Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 52 / 2017

PROTOKÓŁ NR 52/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 14 lipca 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Maria Taciak poinformowała, że wpłynęły do Starostwa Powiatowego we Wrześni cztery pisma, które zostały zakwalifikowane jako skargi.

1. Skarga złożona w dniu 29.06.217 r. dotycząca zdarzenia z dnia 22.06.217 r., które miało miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni złożona przez .....*.

2. Zażalenie złożone w dniu 16.06.2017 r. na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, złożone przez .....*.

3. Skarga złożona w dniu 23.06.2017 r. na uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzeni i Gulczewo.

4. Skarga złożona w dniu 04.07.2017 r. na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

Maria Taciak oznajmiła, że pisma, które kwalifikowane są jako skargi, nie zawsze noszą znamiona skargi tj. odpowiadają dyspozycji zawartej w art. 227 kpa. Dodała, że z treści pisma można dokonać prawidłowej kwalifikacji. Dopowiedziała, że podczas rozpatrywania skarg należy nie tylko odwoływać się do kodeksu postępowania administracyjnego, ale ustaw szczególnych.

Pkt 1

Maria Taciak poinformowała, że skarga .....* została skierowana do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że pismo dotyczy wydarzenia z dnia 22.06.2017 r., które miało miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dopowiedziała, że w skardze opisano m.in. brak empatii ze strony lekarzy i możliwości technicznych w udzieleniu pomocy. Stwierdziła, że skarga ta nie należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ Rady nie może posiadać kompetencji wykraczającej poza kompetencje Rady. Komisja nie może wykonywać praw i obowiązków zastrzeżonych przepisami ustawy dla innych organów. Poinformowała, że Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. stanowi samodzielny byt prawny w świetle przepisów prawa, czyli kodeksu handlowego. Komisja nie ma prawa do przeprowadzania kontroli w spółce. Nadmieniła, że powołany jest w niej obligatoryjny organ kontroli w postaci Rady Nadzorczej. Dopowiedziała, że spółka prawa handlowego jaką jest szpital zdaniem komisji nie jest jednostką organizacyjną powiatu, co sankcjonuje zapis w dziale IX § 89 Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Z uwagi na powyższe poinformowała, że skarga powinna niezwłocznie zostać przekazana do spółki celem jej rozpatrzenia i załatwienia.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że powiat wrzesiński jest odpowiedzialny za opiekę zdrowotną, na którą przekazuje środki finansowe, aby była na odpowiednim poziomie. Dodał, że składane skargi na szpital, mogą wnioskować, że jednak opieka zdrowotna nie do końca jest prawidłowa.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że na posiedzeniu Rady w dniu 06.07.2017 r. starosta wrzesiński zawnioskował, aby na kolejnej sesji Rady przedstawić informacje na temat funkcjonowania szpitala i jego obecnej sytuacji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie uzgodnili, iż należy przekazać skargę Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni Sp. z o.o. celem niezwłocznego rozpatrzenia i załatwienia oraz przekazania informacji staroście i przewodniczącemu Rady.

 

Pkt 2

Maria Taciak poinformowała, że pismo zaadresowane do starosty wrzesińskiego wpłynęło dnia 16.06.2017 r. Dodała, że zostało zatytułowane jako zażalenie na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i wystawienie kompromitujących ocen przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dopowiedziała, że pismo zostało zakwalifikowane jako skarga i przekazane Komisji Rewizyjnej do zbadania zasadności skargi i podniesionych w niej zarzutów. Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wystawiło negatywną ocenę rodzinie zastępczej, która wynika z dokumentacji i notatek służbowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Przytoczyła art. 134 ust 1 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który reguluje sprawy oceny rodziny zastępczej, a także stanowi o możliwości wniesienia zastrzeżenia do starosty od oceny, o której mowa w art. 134 ust. 1. Art. 134 ust 2a cytowanej ustawy określa termin rozpatrzenia przez starostę wniesionych zastrzeżeń do oceny (14 dni od dnia jej otrzymania). Mając na uwadze przywołane przepisy ustawy, zdaniem Komisji Rewizyjnej zażalenie podlegało rozpatrzeniu przez starostę w trybie określonym w ustawie, a nie jako skargi.

Komisja Rewizyjna mając na uwadze przywołane przepisy ustawy wnioskuje o przekazanie sprawy celem dalszego załatwienia do Starosty.

 

Pkt 3

Maria Taciak poinformowała, że pismo, które wpłynęło do starostwa dnia 23.06.2017 r. dotyczy sprzeciwu wobec inwestycji w postaci fermy drobiu mającej prowadzić działalność na terenie miejscowości Marzenin. Dodała, że adresaci pisma nie zgadzają się z podjętą uchwałą nr 199/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Nadmienić należy, że uchwałą, o której mowa, uznano skargę za bezzasadną. Dopowiedziała, że składający skargę byli wnioskodawcami skargi z dnia 09.05.2017 r. na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Komisja Rewizyjna wyraziła jednomyślnie stanowisko, że mając na uwadze stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy należy poinformować stronę o możliwości zaskarżenia uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego do sądu administracyjnego (art. 87 ust 1. ustawy o samorządzie powiatowym).

 

Pkt 4

Maria Taciak poinformowała, że skarga z dnia 28.06.2017 r. (data wpływu 04.07.2017 r.) dotyczy postępowania orzeczniczego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Skarżący zarzucił zachowanie lekarza podczas badania. W piśmie PCPR z dnia 14.07.2017 r. wynika iż, skarżący złożył wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni o ponowne orzeczenie w związku z pogorszeniem zdrowia. Wskazał jako cel wydania orzeczenia konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego i uzyskanie karty parkingowej. Do wniosku nie załączono oświadczenia o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącego podstawę do ubiegania się o wydanie karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. W dniu 31.05.2017 r. odbyło się posiedzenie składu orzekającego. Komisja w składzie Przewodniczący Składu Orzekającego lek. Med. Andrzej Rzeźnik – specjalista neurolog oraz Pracownik Socjalny Członek Składu Orzekającego mgr Izabela Piechnik – orzekła o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie z dnia 31.05.2017 r. o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostało doręczone Wnioskodawcy w dniu 08.06.2017 r. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do wniesienia (w terminie 14 dni od doręczeni orzeczenia) odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Wnioskodawca z przysługującego mu prawa nie skorzystał, a orzeczenie z dnia 31.05.2017 r. uprawomocniło się. Wobec powyższego pozostaje w mocy orzeczenie z dnia 24.11.2009 r., wydane na stałe, uznające Wnioskodawcę za osobę niepełnosprawną w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W świetle przywołanego stanu faktycznego, Komisja Rewizyjna wyraża stanowisko, że skarga, w której zarzuty dotyczą postępowania orzeczniczego należy przekazać do PCPR we Wrześni albowiem organem właściwym do rozpoznania zdaniem komisji jest Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie zaakceptowali opisany powyżej tryb postępowania w zakresie załatwienia skargi.

 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, aby w przyszłości szczegółowo analizować treść pism i kwalifikować je jako skargi, kierować do właściwych organów celem rozpatrzenia i załatwienia, ponieważ skróci to postępowanie, a także dochowany zostanie ustawowy termin ich załatwienia. Ponadto członkowie komisji wnioskują, aby o sposobie załatwienia spraw, o których mowa powiadomić Przewodniczącego Rady.

 

Mając na uwadze dokonane ustalenia Komisja prosi przewodniczącego Rady o dalsze nadanie biegu sprawom.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Stefan Tomczak

6. /-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).

 

 

drukuj (Protokół nr 52 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.