Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2020

PROTOKÓŁ NR 21/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji, w składzie: Mikołaj Kubiaczyk, Maciej Handkiewicz, Paweł Skrzypczak, Grzegorz Trocha i Henryka Waligóra. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie pism dotyczących:

1) przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomowo – Słomówko,

2) przebudowy drogi powiatowej o przebiegu Zasutowo – Podstolice – Mała Górka i budowy chodnika w miejscowości Podstolice.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie pisma dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomowo – Słomówko.

Dnia 22 września 2020 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa Słomowo – Słomówko w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2937P na odcinku od miejscowości Sokołowo do miejscowości Słomówko. Podmiot składający petycję postulował o wykonanie przebudowy drogi powiatowej z uwagi na:

1) bardzo zły stan techniczny nawierzchni drogowej (koleiny, ubytki w nawierzchni),

2) nienormatywną szerokość pasa drogowego,

3) natężony ruch pojazdów, w tym uczestników ruchu drogowego poruszających się w kierunku miejscowości Gniezno i Czerniejewo.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SOR.0005.4.2020 w zbiorze Wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie będącej przedmiotem petycji członkowie komisji zapoznali się ze stanowiskiem zarządcy drogi. Długość drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo – Słomowo – Słomówko wynosi 5,633 km, a jej szerokość to 5 m. Dobowe natężenie ruchu pojazdów na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2019 r. wynosi 768 pojazdów. Powiat wrzesiński posiada opracowaną w 2019 r. dokumentację techniczną przewidującą rozbudowę drogi powiatowej (bez budowy chodnika) na odcinku około 1,610 km, przebiegającym od drogi krajowej nr 15 w miejscowości Sokołowo do drogi gminnej w miejscowości Słomowo. Wykonanie projektowanej inwestycji drogowej wiąże się z koniecznością poszerzenia pasa drogowego tj. wykonaniem podziału przyległych nieruchomości i ich wykupem od prywatnych właścicieli. W celu ochrony drogi powiatowej jej zarządca wprowadził stałe ograniczenie ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton.

Paweł Skrzypczak, członek komisji zaznaczył, że rolą komisji jest uznanie zasadności lub wykazanie braku podstaw do pozytywnego rozpatrzenia spraw będących przedmiotem petycji. Zaznaczył, że biorąc pod uwagę przedstawione postulaty i fakt, iż zarządca drogi zlecił opracowanie koncepcji przebudowy drogi, petycja jest zasadna.

Grzegorz Trocha, członek komisji poprał stanowisko przedmówcy. Zaznaczył, że stan drogi zagrażający bezpieczeństwu jej użytkowników i opracowana dokumentacja techniczna są wystarczającym uzasadnieniem dla pozytywnego rozpatrzenia petycji i przeprowadzenia tej inwestycji drogowej po uzyskaniu środków zewnętrznych.

Maciej Handkiewicz, członek komisji uznał zasadność petycji i poparł realizację przebudowy drogi po uzyskaniu środków finansowych na jej wykonanie.

Uwzględniając postulaty zgłoszone przez mieszkańców Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała uznanie za zasadną petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo – Słomowo – Słomówko. Biorąc pod uwagę fakt, iż powiat wrzesiński posiada opracowaną dokumentację techniczną wykonanie przebudowy drogi przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych jest społecznie i finansowo uzasadnione.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie pisma dotyczącego przebudowy drogi powiatowej o przebiegu Zasutowo – Podstolice – Mała Górka i budowy chodnika w miejscowości Podstolice.

Dnia 24 września 2020 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęły pisma mieszkańców miejscowości Podstolice i Opatówko dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo – Podstolice – Mała Górka i budowy chodnika w miejscowości Podstolice. Podmiot składający petycję wskazał na konieczność wykonania przebudowy drogi powiatowej z uwagi na:

1) zły stan techniczny nawierzchni drogowej,

2) brak wydzielonego pasa dla ruchu pieszych,

3) brak oświetlenia ulicznego,

4) rosnącą liczbę mieszkańców miejscowości Podstolice,

5) duże natężenie ruchu drogowego, gdyż droga stanowi również dojazd do kościoła w Opatówku i szkoły w Zasutowie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SOR.0005.5.2020 w zbiorze Wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

W pierwszej kolejności komisja wyjaśniła kwestię kwalifikacji jednego ze złożonych pism, w którym mieszkańcy składają skargę na stan techniczny drogi powiatowej w miejscowości Podstolice i jednocześnie wskazują postulaty wymienione na wstępie. Stosownie do wyjaśnienia radcy prawnego przedmiotowe pismo należy rozpatrzyć jako petycję, gdyż zawiera ono żądanie podjęcia określonego działania. Mieszkańcy składający petycję wnioskują o poprawę stanu technicznego drogi powiatowej i budowę chodnika, które to zadania należą do kompetencji jej adresata jako zarządcy drogi.

W toku postępowania wyjaśniającego komisja zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo – Podstolice – Mała Górka. Długość odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania ulic: Kasztanowej i Jeżynowej z ulicą Polną w miejscowości Podstolice, o której przebudowę wnioskują mieszkańcy wynosi około 700 mb. Dobowe natężenie ruchu pojazdów zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2019 r. wynosiło 919 pojazdów. Istniejący pas drogowy o szerokości 5 m jest niewystarczający do wykonania budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej wskazanym w petycji. Gmina Nekla wnioskowała o budowę ciągu pieszo-rowerowego na podobnym odcinku drogi (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do skrzyżowania w kierunku miejscowości Opatówko). Wykonanie dokumentacji projektowej dla wskazanego zadania zostało przedstawione jako propozycja Wydziału Dróg Powiatowych do budżetu na 2021 r. W latach 2018 – 2019 przeprowadzono przebudowę drogi powiatowej nr 2932P na odcinku około 1,115 km od miejscowości Targowa Górka do miejscowości Mała Górka. Prace te będą kontynuowane w miarę możliwości finansowych powiatu wrzesińskiego.

Paweł Skrzypczak podkreślił ponownie, że zadaniem komisji jest zaopiniowanie petycji, uznanie zasadności poruszonych w niej kwestii. Zaznaczył, że z uwagi na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wnioski o naprawę nawierzchni drogowej i budowę chodnika są zasadne. Zauważył, że usytuowanie terenu nie umożliwia jednak budowy chodnika, o którą wnioskują mieszkańcy. Podkreślił, że kolejnym aspektem poruszonym w piśmie jest budowa oświetlenia, a wykonanie takiej inwestycji nie wpisuje się w katalog zadań zarządcy drogi. Zaznaczył, że komisja może ocenić zasadność przedstawionych w petycji postulatów, jednak nie ma bezpośredniego wpływu na czas ich realizacji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że uzasadniony jest wniosek o wykonanie naprawy nawierzchni z uwagi na jej zły stan. Zauważył, że istniejąca szerokość pasa drogowego uniemożliwia budowę chodnika i zastanawiające jest, czy jego wybudowanie jest konieczne dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podkreślił, że uwzględniając rolę i sytuację finansową zarządcy drogi priorytetowym zadaniem wydaje się być wykonanie naprawy nawierzchni.

Maciej Handkiewicz poinformował, że biorąc pod uwagę powstającą zabudowę jednorodzinną przy drodze powiatowej wniosek o budowę chodnika jest społecznie uzasadniony. Zaznaczył, że kwestie poruszone w petycji należy rozważyć z uwzględnieniem hierarchii potrzeb i wpływu ich realizacji na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest wykonanie naprawy nawierzchni drogowej. Dodał, że postult budowy chodnika jest zasadny, jednak jego zrealizowanie będzie możliwe
w dalszej perspektywie czasowo-finansowej.

Paweł Skrzypczak zauważył, że z uwagi na ukształtowanie terenu wybudowanie chodnika przy wskazanej drodze powiatowej jest zależne od czynników, które zostaną określone przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Zaznaczył, że należy odnieść się do tego aspektu w stanowisku dotyczącym rozpatrzenia petycji.

Henryka Waligóra podsumowała, że uwzględniając wszystkie poruszone kwestie zasadne będzie rekomendowanie etapowania przebudowy drogi uznając za priorytetowe wykonanie naprawy jej nawierzchni.

Uwzględniając postulaty zgłoszone w petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała uznanie za zasadną petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo – Podstolice – Mała Górka w miejscowości Podstolice. Z uwagi na zawarte w petycji postulaty komisja rekomendowała etapowanie realizacji inwestycji uznając za priorytetowe wykonanie naprawy nawierzchni drogowej w miejscowości Podstolice. Wybudowanie chodnika na wskazanym w petycji odcinku drogi jest uzależnione od czynników technicznych, których określenie będzie możliwe na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. W zakresie budowy oświetlenia komisja nie zajęła stanowiska, gdyż zadanie to nie leży w kompetencji zarządcy drogi powiatowej, a stanowi zadanie własne gminy Nekla.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 21 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-02-02 07:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.