Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5/2015

PROTOKÓŁ NR 5/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 26 maja 2015 roku

 

Obrady komisji otworzył i prowadził przewodniczący Bogdan Kruk. Zgodnie z listą obecności udział w posiedzeniu wzięło 7 członków oraz zaproszeni goście.

Nieobecny radny – pan Paweł Guzik.

W posiedzeniu uczestniczył także wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz kierownik Referatu Dróg Powiatowych - Izabela Karpińska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w powiecie wrzesińskim w sezonie 2014/2015.

3. Przedstawienie informacji o prowadzonych remontach i inwestycjach na drogach powiatowych.

4. Przedstawienie harmonogramu prac w zakresie wykaszania poboczy na terenie powiatu wrzesińskiego oraz harmonogramu innych napraw planowanych na drogach powiatowych.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Ad. 1.:

Przewodniczący Komisji rozpoczął obrady od wyjaśnienia, że powodem przyspieszenia posiedzenia Komisji jest wniosek złożony przez Pana Janusza Balcerzaka na Sesji Rady Powiatu 21 maja 2015 roku, który dotyczył udzielenia informacji o stanie dróg w powiecie wrzesińskim oraz przedstawienia harmonogramu prac napraw nawierzchni.

Ad. 2.:

Przewodniczący oddał głos Kierownik Referatu Dróg Powiatowych celem przedstawienia przez nią informacji na temat zimowego utrzymani dróg. Wyjaśniła ona, iż jak co roku zadanie to podzielone jest na 6 obszarów między poszczególne gminy oraz wyodrębnienie utrzymania dróg na terenie miasta Września i gminy Września. Dodała, iż łączna kwota z podpisanych umów stanowi 516 936,17 zł. Przekazała także informację, iż w tym roku wydatkowano 217 263,71 zł, co stanowi prawie 300 000,00 oszczędności. Poinformowała także, iż skorzystanie z zaoszczędzonych środków jest uwarunkowane otrzymaniem oświadczeń od wykonawców, iż wszelkie należności zostały wobec nich uregulowane.

Przewodniczący zadał pytanie o to, czy środki te będą stanowiły ogólny budżet powiatu, czy pozostaną w referacie.

Izabela Karpińska poinformowała, iż są to środki referatu, chyba że zarząd podejmie inną decyzję.

Przygotowała ona także materiały, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i zostały udostępnione radnym na posiedzeniu.

Ad. 3.:

Przewodniczący poprosił Kierownik Referatu o omówienie planowanych inwestycji na terenie powiatu wrzesińskiego. Wskazała, iż planowanym zadaniem jest przebudowa drogi przy ul. Kościuszki we Wrześni, pod warunkiem uzyskania dotacji ze „schetynówki”, a także przebudowa drogi Osowo-Chwalibogowo-Grzymysławice. Wśród inwestycji znalazła się także budowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska o długości około 30 metrów, jednak Kierownik nadmieniła, iż jest to działanie już zrealizowane. Dodała, iż wykonano także 3 remonty bieżące przepustów w Sobiesierniach, Bieganowie Targowej Górce. Wspomniała także, iż prowadzone są remonty cząstkowe, w tym remonty chodnika min. w Orzechowie i przy ul. Witkowskiej, a dodatkowo wykonane zostały remonty sygnalizacji świetlnej oraz systemów dyscyplinowania.

Waldemar Bartkowiak złożył wniosek o wycinkę drzew przy trasie między Neryngowem a Nową Wsią Królewską.

Izabela Karpińska zapewniła, iż drzewa zostaną wycięte w tym roku, a w planach jest wycinka krzewów i drzew na terenie całego powiatu.

Wicestarosta zabrał głos, tłumacząc, iż wykonawca wytnie drzewa, które przerabia potem na biomasę, co stanowi obopólną korzyść zarówno dla powiatu i dla wykonującej to zadanie firmy.

Izabela Karpińska dodała, iż referat jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

Waldemar Grzegorek zapewnił także, iż po podpisaniu umowy z wykonawcą i stworzeniu harmonogramu na pewno drzewa i krzewy zostaną wycięte

Przewodniczący Komisji zapytał o etap prac, na jakim znajdują się prace z remonterem.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że dwa tygodnie temu zostały zakończone prace w Neryngowie aż do asfaltu niewymagającego napraw, a jedyne, co mogło pozostać, to spękania i złuszczenie nawierzchni.

Bogdan Kruk poprosił o przedstawienie informacji na temat remontów cząstkowych wykonywanych aktualnie.

Izabela Karpińska omówiła planowane prace, nadmieniając, iż znajdują się one w materiałach, przedłożonych członkom komisji – załącznik nr 2 do protokołu. Dodała,iż nawierzchnie wykonują firmy zewnętrzne, a zestawienie zostało dołączone do materiałów.

Przemysław Kuczora dopytał o rozwiązanie planowanych budów ścieżek rowerowych.

Izabela Karpińska odpowiedziała, iż powstanie ciąg pieszo-rowerowy jednokierunkowy po obu stronach jezdni.

Waldemar Bartkowiak dopytał o możliwość wykonania prac i budowy ścieżki rowerowej między Pyzdrami a Wrześnią.

Izabela Karpińska wyjaśniła, iż nie jest to droga powiatowa a droga wojewódzka.

Ad 4:

Przewodniczący rozpoczął kolejny punkt spotkania, dotyczący informacji o stanie wykaszania poboczy.

Izabela Karpińska, zamykając wcześniejszy temat dodała, iż przedstawiła dwa zestawienia, które dotyczą wykonanych przez ekipę remontową z referatu dróg remontów cząstkowych. Dodała, iż na to zadanie w tym roku zaplanowane zostały środki w wysokości 122 000 zł.

Bogdan Kruk zadał pytanie o to, jakie są plany na wydatkowanie zaoszczędzonych pieniędzy z zimowego utrzymania dróg.

Kierownik Referatu wyjaśniła, iż w tej kwestii kompetencje do podejmowania decyzji ma zarząd powiatu. Wspomniała o ewentualnym wzmocnieniu nawierzchni o długości około 8 km, przy zastosowaniu nowej technologii, czyli stosowaniu cienkiej warstwy asfaltu, odpornej na zimno, a wytrzymałość to okres około 8-10 lat.

Przewodniczący poprosił o powrót do tematu wykaszania poboczy.

Izabela Karpińska przedstawiła harmonogram ogólny na miesiąc czerwiec w zakresie wykresie remontów , w którym objęte jest także wykaszanie poboczy.

Wicestarosta zabrał głos, iż referat nie jest w stanie podać ścisłe określonego harmonogramu na cały rok, ponieważ prace są uzależnione od pogody, a dodatkowo od podpisanych umów z wykonawcami zewnętrznymi lub w przypadku awarii, nagłość napraw. Dodał, iż można jedynie informować gdzie w najbliższym czasie naprawy są planowane.

Waldemar Bartkowiak zwrócił uwagę, iż harmonogram można by wykonać jedynie na kolejność prac, a nie na konkretne remonty.

Krzysztof Strużyński dodał, że zamysł wniosku złożonego na sesji był taki, aby móc proporcjonalnie wykonywać naprawy w całym powiecie.

Izabela Karpińska poinformowała, iż kierować się należy przede wszystkim stanem nawierzchni oraz natężeniem ruchu. A pierwszeństwo mają drogi, na których natężenie ruchu jest duże.

Przewodniczący poprosił o przedstawienie harmonogramu wykaszania poboczy.

Izabela Karpiska odpowiedziała, iż wykaszanie rozpoczęło się w gminie Września, a harmonogram wykaszania znajduje się w materiałach przekazanych radnym.

Wicestarosta zasugerował, aby wykaszanie rozpocząć od miejscowości a nie od dróg położonych poza miejscowościami.

Izabela Karpińska wykaszanie poza miejscowościami jest ręczne i dlatego trudno czasami zsynchronizować prace.

Mirosław Balicki zapytał, czy w planach prac w gminie Pyzdry znajdzie się także droga Wrocławska, ze względu na ograniczenie widoczności.

Izabela Karpińska zapewniła, iż głównie właśnie tam skupione będą prace, związane z wykaszaniem.

Bogdan Kruk zadał pytanie o wysokość środków zaplanowanych, aby przeznaczyć je na wykaszanie.

Izabela Karpińska powiedziała, iż wystarcza na podjęcie działań dwukrotnie.

Przemysław Kuczora zapytał o ilość kos ręcznych

Izabela Karpińska odpowiedziała, że w zasobie znajduje się pięć spalinowych.

Bogdan Kruk spytał o liczbę pracowników.

Izabela Karpińska odpowiedziała ze aktualnie 8. z czego 4 jest stałych i 4 sezonowych,                 a wykaszaniem zajmują się pracownicy którzy już mają doświadczenie i są przeszkoleni w tej kwestii.

Mirosław Balicki zadał pytanie o przyczynę rezygnacji z zakupu ciągnika dla referatu.

Izabela Karpińka doprecyzowała, iż referat jest etapie jest finalizowania umowy, a rezygnacją objęte jest oczekiwanie na uzyskanie dotacji, a nie z samego zakupują ciągnika. Dodała, iż w pierwszej kolejności będzie zakupiony ciągnik, a następnie ścinarka.

Przemysław Kuczora zapytał, czy będzie to sprzęt nowy.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że jest to sprzęt z roku 2009 firmy Newholland o 117 podstawowej mocy i doładowaniu do 150 koni.

Przemysław Kuczora zadał pytanie o miejsce garażowania ciągnika.

Kierownik Referatu poinformowała, iż będzie on znajdował się w garażu przy ul. Kaliskiej.

Ad. 5.

W związku z wyczerpaniem punktu czwartego, Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu związanego z wolnymi głosami i wnioskami.

Czesław Borkowski zwrócił się z wnioskiem o to, aby komisja dokonała wizji lokalnej dróg przynajmniej raz w ciągu kadencji

Bogan Kruk zwrócił uwagę, iż pod koniec kadencji była dokonywana taka wizja, a drogi powiatowe stanowią odcinek 320 km.

Izabela Karpińska doprecyzowała, że w 2013 roku była przeprowadzana wizja lokalna

Przemysław Kuczora zawnioskował o stworzenie mapy dróg powiatowych ze wskazaniem ich stanu, by móc dokonać wizji lokalnej we własnym zakresie.

Kierownik Referatu zobowiązała się przekazać informację o stanie dróg powiatowych wraz z mapami.

Przewodniczący zawnioskował o dokonanie wycinki kasztanu w Podstolicach, a Kierownik Referatu zobowiązała się przyjrzeć tej kwestii.

Ad. 6.

Przewodniczący zamknął posiedzenie ze względu na wyczerpanie punktów porządku obrad.

 

Przewodniczący Komisji

  Bogdan Kruk

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

 

drukuj (Protokół nr 5/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.