Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10 / 2019

PROTOKÓŁ NR 10/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 25 listopada 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczył Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy przeprowadzeniu szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy przeprowadzeniu szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”.

Skarga wpłynęła za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w dniu 24 października 2019 r. i dotyczyła nieprawidłowości przy przeprowadzeniu szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” tj. dostarczenia przez wykonawcę sprzętu w niewystarczającej ilości, niespełniającego aktualnych wymogów i posiadającego nieaktualne oprogramowanie.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni wyjaśnił, że:

1. szkolenie grupowe zostało zorganizowane dla 15 osób zgodnie z planem szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych,

2. w procedurze rozpoznania rynku usług szkoleniowych przez wysłanie oraz zamieszczenie na stronie internetowej PUP-u zaproszenia do składania ofert na organizację przedmiotowego szkolenia wpłynęły oferty instytucji szkoleniowych, tj:

 • PC Paul Paweł Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 10.476,00 zł,
 • Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą we Wrześni w kwocie 13.500,00 zł,

3. urząd na realizację przedmiotowego szkolenia przeznaczył kwotę 18.210,00 zł,

4. wyboru jednostki szkoleniowej dokonała komisja kwalifikacyjna ds. analizy ofert instytucji szkoleniowych powołana na podstawie zarządzenia dyrektora PUP-u z dnia 27 marca 2019 r. na podstawie kryteriów:

 • jakości oferowanego programu,
 • doświadczenia instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń,
 • posiadania certyfikatów jakości usług szkoleniowych,
 • dostosowania kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia,
 • dostosowania wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia,
 • rodzaju dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
 • kosztów szkolenia,
 • sposobu organizacji zajęć praktycznych,

5. wyłoniony wykonawca spełnił kryteria jakościowe określone w regulaminie i kryterium cenowe,

6. informację o wyborze oferty wykonawcy PC-PAUL Paweł Szymkowiak zamieszczono na stronie internetowej urzędu.

Przewodniczący komisji zapytał, czy w umowie zawartej z wykonawcą na organizację szkolenia zostały określone parametry techniczne wymaganego sprzętu.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że:

1. pracownicy urzędu nie posiadają kompetencji do oceny parametrów technicznych udostępnionego sprzętu i takie wytyczne nie były wyszczególnione w zaproszeniu do składania ofert na organizację przedmiotowego szkolenia,

2. w trakcie szkolenia były przeprowadzone kontrole, które potwierdziły, że osoby w nim uczestniczące miały zapewniony dostęp do komputerów (dla każdego uczestnika) i kas fiskalnych (użytkowanych w parach na zmianę w relacji klient – sprzedawca),

3. w anonimowych ankietach uczestnicy szkolenia nie zgłosili uwag do przebiegu szkolenia i sprzętu, z którego korzystali,

4. wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli kurs (14 osób) zdało egzamin końcowy przeprowadzony przez firmę zewnętrzną Towarzystwo Informatyczne – certyfikowane mobilne laboratorium egzaminacyjne.

Paweł Skrzypczak, członek komisji zapytał, czy przy organizacji innych szkoleń były określane parametry techniczne sprzętu udostępnianego uczestnikom szkolenia.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że dane techniczne nie są wyszczególniane w ogłoszeniach na organizację szkoleń dla bezrobotnych.

Skarga wraz z wyjaśnieniem znajdują się w zbiorze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio pod nr. sprawy SOR.1510.4.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uznała, że:

1. dokumenty dotyczące organizacji szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” nie budzą zastrzeżeń,

2. w umowie zawartej z wykonawcą nie wyszczególniono parametrów technicznych, jakie powinien posiadać sprzęt użyty do szkolenia,

3. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni nie posiadał kompetencji i obowiązku oceny stanu technicznego sprzętu udostępnionego do przeprowadzenia szkolenia.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie petycji w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni wpłynęła w dniu 15 października 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przewodniczący komisji odczytał stanowisko starosty wrzesińskiego w sprawie funkcjonowania płatności bezgotówkowych w urzędzie:

1. od 2015 r. do czerwca 2019 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni istniała możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych za czynności komunikacyjne związane z funkcjonowaniem systemu Pojazd i Kierowca na podstawie umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie,

2. zgodnie z ww. umową urząd nie ponosił kosztów funkcjonowania systemu płatności,

3. klienci urzędu byli obciążani opłatą manipulacyjną za każdą realizowaną czynność, stanowiącą dochód PWPW,

4. w czerwcu 2019 r. w związku z uczestnictwem Starostwa Powiatowego w Ogólnopolskim Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego rozszerzono możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi poprzez udostępnienie klientom ośmiu terminali płatniczych w: Wydziale Komunikacji i Transportu, Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, Referacie Środowiska i Rolnictwa, Wydziale – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Biurze Obsługi Interesanta,

5. na podstawie umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS zawartej z dostawcą terminali, czyli firmą First Data Polska S.A., wszystkie koszty związane z realizacją ww. umowy ponosi Fundacja „Polska Bezgotówkowa”,

6. w tym przypadku klienci urzędu oraz Starostwo Powiatowe nie są obciążani dodatkowymi kosztami,

7. zaletami wdrożonego w urzędzie systemu płatności są:

 • podwyższenie standardu obsługi klienta poprzez zapewnienie łatwej i szybkiej metody regulowania płatności,
 • bezpieczeństwo związane z brakiem konieczności transportowania gotówki przez klientów do urzędu i możliwością zastrzeżenia karty w przypadku jej zagubienia lub kradzieży,
 • brak dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu po stronie klienta, jak i urzędu,
 • wyeliminowanie płatności gotówkowych, dzięki temu brak problemów związanych z przechowywaniem gotówki w urzędzie.

Petycja wraz ze stanowiskiem znajdują się w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady powiatu pod nr. sprawy SOR.0005.9.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uznała, że:

1. płatności bezgotówkowe w Starostwie Powiatowym we Wrześni zostały wdrożone w 2015 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu,

2. od czerwca 2019 r. w związku z uczestnictwem urzędu w Ogólnopolskim Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego rozszerzono możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi poprzez udostępnienie klientom ośmiu terminali płatniczych,

3. klienci urzędu i Starostwo Powiatowe nie są obciążani dodatkowymi kosztami.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji uzgodnili, że projekty uchwał Rady w sprawie rozpatrzenia skargi i petycji zostaną opracowane na posiedzeniu komisji zaplanowanym na 4 grudnia 2019 r. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 10 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-01-14 08:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.