Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2020

PROTOKÓŁ NR 14/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z kontroli:
 • procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r., zobowiązań wymagalnych i zmian w budżecie;
 • przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowego i wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych.
 1. Zaopiniowanie:
 • rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu,
 • informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie.

 

Pkt 3.1 i pkt 3.2 Przyjęcie protokołów z kontroli:

 • procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r., zobowiązań wymagalnych i zmian w budżecie,
 • przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowego i wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych.

Zespoły kontrolne nie stwierdziły nieprawidłowości w zakresach objętych ww. kontrolą.

Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie protokoły z kontroli dotyczących:

 • procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r., zobowiązań wymagalnych i zmian w budżecie przeprowadzonej w dniu 8 czerwca 2020 r.,
 • przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowego i wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych przeprowadzonej w dniu 15 czerwca
  2020 r.

Protokoły stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Protokoły zostały przekazane kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Pkt 4.1 – 4.3  Zaopiniowanie:

 • rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu,
 • informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie zapoznała się ze sprawozdaniami:

 1. Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 2. Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 3. Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec
  IV kwartału 2019 roku,
 4. Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku,
 5. Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 6. Rb – UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku,
 7. Rb – UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2019 roku,
 8. Rb – ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2019 roku, które porównała z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr SO-0954/23/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, a dane przedstawione w informacji o stanie mienia komunalnego są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z §82 Statutu Powiatu Wrzesińskiego protokół kontroli zostanie sporządzony w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, a następnie przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 14 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.