Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 33 / 2016

PROTOKÓŁ NR 33/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 13 czerwca 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczyli:

1. Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych;

2. Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu;

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 31.05.2016 r.

4. Kontrola Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu dotycząca:

1) prowadzenia spraw w zakresie zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami;

2) przeprowadzania okresowych kontroli stanu przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

 

Pkt 3

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31.05.2016 r.

 

Przewodnicząca komisji przytoczyła art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami i zapytała, czy do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu składane są skargi dotyczące działalności ośrodków szkolenia kierowców.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że skargi dotyczące działalności ośrodków szkolenia kierowców składane były w poprzednim roku. Dodała, że procedura w tej sprawie zakończyła się w 2016 roku. Poinformowała, że wpływały skargi od kandydatów rozpoczynających szkolenie w ośrodku kształcenia kierowców, który przestał wykonywać swoją działalność z dnia na dzień. Dopowiedziała, że skargi były składane pisemnie i dotyczyły braku możliwości dalszego odbywania nauki i odzyskania środków finansowych, które zostały wpłacone na przeprowadzenie kursu. Oznajmiła, że kierownik tego ośrodka nie zgłosił faktu zamknięcia działalności gospodarczej do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. Poinformowała, że została rozpoczęta procedura, która zakończyła się wydaniem decyzji o zamknięciu ośrodka. Dodała, że na dzień dzisiejszy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym w zakresie nałożenia grzywny, w celu wymuszenia zwrotu ksiąg z danymi. Nadmieniła, że ośrodki kształcenia kierowców mają obowiązek przechowywać księgi w okresie do 5 lat, a w przypadku zamknięcia ośrodka istnieje obowiązek przekazania akt do organu nadzoru. Dodała, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu przekazuje informacje o zaprzestaniu działalności ośrodka do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który następnie odblokowuje profile kandydatów na kierowców. Oznajmiła, że wszyscy kursanci zaczęli kontynuować naukę jazdy w innych ośrodkach na terenie powiatu wrzesińskiego, a w sprawie zwrotu kosztów, zostali poinformowani, że muszą wystąpić na drogę postępowania cywilnego. Dodała, że między ośrodkiem, a kursantem zawierana jest umowa cywilno-prawna.

Radna Henryka Waligóra zapytała, czy znany jest powód zaprzestania działalności ośrodka.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że ośrodek został zamknięty z powodów osobistych. Dodała, że kierownik tego ośrodka nie podejmował żadnej korespondencji z Wydziałem Komunikacji, Dróg i Transportu i nie składał żadnych wyjaśnień w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji przytoczyła art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami i zapytała, w jaki sposób analizy o zdawalności egzaminów na prawo jazdy są przekazywane do publicznej wiadomości.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu generuje raport o poziomie zdawalności z Portalu Starosty. Dodała, że na Portalu Starosty znajduje się cała Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców. Dopowiedziała, że każdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ma za zadanie przekazać Wydziałom Komunikacji raport o zdawalności kandydatów na terenie danego powiatu. Poinformowała, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu umieszcza te dane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Przewodnicząca komisji przytoczyła art. 45 ustawy o kierujących pojazdem i zapytała, czy w 2015 roku i w I kwartale 2016 roku, oprócz zamknięcia opisanego w/w ośrodka szkolenia kierowców, zdarzyły się sytuacje przywołane w art. 45 tj.: Starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

1) wielokrotne prowadzenie szkolenia w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć, w sposób niezgodny z programem szkolenia, pojazdami niespełniającymi wymagań;

2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji;

3) wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4) odmowa poddania się kontroli.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że był jeden przypadek zamknięcia ośrodka. Dodała, że podczas kontroli ośrodek szkolenia kierowców, który został zamknięty nie wykazywał żadnych nieprawidłowości. Dopowiedziała, że na terenie powiatu wrzesińskiego zdawalność egzaminów praw jazdy wynosi 70 – 80%.

Dane statystyczne stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Przemysław Kuczora zapytał, czy na terenie powiatu wrzesińskiego istnieją ośrodki doskonalenia jazdy, oraz czy prawdą jest, że ośrodek szkolenia kierowców nie może prowadzić zajęć z osobami, które posiadają już prawa jazdy, ale chcą się doszkolić.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że są to ośrodki posiadające poświadczenie. Poinformowała, że jeśli ośrodek szkolenia kierowców spełni określone warunki m.in. posiada lokal biurowy, pojazdy szkoleniowe są z odpowiedniego roku produkcji i zatrudnia wykwalifikowaną kadrę (osobę mającą wykształcenie pedagogiczne, osobę w zakresie pierwszej pomocy), może przekształcić się w Ośrodek Szkolenia Kierowców na podstawie wydanego poświadczenia. Dodała, że w ramach tego ośrodka mogą być szkoleni instruktorzy, wykładowcy, kierowcy chcący podnieść kwalifikacje, którzy posiadają prawa jazdy kategorii C i wyższe. Dopowiedziała, że na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują dwa ośrodki posiadające poświadczenie. Oznajmiła, że mogą one również prowadzić kursy na uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerami. 

Przewodnicząca komisji przytoczyła § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.01.2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Poinformowała, że paragraf dotyczy określenia kolejności kontroli w planie kontroli. Zapytała, czy przy opracowywaniu planu kontroli ustala się kolejność kontrolowanych ośrodków zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że co roku kontrowane są wszystkie ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że można zawiesić działalność ośrodka na 12 miesięcy, a nawet przedłużyć je do 24 miesięcy. Dopowiedziała, że te ośrodki również przechodzą kontrolę, jednak tylko w zakresie doraźnym, polegającą na złożeniu oświadczenia o niekaralności i nieprowadzeniu żadnej ewidencji. Poinformowała, że w 2015 roku nie powstał żaden nowy ośrodek szkolenia kierowców na terenie powiatu wrzesińskiego.

Przewodnicząca komisji przytoczyła art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, i zapytała, kto może prowadzić stacje kontroli pojazdów, i kto sprawdza działanie stacji kontroli pojazdu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Transportowy Dozór Techniczny przed dopuszczeniem stacji kontroli pojazdów do działalności sprawdza, czy urządzenia, które są zainstalowane na stacji mają odpowiednie certyfikaty ważności, i czy spełniają warunki lokalowe. Dodała, że na podstawie poświadczenia Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję o zakresie  działalności gospodarczej danej stacji. Dopowiedziała, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu otrzymuje od Transportowego Dozoru Technicznego informację, że stacja spełnia wymogi, i może być w rejestrze zakwalifikowana np. jako okręgowa albo podstawowa stacja. Poinformowała, że wcześniej było więcej rodzajów stacji, a do końca 2015 roku stacje kontroli pojazdów musiały podjąć decyzję, czy będą stacją okręgową czy podstawową. Dodała, że decyzja wydana przez Transportowy Dozór Techniczny ważna jest przez 5 lat, chyba, że właściciel działalności podejmie zamierzenie o rozszerzeniu stacji, lub podczas kontroli okaże się, że zalecenia, które należało zrealizować, nie zostały wykonane. Dopowiedziała, że w takim przypadku Transportowy Dozór Techniczny może uchylić swoją decyzję, a następnie jeśli uchyli decyzję, a nie wyda nowej decyzji w tym zakresie to Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu wstrzyna postepowanie w zakresie wykreślenia stacji kontroli pojazdów z rejestru. Nadmieniła, że diagności i szkoleniowcy, są to zawody zaufania publicznego.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że osoba, która prowadzi stację kontroli pojazdów musi przestrzegać wszystkich przepisów i warunków jakie musi posiadać stacja kontroli pojazdów w przypadku jakiejkolwiek kontroli.

Zapytała, ile stacji utraciło uprawnienia w wyniku kontroli, i czy ośrodek szkolenia kierowców podlega Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu posiada informację o stacji kontroli pojazdów wykreślonych tylko na wniosek prowadzących ich przedsiębiorców. Poinformowała, że dotyczy to najczęściej złego określenia terminu badania technicznego, niewpisania, że pojazd posiada instalacje gazową. Dodała, że pojazdy, które wyposażone są w instalację gazową podlegają rocznej kontroli i właściciel ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o szczelności zbiornika. Poinformowała, że ośrodek szkolenia kierowców możne podpisać porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, dotyczące np. wspólnego przeprowadzania kontroli. Dodała, że są to dwa oddzielne ośrodki. Dopowiedziała, że WORD podlega marszałkowi, a ośrodki szkolenia kierowców podlegają staroście.

 

Pkt 4.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że teraz nastąpi kontynuacja kontroli z 31.05.2016 r. Dodała, że kontrolą zostaną objęte 3 sprawy w zakresie zatrzymania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami.

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne w zakresie zatrzymania praw jazdy w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu.

Poddano kontroli losowo wybraną sprawę:

  • nr WK.5430.665.2016 dotyczącą zatrzymania mieszkańcowi Wrześni prawa jazdy na okres 3 lat od dnia 27.09.2015 r. za jazdę motocyklem w stanie nietrzeźwości (0,53 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu). Sąd Rejonowy we Wrześni II Wydział Karny w dniu 30.11.2015 r. wydał wyrok uznający kierującego za winnego w/w czynu i orzekający zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na podstawie wyroku, starosta wrzesiński wydał w dniu 29.12.2015 r. decyzje orzekającą cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami do dnia 27.09.2018 r. i tego samego dnia wszczął postępowania administracyjne w sprawie skierowania go na badanie psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdami. Starosta wrzesiński wydał w dniu 15.01.2016 r. decyzję o skierowaniu kierującego na w/w badania i zobowiązał go do przedstawienia orzeczeń w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Z powodu nieprzedstawienia przez kierującego w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego i lekarskiego, starosta wszczął postępowanie administracyjne w dniu 20.04.2016 r. w sprawie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy kategorii: A, B, C, i T. Dnia 12.05.2016 r. starosta wrzesiński wydał decyzję orzekającą o zatrzymaniu kierującemu uprawnień do kierowania w zakresie prawa jazdy w/w kategorii.

 

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne w zakresie zatrzymania praw jazdy w wyniku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Poddano kontroli losowo wybraną sprawę:

  • nr WK.5430.351.2016 dotyczącą zatrzymania prawa jazdy mieszkańcowi Wrześni, który nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zjechał na pobocze drogi, a następnie wywrócił pojazd wskutek czego pasażerka tego samochodu doznała obrażeń ciała. Dnia 16.09.2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy II Wydział Karny wydał wyrok uznając kierującego za winnego w/w czynu. Dnia 28.12.2015 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni trafił wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o cofnięcie kierującemu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu w/w sytuacji. Tego samego dnia starosta wrzesiński wydał zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Dnia 12.02.2016 r. starosta wrzesiński wydał decyzję orzekającą o cofnięciu kierującemu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B i żądaniu zwrotu prawa jazdy. Dnia 16.02.2016 r. starosta wrzesiński wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skierowania kierującego na badania psychologiczne. Kierujący 29.02.2016 r. złożył odwołanie w w/w sprawie. Dnia 04.03.2016 r. Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu przekazał pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, że po zapoznaniu się z odwołaniem nie znaleziono podstaw do uchylenia lub zmiany przedmiotowej decyzji. Starosta wrzesiński 07.03.2016 r. wydał żądanie zwrotu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B. Dnia 08.03.2016 r. starosta wrzesiński wydał decyzję o skierowanie kierującego na badanie psychologiczne i zobowiązał kierującego do przedstawienia orzeczenia w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Dnia 11.03.2016 r. kierujący zwrócił prawa jazdy kategorii B. Kierujący dostarczył do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu orzeczenie psychologiczne wystawione dnia 25.03.2016 r.

 

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne w zakresie zatrzymania praw jazdy w wyniku zadłużenia alimentacyjnego.

Poddano kontroli losowo wybraną sprawę:

  • nr WK.5430.531.2016 dotyczącą zatrzymania prawa jazdy mieszkańcowi Węgierek, który nie wywiązał się z uregulowania zobowiązań alimentacyjnych. Dnia 19.01.2016 r Burmistrz Miasta i Gminy Września wydał decyzję orzekającą o uznaniu kierującego za dłużnika alimentacyjnego. Dnia 09.03.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Września skierował do Starostwa Powiatowego we Wrześni wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Dnia 14.03.2016 r. starosta wrzesiński wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy kategorii: A, B, C. Dnia 01.04.2016 r. starosta wrzesiński wydał decyzję orzekającą o zatrzymaniu dłużnikowi alimentacyjnemu uprawnień do kierowania pojazdami w/w kategorii do czasu ustania przyczyny, która spowodowała jego zatrzymanie.

 

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawiła komisji:

1) ustawę o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2013 poz. 1458 z dnia 2013.12.06 r.);

2) dokumenty dotyczące przeprawy promowej w m. Nowa Wieś Podgórna:

a) notatka służbowa spisana dnia 18.04.2016 r. na okoliczność udzielenia zamówienia na wykonanie remontu promu międzybrzegowego górno liniowego w m. Nowa Wieś Podgórna;

b) protokół odbioru promu po remoncie z dnia 13.05.2016 r.;

c) rozliczenie powykonawcze;

d) orzeczenie techniczne o zdatności do pływania;

e) uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej;

f) informację kierownika Referatu Dróg Powiatowych, skierowaną do członków Komisji Rewizyjnej z dnia 30.05.2016 r.

Dokumenty stanowią kolejno załączniki nr 2 – 6 do protokołu.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy orzeczenie techniczne o zdatności do pływania jest dokumentem stwierdzającym przeprowadzenie kontroli promu.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że najpierw jest przeprowadzana kontrola przeprawy promowej, następnie wykazywane są usterki, które należy wykonać podczas remontu, później wydawane jest orzeczenie techniczne o zdatności do pływania, i na podstawie tych dokumentów wydaje się uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej. Dodała, że to świadectwo upoważnia jednostkę do ruchu na wodzie.

Henryka Waligóra zapytała, co ile lat przeprowadzana jest kontrola przeprawy promowej.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że kontrola promu odbywa się co rok.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy orzeczenie techniczne o zdatności do pływania Polskiego Rejestru Statków jest dokumentem cząstkowym do sprawy.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że oświadczenie jest jednym z dokumentów do sprawy. Poinformowała, że pracownik Polskiego Rejestru Statków dokonuje przeglądu wynurzonego promu i wskazuje usterki, które należy naprawić. Starostwo zleca wykonanie prac, a po ich realizacji pracownik Polskiego Rejestru Statków ponownie dokonuje kontroli, by sprawdzić czy wskazane zalecenia zostały wykonane. Dopowiedziała, że na podstawie tych kontroli wydawane jest orzeczenie techniczne o zdatności do pływania. Poinformowała, że następnie te dokumenty są przesyłane do Urzędu Żeglugi Śródlądowej, który następnie wydaje uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy na dzień dzisiejszy jest zgromadzona już cała dokumentacja dotycząca promu.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że przedstawione wcześniej dokumenty, to cała dokumentacja uprawniająca do korzystania z promu.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, jaki jest koszt wydawanych świadectw zdolności żeglugowej.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że przegląd techniczny promu kosztuje około 1.500,00 zł, a wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej około 20,00 zł.

Przewodnicząca komisji zapytała, jaka kwota została zadysponowana w budżecie powiatu na wykonanie remontu promu.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że wnioskowano o 50.000,00 zł. Dodała, że otrzymano 40.000,00 zł. Dopowiedziała, że rozdysponowane zostało 40.400,00 zł na zadania, które Referat Dróg Powiatowych nie był w stanie sam wykonać, i trzeba było je zlecić firmie zewnętrznej. Poinformowała, że do prac, które referat wykonał we własnym zakresie należało np. malowanie łodzi towarzyszącej, czy pokładu łodzi.

Przemysław Kuczora poinformował, że wykonanie remontu dotyczy promu górnoliniowego. Zapytał, czy istnieją promy dolnoliniowe.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że kwestia, czy prom jest górnoliniowy czy dolnoliniowy zależy od sterowania promem.

Przemysław Kuczora zapytał, czy firma, która wykonywała remont promu w Nowej Wsi Podgórnej posiadał jakiś certyfikat i czy to muszą być firmy specjalistyczne.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że firmy, które zajmują się pracami na przystaniach promowych muszą posiadać uznanie Polskiego Rejestru Statków.

Stefan Tomczak zapytał, kto obsługuje przeprawę promową w miejscowości Nowa Wieś Podgórna.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że aktualnie jest dwóch pracowników, a na zmianie pracuje jedna osoba.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że dnia 27.06.2016 r o godz.12:00 Komisja Rewizyjna dokona wizji lokalnej promu górnolinowego w miejscowości Nowa Wieś Podgórna. Z uwagi na powyższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostaje przerwane w dniu dzisiejszym, a jego kontynuacja nastąpi po powrocie z wizji lokalnej.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Stefan Tomczak

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 33 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.