Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 1 / 2019

PROTOKÓŁ NR 1/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 11 lutego 2019 r.

 

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, co wobec jej składu stanowiło quorum do podejmowania rozstrzygnięć i głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

2. Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”,

3. Arkadiusz Sobczak, mieszkaniec Gozdowa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z petycją w sprawie stanu drogi powiatowej oraz budowy chodnika przebiegających przez Nową Wieś Królewską w kierunku Neryngowa i Gozdowa.

4. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 3

Przewodniczący komisji odczytał treść petycji, która wpłynęła do przewodniczącego Rady w dniu 31.01.2019 r. od sołtysa Nowej Wsi Królewskiej. Petycja dotyczy:

1) złego stanu nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez Nową Wieś Królewską i łączącą wieś z miejscowościami Neryngowo i Gozdowo;

2) zarastających pni po usunięciu drzew owocowych wzdłuż pobocza drogi;

3) budowy chodnika w miejscowości Nowa Wieś Królewska.

 

Mikołaj Kubiaczyk przedstawił dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Po odczytaniu petycji, do sali obrad wszedł radny Paweł Skrzypczak zwiększając tym samym do pięciu liczbę radnych uczestniczących w posiedzeniu. Złożył podpis na liście obecności.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawił materiał filmowy z przejazdu drogą powiatową nr 2926P o przebiegu Nowa Wieś Królewska – Gozdowo i odniósł się do stanu technicznego drogi. Poinformował, że:

1) najgorszy stan nawierzchni jest na odcinku drogi o długości 4720 mb,

2) najwięcej ubytków w nawierzchni drogi znajduje się między jej łukami w miejscowości Nowa Wieś Królewska,

3) natężenie ruchu, na podstawie pomiarów z 2015 r. wynosi około 300 pojazdów/dobę;

4) profil drogi jest zachowany, ale pojawiają się załamania przy krawędziach drogi, które będą wymagały uzupełnienia przy wymianie nawierzchni.

Zaznaczył, że ze względu na niewielkie natężenie ruchu, droga ta nie jest ujmowana w kategorii dróg wymagających pilnej naprawy, na bieżąco są wykonywane remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową. Dodał, że oszczędności, które powstaną po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg powiatowych, mogą być przeznaczone na wykonanie części naprawy, jednak ostateczną decyzję o wydatkowaniu środków podejmuje Zarząd Powiatu. Podkreślił, że wymiana nawierzchni drogi, ze względu na wysokie koszty i możliwości finansowe powiatu, może być wykonywana etapami, przez kilka lat. Nadmienił, że koszty wymiany nakładki asfaltowej z jednoczesną budową chodnika wzrastają dwukrotnie do szacowanej kwoty naprawy nawierzchni. Ponadto podkreślił, że wykonanie chodnika będzie się wiązać z koniecznością kanalizacji rowów na całej długości drogi.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że w celu poprawy stanu nawierzchni drogi i jej poboczy oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zasadne jest:

1) wykonanie nowej nawierzchni z uwzględnieniem ubytków o 4 cm grubości uszkodzenia (koszt około 2.000.000,00 zł bez poszerzania drogi);

2) poszerzenie drogi do 6 m szerokości, zgodnie ze standardami (wzrost kosztu o kolejny 1.000.000,00 zł);

3) sfrezowanie 84 pni (koszt wynosi 13.154,40 zł: 145,00 zł/mb i 8% Vat).

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez kierownika Referatu, przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zasadności petycji wraz z wnioskami do Zarządu Powiatu.

 

Członkowie komisji uznali jednomyślnie zasadność petycji w sprawie poprawy stanu drogi powiatowej Nowa Wieś Królewska – Gozdowo wnioskując o:

1) usunięcie i/lub prawidłowe oznakowanie pni usytuowanych na poboczu drogi powiatowej;

2) ujęcie w przyszłych budżetach powiatu zadania inwestycyjnego, polegającego na remoncie nawierzchni drogi (etapowanie zadania);

3) ujęcie w budżecie powiatu zadania budowy chodnika jako ostatniego etapu modernizacji drogi (po wykonaniu naprawy nawierzchni drogi).

Pismo skierowane do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji poinformował, że komisja na podstawie przedstawionych informacji opracuje projekt uchwały w sprawie zasadności petycji i sposobu załatwienia spraw będących jej przedmiotem. Dodał, że projekt ten zostanie rozpatrzony przez Radę.

 

Pkt 4

Przewodniczący komisji poprosił członków komisji o wytypowanie kandydatów na zastępcę.

 

Paweł Skrzypczak, radny zgłosił kandydaturę radnego Macieja Handkiewicza, który wyraził zgodę na objęcie funkcji zastępcy przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie w tej sprawie.

 

Członkowie komisji wybrali jednomyślnie Macieja Handkiewicza na zastępcę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Pkt 5

Maciej Handkiewicz poinformował, że do Rady Miejskiej Gminy Nekla wpłynął projekt w sprawie objęcia ochroną alei usytuowanych przy drogach powiatowych o przebiegu: Nekla – Stroszki i Opatówko – Podstolice oraz drogi przez Podstolice.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski przypomniał, że powiat dokonuje wycinki drzew na podstawie decyzji gmin, które w przypadku drzew chronionych muszą uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Grzegorz Trocha, radny zapytał, czy planowane jest uporządkowanie terenu przy drogach powiatowych poprzez przycinanie gałęzi drzew i krzewów w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że Referat dysponuje kwotą około 125.000,00 zł na zadania związane z wycinką krzewów i porządkowaniem terenu przy drogach powiatowych. Zaznaczył, że zadanie to jest wykonywane przez firmę zewnętrzną, jednak środki są niewystarczające, by w ciągu roku uporządkować 320 km dróg powiatowych. Dodał, że ścinanie poboczy jest wykonywane przez pracowników Referatu, gdyż generuje to niższe koszty niż zlecanie zadania firmie zewnętrznej.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 1 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-03-21 08:23
  • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 08:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.