Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 53 / 2017

PROTOKÓŁ NR 53/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie z pismem skarżącego z dnia 08.08.2017 r. dotyczącego skargi na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powyższej skargi.

5. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak poinformowała, że do starostwa wpłynęło kolejne pismo .....* z dnia 08.08.2017 r. w sprawie złożonej przez niego skargi w dniu 28.06.2017 r. na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Przypomniała, że skarga .....* była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 r., na której stwierdzono, że powinna zostać przekazana do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Dopowiedziała, że skarżący w piśmie z dnia 08.08.2017 r. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wcześniej złożonej skargi na zachowanie przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Poinformowała, że w myśl art. 232 § 2 kpa „Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia”. Wyjaśniła, że orzecznicy zatrudniani są na umowy zlecenia, które podpisuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działając z upoważnienia starosty. Dodała, że przewodniczącego oraz członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołuje Starosta w drodze zarządzenia. Odnosząc się do przepisu art. 232 § 2 kpa przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że w myśl art. 2 Kodeksu pracy „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Zgłosiła wątpliwość, czy podany wyżej tryb postępowania nie pozostanie w sprzeczności z faktem, iż orzecznicy są zatrudnieni na umowę zlecenia, która jest umową cywilnoprawną.

Zwróciła się do członków Komisji, aby wypowiedzieli się w przedmiotowej sprawie.

Przemysław Hirschfeld odnosząc się do przedstawionej skargi, jak i przepisów prawnych stwierdził, że bezpośrednim przełożonym, który nadzoruje pracę orzeczników jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Jego zdaniem skargę należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu. Podobne stanowisko wyraził Pan Przemysław Kuczora, Stefan Tomczak i Czesław Borkowski.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pismem z dnia 08.08.2017 r. wyraża stanowisko, iż właściwym do załatwienia skargi jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnosi o przekazanie informacji przez dyrektora o sposobie jej załatwienia wraz z kopią odpowiedzi na skargę.

Na podstawie dokumentacji i po jej analizie członkowie komisji opracowali projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z uzasadnieniem, w którym stwierdzili na podstawie stanu faktycznego i prawnego, że przekazanie skargi do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest uzasadnione.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Stefan Tomczak

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).

drukuj (Protokół nr 53 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.