Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2017

PROTOKÓŁ NR 16/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 13 lutego 2017 r.

 

Bogdan Kruk , przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność siedmiu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, gdyż plany pracy komisji uwzględniały tematykę dotyczącą dotacji udzielanych spółkom wodnym z budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Ocena wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2016 r.

4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 3

W posiedzeniu uczestniczyła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, która przedłożyła następującą dokumentację:

1) uchwałę nr 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

2) informację o wysokości środków zaplanowanych w budżecie 2016 r. (plan i zmiany oraz stan na 31.12.2016 r.);

3) informację o liczbie spółek wodnych działających na terenie powiatu wrzesińskiego oraz liczbie spółek, które wystąpiły o przyznanie dotacji;

4) statuty, wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz sprawozdania końcowe z rozliczenia i zrealizowania zadań przez spółki, które uzyskały dotacje.

Z przedłożonej przez naczelnika Wydziału uchwały Rady określającej zasady udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych spółkom wodnym wynika, że:

1) spółki wodne mogą otrzymać dotację na realizację robót związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych w wysokości do 30 % wartości wykonanych robót;

2) spółki wodne muszą spełnić kryteria, takie jakie:

a) minimalna składka członkowska z hektara zmeliorowanego na rok – 20 zł,

b) wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim – min. 70%;

3) wielkość środków przeznaczonych na dotację określać będzie uchwała budżetowa;

4) wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

a) dane dotyczące wnioskodawcy tj.: datę i numer wpisu do katastru wodnego, nr rachunku bankowego, dane osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

b) informacje dotyczące działalności spółki wodnej w roku poprzedzającym rok budżetowy poprzez określenie: powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej, długość rowów objętych działalnością spółki wodnej, wartości procentowych ściągniętych składek obliczone w odniesieniu do budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia, wysokość składki członkowskiej;

c) udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania;

d) wysokość wnioskowanej dotacji;

e) zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych;

f) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót;

5) do wniosku o dotację należy dołączyć:

a) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,

b) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej;

6) wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 r. działało 8 spółek wodnych, w tym:

1) 4 spółki działające w Związku Spółek Wodnych tj.: Spółka Wodna Gutowo Małe, Spółka Wodna Miłosław, Spółka Wodna Targowa Górka i Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo,

2) Gminna Spółka Wodna Pyzdry – Obiekt Ksawerów,

3) Spółka Wodna Gorazdowo,

4) Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo,

5) Spółka Wodna Gąsiorowo.

Wnioski o dotację celową na realizację robót związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych złożyły spółki wodne działające w Związku Spółek Wodnych oraz Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo i Gminna Spółka Wodna Pyzdry – Obiekt Ksawerów. Wnioski o udzielenie dotacji, zostały zaopiniowane zgodnie z kryteriami przyjętym w przedmiotowej uchwale Rady. W budżecie powiatu wrzesińskiego na 2016 r. zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł na dotacje celowe dla spółek wodnych. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie uchwały nr 376/2016 z dnia 21.06.2016 r. udzielił dotacji na realizację zadań statutowych przez spółki wodne, przyznając kwoty:

1) 15.200,00 zł Spółce Wodnej Kołaczkowo,

2) 4.120,00 zł Spółce Wodnej Pyzdry Obiekt Ksawerów,

3) 10.300,00 zł Spółce Wodnej Gutowo Małe,

4) 9.680,00 zł Spółce Wodnej Miłosław,

5) 3.000,00 zł Spółce Wodnej Targowa Górka,

6) 2.700,00 zł Spółce Wodnej Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo.

Kwoty udzielonych dotacji nie przekroczyły 30% wartości robót wykonanych przez spółki wodne. Termin zakończenia prac wyznaczono do 16.11.2016 r., a termin ich rozliczenia na 15 dni od tej daty. Odbiory robót zostały dokonane przez upoważnionych pracowników Starostwa przy udziale przedstawicieli spółek. Na okoliczność odbioru sporządzono protokoły potwierdzające zakres wykonanych robót i ich przyjęcie. Środki zabezpieczone w budżecie na dotacje dla spółek wodnych zostały wydatkowane w zaplanowanej kwocie 45.000,00 zł.

Ponadto członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadań, na które spółki wodne otrzymały dotacje celowe z budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Sprawozdanie obrazuje zakres wykonanych robót (stan przed i po wykonaniu prac). Sprawozdanie stanowi załącznik do 2 do protokołu.

Szczegółowej kontroli dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2016 r. dokonała Komisja Rewizyjna, członkowie Komisji Ochrony Środowiska nie uczestniczyli w tym pracach.

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 16 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.