Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 4760
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 15:03
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-22 14:50

Treść strony

Protokół nr 49 / 2017

PROTOKÓŁ NR 49/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 15 maja 2017 r.

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.
 4. Ocena rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 5. Wyrażenie opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 6. Ocena rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2016 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 8. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.
 9. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Komisja Rewizyjna jednomyślnie przyjęła protokoły zespołów kontrolnych w zakresie kontroli:

 1. wykonania wydatków budżetowych i zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie z dnia 08.05.2017 r.,
 2. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej, wydatków inwestycyjnych i majątkowych z dnia 09.05.2017 r.,
 3. wykonania dochodów budżetowych, procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych i zobowiązań wymagalnych z dnia 05.05. i 12.05.2017 r.

Protokoły stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Pkt 4

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami przedłożonymi przez Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu i porównała je z przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2016 rok:

 1. Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
 2. Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
 3. Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku,
 4. Rb – N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku,
 5. Rb – NDS –Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
 6. Rb – UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku,
 7. Rb – UZ – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2016 roku,
 8. Rb – ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wymienione powyżej sprawozdania wykazują zgodność kwot zaplanowanych i wykonanych ze sprawozdaniem przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Komisja nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Pkt 5

Komisja Rewizyjna celem zbadania bilansu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego
za 2016 rok korzystała z następujących dokumentów:

 1. sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia
  31 grudnia roku 2016;
 2. potwierdzeń środków na rachunkach bankowych;
 3. sprawozdania Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
 4. dokumentacji księgowej.

Analizując bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2016 rok Komisja Rewizyjna ustaliła:

 

Aktywa:

1. Środki pieniężne na dzień 312.2016 roku na rachunku bankowym wynosiły 5.794.520,88 zł:

1) konto organu kwota 5.725.029,95 zł, w tym: 196.919,00 zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na styczeń 2017 roku oraz kwota 2.052.445,00 zł – subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku;

2) konta do realizacji projektów (2 rachunki bankowe) kwota 69.490,93 zł.

W bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 r. w pozycji I.1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano kwotę 5.794.520,88 zł i jest zgodna ze stanem środków na rachunkach bankowych.

2. W pozycji II. Należności i rozliczenia wykazano kwotę 423.601,71 zł, na którą składają się następujące pozycje:

1) II.2. Należności od budżetów - należny udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 415.830,87 zł;

2) II.3. Pozostałe należności i rozliczenia - należności od jednostek organizacyjnych, które zrealizowały dochody, a nie przekazały ich na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 7.770,84 zł.

3. W pozycji III. Inne aktywa wykazana kwota 12.194,09 zł stanowi przypis odsetek od zaciągniętych kredytów, których termin zapłaty mija w styczniu 2017 roku.

Pasywa:

1. Saldo w bilansie wykazane w pozycji I. Zobowiązania kwota 6.740.531,91 zł jest zgodna z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku:

1) W pozycji I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) ujęto kwotę 12.194,09 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – odsetki płatne w styczniu 2017 roku;

2) W pozycji I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) ujęto kwotę 6.700.000,00 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – kredyty zaciągnięte przed rokiem 2016;

3) W pozycji I.2. Zobowiązania wobec budżetów ujęto kwotę 28.337,82 zł, na którą składają się między innymi zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji, zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zobowiązanie wobec WUW z tytułu dochodów Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2. W pozycji II. 1.1. Nadwyżka budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus +4.252.025,76 zł. Komisja analizując tę pozycję odniosła się do sprawozdania Rb – NDS, z którego wynika, że nadwyżka wykazana w w/w sprawozdaniu wynosi +4.252.025,76 zł. Ponadto komisja ustaliła, że dochody ogółem powiatu wg sprawozdania zbiorczego Rb – 27 S za 2016 rok wynoszą 67.388.593,99 zł, natomiast wydatki ogółem powiatu wg sprawozdania Rb – 28 S za 2016 rok wynoszą 63.136.568,23 zł;

3. W pozycji II. 5. Skumulowany wynik budżetu (+) (-) wynosi -7.011.604,99 zł i jest zgodny z ewidencją księgową;

4. W pozycji III. Inne pasywa wykazana kwota 2.249.364,00 zł jest zgodna z ewidencją księgową.

Według wyjaśnień skarbnika na kwotę 2.249.364,00 zł składają się następujące pozycje :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów na miesiąc styczeń 2017 roku w kwocie 2.052.445,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w dniu 21 grudnia 2016 roku;

2) dotacja celowa na rok 2017 (rozdz. 75411) w kwocie 196.919,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki wpłynęły w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane wykazane w bilansie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem przedłożonym z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego
za 2016 rok.

 

Pkt 6

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr SO-0954/13/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2017 roku. W przedmiotowej opinii Skład Orzekający wykazał, że z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż w trzech szkołach wystąpił niski poziom wykonania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wyodrębnionych w rozdziale 80150 tj.:

 • w Liceum Ogólnokształcącym na poziomie 35,49 % planu,
 • w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na poziomie 60,16 % planu,
 • w Zespole Szkół Politechnicznych na poziomie 39,01 % planu.

W sprawozdaniu nie zamieszczono informacji o przyczynach niskiego wykonania wydatków. Z uwagi na powyższe Komisja Rewizyjna zwróciła się do skarbnika powiatu o nadesłanie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Dyrektorzy szkół złożyli wyjaśnienia, w których podali przyczyny niskiego wykonania wydatków. I tak:

 • dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w piśmie z dnia 20 kwietnia 2017 roku podał, że niski poziom wykonania wydatków na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębnionych
  w rozdziale 80150 wynikał z faktu nierealizowania obowiązku nauki przez dwóch uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Uczeń klasy Ia w marcu 2016 roku został skierowany na leczenie szpitalne, a w czerwcu 2016 roku zrezygnował z nauki w Liceum. Uczeń klasy IId od stycznia do grudnia 2016 roku nie realizował obowiązku szkolnego. Zrezygnował z nauki w grudniu 2016 roku. Pozostali uczniowie, mający orzeczenie o kształceniu specjalnym, realizują obowiązek nauki w oddziałach klasowych i jednocześnie (poza jedną osobą) zrezygnowali z możliwości uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych. Powyższa sytuacja spowodowała, że Liceum w 2016 roku dokonało mniejszych wydatków związanych z wynagradzaniem pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia związanych z kształceniem tych uczniów oraz nie poniosło wydatków związanych z dojazdem pracowników pedagogicznych do ucznia,
 • dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wyjaśnił w piśmie z dnia 20 kwietnia 2016 roku, że wydatki w rozdziale 80150 ujmowane były w 2016 roku zgodnie z polityką rachunkowości. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli ujmowano na podstawie przydziału godzin nauczania indywidualnego i rewalidacyjnych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Pozostałe wydatki – zużycie energii, wody, gazu, wywóz śmieci, zakup środków czystości i inne – określane były proporcjonalne do liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, biorąc pod uwagę ogólna liczbę uczniów na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczą wydatki. Wyjątek stanowią wydatki ponoszone na nauczanie indywidualne uczennicy prowadzone w domu. W jej przypadku nie uwzględnia się pozostałych wydatków. Szkoła nie ponosiła również kosztów dojazdu, ponieważ uczennica mieszka na terenie Wrześni. W 2016 roku doposażyliśmy dwa pomieszczenia, w których prowadzone jest nauczanie indywidualne zakupując dwa zestawy komputerowe, dwie mobilne tablice obrotowe oraz krzesła i stoliki,
 • dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wyjaśnił w piśmie z dnia 20 kwietnia 2016 roku, że niski poziom wydatków w rozdziale 80150 wynika przede wszystkim z ilości uczniów korzystających z tego typu kształcenia do ilości uczniów w klasie, przydziału godzin nauczycieli dla danej klasy. Od września 2015 roku do chwili obecnej z ww. kształcenia korzysta jeden uczeń (29 uczniów w klasie), który uczęszcza do Technikum nr 1. Stanowi to bardzo niski wskaźnik % do ogólnej kwoty wydatków.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag do złożonych wyjaśnień.

 

Pkt 7

Komisja Rewizyjna przeanalizowała informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Komisja stwierdziła, że w informacji tej znajduje się zapis o zbyciu i nabyciu mienia
w 2016 roku
.

 

Pkt 8

Komisja Rewizyjna przystąpiła do podjęcia czynności w zakresie opracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Maria Taciak odczytała projekt opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Podsumowując prace nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1) dokumentacja przygotowana została w sposób rzetelny;

2) kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dokonywanych wydatków potwierdziła, iż były one realizowane w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów publicznych;

3) okoliczności, o których mowa potwierdziły także wyniki kontroli przeprowadzonej przez komisję w ciągu roku budżetowego w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem treści opinii wzięło udział sześciu członków komisji.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok została przyjęta jednomyślnie.

Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja Rewizyjna, po opracowaniu opinii o sprawozdaniu, sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2016 rok.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział sześciu członków komisji.

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok został przyjęty jednomyślnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni z dnia 21.04.2017 r. w sprawie obniżenia dodatków za pracę, które zostało przekazane wszystkim radnym.

Członkowie komisji uzgodnili, aby opinię i stanowisko w przedmiotowej sprawie wyraziła Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Uzyskane wyjaśnienia umożliwią radnym – członkom Komisji Rewizyjnej merytoryczne odniesienie się do kwestii poruszonych w piśmie.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji 
 2. /-/ Czesław Borkowski 
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld 
 4. /-/ Przemysław Kuczora 
 5. /-/ Stefan Tomczak 
 6. /-/ Henryka Waligóra 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 49 / 2017)

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.