Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9 / 2016

PROTOKÓŁ NR 9/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,

GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 22 lutego 2016 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W spotkaniu uczestniczyła Bożena Nowacka, sekretarz powiatu oraz Kazimierz Kubczak, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3.      Informacja Izb Rolniczych o podejmowanych działaniach.

4.      Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.

5.      Sprawy bieżące.

6.      Wolne głosy i wnioski.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w miejscu pkt. 3 tematu: Omówienie materiałów na XIV sesję Rady, co spowodowało przesunięcie pozostałych punktów.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie rozszerzenie porządku obrad.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XIV sesję Rady.

Bożena Nowacka przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017 za okres 2014 – 2015. Poinformowała, iż są to głównie informacje o prowadzonych pracach zabezpieczających obiekty, które są wpisane w rejestrze zabytków. Powiadomiła o stałym wspieraniu finansowym kościoła w Miłosławiu, który jest dzierżawiony przez Powiat Wrzesiński. Wspomniała także, że Zarząd Powiatu zwrócił się do Rady Gminy Miłosław o nieodpłatne przekazanie tego obiektu na rzecz Powiatu. Poruszyła również kwestię dofinansowania remontów innych kościołów. Dopowiedziała, że w najbliższym czasie powiat będzie wnioskował o częściowe odtworzenie płotu odgradzającego teren Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Poinformowała, iż Powiat jest zobowiązany oznaczyć na swoim terenie obiekty, które są uznane jako zabytkowe.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu nr XIV/2015 z posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.02.2016 r.

Radny, Mirosław Balicki zapytał, czy w przypadku braku zgody Gminy Miłosław na oddanie kościoła poewangelickiego, Powiat będzie w dalszym ciągu przeprowadzał inwestycje w obiekcie.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że Powiat ma większe możliwości w pozyskiwaniu środków niż gmina i z pewnością w znacznym zakresie będzie dofinansowywał ten obiekt.

Następnie Bożena Nowacka przedstawiła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020”. Poinformowała, iż przez kilka miesięcy były zbierane i aktualizowane dokumenty. Dodała, że nad opracowaniem strategii pracował duży zespół. Dopowiedziała, że jest to poważna diagnoza oraz skrupulatna i rzetelna forma przedstawienia problemów społecznych w powiecie wrzesińskim. Poinformowała, że projekt musi być konsultowany ze wszystkimi gminami.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata na lata 2016 – 2020” znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka przedstawiła Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020. Poinformowała, iż podstawowym celem koncepcji jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, zapobieganie przemocy poprzez uświadamianie społeczne oraz poprawa sytuacji rodzin zagrożonych przemocą.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka przedstawiła koncepcję przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Poinformowała, iż jest to program prowadzony we współpracy z gminami. Przedstawiła zakres tematyczny projektu, w którego skład wchodzą rodziny zastępcze oraz usługi opiekuńcze i asystenckie realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Dodała, iż program umożliwia skorzystanie np. z porad psychologów i terapeutów.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”– Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Poinformowała, że jest to projekt skierowany do osób dorosłych umożliwiający skorzystanie z różnych kursów dla podniesienia  kwalilifikacji zawodowych. Dodała, że program będzie realizowany od grudnia 2016 roku do końca listopada 2018 roku.

Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poinformowała, że projekt będzie trwał od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2019 roku i jest przeznaczony dla młodzieży i nauczycieli. Dodała, że dofinansowanie obejmuje: doposażenie pracowni szkolnych, realizację staży, praktyk, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń podnoszących kompetencje.

Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”  znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 o powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha. Poinformowała, że mowa tu o czterech działkach, które  są dzierżawione. Dodała, że mieszczą się one na terenie Gminy Września. Powiadomiła, iż plan zagospodarowania przestrzennego dla tych działek ulegnie zmianie, w tej chwili są to ziemie rolne, a mają być przekształcone pod tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej oraz handel. Podkreśliła, że zgodnie z umową, dzierżawę przedmiotowych działek można wypowiedzieć z rocznym wyprzedzeniem, dlatego ta uchwała jest wywoływana w tym momencie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 o powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 i powierzchni 11,5360 ha znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że na sesji będzie przyjmowany roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, który został  opracowany przez komisję.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji. Poinformowała, że zgodnie z nowym Statutem, członkowie Zarządu są zobowiązani przynależeć do co najmniej jednej komisji, dlatego złożyli rezygnację z członkostwa w jednej z dwóch wybranych wcześniej komisji.

Projekt uchwały zmieniającejskłady komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. Poinformowała, że Gmina Miłosław złożyła wniosek o dotację na ochronę  kasztanowców w kwocie 4.000,00 zł. Wytłumaczyła, iż głównym celem jest zabezpieczenie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji zapytał, czy inne gminy złożyły wnioski o dofinansowanie ochrony kasztanowców.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że przyznawane dofinansowanie jest udzielane na wniosek, który został złożony w ubiegłym roku. Dodała, że wszystko zależy od czasu, w jakim wniosek został złożony.

Projekt uchwaływ sprawieudzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka odnosząc się do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027, poinformowała, że każde nowe zadanie przekraczające zakres budżetowy musi być ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zaznaczyła, że zmianą tej uchwały wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016– 2027 znajduje się z zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Bożena Nowacka odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok, poinformowała, że każda zmiana w dysponowaniu środków budżetowych musi być zawarta w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok znajduje się z zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

 

Pkt 4 Informacja Izb Rolniczych o podejmowanych działaniach.

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji oddał głos Kazimierzowi Kubczakowi.

Kazimierz Kubczak poinformował o istniejącym biurze powiatowym Izby Rolniczej. Dodał, że wyłonionych jest dziesięciu delegatów, po dwie osoby z każdej gminy. Powiadomił, że Izba Rolnicza podejmuje aktywność w sprawach rozprowadzania ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Ogłosił, że stanowisko Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych objął Andrzej Frąckowiak, natomiast Wicedyrektorem został Tomasz Dutkiewicz. Uświadomił zebranym, że w ustawie o obrocie ziemią występują niezgodności. Dopowiedział, iż pierwszy problem polega na tym, że bezpośrednio po sprzedaży jednej nieruchomości, można nabyć kolejną. Dodał, że drugim kłopotem jest uniemożliwianie młodym rolnikom uczestniczenia w przetargach ograniczonych na zakup ziemi, ponieważ nie są pełnoprawnymi rolnikami ze względu na nieużytkowanie ziemi przez okres pięciu lat. Poinformował, iż są już podjęte działania w sprawie zmiany tej ustawy. Dopowiedział, że Minister Rolnictwa zdecydował, że przez najbliższe pięć lat ziemie nie będą sprzedawane, tylko wydzierżawiane. Poinformował, że prawa pierwokupu nie ma w zmienionej ustawie. Dodał, że właściciel ziemi może nabyć takie prawo za zgodą Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Pkt 5 Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.

Przewodniczący komisji odczytał plan pracy komisji na 2016 rok stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie plan pracy komisji na 2016 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Bogdan Kruk, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

 

/-/ Bogdan Kruk

 

Protokołowała   

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 9 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.