Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 47 / 2017

PROTOKÓŁ NR 47/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczyli członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Elżbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Anna Trubacz, główna księgowa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2016 r.
 4. Kontrola wydatków poniesionych przez Poradnię we Wrześni w 2016 r.
 5. Ustalenie harmonogramu prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.
 6. Sprawy bieżące.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Henryka Waligóra, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że w zakresie obejmującym plan pracy tej komisji, zostaną przedstawione informacje dotyczące:

1) działania Poradni w 2016 r.,

2) ilości orzeczeń wydanych w 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.),

3) czasookresu oczekiwania na badanie,

4) działalności Poradni poza siedzibą.

Pismo określające tematykę posiedzenia i zakres kontroli wydatków Poradni stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Odwołując się do działań jednostki w 2016 r. Elżbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poinformowała, że jest to placówka oświatowa, realizująca zadania określone w § 2 Rozpatrzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, tj.:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zadanie realizowane od 01.01.2016 r.).

Zaznaczyła, że w 2016 r. zostało przyjętych w Poradni 1319 dzieci, którym zostały założone indywidualne teczki.

Odwołując się wymienionych zadań Poradni Elżbieta Tomczak poinformowała, że w 2016 r.

1) w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży zostały wydane:

 • diagnozy psychologiczne – 825 dzieci,
 • diagnozy pedagogiczne – 709 dzieci,
 • diagnozy logopedyczne – 83 dzieci,
 • diagnozy związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – 10 uczniów;

2) formy pomocy bezpośredniej obejmowały:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 8 dzieci,
 • terapię logopedyczną – 85 dzieci,
 • terapię psychologiczną, w tym psychoterapię – 137 dzieci,
 • zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu – 144 dzieci,
 • interwencję kryzysową – 649 uczniów,
 • inne formy pomocy grupowej – 75 uczniów,
 • indywidualne porady zawodowe bez badań – 1 uczeń,
 • porady bez badań – 533 dzieci,
 • porady po badaniach przesiewowych – 2 uczniów,
 • badania przesiewowe mowy programem „Mówię” – 16 dzieci;

3) w ramach form pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom zostały przeprowadzone:

 • warsztaty – 403 osoby,
 • terapie rodzin – 23 rodziny,
 • prelekcje, wykłady – 10 spotkań,
 • inne formy pomocy – 52 osoby.

 

Następnie dyrektor Poradni przedstawiła informację o zakresie i ilości opinii wydanych przez Poradnię w 2016 r. Zaznaczyła, że opinie te dotyczyły:

1) przyspieszenia obowiązku szkolnego – brak opinii,

2) odroczenia obowiązku szkolnego (dot. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) – 8 dzieci,

3) dostosowania wymagań edukacyjnych (dot. dzieci przejawiających deficyty poznawcze i pozaintelektualne, utrudniające im realizację podstawy programowej) – 125 uczniów,

4) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dot. dzieci mających zgodę dyrektora szkoły na realizację ponadstandardowej podstawy programowej) – 10 uczniów,

5) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy – 25 uczniów,

6) pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej – 5 uczniów,

7) udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego (dot. absolwentów gimnazjów poniżej 16 roku życia, którzy ubiegają się o praktyki zawodowe) – 37 uczniów,

8) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 27 dzieci,

9) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej – 185 uczniów,

10) specyficznych trudności w uczeniu się (dot. dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią lub dysortografią) – 48 uczniów.

 

Elżbieta Tomczak poinformowała, że w 2016 r.

1) zostały wydane informacje o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych, które były najczęściej sporządzane na potrzeby przedłożenia ich zespołowi ds. orzekania o niepełnosprawności i lekarzom-specjalistom – 126 informacji,

2) realizowane były zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia realizują zespoły powołane przez dyrektora, w skład których wchodzą specjaliści w zakresie niepełnosprawności dziecka, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy (do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej), surdopedagodzy (do pracy z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi), tyflopedagodzy (do pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi), pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedzi – 14 dzieci,

3) realizowano zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 5 wykładów,

4) działała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem – 9 spotkań,

5)  działał zespół samokształceniowy logopedów (od 2004 r.) – 5 spotkań,

6) odbywały się spotkania sieci współpracy i samokształcenia pedagogów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 9 spotkań.

Następnie Elżbieta Tomczak odniosła się do rodzaju i ilości orzeczeń wydanych w 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.):

1)  dla niesłyszących i słabosłyszących – 11 orzeczeń (16 orzeczeń w 2015 r.),

2)  dla niewidomych i słabowidzących – 5 orzeczeń (14 orzeczeń w 2015 r.),

3)  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 55 orzeczeń (61 orzeczeń w 2015 r.),

4)  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 13 orzeczeń (7 orzeczeń w 2015 r.),

5)  dla dzieci z niepełnoprawnościami sprzężonymi – 26 orzeczeń (25 orzeczeń w 2015 r.),

6)  dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 8 orzeczeń (7 orzeczeń w 2015 r.),

7) dla dzieci niedostosowanych społecznie – brak orzeczeń (1 orzeczenie w 2015 r.),

8)  dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – 4 orzeczenia (8 orzeczeń w 2015 r.),

9)  stwierdzające potrzebę indywidualnego nauczania – 75 orzeczeń (79 orzeczeń w 2015 r.),

10) stwierdzające potrzebę indywidualnego przygotowania przedszkolnego – brak orzeczeń (4 orzeczenia w 2015 r.),

11) orzeczenia wydane po odwołaniu – 1 orzeczenie (brak orzeczeń w 2015 r.),

12)  stwierdzające brak potrzeby kształcenia specjalnego – 3 orzeczenia (brak orzeczeń w 2015 r.),

13) stwierdzające brak potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – brak orzeczeń (brak orzeczeń w 2015 r.),

14) stwierdzające brak potrzeby indywidualnego nauczania – 2 orzeczenia (1 orzeczenie
w 2015 r.),

15) stwierdzające brak potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – brak orzeczeń (brak orzeczeń w 2015 r.),

16) dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją – 11 orzeczeń (9 orzeczeń w 2015 r.),

17) dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 9 orzeczeń (6 orzeczeń w 2015 r.),

18)  stwierdzające potrzebę indywidualnego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej – 30 orzeczeń (22 orzeczenia w 2015 r.),

19) stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 18 opinii (16 opinii w 2015 r.).

Zaznaczyła, że Poradnia wydaje orzeczenia na podstawie art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a szczegółowe zasady sprecyzowane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wskazując przyczyny wydania orzeczeń w sprawie indywidualnego nauczania w 2016 r. wymieniła: ciążę i połóg, urazy w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych, choroby nerek i układu moczowego, układu krwionośnego i oddechowego, zaburzenia zachowania i emocji o różnej etiologii (ADHD, FAS), zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność ruchową.

Odnosząc się do czasookresu oczekiwania na badanie w 2016 r. dyrektor Poradni poinformowała, że:

1)  czas oczekiwania na przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest związany z ilością zgłoszeń, jednostka udziela pomocy według kolejności zgłoszeń. Gdy wniosek dotyczy wydania orzeczenia czy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, termin diagnozy wyznaczany jest niezwłocznie, poza kolejnością. Średni czas, jaki upłynął od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia do jego wydania wynosił 16 dni;

2)  średni czas oczekiwania na diagnozę wynosił od 1-2 tygodni w miesiącach październik – grudzień do 6 tygodni w miesiącach kwiecień – lipiec;

3)  średni czas oczekiwania na poradę psychologa w sprawach pilnych wynosił 1 dzień, a w innych sprawach do 2 tygodni;

4)  monitorowany jest również czas wydawania opinii. Zgodnie z § 5 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Średni czas wydawania opinii wynosił 11 dni. Nie wydano opinii przekraczającej ustawowy termin.

Następnie Elżbieta Tomczak odniosła się do działalności Poradni poza siedzibą w 2016 r. informując, że:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży odbywało się głównie w siedzibie Poradni;

2) w przypadku dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwiał uczęszczanie do szkoły, diagnoza przeprowadzana była w domu rodzinnym dziecka – 13 diagnoz;

3) elementem diagnozy był wywiad z nauczycielem i obserwacja dziecka w szkole (przedszkolu), za zgodą rodziców – 22 obserwacje na terenie szkoły (przedszkola);

4) pracownicy Poradni prowadzili systematycznie działalność diagnostyczną i terapeutyczną (pomoc logopedyczną) w gabinecie zamiejscowym w Pyzdrach oraz w Szkole Podstawowej w Bieganowie i Grabowie Królewskim – 52 terapie logopedyczne;

5) odbywały się konsultacje z nauczycielami, dyrektorami – 28 konsultacji;

6) pracownicy Poradni wzięli udział w zespołach ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych w szkołach – 4 spotkania;

7)  zostały przeprowadzone badania przesiewowe w Przedszkolu Kubuś w Kaczanowie;

8) przeprowadzono interwencję kryzysową w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni po emisji programu „Uwaga” poprzez: bezpośrednią interwencję kryzysową w 4 klasach, warsztatowe zajęcia integracyjne w 21 klasach we współpracy z psychologiem policyjnym, rozmowę z zastępcą dyrektora szkoły i indywidualną pomoc psychologiczną udzieloną 2 uczennicom;

9) przeprowadzono interwencję kryzysową w I klasie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Oddział w Pyzdrach w związku z zaginięciem ucznia;

10) zostały zorganizowane warsztaty dla wychowawców klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie oddziaływań wychowawczych;

11) przeprowadzono warsztaty dla rodziców, uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Maria Taciak zapytała, jakie osoby mogą zgłosić dziecko na konsultację do Poradni, czy jest to wyłącznie kompetencja rodziców.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że pomoc udzielana przez pracowników Poradni jest dobrowolna, dziecko może być zgłoszone wyłącznie przez rodzica. Dodała, że pedagodzy szkolni i wychowawcy sygnalizują rodzicom problemy, a od ich decyzji zależy, czy zgłoszą się z dzieckiem do Poradni. Zaznaczyła, że w każdej sytuacji, w której rodzic jest zaniepokojony zachowaniem dziecka, może się zgłosić do Poradni.

 

Pkt 4

Elżbieta Tomczak przedstawiła informację o ilości osób zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2016 r. Poinformowała, że w 2016 r. w Poradni było zatrudnionych 27 osób, w tym 5 osób na zastępstwo i 4 osoby na umowach cywilno-prawnych;

1) 10 etatów psychologów (3 osoby zatrudnione na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i wychowawczym);

2) 6 etatów pedagogów (1 osoba zatrudniona na zastępstwo za osobę przebywająca na urlopie wychowawczym);

3) 0,5 etatu logopedy;

4) 0,5 etatu specjalisty w zakresie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

5) 4 etaty pracowników administracyjnych (2 referentów, pomoc administracyjny i osoba zatrudniona na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim);

6) 0,5 etatu sprzątaczki,

7) 2 lekarzy pediatrów, prawnik i informatyk na umowach cywilno-prawnych.

Anna Trubacz, główna księgowa przedłożyła dokumentację umożliwiającą podjęcie czynności kontrolnych w zakresie:

1) planu finansowego Poradni (stan początkowy i zmiany), z podziałem na paragrafy,

2) kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki (opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, udział w szkoleniu, delegacje, opłaty komunikacyjne),

3) zakupów materiałów biurowych, programów i innych artykułów do bieżącego funkcjonowania placówki.

W toku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna zapoznała się z umowami dotyczącymi zasad rozliczania dostaw energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz poddała kontroli losowo wybrane dokumenty w zakresie wydatków poniesionych przez Poradnię w 2016 r.

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z tematyką kontroli oraz wyjaśnieniami kierownika kontrolowanej jednostki i głównej księgowej, nie zgłosiła uwag do sposobu realizacji planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w 2016 r. Wydatki były realizowane zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez Zarząd Powiatu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do sporządzonego protokołu kontroli, co potwierdzili podpisami pod jego treścią.

Protokół kontroli wydatków Poradni stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że w okresie od 04.05. do 15.05.2017 r. przeprowadzi kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 r. w zakresie:

1) wykonania dochodów budżetowych,

2) wykonania wydatków budżetowych,

3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,

4) procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych,

5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6) zobowiązań wymagalnych,

7) zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie,

8) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,

9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

10) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2016 rok;

11) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że czynności kontrolne będą dokonywane przez zespoły, działające na podstawie stosownych upoważnień, odpowiednio w składzie:

1) Przemysław Hirschfeld – kierownik zespołu, Przemysław Kuczora i Stefan Tomczak (w zakresie wymienionym w pkt. 1, 4 i 6);

2) Maria Taciak – kierownik zespołu, Czesław Borkowski i Henryka Waligóra (w zakresie wymienionym w pkt. 2, 3 i 7).

W pełnym składzie komisja podejmie czynności w zakresie wymienionym w pkt. 5, 8, 9, 10 i 11.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                  

2.      /-/ Czesław Borkowski                                                   

3.      /-/ Przemysław Hirschfeld                                             

4.      /-/ Przemysław Kuczora                                               

5.      /-/ Stefan Tomczak                                                       

6.      /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 47 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.