Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 23 października 2015 roku

 

Przewodniczący komisji Bogdan Kruk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Bożena Nowacka, sekretarz powiatu,
 2. Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych,
 3. Romuald Juściński, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie informacji o:
  1) prowadzonych remontach i inwestycjach na drogach powiatowych,
  2) stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie.
 3. Zaopiniowanie projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego.
 4. Omówienie materiałów na XI sesję Rady Powiatu.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji zaproponował, by wykreślić z porządku obrad punkt w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że radni otrzymali projekt i mogą indywidualnie zgłosić poprawki i uzupełnienia do jego treści, w terminie do 30.10.2015 r.

Członkowie komisji jednomyślnie zaakceptowali porządek obrad wraz z proponowaną zmianą.

Wykreślenie ww. punktu skutkowało zmianą kolejności omawianych punktów.

Pkt 2.1

Przedstawiając wykaz remontów i inwestycji na drogach powiatowych Izabela Karpińska poinformowała, że:
1) w trakcie realizacji są inwestycje/zadania polegające na:

 1. wykonaniu nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce;
 2. wykonaniu dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej nr 2162P Gutowo Małe – Grzybowo,
 3. wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września tj. ul. Kościuszki;

2) zostały wykonane inwestycje/remonty polegające na:

 1. budowie chodnika na odcinku ulicy Szosa Witkowska we Wrześni,
 2. remonty przepustów w miejscowościach: Bieganowo, Sobiesiernie i Madera oraz chodników w miejscowościach: Września (ulica Witkowska), Orzechowo i Nekla.

Zaznaczyła, że został opracowany projekt uchwały Rady w sprawie woli przystąpienia do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września” w 2016 roku. Podkreśliła, iż koncepcja przebudowy obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w Psarach Polskich do terenów leśnych w Nowym Folwarku i wpisuje się w „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” tzw. „schetynówki”.

Zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Bogdan Kruk zaznaczył, że w dalszym ciągu utrudnienie ruchu drogowego stanowią miejsca, w których pobocza zarastają drzewami i krzewami.

Izabela Karpińska poinformowała, że powiat podpisał umowę na realizację wycinki drzew owocowych i krzewów na terenie całego powiatu, obowiązującą do końca 2015 r. Dodała, że zadanie to jest realizowane stopniowo, zostało wykonane w części w gminach: Września, Kołaczkowo i Miłosław, a w całości w gminie Pyzdry. Nadmieniła, że harmonogram wycinki został opracowany przez wyłonionego wykonawcę, jednak działania w sytuacjach awaryjnych, zgłoszonych przez Referat, są podejmowane w pierwszej kolejności. Podkreśliła, że wykonywanie wycinki jest kosztowne, ale wykonawca zobowiązał się przeprowadzić ją za niższą kwotę, gdyż będzie dodatkowo dysponował zrębkami uzyskanymi ze ścinki drzew i krzewów. Dodała, że czynności te trzeba powtarzać cyklicznie i generują one wysokie koszty, gdyż przykładowo w 2014 r. została oczyszczona jedna droga powiatowa za kwotę 60.000,00zł.

Mirosław Balicki zapytał, czy zostały opracowane dokumentacje projektowe na przebudowy dróg: Zapowiednia – Wrąbczynek oraz Kołaczkowo – Łagiewki.

Izabela Karpińska poinformowała, że powiat dysponuje dokumentacją na przebudowę drogi Zapowiednia – Wrąbczynek od 2009 r. lub 2010 r. i dokumentacją na przebudowę drogi Kołaczkowo – Łagiewki od 2013 r. Dodała, że Zarząd wyraził wolę wystąpienia o dofinansowanie na przebudowę drogi Kołaczkowo – Łagiewki w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – typ Budowa i modernizacja dróg lokalnych”. Nadmieniła, iż Zarząd nie podjął decyzji w sprawie realizacji drugiej inwestycji.

Pkt 2.2

Omawiając stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie Romuald Juściński zaznaczył, że:
1) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny jest jednostką mającą na celu ochronę zdrowia publicznego tj. zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego;
2) bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne utrzymuje się na dobrym poziomie;
3) klasyczny pomór świn w dalszym ciągu stanowi zagrożenie dla obszarów Polski (brakuje szczepionki, monitoruje się gospodarstwa rolne, choroba nie zagraża ludziom);
4) wykonuje się na terenie powiatu badania kontrolne w zakresie chorób zakaźnych tj.: gruźlicy, pryszczycy, wścieklizny, brucelozy, białaczki, klasycznego pomoru świn, gorączki Q lub choroby niebieskiego języka itp.;
5) występują przypadki włośnicy u dzików (choroba jest przenoszona, nie zdarzyły się przypadki zachorowań wśród świn);
6) zwierzęta bezdomne stanowią własność prezydenta, burmistrza lub wójta,w przypadku dzikich zwierząt obowiązek usunięcia padliny należy do Lasów Państwowych.

Pkt 3

Bożena Nowacka omówiła projekty uchwał Rady objęte porządkiem obrad XI sesji informując, iż:
1) powiat wrzesiński, na podstawie porozumienia, przyjmie od powiatu gnieźnieńskiego zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaznaczyła, że taką możliwość przewiduje ustawa o pomocy społecznej, jeśli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzi tego typu placówki. Dodała, że powiatowi gnieźnieńskiemu będą udostępniane nieobsadzone miejsca w środowiskowych domach samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie;
2) zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej mają na celu wykorzystanie środków na realizację zadań, na które wpływają liczne wnioski mieszkańców powiatu tj. dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
3) pomoc finansowa Gminie Września zostanie przekazana na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego polegające na monitoringu wizyjnym na terenie miasta Września. Dodała, że powiat i gmina realizują zadanie na podstawie porozumienia,
w którym zobowiązały się ponosić solidarnie koszty bieżącego utrzymania, napraw i konserwacji monitoringu;
4) w „Programie współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” wprowadza się zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zaznaczyła, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami. Dodała, że usługę taką będą świadczyły organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie ofert lub w przypadku braku ich ofert, radcy i adwokaci. Nadmieniła, iż w powiecie wrzesińskim będą to trzy punkty, w gminach: Września (w budynku PCPR-u), Miłosław i Pyzdry. Przypomniała, że w każdej gminie funkcjonują już punkty pomocy prawnej finansowane ze środków PCPR-u, jednak na mocy nowych przepisów będą musiały być zlikwidowane. Poinformowała, że powiat jest zobowiązany wyposażyć pomieszczenia za kwotę około 5.000,00zł, jednak środki jeszcze nie zostały przekazane. Podkreśliła, że dostęp do bezpłatnych usług będzie ograniczony, gdyż będą z niej mogły korzystać, przykładowo osoby po 65 roku życia, osoby, które korzystają z pomocy społecznej, są niepełnosprawne lub posiadają kartę dużej rodziny;
5) nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nałożyła na powiat obowiązek ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że opłaty są corocznie ustalane na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów. Dodała, że nie zaistniała konieczność usunięcia obiektu pływającego z rzeki Warty;
6) obowiązek uchwalenia przez Radę wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podkreśliła, że ich wysokość jest określana na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów. Nadmieniła, że pojazdy, które na podstawie decyzji sądu stały się własnością powiatu, najczęściej ze względu na ich stan są złomowane, a koszty wcześniejszej wyceny technicznej rekompensuje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
7) pomoc finansowa Gminie Września w 2016 roku zostanie udzielona do kwoty 307.500,00zł na realizację II etapu inwestycji polegającej na budowie sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice, gdzie powstanie Centrum Treningowe dla branży samochodowej. Przypomniała, że we wrześniu Rada wyraziła zgodę na udzielenie dotacji do kwoty 12.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Dodała, że powiat sfinansuje 30% szacunkowych kosztów, natomiast Strefa sfinansuje pozostałą część. Nadmieniła, że zadanie leży w kompetencji gminy, dlatego też to jej przekazuje się dotacje na realizację przedsięwzięcia;
8) powiat wystąpi o nieodpłatne nabycie części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5, 8146 ha, położonej w Grzymysławicach, gdyż planuje się na tym terenie budowę Centrum Treningowego. Zaznaczyła, że w tej chwili działka stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodała, że właściciel ten może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać nieruchomość na własność jednostce samorządu terytorialnego, jeśli cel, na który planuje ją przeznaczyć jednostka, jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Podkreśliła, że przedmiotowa część działki jest przeznaczona w planie pod usługi edukacji publicznej i takie przedsięwzięcie zostanie na niej przeprowadzone.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Bogdan Kruk zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

 /-/ Bogdan Kruk

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 7 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.