący komisji zapytał, czy Agencja osobiście określa straty spowodowane np. suszą.

 

Karol Jankowski odpowiedział, że, wnioski przyjmują urzędy gminy, które dostarczają rolnicy. Dodał, że do wniosku musi zostać dołączony protokół oszacowania strat. Dopowiedział, że wniosek opiniuje komisja, a następnie wojewoda. Poinformował, że zdarzały się sytuacje, w których rolnik wykazywał w dokumentacji większą ilość zniszczonych ha, a to powodowało, że podczas sprawdzania przez Agencję powstawały nieprawidłowości. Oznajmił, że należy podawać we wnioskach dokładną ilość powierzchni objętej stratą. Poinformował, że rozpoczęto termin składania wniosków na 2017 r., na ten moment złożonych jest około 85 wniosków. Dodał, że w 2016 r.:

a) wydano 58 % decyzji obszarowych na 2680 wniosków;

b) wydano 45% decyzji ONW na 1310 wniosków;

c) programy środowiskowe zostały zrealizowane na poziomie 66% na 282 wnioski;

d) złożonych zostało 100 wniosków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, jednak nie zrealizowano jeszcze żadnego wniosku.

Poinformował, że do czerwca 2017 r. należy wypłacić dopłaty dla rolników, którym wydano decyzje obszarowe za 2016 r. Dodał, że od 30.03.2017 r. do 28.04.2017 r. będą przyjmowane wnioski na restrukturyzację gospodarstw do 10 ha i małej liczbie zwierząt, na którą można otrzymać 60.000,00 zł premii, która będzie wypłacana w 2 transzach (I – 48.000,00 zł i II po zrealizowaniu założeń biznesplanu – 12.000,00 zł). Dopowiedział, że także będzie można składać wnioski na udzielenie środków w wysokości 100.000,00 zł na działalność pozarolniczą, dotyczy to rolników, ich współmałżonków i dzieci, którzy są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) minimum przez 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Następnie po otrzymaniu pozytywnej decyzji można założyć działalność gospodarczą i przechodzi się automatycznie na ZUS. Poinformował, że w połowie 2017 r. odbędzie się nabór na składanie wniosków na program dla młodych rolników o wsparcie w wysokości 100.000,00 zł. 

Radny Przemysław Kuczora zapytał, czy w przypadku, kiedy prowadzenie działalności gospodarczej się nie powiedzie można z powrotem zostać ubezpieczonym w KRUS.

Karol Jankowski odpowiedział, że po 5 lat, kiedy działalność gospodarcza nie będzie przynosić korzyści można ją zlikwidować, natomiast przy restrukturyzacji małych gospodarstw rolnik musi być ubezpieczony w KRUS przez minimum 24 miesiące.

Przewodniczący komisji zapytał, ile wynosi średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych.

Karol Jankowski odpowiedział, że średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie wielkopolskim wyniosła 13,5 ha w 2016 roku. Natomiast średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2016 roku wyniosła 10,56 ha.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z pracą delegatury do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Kazimierza Kubczaka, przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Kazimierz Kubczak poinformował, że Izba Rolnicza opiniuje wnioski dotyczące suszy. Dodał, że zmieniły się zasady wydzierżawiania gruntów rolnych. Dopowiedział, że Izba Rolnicza zajmuje się sprawami kół łowieckich i szkodami łowieckimi. Poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego jest nie wiele wydzierżawionych gruntów rolnych. Dodał, że w nowym systemie wydzierżawiania nie jest ważna cena. Dopowiedział, że podana jest średnia cena agencyjna, a następnie brana jest pod uwagę wielkość gospodarstwa. Omówił sprawy dotyczące otrzymania odszkodowania za zniszczenie gruntów rolnych.

Przewodniczący komisji poinformował, że w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego jest informacja o prawie pierwokupu. Zapytał, komu ono przysługuje.

 

Kazimierz Kubczak odpowiedział, że prawo pierwokupu zawsze przysługiwało Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodał, że jednak Agencja nigdy nie skorzystała z tego prawa, gdyż jest to obrót gruntami między rolnikami.

 

Kazimierz Kubczak poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza zajmuje się odrolnianiem gruntów. Dodał, że osoba, która zamierza odrolnić grunt składa wniosek do gminy, która występuje do Marszałka Województwa. Dopowiedział, że następnie Marszałek zwraca się do Izby Rolniczej o sprawdzenie osobiście, czy nie ma przeciwskazań na odrolnienie gruntu.

 

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego Bożenę Nowacką, Sekretarz Powiatu.

Bożena Nowacka przedstawiła projekty uchwał, które będą podejmowane na XXX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej;

3) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

Bożena Nowacka poinformowała, że powiat wrzesiński prowadzi gimnazjum z oddziałami przysposabiających do pracy. Dodała, że zaproponowano Gminie Września zmianę porozumienia, które umożliwi powiatowi prowadzenie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, jednak nie udzieliła zgody powiatowi na prowadzenie szkoły podstawowej z klasami I – VIII, a jedynie klasę VII i VIII, w związku z tym przekształcenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w szkołę podstawową nie jest możliwe do realizacji. Poinformowała, że uczeń do 18 roku życia ma obowiązek nauki i w szkołach dla dorosłych przedmioty zaliczane są w systemie semestralnym. Dodała, że w tych szkołach jest obowiązek skreślenia z listy uczniów osób, które mają absencję powyżej 50%. Dopowiedziała, że aktualnie w klasie II jest 28 uczniów, a w klasie III 11 uczniów. Poinformowała, że uczniowie po ukończeniu 18 roku życia przeważnie kończą naukę w szkole dla dorosłych i wyjeżdżają do pracy za granicę.

Przewodniczący komisji zapytał, czy zawsze był obowiązek nauki do 18 roku życia.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że uczniowie zawsze mieli obowiązek nauki do momentu ukończenia 18 roku życia.

Radny Przemysław Kuczora zapytał, jaka jest różnica między szkołami I a II stopnia.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że szkoła branżowa I stopnia prowadzi oddziały dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni, natomiast szkoła branżowa II stopnia to dawne technika uzupełniające.

Bożena Nowacka poinformowała, że dotychczas dyrektor szkoły przedstawiał arkusz organizacyjny staroście, a on kuratorowi oświaty. Dodała, że aktualnie dyrektor szkoły przed przekazaniem arkusza staroście musi przedstawić go związkom zawodowym.

4) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Bożena Nowacka poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na złożenie przez powiat wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, co stanowi II etap realizacji projektu. Dodała, że całkowita wartość projektu wynosi 48.517.873,80 zł:

 • koszty kwalifikowane:  kwota dofinansowania wynosi 45.504.843,87 zł (95% kosztów kwalifikowanych), a wkład własny wynosi 5% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2.394.991,80 zł;
 • koszty niekwalifikowane: 13.690,00 zł;
 • koszty poza projektem: 604.348,13 zł.

5) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 17 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.