Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8/2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 22 grudnia 2015 roku

Przewodniczący komisji Bogdan Kruk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Urszula Łabęda – naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Ocena wykorzystania dotacji powiatowej przez spółki wodne.
  3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu we Wrześni.
  4. Ocena wykonania planu pracy komisji w 2015 roku.
  5. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku, dlatego Przewodniczący przystąpił do jego realizacji:

Ad.2:

Bogdan Kruk oddał głos naczelnikowi Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, celem omówienia wykorzystania dotacji powiatowej przez spółki wodne. Urszula Łabęda rozpoczęła od poinformowania, iż dotacje są przyznawane na podstawie uchwały Rady Powiatu nr 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania  o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań. Dodała, iż kryteria uzyskiwania dotacji nie zmieniły się i zaliczają się do nich między innymi: konserwacja cieków szczegółowych, wykonywanie zastawek w ramach konserwacji, wymiana przepustów i innych rodzajów melioracji szczegółowej do odwadniania gruntów rolnych. Zarząd Powiatu w roku 2015  na dotacje spółek wodnych przeznaczył 45 000,00 zł. Taka sama kwota została zaplanowana w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. Spółki mogą ubiegać się także o dotacje  w urzędzie wojewódzkim oraz marszałkowskim. Jedyną spółką, która w tym roku zwróciła oszczędności z pozyskanej dotacji w wysokości 1000,00 zł, była Spółka Wodna Pyzdry. Sytuacja taka miała miejsce ze względu na fakt, iż koszty na etapie realizacji zadania wykonywanego przez spółkę były niższe. Istnieje możliwość dofinansowania przez powiaty maksymalnie 30% kosztów rzeczywistych dla tych spółek, których finansowanie wynosi  nie mniej niż 30 zł od hektara. Co roku kryterium finansowania jest zmieniane i zwiększa się  o złotówkę od hektara. W 2015 roku o dotację ubiegały się spółki wodne w: Gałęzewicach, Sokolnikach, Szamarzewie, Pyzdrach, Miłosławiu, Gutowie Małym i Kołaczkowie. Spółki, które działają niezależnie od ich związków nie uzyskują tak dużych rezultatów przy pracach melioracyjnych. Na terenie Powiatu Wrzesińskiego wykonano prawie 15 km konserwacji rowów. Częstotliwość oczyszczania, zależy od potrzeb. Na szczególną uwagę zasługują rowy,  z których korzystają oczyszczalnie ścieków, celem zrzutu zanieczyszczeń – tam częstotliwość oczyszczania rowów jest największa. Następnie Urszula Łabęda przedstawiła zdjęcia wykonanych prac konserwujących rowy  w Powiecie Wrzesińskim – załącznik nr 2 do protokołu. Urszula Łabęda dodała, iż gruntowny remont kanału F-4 sprawiał największe problemy finansowe. Mirosław Balicki zwrócił także uwagę, iż ogromny problem przy konserwacji rowów sprawiają bobry. Krzysztof Strużyński zauważył, iż odmiana amerykańska tych zwierząt łatwo aklimatyzuje się nawet w trudnych warunkach i powoduje ogromne zniszczenia. Urszula Łabęda zwróciła uwagę, iż Wielkopolski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych będzie starał się pozyskać środki unijne na przebudowę kanału F-4. Na ten moment przygotowana została dokumentacja, pozwalająca na rozpoczęcie remontu, w postaci decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego. Przestój w ogłaszaniu konkursów unijnych,  spowodował wstrzymanie dalszych prac. Bogdan Kruk zapytał, czy uzyskano dotację  na przebudowę rowu F-16. Urszula Łabęda odpowiedziała iż jest to rów „następnego rzędu”, więc dotowanie nie zalicza się do kompetencji Powiatu Wrzesińskiego. Poinformowała, iż marszałek jako organ udzielający dotacji, zawarł klauzulę, iż przyznaje ją pod warunkiem uzyskania promesy, że spółka otrzyma dotację z gminy lub z powiatu. Promesę stanowi podjęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego uchwały, wyrażającej zgodę na udzielenie wsparcia finansowego. Grzegorz Kaźmierczak zapytał o problemy w związku z  rejestracją spółki wodnej Chrustowo. Urszula Łabęda odpowiedziała, iż  statut spółki nie został zaakceptowany, ponieważ nie można założyć dwóch spółek wodnych działających  na tym samym obszarze.  Odpowiedziała, iż zakres działań Spółki Wodnej Chrustowo pokrywał się z tym, jaki w swoim statucie zawarła spółka miłosławska. Spółka Wodna Chrustowo w zakresie prac zdecydowała się nie dokonywać zmian, dlatego nie zatwierdzono jej statutu. Spółka odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję starosty. Starosta Wrzesiński ponownie wydał decyzję odmowną, a  Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję starosty w mocy.Bogdan Kruk zapytał o możliwość uzyskania dotacji na wywóz azbestu. Urszula Łabęda odpowiedziała, iż do pozyskania dotacji w tym roku mogły startować tylko powiaty. Firma,  z którą Powiat Wrzesiński zawarł umowę na wywóz odpadów niebezpiecznych, może zarówno demontować, jak i wywozić azbest. Katalog podmiotów, mogących ubiegać się  o wywiezienie azbestu jest nieograniczony.  Z roku na rok zainteresowanie zwiększa się. Często jednak podmioty, które ubiegały się o demontaż i wywóz azbestu rezygnują   ze wsparcia Powiatu w tym zakresie. Waldemar Bartkowiak zapytał, na jakiej podstawie odbywa się weryfikacja wniosków.  Urszula Łabęda odpowiedziała, iż wnioski są składane  do gmin, które tam są merytorycznie rozpatrywane i przekazywane do starostwa. Wnioski są weryfikowane w Referacie Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni,   a następnie wybierana jest firma w postępowaniu przetargowym, która będzie realizowała zadanie wywozu odpadów zawierających azbest. Krzysztof Strużyński zapytał, które przedsiębiorstwo zostało wybrane postępowaniu przetargowym. Urszula Łabęda odpowiedziała, iż jest to  ECO24, która podała koszt  za demontaż  i utylizację w wysokości 500,00 zł, a za samą utylizację 380,00 zł. Ceny podane zostały za wywóz tony odpadu. Grzegorz Kaźmierczak zwrócił uwagę, iż program trwa  do 2032 roku. Urszula Łabęda odpowiedziała, iż aktualnie wywożone ilości, to kropla  w morzu potrzeb. Powiat Wrzesiński czeka na reakcję mieszkańców, by móc zrealizować  to zadanie. W trakcie realizowania programu nie było sytuacji, w której zabrakłoby środków na wykonanie zadania. Nawet, jeśli wnioski były składane po terminie, rozpatrywano je pozytywnie i realizowano.

Ad. 3:

W punkcie tym Przewodniczący komisji zaproponował, aby radni zadawali pytania. Ponieważ członkowie komisji nie zabrali głosu, przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4:

Bogdan Kruk poinformował, iż nie został zrealizowany punkt planu pracy komisji, w którym miała zostać przedstawiona „informacja o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii  w Powiecie Wrzesińskim”. Dodał, iż wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie należy  do kompetencji  powiatów, dlatego zaproponował, aby odstąpić od realizacji tego punktu planu pracy komisji. Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na odstąpienie od realizacji tego punktu.  Przewodniczący Komisji poinformował, iż w związku z powyższym plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa został zrealizowany w całości.

Ad. 5:

Bogdan Kruk otworzył dyskusję, celem zgłoszenia przez członków komisji  propozycji   do planu pracy komisji na 2016 rok. Waldemar Bartkowiak zaproponował, aby kontynuować podjęty w tym roku temat sprzedaży ziemi dla rolników indywidualnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zwrócił się także z wnioskiem, aby zorganizować posiedzenie komisji z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych oraz kółek rolniczych i innych zainteresowanych podmiotów. Zaproponował również, aby zorganizować wizję lokalną dróg powiatowych pod kątem konieczności przeprowadzenia remontów nawierzchni i wykaszania poboczy. Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali złożone na posiedzeniu propozycje do planu pracy na 2016 rok. Bogdan Kruk poinformował, iż po sformułowaniu całości planu pracy zostanie on przesłany członkom komisji drogą mailową.

Ad. 6:

Mirosław Balicki zwrócił się z wnioskiem, aby twórcy kalendarza powiatowego wykorzystywali zdjęcia z całego Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, iż kalendarz przygotowany na 2016 rok został zdominowany przez gminę Września oraz Miłosław.  Zaproponował, aby przyszłoroczny kalendarz obejmował także fotografie z pozostałych gmin, wchodzących  w skład Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji

/-/Bogdan Kruk

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Września, dnia 22 grudnia 2015 r.

 

 

drukuj (Protokół nr 8/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.