Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 18 / 2020

PROTOKÓŁ NR 18/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 15 września 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. W posiedzeniu uczestniczyli: Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych i Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie pism dotyczących:

1) braku przyjęcia i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego,

2) wniosku o przebudowę drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Gąsiorowo – Podstolice i naprawy przepustu w miejscowości Gąsiorowo.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie pisma dotyczącego braku przyjęcia i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że sołtys miejscowości Marzenin-Kawęczyn złożył w dniu 6 lipca 2020 r. pismo dotyczące braku przyjęcia i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego. Zaznaczył, że pismo jest zatytułowane jako skarga, a w jego uzasadnieniu zostały przedstawione postulaty wskazujące na konieczność przebudowy drogi powiatowej i budowy jednostronnego chodnika w miejscowości Marzenin tj:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły i mieszkańców korzystających z transportu kolejowego,
 • duże natężenie ruchu drogowego,
 • zły stan techniczny nawierzchni drogowej (pęknięcia, wybrzuszenia, załamania, koleiny).

Zaznaczył, że postulaty wymienione powyżej zostały powtórzone w kolejnym piśmie złożonym przez sołtysa w dniu 23 lipca 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SOR.0005.2.2020 w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Członkowie komisji przeprowadzili postępowanie wyjaśniające i na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz materiału filmowo-zdjęciowego ustalili stan faktyczny i prawny w sprawie będącej przedmiotem rozpatrywanych pism.

W pierwszej kolejności członkowie komisji wyjaśnili kwestię kwalifikacji pisma złożonego w dniu 6 lipca 2020 r. Podmiot składający pismo użył w jego treści sformułowania „składam skargę” odnoszące się do braku przyjęcia i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego na 2020 r.

Kamilla Chmielarz-Suszka, radca prawny poinformowała, że zgodnie z ustawową definicją skarga dotyczy zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania, naruszenia praworządności, naruszenia interesów grupy mieszkańców czy też przewlekłego, biurokratycznego załatwiania sprawy. Podkreśliła, że nie istnieją zatem przesłanki do zakwalifikowania przedmiotowego pisma jako skargi, gdyż w jej ocenie stanowi ono żądanie podjęcia określonego działania w imieniu wspólnoty tj. przyjęcia wniosku lub jego uwzględnienia w budżecie. Nadmieniła, że wnioskujący miał możliwość zaskarżenia uchwały Rady uchwalającej budżetu na 2020 r. z uwagi na nieuwzględnienie złożonego wniosku o przebudowę drogi powiatowej.

Grzegorz Trocha, radny zauważył, że składający pismo w odpowiedzi na wniosek złożony w 2019 r. otrzymał deklarację zarządcy drogi o zgłoszeniu przebudowy drogi w miejscowości Marzenin jako propozycji do projektu budżetu na 2020 r., jednak wniosek nie został uwzględniony. Zapytał, czy w tej sytuacji nie jest właściwe zakwalifikowanie pisma jako skargi.

Kamilla Chmielarz-Suszka wyjaśniła, że obywatel może złożyć skargę na uchwałę Rady, ale musi tego dokonać w określonym terminie tj. 30 dni od uchwalenia budżetu.

Odnosząc się do przedmiotu rozpatrywanych pism członkowie komisji ocenili stan techniczny drogi powiatowej w miejscowości Marzenin. Odcinek drogi o długości 952 mb o najgorszym stanie technicznym usytuowany jest od skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Kawęczyn do przejazdu kolejowego, jego szerokość wynosi od 5,0 do 5,5 m. Opracowany projekt przebudowy drogi uwzględnia jej poszerzenie do 6,0 m i budowę jednostronnego chodnika.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że wniosek o przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Marzenin został złożony przez Wydział Dróg Powiatowych jako propozycja do projektu budżetu na 2020 r. Dodał, że koszt przebudowy drogi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 r. szacuje się w kwocie około 2.300.000,00 zł.

Odnosząc się do wyjaśnień zarządcy drogi i opinii radcy prawnego Komisja uznała, że:

 • przedmiotem pisma złożonego w dniu 6 lipca 2020 r. przez sołtysa miejscowości Marzenin-Kawęczyn dotyczącego braku przyjęcia i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego jest żądanie podjęcia określonego działania tj. wykonania przebudowy drogi powiatowej wraz z budową chodnika, co wpisuje się w ustawową definicję petycji, pismo nie jest skargą,
 • postulaty wskazane w ww. piśmie zostały powtórzone we wniosku złożonym przez sołtysa w dniu 23 lipca 2020 r. i z uwagi na fakt, iż pisma dotyczą tej samej sprawy zostaną rozpatrzone łącznie jako petycja wielokrotna,
 • z uwagi na opracowaną dokumentację projektową zgłoszenie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin jako propozycji do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2021 r. jest uzasadnione.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie pisma dotyczącego wniosku o przebudowę drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Gąsiorowo– Podstolice i naprawy przepustu w miejscowości Gąsiorowo.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że sołtys miejscowości Gąsiorowo złożył w dniu 3 września 2020 r. petycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Podstolice i naprawy przepustu drogowego w miejscowości Gąsiorowo. Zaznaczył, że podmiot składający petycję wskazał na konieczność wykonania przebudowy drogi powiatowej z uwagi na:

 • zły stan techniczny nawierzchni drogowej (pęknięcia, ubytki w nawierzchni, załamanie krawędzi jezdni),
 • pogorszenie stanu technicznego drogi w wyniku natężonego ruchu pojazdów wielkogabarytowych dostarczających materiały na budowę elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Podstolice i Gąsiorowo,
 • uszkodzenie przepustu drogowego w miejscowości Gąsiorowo.

Dodał, że sołtysi miejscowości Kokoszki, Gąsiorowo i Podstolice, którzy podpisali petycję postulowali w imieniu mieszkańców o wyegzekwowanie przez zarządcę drogi naprawy uszkodzonej nawierzchni drogowej przez firmę realizującą inwestycję budowy zespołu elektrowni wiatrowych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SOR.0005.3.2020 w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Członkowie komisji zapoznali się z materiałem filmowo-zdjęciowym i stanowiskiem zarządcy drogi powiatowej. Długość drogi powiatowej nr 2935P o przebiegu Kokoszki – Podstolice – Gąsiorowo wynosi 3,7 km. Odcinek drogi o długości 1,3 km o najgorszym stanie technicznym (liczne pęknięcia, załamanie krawędzi jezdni) usytuowany jest między miejscowościami Gąsiorowo i Podstolice.

Bartłomiej Kaczmarzewski wyjaśnił, że zarządca drogi zawarł porozumienie z wykonawcą budowy elektrowni wiatrowych, które reguluje kwestię przemieszczania się pojazdów obsługujących budowę elektrowni. Zaznaczył, że przed rozpoczęciem inwestycji została wykonana inwentaryzacja stanu technicznego drogi powiatowej, która zostanie powtórzona po zakończeniu budowy. Podkreślił, że na tej podstawie zostaną stwierdzone odchylenia od pierwotnego stanu technicznego drogi, a naprawa będzie wykonana na koszt firmy realizującej inwestycję. Dodał, że projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Podstolice zostanie zgłoszony jako propozycja do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2021 r.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy w ramach inwentaryzacji stanu technicznego drogi zostało wykonane specjalistyczne badanie, które wykaże, w jakim stopniu nawierzchnia drogi została uszkodzona.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że została sporządzona dokumentacja filmowa i wykonano zdjęcia. Zaznaczył, że inwestor zobowiązał się do naprawy nawierzchni w stopniu odpowiadającym powstałym zniszczeniom. Podkreślił, że nie uzyskał on prawa do korzystania z drogi na wyłączność, dlatego wyegzekwowanie całkowitego odtworzenia nawierzchni nie jest zasadne.

Uwzględniając postulaty zgłoszone w petycji i po zapoznaniu się z materiałem poglądowym członkowie komisji uznali zasadność:

 • postulatów zgłoszonych w petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Podstolice,
 • wyegzekwowania wykonania rzetelnej naprawy zniszczonej nawierzchni drogowej i uszkodzonego przepustu przez firmę realizującą inwestycję budowy zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Podstolice i Gąsiorowo.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

drukuj (Protokół nr 18 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-12-02 14:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.