Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 35 / 2016

PROTOKÓŁ NR 35/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 12 sierpnia 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z dokumentacją w sprawie skargi Spółki Wodnej Chrustowo na działanie starosty wrzesińskiego.
 4. Zapoznanie się z pismem Pana ......* w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalnie starosty wrzesińskiego.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji zapoznała członków komisji z przepisami tj. art. 165 ust. 3, art. 168, 178, 179. ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne. Poinformowała, że wyżej przytoczone artykuły dotyczą kompetencji starosty, jako organu w myśl obowiązującego prawa wodnego. Dodała, że uprawnienia starosty w stosunku do spółki wodnej w większości polegają na rozstrzygnięciach o zgodności z prawem uchwał organów spółki wodnej. Pozostałe uprawnienia służą prawidłowemu i skutecznemu realizowaniu zadań spółki wodnej przewidzianych ustawami i statutem. Uprawnienia starosty w stosunku do spółki wodnej to: zatwierdzenie statutu, wezwanie do usunięcia niezgodności zgodnie z prawem, odmowa zatwierdzenia statutu w przypadku nieusunięcia niezgodności statutu z prawem, włączenie określonego zakładu do spółki wodnej, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona. Dodała, że starosta na etapie rejestracji ma uprawnienia władcze w zakresie uzupełniania i poprawiania statutu spółki i dokumentów spełniających wymogi formalne, a w przypadku nieusunięcia zgodności z prawem, ma prawo odmówić zatwierdzenia statutu w drodze decyzji.

Maria Taciak przeczytała pismo Spółki Wodnej Chrustowo z dnia 29.03.2016 r.

Pismo Spółki Wodnej Chrustowo znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.1510.3.2016.

 

Maria Taciak dodała, że sprawa ma skomplikowany charakter ze względu na procedurę, która zainicjowana została po złożeniu wniosku o zatwierdzenie statutu spółki.

Poprosiła o przybliżenie i wyjaśnienie złożonej dokumentacji w sprawie skargi Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że w 2014 roku Pan ......* zgromadził 10 osób mogących zawiązać nową spółkę wodną i wystąpił do starosty z wnioskiem o zatwierdzenie statutu spółki wodnej. Dodała, że po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów uznano, że istnieje przeszkoda formalna z uwagi na to, że na terenie Chrustowa i Gorzyc zgodnie z funkcjonującym statutem działa Spółka Wodna Miłosław. Dopowiedziała, że nie ma możliwości, aby na jednym terenie funkcjonowały 2 spółki wodne, które mają te same zadania. Zaznaczyła, że mogą istnieć na tym samym terenie 2 spółki, ale tylko w przypadku podzielenia zadań między sobą, aby nie wykonywać ich w tym samym zakresie. Oznajmiła, że Starosta Wrzesiński odmówił zatwierdzenia statutu, a to uniemożliwiło osobom chcącym zawiązać spółkę podjęcie dalszych czynności w celu zarejestrowania spółki, jako pełnoprawnego podmiotu w katastrze wodnym. Poinformowała, że osoby chcące założyć nową spółkę wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które stwierdziło, że starosta dokonał uchybienia polegającego na niedostatecznym udowodnieniu, że Chrustowo i Gorzyce znajdują się w zasięgu Spółki Wodnej Miłosław.

Regionalna Izba Obrachunkowa decyzją z dnia 27.05.2014 r. uchyliła decyzję starosty z dnia 03.04.2014 r. a ponadto postanowienie z dnia 12.06.214 r. uzupełniło decyzję, o której mowa wcześniej. Uchybienia wykazane w decyzji RIO i postanowieniu zostały uzupełnione.

Starosta wydał kolejną decyzję, z dnia 03.09.2014 r., którą odmówił zatwierdzenia statutu spółki wodnej. Dodała, że Pan ......* odwołał się od przywołanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które decyzją z dnia 28.11.2014 r. utrzymało zaskarżoną decyzję w całości w mocy. Dodała, że strona złożyła skargę na decyzję z SKO z dnia 28.11.2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wyrokiem z dnia 10.06.2015 r. oddalił skargę, tym samym podtrzymał decyzję Starosty Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że wpływa wiele pism od Pana ......* z zapytaniami, jednak  starosta nie ma możliwości wnikać w działania spółki, ponieważ nie pozwala na to ustawa. Oznajmiła, że starosta może kontrolować działania spółki, ale tylko te, które kończą się podejmowaną uchwałą przez Walne Zgromadzenie albo kontrolować to, czy zapisy umieszczone w statucie spółki są zgodne z ustawą prawa wodnego. Poinformowała, że spółka powinna działać na podstawie statutu i ustawy. Dodała, że to czy statut jest zgodny z ustawą określa organ, który zatwierdza statut przy powołaniu spółki. Dopowiedziała, że Spółka Wodna Miłosław została zawiązana z datą zatwierdzenia jej statutu. Poinformowała, że Panu ......* zawsze udzielano informacji, jeżeli jego pytania dotyczyły kompetencji starosty. Pismo z 29.03.2016 r. nie zawierało zapytań, związanych z zadaniami starosty. Dodała, że w piśmie z 18.04.2016 r. skierowanym do Pana ......* wyjaśniono, że decyzja Starosty Wrzesińskiego o odmowie zatwierdzenia statutu Spółki Wodnej Chrustowo na mocy orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stała się ostateczna. Oznajmiła, że pismo zostało wysłane na adres podany przez Pana ......* w piśmie z dnia 29.03.2016 r., natomiast po 2 tygodniach do starostwa dostarczono z poczty zwrot nieotwartej korespondencji z adnotacją, że pod wskazanym adresem nie zastano adresata, przesyłka została awizowana i powtórnie przekazana na wskazany adres, również tym razem adresata nie zastano i korespondencja wróciła ponownie na pocztę. Odwołała się do art. 46 § 6 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że w przypadku nieodebrania pisma, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Urszula Łabęda poinformowała, że 24.06.2016 r. wpłynęło pismo Pana ......* z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pismo z 29.03.2016 r., ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Ze stanu sprawy wynika, że odpowiedzi udzielono dnia 18.04.2016 r. i wysyłano na adres podany przez Pana ......*. Dodała, że pismo z 24.06.2016 r. było skierowane także do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiadomości Wrzesińskich. Dopowiedziała, że pismo stanowiące odpowiedź ponownie zostało wysłane do Pana ......* na adres, który podawał w pismach oraz na adres zamieszkania. Poinformowała, że przez podawanie nieaktualnego adresu do korespondencji przez Pana ......* starostwo narażono na dodatkowe koszty. Dodała, że korespondencja została dostarczona i odebrana pod jednym i drugim adresem. Dopowiedziała, że pozostaje jeszcze przekazanie informacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w jaki sposób sprawa została zakończona.

Dokumentacja, o której mowa wyżej znajduje się w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WBŚ.6343.10.2016.

 

Maria Taciak zapytała, czy od daty otrzymania odpowiedzi, do dnia dzisiejszego wpływały jeszcze zapytania od Pana ......*.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie ma żadnego nowego pisma, i sprawa zakończyła się na piśmie z dnia 24.06.2016 r.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy korespondencja przesłana ponownie tym razem na dwa adresy, została przesłana pomyślnie.

Maria Taciak odpowiedziała, że korespondencja pod jednym i drugim adresem została odebrana. Poprosiła o przeczytanie pisma z 04.07.2016 r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi radnego Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak przeczytał pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.1510.3.2016.

Urszula Łabęda poinformowała, że w w/w piśmie osoba działająca z upoważnienia dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią powołuje się na art. 178 Prawa wodnego, który zgodnie z interpretacją zawiera kompetencje starosty, jednak nie dotyczą zapytań z pisma z 29.03.2016 r.

Maria Taciak przytoczyła ponownie treść art. 178 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne „Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta”;

Przemysław Hirschfeld zapytał, o kolejność chronologiczną pism w sprawie skargi Spółki Wodnej Chrustowo.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że korespondencja pod dwoma adresami została odebrana 02.07.2016 r. Poinformowała, że pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest z 04.07.2016 r., a do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęło 08.07.2016 r. Dodała, że kiedy to pismo zostało dostarczone do starostwa to Pan ......* zapoznał się już z odpowiedzią na swoje zapytanie z 29.03.2016 r.

Maria Taciak poinformowała, że jeśli ministerstwo przekazuje pismo do starostwa w związku z brakiem podjętych przez starostę działań tj. brakiem udzielenia odpowiedzi na pismo Pana ......* z 29.03.2016 r., uznano, że wystąpiły przesłanki wynikające z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (dot. skarg).

Maria Taciak podsumowała, że 29.03.2016 r. wpłynęło do starostwa pismo Pana ......*, na które odpowiedź została wysłana 18.04.2016 r. Pan ......* twierdzi, że odpowiedzi nie uzyskał. Dopowiedziała, że podany był niewłaściwy adres do korespondencji. Dodała, że do starostwa wpłynęło kolejne pismo z datą 20.06.2016 r. z prośbą o odpowiedź na pismo z 29.03.2016 r. Poinformowała, że ponownie wysłano odpowiedź do Pana ......*. Dodała, że po ponownym wysłaniu korespondencji na adres podany przez Pana ......* oraz na jego adres zamieszkania, pisma zostały odebrane z dniem 01.06.2016 r. Dopowiedziała, że od tamtego momentu nie wpłynęły żadne dodatkowe pytania w tej sprawie. Oznajmiła, że Pan ......* wysłał pismo również do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nieudzieleniu przez starostwo odpowiedzi na zapytanie, a ministerstwo uznało, że w tym przypadku występuje bezczynność organu (skarga).

Radna Henryka Waligóra dodała, że jeśli Pan ......* po otrzymaniu odpowiedzi nie zgłaszał uwag, sprawę można uznać za zamkniętą. 

Urszula Łabęda poinformowała, że skarga w rozumieniu administracyjnym jest, gdy zaistnieje czynność lub jest jej brak. Dodała, że w omawianym przypadku był brak czynności, ponieważ adresat nie odebrał korespondencji. Dopowiedziała, że według art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi rozpatrywane są równolegle, i jeśli wystąpi zasadność, to wtedy organ jednocześnie musi wysłać dokumentację do organu wyższego stopnia, aby rozpatrzył skargę i stwierdził, czy skarga jest zasadna czy też nie.

Urszula Łabęda poinformowała, że rolnicy przez dłuższy czas płacili składki do spółek wodnych, a świadczeń za te składki nie otrzymywali. Dodała, że pewna grupa osób wyczyściła we własnym imieniu rowy na swoim terenie, jednak nie jest to zgodne z prawem, ponieważ należało to zrobić za zgodą spółki wodnej, która jednak nie wydała takiego pozwolenia. Dopowiedziała, że osoby, które chciały zawiązać nową spółkę wodną nie chciały na mapie umieścić terenu z uwzględnieniem działek ewidencyjnych, które będą w spółce.

Maria Taciak przedstawiła członkom komisji treść uzasadnienia do uchwały w sprawie skargi Spółki Wodnej Chrustowo na bezczynność Starosty Wrzesińskiego.

Członkowie komisji jednomyślnie opowiedzieli się, że skarga jest bezzasadna i przyjęli treść uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wrzesińskiego.

 

Pkt 4

Maria Taciak poinformowała, że w piśmie z 01.08.2016. Pana ......* w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie starosty wrzesińskiego skarżący nie przywołał żadnych nowych okoliczności.

Członkowie komisji jednomyślnie uznali, że podtrzymują stanowisko przyjęte w uchwale nr 108/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.04.2016 r. uznając, iż skarżący nie wykazał nowych okoliczności w piśmie z dnia 01.08.2016 r.

 

W pkt. Sprawy bieżące i w pkt. Wole głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Podpisy członków komisji:

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Przemysław Hirschfeld                                              
 3. /-/ Przemysław Kuczora                                                
 4. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 5. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,                        

Obsługi Rady i Zarządu

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058).

drukuj (Protokół nr 35 / 2016)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.