Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6/2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 9 września 2015 roku

 

Obrady komisji otworzył i prowadził przewodniczący Bogdan Kruk. Zgodnie z listą obecności udział w posiedzeniu wzięło 8 członków komisji oraz zaproszeni goście: Józef Szafarek – kierownik Biura Powiatowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa we Wrześni i Paweł Antkowiak – kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrześni, a także wicestarosta wrzesiński – Waldemar Grzegorek.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o:
  1. realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  2. działaniach bieżących;
  3. planach na najbliższy okres – omówienie: Józef Szafarek, kierownik biura ARiMR we Wrześni.
 3. Informacja o programie pomocy dla rolników (szkody spowodowane suszą)
  – omówienie: Paweł Antkowiak, kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrześni.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1:

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, dlatego Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu posiedzenia, oddając głos Józefowi Szafarkowi.

Ad. 2:

Józef Szafarek rozpoczął od poinformowania członków komisji, iż Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa we Wrześni działa od 11 lat i aktualnie zrzesza 2700 czynnych rolników ubiegających się o dotacje. Połowa z nich uprawia gospodarstwa roślinne. 1100 rolników w powiecie uprawia gospodarstwa do 10 ha.  

1)Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najlepsza realizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nastąpiła w roku 2014, gdyż nie dzielono opłat na podstawowe i uzupełniające, tylko wypłacano jedną dopłatę około 200 euro do uprawianego hektara. Realizowano programy ogólnośrodowiskowe obejmujące ochronę łąk i  pastwisk, wykorzystywane głównie w Gminie Pyzdry dla utrzymania pastwisk. Istniał także program ochrony gleb i wód, z którego rolnicy chętnie korzystali z racji wysokiej dopłaty (około 400,00 zł do uprawianego hektara), a także program rolnictwa zrównoważonego, do którego jednak rolnicy przystępują mniej chętnie ze względu na restrykcyjne wymogi. Wspomniał także, iż od 2014 roku zlikwidowano system kolejkowy w otrzymywaniu dotacji. Polegał on na uzależnieniu otrzymania dotacji od kolejności złożonego wniosku. Aktualnie obowiązuje system punktowy.

2)Działania bieżące.

W 2015 roku nastąpiła zmiana preferencji dotacji z upraw na gospodarstwa produkcyjne. Dopłata wynosi 220 euro dla rolnika do 10 ha uprawnych. Rolnicy z większymi gospodarstwami do 30 ha uprawnych mogą otrzymywać dopłaty dodatkowe w zależności od zasiewu każdego dodatkowego ha i rodzaju tego zasiewu.

Produkcja zwierzęca podlega dodatkowym dopłatom, gdyż w 2015 roku zmieniła się tendencja z dotowania rolników uprawnych na dotowanie rolników produkcyjnych.

Płatność do bydła – posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia (przykładowo, w wieku 6-8 miesięcy i 12-24 miesięcy). Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do krów – posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy, do krów od 1-szej do 30-tej sztuki. Płatnością będą objęte krowy spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do owiec – posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, do wszystkich sztuk tych zwierząt w gospodarstwie. Płatnością będą objęte maciorki owcze, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do kóz – posiadającym co najmniej 5 sztuk samic kozy, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Płatnością będą objęte samice kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Premie dla młodych rolników dotyczy osób, które:

 • mają nie więcej niż 40 lat,
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący (nie były płatnikami KRUS),
 • stały się właścicielami  lub objęły w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa, która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Beneficjent projektu zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia wynosi maksymalnie 100 000,00 złotych i  będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Aktualnie we Wrześni złożone zostały dwa wnioski. Termin składania wniosków upływa 16 września 2015 roku.

3)Plany na najbliższy okres.

W 2016 roku po uzyskaniu akredytacji rozpocznie się realizacja programu „Premia dla gospodarstwa niskotowarowego”. Obejmuje ona premię w wysokości maksymalnie 60 000,00 zł dla gospodarstw rolnych o wartości ekonomicznej poniżej 10 000,00 euro. Zgodnie z zatwierdzonym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o premię może ubiegać się rolnik, ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo w przypadku małżonków o premię może wystąpić jedno z nich, nawet w sytuacji jeżeli posiadają odrębne gospodarstwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 mówi również o tym, że rolnik powinien prowadzić wyłącznie działalność rolniczą.

Józef Szafarek wspomniał o programie „Przekazywania małych gospodarstw za premię”. Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw. Obowiązkowe jest przekazanie w drodze sprzedaży lub darowizny swojego gospodarstwa innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta, co najmniej wielkość odpowiadającą  średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub  średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie. Kryteria wyboru uwzględniają wielkość przekazywanego gospodarstwa oraz wielkość gospodarstwa przejmującego grunty. Preferowane jest przekazywanie gruntów młodym rolnikom i likwidacja gospodarstw mniejszych. Mężczyzna może przekazać gospodarstwo po przepracowaniu 40 lat. Pomoc wypłacana jest jednorazowo w wysokości rocznej stawki 120% płatności.  Przysługuje ona za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo i lata następne, do roku 2020 włącznie.  Mirosław Balicki zadał pytanie, czy konieczne jest bycie płatnikiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Józef Szafarek odpowiedział, iż warunkiem jest, aby po przekazaniu gospodarstwa nie być płatnikiem w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i na razie brak jest szczegółowych regulacji, czy programem objęci będą również płatnicy składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Waldemar Bartkowiak zapytał o ile wzrosła liczba gospodarstw. Józef Szafarek poinformował, iż aktualnie mamy do czynienia ze spadkiem liczby gospodarstw, w związku z faktem, iż wiele z gospodarstw zostało połączonych dla uzyskania większych dotacji. 

Bogdan Kruk zadał pytanie o kontrole płyt gnojowych. Józef Szafarek udzielił informacji, iż w powiecie wrzesińskim znajduje się 600 takich płyt. Wielu rolników jest niezadowolonych, ponieważ płyty zostały usytuowane w nieodpowiednim miejscu.

Ad. 3:

Przewodniczący Komisji oddał głos Pawłowi Antkowiakowi, który swoją wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, iż ostatnia fala upałów była bardzo dotkliwa dla rolników. Zwrócił także uwagę, że już w miesiącach zimowych wystąpiło zjawisko niedoboru wody. System monitoringu suszy rolniczej z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odnotował w swoich raportach, iż w regionie wielkopolskim klęska suszy występuje. Należy jednak zwrócić uwagę, iż raporty są przygotowywane raz na dwa miesiące, więc krytyczne momenty dla upraw rolniczych nie są utrwalone. Największym problemem suszy dotknięte zostały grunty V i VI klasy. Na naszym terenie sytuację pomogły opanować dość obfite opady do około 12 mm. Mimo tego jednak skutki suszy będą odczuwalne, szczególnie w uprawach rzepaku, czy kukurydzy na ziarno. Należy zwrócić uwagę na problem uprawiania przez rolników na ziemiach gorszych kategorii upraw, które wymagają lepszych jakościowo gruntów. Taka praktyka dodatkowo powoduje, iż susza będzie bardziej dotkliwa dla zasiewów. Bogdan Kruk zapytał, czy w takiej sytuacji rolnikowi także przysługuje odszkodowanie. Paweł Antkowiak odpowiedział, iż po uzyskaniu przez Ministra Środowiska raportów od wojewodów stwierdzono, iż klęską suszy objętych jest około 800 ha upraw. Wstępne straty w skali kraju oszacowane zostały na 550 000 000,00 zł. Przygotowano kilka możliwości uzyskania pomocy. Szczególnie popularna jest pomoc de minimis. Od 11 września do końca miesiąca będą przyjmowane wnioski rolników, celem uzyskania przez nich pomocy w Agencji Modernizacji i restrukturyzacji Rolnictwa. W gminach zostały powołane komisje, które liczą straty. Aktualnie komisje reagują na zgłoszenia rolników. Zgłoszenie powinno obejmować ilość ha objętych suszą oraz łączną ilość uprawianych ha, jaką rolnik zgłosił do Agencji Nieruchomości Rolnych. Weryfikacji podlegają powierzchnie oraz rodzaje upraw. Waldemar Grzegorek zapytał, które rodzaje upraw są teraz sprawdzane. Paweł Antkowiak odpowiedział, iż nie ma aktualnie możliwości sprawdzenia niektórych upraw, jak np. zboża, czy rzepaku. Pozostaje jednak możliwość skontrolowania roślin okopowych, tj. ziemniaka, czy buraka. Waldemar Grzegorek dopytał o faktyczny poziom strat w naszym regionie. Paweł Antkowiak odpowiedział, iż jest on uzależniony od kilku czynników, ale największe szkody można odnotować na terenie Gminy Pyzdry, gdzie poziom strat wynosi około 6%. Skutki suszy są widoczne także w części Gminy Nekla, części  Gminy Kołaczkowo oraz od strony północnej Gminy Września. W biurach powiatowych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, których plony zostały zniszczone przez suszę w stopniu znacznym. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są więc producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi:

 • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
 • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Bogdan Kruk zadał pytanie, kto ma kompetencje orzekania o spełnianiu kryterium 30% szkód. Paweł Antkowiak poinformował, iż jest to deklaracja rolnika, a komisja weryfikuje ją ze stanem faktycznym. Należy pamiętać, iż wskaźnik 30% obejmuje uprawy rolne i zwierzęce. Pomoc de minimis nie jest uzależniona od wielkości gospodarstwa.

Ad 4:

W związku z wyczerpaniem punktu trzeciego, Przewodniczący komisji przeszedł do realizacji punktu związanego z wolnymi głosami i wnioskami. Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie, dlatego jej Przewodniczący zamknął posiedzenie ze względu na wyczerpanie punktów porządku obrad.

Bezpośrednio po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Czysta Nekla”. Miało ono na celu przedstawienie stanowiska Stowarzyszenia „Czysta Nekla” w sprawie budowy fabryki paliwa alternatywnego „Ecer” w Gminie Nekla. W spotkaniu brał udział Starosta oraz Wicestarosta Wrzesiński oraz Radni Powiatu we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Bogdan Kruk

 

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

Września, 09.09.2015 r.

 

drukuj (Protokół nr 6/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.