Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4/2015

PROTOKÓŁ NR 4/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 18 maja 2015 roku

 

Obrady komisji otworzył i prowadził przewodniczący Bogdan Kruk. Zgodnie z listą obecności udział w posiedzeniu wzięło 8 członków oraz zaproszeni goście. W posiedzeniu uczestniczyli także: Skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak, pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni – Anna Wierzchosławska oraz Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Katarzyna Szymankiewicz, a także przedstawiciele spółek wodnych z powiatu wrzesińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena wykorzystania dotacji powiatowej przez spółki wodne w 2014 roku.
 3. Przygotowanie i omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

Ad. 1.:

Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad, celem omówienia uchwał, które zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Powiatu. Uchwały dotyczyły zmian w budżecie oraz zamiany nieruchomości.

Głosowaniem – 8 głosów „za” radni wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad. W związku z zaistniałą sytuacją głos zabrała Pani Skarbnik- Beata Walkowiak.

Ad. 3:

Pani Skarbnik – Beata Walkowiak została poproszona o przedstawienie i omówienie zmian uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok. Materiały omówione przez Panią Skarbnik zostały rozesłane radnym, celem zapoznania się i stanowić będą załącznik do protokołu z sesji Rady Powiatu.

Po zapoznaniu radnych z planowanymi zmianami w budżecie oraz przedstawieniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027, pani Skarbnik opuściła salę obrad, a Przewodniczący przekazał głos Annie Wierzchosławskiej z Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości. Omówiła ona uchwałę, dotyczącą zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Przewodniczący poprosił o wskazanie dokładnej lokalizacji nieruchomości, będących przedmiotem zamiany oraz jej przebieg. Anna Wierzchosławska wyjaśniła, iż nieruchomość znajdująca się przy ul. 3 Maja 3, vis a vis budynku Starostwa Powiatowego stanowi własność Skarbu Państwa i miałaby ona stać się własnością powiatu w całości. Nieruchomości, które znajdują się przy ul. Kaliskiej, stanowią udział powiatu i udział byłby zamieniony na nieruchomość przy ul. 3 Maja 3. Nieruchomości przy ul. Kaliskiej stałyby się więc własnością Skarbu Państwa, natomiast nieruchomość przy ul. 3 Maja 3 przeszłaby na własność Powiatu. Zamiana byłaby korzystna ze względu na ułatwienie gospodarowania nieruchomościami, doprowadzając do jednolitej struktury własności. Dodała też, że Wojewoda wyraził zgodę na zamianę nieruchomości bez konieczności dokonania dopłaty do nieruchomości Skarbu Państwa.

Po złożeniu wyjaśnień, Anna Wierzchosławska opuściła salę obrad, a Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 2 obrad.

 

Ad. 2.:

Przewodniczący stwierdził nieobecność pana Tomaszewskiego, przedstawiciela ze spółki wodnej w Pyzdrach, w jego zastępstwie sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Pyzdrach przekazał radny Mirosław Balicki – załącznik do protokołu nr 2.

O wskazanie przebiegu dotacji dla poszczególnych spółek wodnych w 2014 r. została poproszona Katarzyna Szymankiewicz:

 

Spółka wodna:

Wnioskowano o kwotę:

Otrzymano kwotę:

Planowane koszty zadania:

Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo

15 000,00 zł

13 000,00 zł

71281,03 zł

Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach obiekt Ksawerów

4400,00 zł

3900,00 zł

14894,50 zł

Spółka Wodna Gutowo Małe

11400,00 zł

9900,00 zł

38115,00 zł

Spółka Wodna Miłosław

8200,00 zł

7200,00 zł

27464,00 zł

Spółka Wodna Targowa Górka

6500,00 zł

5600,00 zł

21922,00 zł

Spółka Wodna Gałęzewice, Sokolniki, Szamarzewo

6300,00 zł

5400,00 ZŁ

21153,00 zł

 

 

Sposób wykorzystania dotacji przez Spółkę Wodną Kołaczkowo przedstawił Prezes Spółki – Henryk Waszak. Wyjaśnił, iż roboty konserwacyjne Borzykowo-Wszembórz podzielone zostały na cztery etapy: P

Pierwszy etap objął 850 metrów oczyszczania rowów, co stanowiło koszt 7845,50 zł. Dodał, że konieczne było również założenie nowego przepustu ze względu na konieczność odwadniania Borzykowa na kwotę 1700,00 zł oraz rurę kanalizacyjną z uszczelką o długości 6metrów w kwocie 1129,95 zł. Natomiast IV etap objął rów F3-A Wszembórz w kierunku Borzykowa o długości 1700 m, w kwocie 16 728,00 zł. Nadmienił, iż naprawy wymagała także naprawa 6 przepustów w kwocie 6000 zł. Przewodniczący poprosił o doprecyzowanie, czy dotacja była wykorzystana właśnie na prace przy rowach. Prezes wyjaśnił, iż I i IV etap był dokonywany z dotacji.

Radny Krzysztof Strużyński zadał pytanie, czy przepusty idące przez drogę wojewódzką o numerze 442 również objęte zostały oczyszczaniem.

Prezes Spółki wyjaśnił, iż było to przedmiotem wcześniejszych prac. Nadmienił także iż w 2010 roku w Borzykowie woda pompowana była na drogę. Dodał, iż w około 20-30% woda z Borzykowa zostanie przejęta przez rowy wykonane przez spółkę.

Radny Krzysztof Strużyński dodał, iż aby uniknąć kolejnego zalewania Borzykowa należałoby pogłębić rów Borzykowo-Miłosław.

Przewodniczący zadał pytanie o kierunek poboru wody z osiedla przy ul. Kaliskiej w Borzykowie i czy możliwe jest dokonanie prac na tym obszarze.

Prezes Spółki Wodnej Kołaczkowo wyjaśnił, iż prace te znajdują się w gestii Wojewódzkiego Zarządu Dróg, gdyż przebiega tam droga wojewódzka.

Radny Krzysztof Strużyński zabrał głos, wyjaśniając, iż pokłębienie rowów na tym terenie spowodowałoby, iż bezpieczeństwo byłoby ograniczone ze względu na konieczność zwiększenia głębokości do około metra, aby spływ spełniał swoje funkcje właściwie.

Romuald Matuszewski ze Spółki Wodnej Kołaczkowo dodał, iż droga 442 do 2020 roku ma zostać przebudowana i możliwe jest, że obok niej powstanie rów.

Przewodniczący Komisji uznał, iż Wojewódzki Zarząd Dróg zajmuje się tylko tym, aby woda nie stała na drogach, a nie zajmuje się on wodą zalewającą pola.

Radny Waldemar Bartkowiak dodał, iż przy drodze znajduje się kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, tzw. burzówka, która ma za zadanie ochronić nie tylko jezdnię, ale i pola. Uznał, iż największy problem z melioracją był między Borzykowem a Wszemborzem w kierunku Pyzdr.

Prezes Spółki zgodził się ze zdaniem radnego, uznając, iż najważniejsze w kierunku objęcia ochroną są drogi i osiedla, a nie ochrona pól. Zapewnił także, iż wszystkie rowy aż do rzeki Flisy, jeśli chodzi o działalność spółki wodnej Kołaczkowo zostały wyczyszczone.

Przewodniczący zadał pytanie, czy jeśli nastąpi zatkanie rurek drenarskich, to spółka jest na przygotowana, aby usunąć zanieczyszczenia w urządzeniach.

Pan Henryk Waszak zapewnił, iż dysponuje sprzętem pozwalającym na oczyszczanie rurek.

Romuald Matuszewski zwrócił uwagę, iż podczas budowy kanału w Budziłowie, pomimo wielu lat braku działań na tym terenie, wyloty są sprawne.

Jan Mikiciuk ze Spółki Wodnej we Wrześni został zapytany przez Przewodniczącego o to, czy jeśli przez dreny przepuszczana jest woda, zmniejsza to szanse na zatkanie ich przez zwierzęta, czy rośliny. Odpowiedział, iż jest to zależne od sytuacji. Nadmienił, że zwierzęta, a szczególnie żaby, występują w starych sączkach, które są trudne do znalezienia. Dodał jednak, że takie zatory nie stanowią większego problemu. Uznał, iż największy problem stanowią korzenie z roślin, a szczególnie głęboko zakorzenione odmiany rzepaku.

Pan Bogdan Kruk poprosił o omówienie wykorzystania dotacji przez poszczególne spółki Pan Jan Mikiciuk rozpoczął od omawiania Spółki Wodnej Gutowo Małe i wykorzystania przez nią dotacji uzyskanej z powiatu wrzesińskiego w wysokości 9900,00 zł , która jednocześnie stanowiła podstawę do uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6543,00 zł. Dodał, iż dysponowała ona także środkami własnymi w wysokości 16247,00 zł, a całość dotacji przeznaczona została na wykonanie rowu W15, biegnącego od Gozdowa do Bierzglina. Następnie przeszedł do omawiania dotacji Spółki Wodnej Miłosław, która uzyskała ją z powiatu w wysokości 7200,00 zł oraz 4758,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, a kwota jaką dysponowała ze środków własnych stanowiła 12 421,00 zł. Zaznaczył, iż dotacja została wykorzystana na budowę rowu M8. Później omówił Spółkę Wodną w Targowej Górce. Dysponowała środkami z powiatu rzędu 5600,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3666,00 zł oraz środkami własnymi o wartości 9634,00 zł. Dotacja została wykorzystana na rów WR11 w Racławkach o długości 1,5 km. Jeśli chodzi o Spółkę Wodną Gałęzewice-Sokolniki wymienił, iż ze Starostwa przeznaczono 5400,00 zł, 4200,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, a środki własne, stanowiące 8528,00 zł przeznaczone zostały na rów na terenie Sokolnik, który odpływa na teren słupecki. Wymienił on także inne źródła dotacji, jak np. Urząd Wojewódzki, czy składki.

Pan Przewodniczący poprosił o doprecyzowanie wysokości składek pobieranych przez spółki.

Pan Jan Mikiciuk wyjaśnił, iż wzrastają one o złotówkę rocznie, zgodnie z wymogami marszałka i w ubiegłym roku wynosiła 23 złote. Dodał, iż największa spółka w Gutowie Małym pobiera składkę w wysokości 24 złotych, a także, iż składka pobierana jest z tzw. gruntów zmeliorowanych, czyli odnoszących korzyści.

Przewodniczący dopytał o ściągalność składek.

Pan Mikiciuk doprecyzował, iż ściągalność, aby uzyskać dotację musi mieścić się w granicach minimum 70%

Katarzyna Szymankiewicz dodała, iż największą ściągalnością charakteryzuje się obiekt Ksawerów i mieści się ona w na poziomie 99,4%, natomiast najniższą odnotowuje się w Pyzdrach, bo 71,9%.

Pan Bogdan Kruk zwrócił uwagę na problem podmokłych blokowisk w Bieganowie i prosił o poinformowanie, kto odpowiada za tamte tereny. Pan Henryk Waszak odpowiedział, iż mieszczą się one w działalności spółki w Kołaczkowie. Romuald Matuszewski doprecyzował, że z działalności tej wyłącza się stawy znajdujące się po lewej stronie.

Jan Mikiciuk zwrócił na problem, że konsultacje związane z budowaniem na terenach podmokłych powinny być prowadzone jeszcze przed dokonaniem podziału działek, a nie dopiero w momencie rozpoczynania budowy na takich obszarach.

Radny Krzysztof Strużyńki zabrał głos, stwierdzając, iż w Wydziale Budownictwa nie zostanie wydana decyzja pozytywna, dopóki podmiot występujący o pozwolenie na budowę nie zapozna się zapozna się z melioracją na danym terenie i warunkami zabudowy. Podniósł on także temat budowy elektrowni wiatrowej, gdzie mimo uzyskania informacji, iż na terenie pod tę inwestycję nie znajdują się żadne dreny, okazało się, iż dreny uległy zniszczeniu w trakcie budowy.

Pan Jan Mikiciuk wyjaśnił, iż niewiele planów zachowało się w nienaruszonym stanie, a dopiero faktyczne prace pokazują, gdzie dreny się znajdują.

Następnie Przewodniczący poprosił o przekazanie informacji na temat tego, na jakiego rodzaju prace spółki wodne ubiegały się o dotację w tym roku.

Katarzyna Szymankiewicz wyjaśniła, iż łącznie wnioski spółek opiewają na kwotę 48 400,00 zł, a przeznaczonych na ten cel jest 45 000,00 zł. Spółka w Pyzdrach zawnioskowała o 5200,00 zł, Gutowo Małe 9900,00 zł, Miłosław 7200,00 zł, Targowa Górka 5600,00 zł, Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo 5500,00 zł. Rozdział środków na dotacje zostanie podjęty uchwałą zarządu powiatu.

Ad. 4:

Przewodniczący zaproponował, aby przedstawiciele spółek wodnych skorzystali z możliwości zgłoszenia swoich uwag lub złożenia wniosków.

Prezes Spółki Kołaczkowo zwrócił się z zapytaniem o postępowanie w przypadku dzielenia rowu z inną spółką. Podał przykład rowu w Gorzycach, który sprzedała Agencja Nieruchomości Rolnych, wraz z gruntem. Początek i koniec rowu znajduje się w obszarze działania spółki kołaczkowskiej, natomiast jego środek w ramach spółki wrzesińskiej.

Jan Mikiciuk zwrócił uwagę, iż rowy często są przypisane do działek i nie są wydzielone jako odrębna własność, a inne natomiast stanowią własność Skarbu Państwa. Dodał, iż problem ten powinien znaleźć swoje rozwiązanie w regulacjach prawa wodnego. Poinformował, iż nowelizacja ustawy prawa wodnego ograniczała będzie dotacje z samorządów, a dotacja z budżetu państwa przewidziana jest na najbliższych pięć lat.

Radny Mirosław Balicki uznał, iż korzystnym rozwiązaniem byłoby przejęcie rowów przez gminy i uzyskiwanie przez nie środków na ten cel. Nie tylko jeśli chodzi o ich pogłębianie, ale też wykaszanie, czy eliminację zwierząt zagrażających utrzymaniu melioracji w dobrym stanie, szczególnie jeśli chodzi o wysoką populację bobrów.

Jan Mikiciuk uznał, iż bobry stanowią ogromny problem, który warto podkreślić.

Radni jednogłośnie przyznali, iż budowanie tam przez bobry, także na małych rowach, jest bardzo kłopotliwe.

Prezes Spółki Kołaczkowo nadmienił także, iż zagrożenie dla rowów stanowią także dziki.

Radny Mirosław Balicki złożył wniosek, aby uchwała Rady Powiatu, dotycząca wywozu azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego została rozesłana do gmin, celem występowania przez nie z wnioskiem o wywóz.

Katarzyna Szymankiewicz wyjaśniła, iż aby przystąpić do realizacji tego działania, w pierwszej kolejności uchwałę musi podjąć gmina Września, co będzie miało miejsce w ciągu kilku dni. Dodała, iż wcześniej podjęta uchwała została zakwestionowana przez RIO. Dodatkowo poinformowała, iż niebawem nastąpi wybór wykonawcy, który będzie to zadanie wykonywał.

Przewodniczący zapytał, czy wnioski o samo wywiezienie azbestu będą rozpatrywane pozytywnie, jeśli dokona się samodzielnie demontażu.

Katarzyna Szymankiewicz poinformowała, iż zadanie jest realizowane zarówno na demontaż jak i na wywóz azbestu niezależnie, a środków przeznaczonych na to zadanie w ostatnich latach było więcej niż złożonych wniosków. Warunkiem jest skorzystanie z wykonawcy, wybranego w drodze przetargowej przez powiat.

Waldemar Bartkowiak zwrócił się z wnioskiem o przyjrzenie się sytuacji sprzedaży ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych na terenie powiatu wrzesińskiego i aby udzieliła ona wyjaśnień w tej sprawie.

Pan Bogdan Kruk stwierdził, iż w tej sprawie nikt nie zwracał się z wnioskiem wcześniej, aby takie pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych złożyć.

Radny Bartkowiak uznał, iż powinno być to wynikiem posiedzenia komisji w Węgierkach, kiedy to odbyło się spotkanie z rolnikami i przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych, aby Agencja wyjaśniła sytuację sprzedaży nieruchomości drogą bezprzetargową. Dodał, iż należy wyjaśnić przyczyny, dla których Agencja w Warszawie decyduje się na sprzedaż ponad 500 ha jednemu właścicielowi, który wcześniej nabył nieruchomości o powierzchni około 400 ha.

Przewodniczący zobowiązał się wystosować pismo z prośbą do Agencji Nieruchomości Rolnych sposobu sprzedaży nieruchomości w ostatnim roku oraz wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie. Prezes Spółki Kołaczkowo dodał, iż aktualnie Agencja w Poznaniu nie przyznała nikomu prawa pierwokupu, natomiast rolnicy, pomimo dzierżawy będą mogli startować jedynie do udziału w przetargu.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, iż dzierżawa, która trwała okres około 2-3 lat nie pozwoliła mu także na skorzystanie z prawa pierwokupu. Pan Henryk Waszak zapytał o wskazanie powodu, dla którego blokuje się według niego powstawanie nowych spółek wodnych poprzez niezatwierdzenie statutu takiej spółki.

Przewodniczący wyjaśnił, iż spółka w Chrustowie, która miała powstać, objęła zakresem działania w statucie cały powiat, a jest niezgodne z przepisami. Dodał, iż teren działania musi być jasno określony.

Ad. 6:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji

 

Przewodniczący Komisji

Bogdan Kruk

 

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

drukuj (Protokół nr 4/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  data wytworzenia: 2015-05-18
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.