Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 32 / 2016

PROTOKÓŁ NR 32/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 31 maja 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczyli:

 1. Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych;
 2. Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu;
 3. Kamilla Chmielarz-Suszka, radca prawny,
 4. Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.05.2016 r.
 4. Zapoznanie się z opinią radcy prawnego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalnie starosty wrzesińskiego.
 5. Przeprowadzenie kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w zakresie realizowanych zadań.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

 

Pkt 3

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.05.2016 r.

 

Pkt 4

Przewodnicząca komisji poinformowała, że radca prawny przygotował opinię w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalnie starosty wrzesińskiego uznając, iż zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego. Zapytała, w jaki sposób, w myśl cytowanego przepisu, Rada podtrzyma swoje stanowisko i czy skarga będzie ponownie przedmiotem jej obrad.

Grzegorz Kaźmierczak odpowiedział, że stanowisko Rady w tej sprawie musi być przyjęte na sesji. Przywołał komentarz do art. 239 Kpa stwierdzający, że organ rozpatrujący skargę ma obowiązek dokonać jedynie oceny, czy nadal podtrzymuje już raz zajęte stanowisko, a jeżeli tak, powinien dokonać w aktach sprawy odpowiedniej adnotacji. Dodał, że przeprowadzi głosowanie nad przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej w tej sprawie w pkt. dotyczącym informacji przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca komisji poprosiła radcę prawnego o udzielenie wyjaśnienia w sprawie warunkowego umorzenia postępowania karnego na okres próby wobec skarżącego, które na podstawie wyroku Sądu Rejonowego we Wrześni nastąpiło zgodnie art. 66 Kodeksu karnego.

Kamilla Chmielarz-Suszka wyjaśniła, że zgodnie z art. 66 § 1 Kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, jednak okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Dodała, że mimo uznania oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu, Sąd odstępuje od wydania wobec niego wyroku skazującego i wymierzenia mu kary, co jest równoznaczne iż zachowuje on status osoby niekaranej.

Przewodnicząca komisji zauważyła, że skarżący w piśmie z 10.05.2016 r. zarzucił iż, Komisja Rewizyjna nie przedstawiła Radzie meritum skargi, która dotyczyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez starostę wrzesińskiego. Zaznaczyła, że zawiadomienie nie stanowi dokumentu kończącego sprawę i nie stanowi konkretnego zarzutu wobec działań starosty.

Członkowie komisji jednomyślnie uznali, że podtrzymują stanowisko przyjęte w uchwale nr 108/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.04.2016 r. uznając, iż skarżący nie wykazał nowych okoliczności w piśmie z dnia 10.05.2016 r.

 

Pkt 5

Przewodnicząca komisji przypomniała, że kontrolą zostaną objęte zadania przeprowadzone w I kwartale 2016 r. w zakresie:

1) prowadzenia spraw w zakresie zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,

2) prowadzenia rejestru i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,

3) sprawowania nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów,

4) przeprowadzania okresowych kontroli stanu przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Poinformowała, że pkt dotyczący przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu komisji. Dodała, że członkowie komisji dokonają również wizji lokalnej z udziałem kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska wyjaśniła, że przegląd techniczny przeprawy promowej i jej remont zostały wykonane, a Urzędu Żeglugi opracowuje dokumentację.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu udostępnił komisji kserokopię aktów prawnych na podstawie, których realizowane są zadania objęte kontrolą.

1) w zakresie zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami:

 • ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2016 r., poz. 627) – art. 49 – sprawdzenie kwalifikacji, art. 75 – badanie lekarskie, art. 82 – badanie psychologiczne, art. 99 – decyzje o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, na badania lekarskie i psychologiczne, art. 101 – badania lekarskie i psychologiczne a terminy ich, art. 102 – decyzja o zatrzymaniu uprawnień (badania lekarskie i psychologiczne, upłynął termin ważności, przekroczenie prędkości 50 km/h), art. 103 – decyzja o cofnięciu uprawnień (negatywne badanie lekarskie i psychologiczne, utrata kwalifikacji – egzamin, niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie, orzeczenia zakazu prowadzenia-wyrok, kierowania pomimo zatrzymania;
 • ustawą z dnia 16.12.2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2183) – art. 3 ustawa o kierujących – pkt 3, 4, 7 – wydłużenie terminów do 1 stycznia 2017 r., art. 5 – terminy badań lekarskich i psychologicznych, art. 6 – decyzja o zatrzymanie uprawnienia za punkty karne;
 • ustawą z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859) – art. 5 ust. 3b i ust. 5 i ust. 6 – obowiązki starosty;
 • ustawą z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.);
 • ustawą z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 231) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami) – przywrócenie uprawnienia - §9 ust. 9 – punkty karne, § 9 ust. 10 – po zakazie do roku, § 17 – wykonanie wyroku i terminy w decyzji;

2) w zakresie prowadzenia rejestru i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:

 • ustawą z dnia 05.1.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2016 r., poz. 627) – art. 28 – obowiązki prowadzącego OSK, rejestr starosty, art. 30 – ewidencja OSK, art. 31 – wydanie poświadczenia OSK, art. 43 – nadzór nad OSK, art. 44 – kontrola OSK;
 • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 84) w sprawie kontroli OSK (plan roczny, upoważnienie, protokół kontroli OSK);
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04.03.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców) - §3 – wymagania dla OSK w zakresie sal, pomieszczeń biurowych, placu manewrowego, wyznaczenie stanowisk, oznaczenie pojazdów, §4 – spełnienie dodatkowych wymagań dla poświadczenia OSK;
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.03.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 327) w sprawie numeru ewidencyjnego OSK, dokumentów i pieczęci związanych z działalnością OSK, wysokość opłaty za wpis, wydaniem zaświadczenia i poświadczenia dla OSK;

3) w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów:

 • ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) – art. 83 – SKP, art. 83a – rejestr SKP, art. 83b – nadzór i kontrola SKP + porozumienie z TDT;
 • rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.06.2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 40, poz. 275) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów;
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.10.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2264) w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP.

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne losowo wybranego materiału.

1. Prowadzenie spraw w zakresie zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami:

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne w zakresie zatrzymania praw jazdy w wyniku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h. Na podstawie przedłożonego wykazu spraw, członkowie komisji, stwierdzili, że w I kwartale w tym zakresie prowadzono 15 spraw w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu. Poddano kontroli losowo wybrane sprawy:

 • nr WK.5430.4.6.2016 dotyczącą zatrzymania mieszkańcowi Chociczki prawa jazdy na okres 3 miesięcy od dnia 23.02. do dnia 23.05.2016 r. za przekroczenie samochodem osobowym dopuszczalnej prędkości o 73 km/h na obszarze zabudowanym. Komendant Powiatowy Policji we Wrześni, na podstawie notatki urzędowej policjanta z dnia 23.02.2016 r., poinformował starostę wrzesińskiego o popełnieniu przez kierującego ww. czynu. Starosta wrzesiński wszczął postępowanie administracyjne w dniu 03.03.2016 r., a następnie wydał decyzję w dniu 23.03.2016 r. o zatrzymaniu kierującemu prawa jazdy kategorii A i B;
 • nr WK.5430.4.12.2016 dotyczącą zatrzymania mieszkańcowi Budziłowa prawa jazdy na okres 3 miesięcy od dnia 08.03. do dnia 08.06.2016 r. za przekroczenie samochodem osobowym dopuszczalnej prędkości o 53 km/h na obszarze zabudowanym. Komendant Powiatowy Policji we Wrześni, na podstawie notatki urzędowej policjanta z dnia 08.03.2016 r., poinformował starostę wrzesińskiego o popełnieniu przez kierującego ww. czynu. Starosta wrzesiński wszczął postępowanie administracyjne w dniu 16.03.2016 r., a następnie wydał decyzję w dniu 07.04.2016 r. o zatrzymaniu kierującemu prawa jazdy kategorii B, C, BE, CE i T.

Elwira Haręźlak poinformowała, że w przypadku zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, jest wydawana decyzja starosty wrzesińskiego o ich zatrzymaniu na okres 3 miesięcy. Wyjaśniła, że okres ten z powodu niedostosowania się przez kierującego do zakazu, może być przedłużany do 6 miesięcy, a nawet na dłuższy okres, po którym to następuje cofnięcie uprawnień.

Członkowie komisji podjęli czynności kontrolne w zakresie zatrzymania praw jazdy w wyniku: przekroczenia punktów karnych, jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na podstawie przedłożonego wykazu spraw, członkowie komisji, stwierdzili, że w I kwartale w tym zakresie prowadzono 669 spraw w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu. Poddano kontroli losowo wybrane sprawy:

 • nr WK.5430.652.2016 dotyczącą zatrzymania mieszkańcowi Miłosławia prawa jazdy na okres 4 lat od dnia 27.07.2015 r. za jazdę samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości (0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Szamotułach w dniu 08.10.2015 r. wydał wyrok uznający kierującego za winnego ww. czynu i orzekający zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na podstawie wyroku, starosta wrzesiński wydał w dniu 13.11.2015 r. decyzję orzekającą cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami do dnia 27.07.2019 r. i tego samego dnia wszczął postępowania administracyjne w sprawie skierowania na badanie psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdami. Starosta wrzesiński wydał w dniu 31.12.2015 r. decyzję o skierowaniu na ww. badania i zobowiązał kierującego do przedstawienia orzeczeń w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Z powodu nieprzedstawienia przez kierującego w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego i lekarskiego, starosta wszczął postępowanie administracyjne w dniu 08.04.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy kategorii: A, B i C;
 • nr WK. 5430.643.2016 dotyczącą zatrzymania mieszkańcowi Wrześni prawa jazdy na okres 6 miesięcy od dnia 22.12.2015 r. za prowadzenie samochodu osobowego w stanie po użyciu środka odurzającego. Sąd Rejonowy we Wrześni II Wydział Karny wydał w dniu 07.03.2016 r. wyrok uznający winę kierującego i orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na podstawie wyroku, starosta wrzesiński wydał w dniu 29.03.2016 r. decyzję o cofnięciu uprawnień i tego samego dnia wszczął postępowania administracyjne w sprawie skierowania kierującego na badanie psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdami. Starosta wrzesiński wydał w dniu 19.04.2016 r. decyzję o skierowaniu kierującego na ww. badania i zobowiązał go do przedstawienia orzeczeń w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji;
 • nr WK.5430.545.2016 dotyczącą zatrzymania mieszkańcowi Wrześni prawa jazdy za prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości (1,14 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu). Prokuratura Rejonowa we Wrześni przekazała postanowienie z dnia 04.03.2016 r. w ww. sprawie wraz z prawem jazdy kierującego, który został zatrzymany w dniu 25.02.2016 r. W przedmiotowej sprawie będzie wszczęte postępowanie administracyjne po wpływie wyroku sądowego.

 

2. Prowadzenie rejestru i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:

Elwira Haręźlak przedłożyła rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, założony w grudniu 2004 r. Z przedłożonego rejestru wynika, że na terenie powiatu wrzesińskiego prowadzonych jest 19 ośrodków. Elwira Haręźlak poinformowała, że kontrole ośrodków szkolenia kierowców są przeprowadzane od marca do czerwca danego roku. Zaznaczyła, że do końca stycznia każdego roku starosta przygotowuje i zatwierdza roczny plan kontroli OSK.

Na podstawie rejestru członkowie komisji ustalili, że w I kwartale 2016 r. zostało przeprowadzonych 5 kontroli ośrodków szkolenia kierowców tj.: Ośrodka Szkolenia Kierowców „Driver”, Markrajd Marek Ortarzewski, Ośrodka Szkolenia Kierowców Barbara Stolarz, OSK „Remi” Remigiusz Strugała, Ośrodka Szkolenia Kierowców „Auto Szkoła” Maciej Kozka.

Członkowie komisji poddali kontroli dokumentację związaną z kontrolą:

 • Ośrodka Szkolenia Kierowców „Driver” przeprowadzoną w dniu 16.03.2016 r. przez Agnieszkę Gromadzińską i Barbarę Staniszewską, inspektorów Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu na podstawie upoważnień nr NK.1711.16.2016 i NK.1711.17.2016 z dnia 25.02.2016 r. podpisanych przez wicestarostę wrzesińskiego. Kontrola zakończyła się w dniu jej rozpoczęcia i nałożyła na kontrolowanego zalecenia pokontrolne tj. konieczność zmiany nieprawidłowej pieczątki ośrodka, oznaczenie sali wykładowej, zmianę kart przeprowadzonych zajęć i konieczność wystawiania zaświadczeń o ukończonym szkoleniu.

Elwira Haręźlak wyjaśniła, że ww. zalecenia pokontrolne są umieszczane na Portalu Starosty i przedsiębiorca prowadzący ośrodek może się do nich odnieść w ciągu 14 dni. Zaznaczyła, że pracownicy Wydziału weryfikują część zaleceń na ww. Portalu, wykonanie pozostałych zaleceń sprawdzają na następnej kontroli ośrodka.

Przemysław Hirschfeld, członek komisji, po zapoznaniu się, w obecności pracowników Wydziału z dokumentacją kontroli ww. ośrodka na Portalu Starosty potwierdził, że zalecenia są na nim umieszczone, ale nie można sprawdzić, czy część zaleceń możliwych do zweryfikowania została wykonana, gdyż przedsiębiorca nie rozpoczął nowych szkoleń;

 • Ośrodka Szkolenia Kierowców Damian Rytter przeprowadzoną w dniu 17.05.2016 r. Barbarę Staniszewską i Agnieszkę Gromadzińską, inspektorów Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu na podstawie upoważnień nr NK.1711.45.2016 i NK.1711.46.2016 z dnia 18.04.2016 r. podpisanych przez wicestarostę wrzesińskiego. Kontrola zakończyła się w dniu jej rozpoczęcia i nałożyła na kontrolowanego zalecenia pokontrolne tj. przedłożenie ważnego dowodu rejestracyjnego dla jednego z pojazdów wraz z jego ubezpieczeniem oraz przedłożenie ważnego dowodu rejestracyjnego ciągnika wraz z jego ubezpieczeniem. Zalecenia pokontrolne zostały umieszczone na Portalu Starosty, przedsiębiorca dostarczył dokumenty do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

 

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów:

Elwira Haręźlak przedłożyła rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, założony w grudniu 2004 r. Z przedłożonego wykazu wynika, że na terenie powiatu wrzesińskiego prowadzonych jest 10 stacji tj.: Liga Obrony Kraju Stacja Kontroli Pojazdów, Zakład Usługowo-Naprawczy i Handlowy Stacja Kontroli Pojazdów, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Stacja Kontroli Pojazdów, Auto-Serwis S.G. Sp. z o.o., Konpal Sp. z o.o., PHU Centrum Bożena Wachowiak Moto-Autex, Firma Szczepaniak Serwis tachografów cyfrowych, doradztwo Ewelina Szczepaniak, Agamat Ewa Matuszak, Firma Handlowo-Usługowa Auto-Complex Paulina Skorupka, Elektronika – Tomasz Wiliński.

Elwira Haręźlak wyjaśniła, że w I kwartale 2016 r. nie przeprowadzono kontroli stacji kontroli pojazdów, gdyż kontrole te są przeprowadzane wspólnie z Transportowym Dozorem Technicznych i nie został jeszcze wyznaczony jej dokładny termin. Podkreśliła, że na realizację tej jednorocznej kontroli wszystkich stacji jest zawierane porozumienie z TDT. Członkowie komisji zapoznali się z treścią porozumienia nr WK.5421.09.2016 zawartego w dniu 11.04.2016 r. pomiędzy starostą wrzesińskim a dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego na przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów w 2016 r. w okresie od dnia podpisania porozumienia do 30.11.2016 r. Elwira Haręźlak dodała, że na ten cel w budżecie powiatu co rocznie jest zabezpieczane 5.000,00 zł. Nadmieniła, że z kontroli, którą przeprowadzają upoważniony pracownik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu oraz pracownik Transportowego Dozoru Technicznego jest sporządzany protokół pokontrolny.

Z uwagi na fakt, iż w 2016 r. nie odbyła się kontrola w ww. zakresie, Elwira Haręźlak przedłożyła dokumentację dotyczącą kontroli stacji kontroli pojazdów, przeprowadzonej w terminie od 02.01. do 30.06.2015 r., z której wynika, iż kontrolą objęto wszystkie stacje, jednostkowy koszt kontroli wynosił 500,00 zł, należności zostały uregulowane.

Przemysław Kuczora, członek komisji zapytał naczelnika Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, czy wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu wrzesińskiego są udostępniane na stronie internetowej.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, iż zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, jest obowiązek publikowania ww. rejestrów na stronie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że czynności kontrolne Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu będą kontynuowane na posiedzeniu w dniu 13.06.2016 r., godz. 14.00.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak                         
 2. /-/ Czesław Borkowski               
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld          
 4. /-/ Przemysław Kuczora             
 5. /-/ Stefan Tomczak                     
 6. /-/ Henryka Waligóra                  

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 32 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.