Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 56 / 2017

PROTOKÓŁ NR 56/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 8 listopada 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Ustalenie tematyki kontroli dotyczącej realizacji Zarządzenia nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

4. Zapoznanie z dokumentacją w sprawie skargi z dnia 05.10.2017 r. na dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powyższej skargi.

6. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z Zarządzeniem nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni ustaliła tematykę kontroli, która odbędzie się dnia 15.11.2017 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Komisja Rewizyjna poprosiła o przygotowanie informacji na zadane pytania w piśmie w terminie do dnia 14.11.2017 r. Pismo dotyczące tematyki kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4

Maria Taciak poinformowała, że skarżąca w skardze z dnia 05.10.2017 r. (data wpływu pisma do starostwa: 11.10.2017 r.) na działanie dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zarzuca, iż: w szkole nieprzestrzegane są przepisy bhp, panują nieodpowiednie relacje z innymi nauczycielami, uczniowie pozostają w klasie bez opieki, istnieją nieodpowiednie warunki pracy oraz, że utrudniano jej dostęp do internetu. Ponadto zarzuca dyrektorowi niezgodność wypowiedzenia umowy o pracę z przepisami prawnymi. Skarżąca podnosi w skardze trudności w kontaktowaniu się z dyrektorem szkoły oraz niewywiązanie się przez dyrektora z obietnicy zwolnienia jej z opłat za mieszkanie i media.

Maria Taciak poinformowała, że dnia 23.10.2017 r. skierowano pismo do dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni z prośbą o zajęcie stanowiska i odniesienie się do zarzutów zawartych w skardze. Dnia 27.10.2017 r. wpłynęła do starostwa odpowiedź dyrektora szkoły (pismo z dnia 26.10.2017 r., które znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.1510.8.2017), w której wyjaśnia, iż nie zgadza się z zarzutami zawartymi w skardze i podaje:

1) zarzut dotyczący niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. W tej kwestii dyrektor wyjaśnił w piśmie, iż w tej sprawie toczy się postępowanie w Sądzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

2) dyrektor szkoły w piśmie z dnia 26.10.2017 r. nie zgadza się z zarzutem dotyczącym nieodpowiednich warunków pracy, ponieważ zajęcia odbywają się w nowoczesnej i dobrze wyposażonej sali Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Budynek spełnia wszystkie normy i wymagania sanitarne, a zajęcia przeprowadzane są zgodnie z programem nauczania. Stanowiska pracy spełniają wszystkie warunki wymagane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Dyrektor w swojej odpowiedzi dodał, że w ciągu kilku lat zajęcia były wielokrotnie sprawdzane przez kierownictwo szkoły i nigdy nie było żadnych uwag krytycznych, również ze strony uczniów i ich rodziców.

3) w odniesieniu do zarzutu dotyczącego relacji między pracownikami, dyrektor szkoły w piśmie wyjaśnił, że wynikają one ze stosunków międzyludzkich. Dodał, że kształcenie w zawodzie technik budownictwa w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni prowadzone jest na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych na poziomie powyżej 90%. Dopowiedział, że skarżąca nie chciała dostosować się do trybu pracy, który obowiązywał w szkole i realizowała zagadnienia spoza podstawy programowej, stosując metody i formy pracy, które nie były akceptowane przez uczniów i rodziców.

4) odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku dostępności do internetu dyrektor szkoły wyjaśnił w swojej odpowiedzi, że program Norma, z którego korzystała skarżąca nie wymagał łączności z internetem, a na terenie szkoły funkcjonuje bezprzewodowe  WI-FI.

5) w sprawie zarzutu dotyczącego nieprzestrzegania przepisów bhp i odzieży ochronnej dyrektor w piśmie, o który mowa wyjaśnił, że skarżąca nigdy nie zwracała się z prośbami o wydanie odzieży roboczej lub wypłatę ekwiwalentu za zniszczony ubiór.

6) dyrektor szkoły w swoim piśmie wyjaśnił również, że spędza co najmniej kilka przerw w pokoju nauczycielskim i zawsze jest do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców. Zatem zarzut dotyczący braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem uważa za bezzasadne.

7) w piśmie wyjaśnił także, że podczas rozmów ze skarżącą nie był poruszany temat zwolnienia z opłat za mieszkanie i  media.

W ocenie dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych przesłana skarga jest całkowicie bezzasadna. Twierdzi, że zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu zajęć w pracowni budowlanej, przestrzegania zasad bhp, informacji o relacjach z innymi nauczycielami i nieobecnościach dyrektora. Uważa, że trudny do wyjaśnienia jest fakt, iż skarga została złożona dopiero rok po rozwiązaniu umowy o pracę.

Radny Przemysław Hirschfeld odniósł się do skargi, że trudno podjąć stanowisko w sprawie, ponieważ skarżąca podaje zarzuty, do których odniósł się dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych uważając je za bezzasadne. Wyraził stanowisko, że skarga powinna być zbadana przez odpowiednie instytucje m.in. Państwową Inspekcję Pracy, sąd pracy czy radcę prawnego.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego, Maria Taciak przytoczyła ustalenia Państwowej Inspekcji Pracy, która sprawę badała, a ponadto poinformowała, że w Sądzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Dodała, że wyjaśnienia dyrektora i zebrany w sprawie materiał powinien umożliwić komisji wypracowanie stanowiska.

 

Wniosek

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą, pismem Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 31.05.2017 r., wyjaśnieniami dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zawartymi w piśmie z dnia 26.10.2017 r. stwierdza, że podniesione w skardze zarzuty są bezzasadne. Komisja Rewizyjna wyraża stanowisko, że zarzut dotyczący niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy nie podlegał zbadaniu, ponieważ w sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie dokumentacji i po jej analizie członkowie komisji opracowali projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

 

 

 

drukuj (Protokół nr 56 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.