Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 17 / 2020

PROTOKÓŁ NR 17/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznej polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr geod. 7/2, obręb Chociczka.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

 

Pkt 3 Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr geod. 7/2, obręb Chociczka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że mieszkańcy i przedsiębiorcy wsi Chociczka i Psary Małe złożyli petycję w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Chociczce. Zaznaczył, że składający petycję wnioskują o zmianę decyzji wydanej w przedmiotowym zakresie przez burmistrza Miasta i Gminy Września. Przewodniczący komisji odczytał treść petycji, a następnie stanowisko starosty wrzesińskiego, zgodnie z którym nie istnieją prawne podstawy do działania w celu zmiany decyzji wydanej przez burmistrza.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SOR.0005.1.2020 w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Henryka Waligóra, członek komisji zauważyła, że składający petycję wskazują inne miejsce pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, jednak zmiana lokalizacji nie gwarantuje, że mieszkańcy innych miejscowości będą popierali taką ideę.

Grzegorz Trocha, członek komisji zauważył, że mieszkańcy nie mogą w skuteczny sposób zabiegać o zmianę decyzji wydanej przez burmistrza Wrześni z uwagi na fakt, iż wszyscy nie są traktowani jako strona postępowania, a termin na złożenie odwołania już minął. Zaznaczył, że uwagi zgłoszone w petycji powinny być rozpatrzone na etapie wydawania przez starostę pozwolenia na budowę inwestycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że składający petycję wnioskują o zmianę lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jedynie w tym zakresie komisja powinna zajmować stanowisko.

Maciej Handkiewicz, członek komisji poprał stanowisko radnego Grzegorza Trochy. Zaznaczył, że inwestycje celu publicznego budzą społeczny sprzeciw, jednak mieszkańcy często z niewiedzy podejmują za późno próby zmiany wydanych już decyzji. Dodał, że zasadne jest poinformowanie mieszkańców składających petycję o przysługującym im prawie do zgłoszenia uwag na etapie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Grzegorz Trocha zauważył, że jeśli mieszkańcy zostaną właściwie poinformowani o przeprowadzonej analizie oddziaływania tej inwestycji celu publicznego na środowisko i jej bezpiecznym usytuowaniu, to nie będą zgłaszali kolejnych sprzeciwów.

Paweł Skrzypczak, członek komisji zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie należy rozważyć potrzebę informowania społeczeństwa o przysługujących mu prawach, a jednocześnie uwzględnić przedmiot petycji, który z uwagi na uwarunkowania prawne nie może być rozpatrzony przez radę powiatu. Zaznaczył, że zastanawiające jest, czy do kompetencji komisji należy informowanie mieszkańców o możliwości składania uwag i wniosków na kolejnym etapie procedowania w tej sprawie. Dodał, że działanie komisji jest określone prawem, w tym ustawą o petycjach, która wskazuje, że w rozpatrywanej sytuacji należy przekazać sprawę właściwemu organowi.

Grzegorz Trocha zaznaczył, że trudno jest przy procedowaniu nad przedmiotową petycją mówić o jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu. Dodał, że przekazanie petycji do organu, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji, nie spowoduje, iż zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione. Rekomendował, by przedmiotową sprawę uznać za bezprzedmiotową z uwagi na fakt, iż starosta nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. Proponował, by w odpowiedzi do składających petycję poinformować o możliwości złożenia uwag na etapie wydawania pozwolenia na budowę.

Mikołaj Kubiaczyk zaznaczył, że stosownie do ustawy o petycjach, w przypadku, gdy adresat petycji nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją do podmiotu właściwego. Podkreślił, że decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu powiatowym i gminnym wydaje burmistrz i on jest właściwym organem w rozpatrywanej sprawie. Podkreślił, że stanowisko komisji może zawierać informację o możliwości składania wniosków, gdy postępowanie administracyjne o pozwolenie na budowę będzie prowadzone w Starostwie.

Maciej Handkiewicz zauważył, że petycję podpisało kilkadziesiąt osób, a tylko nieliczni mogli być uznani za strony postępowania. Dodał, że w związku z tym należy poinformować podmiot składający petycję o prawie do składania wniosków na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków komisji. Wyjaśnił, że:

 • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają burmistrzowie,
 • w Starostwie Powiatowym nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiotowym zakresie, gdyż inwestor nie złożył wniosku,
 • w przypadku, gdy inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji, strony postępowania będą mogły składać wnioski i uwagi,
 • strony postępowania mogą składać odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę, które będą rozpatrywane przez wojewodę wielkopolskiego,
 • stroną postępowania w postępowaniu administracyjnym „uznaną” i „nieuznaną” przez organ wydający decyzję jest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji tj. w obszarze, na którym mogą nastąpić ograniczenia w użytkowaniu spowodowane realizacją inwestycji.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uznała, że:

 • wskazany w petycji adresat (starosta wrzesiński) nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, gdyż nie posiada możliwości prawnych do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • należy poinformować podmiot składający petycję o możliwości zgłaszania wniosków i uwag w Starostwie Powiatowym we Wrześni na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę.

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Komisja rekomenduje przekazanie petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia tj. burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 17 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.