Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 29 / 2016

PROTOKÓŁ NR 29/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 9 maja 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 21.04.2016 r.

4. Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z kontroli:

1) rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, zobowiązań wymagalnych i zmian w budżecie powiatu z dnia 25.04.2016 r.;

2) wykonania dochodów budżetowych i realizacji procedur zamówień publicznych z dnia 04.05.2016 r.;

3) wykonania wydatków budżetowych z dnia 05.05.2016 r.

5. Podjęcie czynności kontrolnych sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r. w zakresie:

1) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

2) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym;

3) wyrażeniu opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

4) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

6. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2015 r.

7. Sprawy bieżące.

8. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Maria Taciak odczytała treść protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21.04.2016 r., na którym przyjęto projekt uchwały Rady w sprawie skargi na działalnie starosty wrzesińskiego i ustalono harmonogram prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 21.04.2016 r.

 

Pkt 4.1 i pkt 4.3

Maria Taciak, kierownik zespołu kontrolnego odczytała treści protokołów kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r. w zakresie:

1) rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, zobowiązań wymagalnych i zmian w budżecie powiatu z dnia 25.04.2016 r.;

2) wykonania wydatków budżetowych z dnia 05.05.2016 r.

Protokoły stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treści ww. protokołów kontroli.

 

Pkt 4.2

Przemysław Hirschfeld, kierownik zespołu kontrolnego odczytał treść protokołu kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r. w zakresie:

1) wykonania dochodów budżetowych;

2) realizacji procedur zamówień publicznych z dnia 04.05.2016 r.

Protokół stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść ww. protokołu kontroli.

 

Pkt 5.1

Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami:

1) Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.,

2) Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.,

3) Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2015 r.,

4) Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2015 r.,

5) Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.,

6) Rb – UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2015 r.,

7) Rb – UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2015 r.,

8) Rb – ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2015 r. i porównali je z przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 r.

Sprawozdania stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji stwierdzili, że wymienione powyżej sprawozdania wykazują zgodność kwot zaplanowanych i wykonanych ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Nie stwierdzili naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Pkt 5.2

Członkowi komisji zbadali bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 r. korzystając z następujących dokumentów:

1) sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.;

2) potwierdzeń środków na rachunkach bankowych;

3) sprawozdania Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;

4) dokumentacji księgowej.

Analizując bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 r. członkowie komisji ustalili, że:

1.  środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r. na rachunku bankowym wynosiły 4.194.828,35 zł:

1) konto organu kwota 4.036.500,29 zł, w tym: 192.445,00 zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na styczeń 2016 r. oraz kwota 2.096.127,00 zł – subwencja oświatowa na styczeń 2016 r.,

2) konta do realizacji projektów (4 rachunki bankowe) kwota 158.328,06 zł.

W bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r. w pozycji I.1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano kwotę 4.194.828,35 zł, która jest zgodna ze stanem środków na rachunkach bankowych;

2. W pozycji II. Należności i rozliczenia wykazano kwotę 391.058,01 zł, na którą składają się następujące pozycje:

1)  II.2. Należności od budżetów – należny udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 374.532,02 zł,

2) II.3. Pozostałe należności i rozliczenia – należności od jednostek organizacyjnych, które nie przekazały niezrealizowanych środków na wydatki na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 12.999,99 zł oraz które zrealizowały dochody, a nie przekazały ich na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 3.526,00 zł;

3. W pozycji III. Inne aktywa wykazana kwota 17.697,34 zł stanowi przypis odsetek od zaciągniętych kredytów, których termin zapłaty mija w styczniu 2016 r.;

4. Saldo w bilansie wykazane w pozycji I. Zobowiązania w kwocie 9.326.616,69 zł jest zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2015 r.:

1) W pozycji I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) ujęto kwotę 17.697,34 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – odsetki płatne w styczniu
2016 r.,

2) W pozycji I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) ujęto kwotę 9.133.823,00 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – kredyty zaciągnięte przed 2015 r.,

3) W pozycji I.2. Zobowiązania wobec budżetów ujęto kwotę 175.096,35 zł, na którą składają się między innymi zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji, zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz opłaty za udostepnienie materiałów z zasobu należącego do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

5. W pozycji II. 1.1. Nadwyżka budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus +1.909.868,74 zł. Członkowie komisji analizując tę pozycję odnieśli się do sprawozdania Rb – NDS, z którego wynika, że nadwyżka wykazana w w/w sprawozdaniu wynosi +1.909.868,74 zł. Ponadto ustalili, że dochody ogółem powiatu wg sprawozdania zbiorczego Rb – 27 S za 2015 rok wynoszą 64.209.564,37 zł, natomiast wydatki ogółem powiatu wg sprawozdania Rb – 28 S za 2015 r. wynoszą 62.299.695,63 zł;

6. W pozycji  II. 5. Skumulowany wynik budżetu (+) (-) wynosi -8.921.473,73 zł i jest zgodny z ewidencją księgową;

7. W pozycji III. Inne pasywa wykazana kwota 2.288.572,00 zł jest zgodna z ewidencją księgową.

Według wyjaśnień skarbnika powiatu na kwotę 2.288.572,00 zł składają się następujące pozycje :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów na miesiąc styczeń 2016 r. w kwocie 2.096.127,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w dniu 23.12.2015 r.,

2) dotacja celowa na rok 2016 (rozdz. 75411) w kwocie 192.445,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki wpłynęły w dniu 29.12.2015 r.

Członkowie komisji stwierdzili, że dane wykazane w bilansie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. są zgodne z ewidencją księgową oraz z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 r.

 

Pkt 5.3

Członkowie komisji stwierdzili, że przedłożone przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdanie dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanych w trakcie roku budżetowego jest zgodny z przepisem art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 3 tejże ustawy.

 

Pkt 5.4 i pkt 6

Członkowie komisji zapoznali się z uchwałą nr SO-0954/11/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08.04.2016 r. Z uwagi, że w przedmiotowej opinii Skład Orzekający wykazał, iż w nielicznych przypadkach szczegółowe dane o wykonaniu wydatków budżetowych wskazują na nieprawidłowe sklasyfikowanie wydatków, zwrócili się do skarbnika powiatu o wyjaśnienie odnotowanych nieprawidłowości. Kwestie, o których mowa wyjaśnione zostały w pismach przekazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wyjaśnił, że wydatek został prawidłowo zaklasyfikowany do § 4300, a błąd wynika z mylnego naniesienia treści wykonania usługi w informacji z wykonania budżetu, złożonej do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Przekazano Komisji kserokopię faktury, która potwierdza złożone wyjaśnienie. Ponadto dyrektor Liceum Ogólnokształcącego ustosunkował się do uwagi dotyczącej zaklasyfikowania do § 4300 wydatków na naprawę sprzętu komputerowego, notebooków i alarmu zamiast do § 4270.  W przekazanym piśmie wyjaśnił, że w każdym przypadku była wymieniana część na nową, a nie następowała wyłącznie jej naprawa. Dyrektor zobowiązał się do precyzyjnego określenia poniesionych wydatków.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli ww. wyjaśnienia dyrektorów szkół.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznanui stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Dokonując analizy przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2015 r. wraz z przedłożonym bilansem łącznym jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2015 r., członkowie komisji stwierdzili, że pomiędzy powołanymi wyżej sprawozdaniami zachodzi pełna zgodność w zakresie danych dotyczących wartości księgowej netto środków trwałych, wartości niematerialnych, środków trwałych w budowie oraz długoterminowych aktywów finansowych. I tak:

1) dane zawarte w bilansie w pozycji A.I. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 6.119,20 zł są zgodne z łączną sumą wartości księgowych brutto pomniejszonych o umorzenie według stanu na dzień 31.12.2015 r. wykazanych przez jednostki w wierszu 12. Wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu w złożonej Informacji o stanie mienia;

2) dane zawarte w bilansie w pozycji A.H.I. Środki trwałe w kwocie 189.366.839,77 zł są zgodne z łączną sumą wartości księgowych brutto pomniejszonych o umorzenie według stanu na dzień 3112.2015 r. wykazanych przez jednostki w wierszu 11. Razem środki trwałe w złożonej Informacji o stanie mienia;

3) dane zawarte w bilansie w pozycji A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 2.459.199,74 zł są zgodne z Informacją o stanie mienia – pkt V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego (strona 15);

4) dane zawarte w bilansie w pozycji A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 32.841.000,00 zł są zgodne z punktem II. Informacji o stanie mienia, gdzie wskazano, że Powiat Wrzesiński posiada 6.568 udziałów o łącznej wartości 32.840.000,00 zł w spółce pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. oraz 1 udział o wartości 1.000,00 zł w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Stwierdzili, że w trakcie 2015 roku nie dokonywano przeszacowania wartości księgowej środków trwałych na podstawie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości. Powyższe stwierdzono także w toku analizy Zestawienia zmian w funduszu jednostki. W dokumencie tym zarówno w pozycji 1.1.5. „Aktualizacja wyceny środków trwałych” (zwiększenia funduszu), jak i w pozycji 1.2.5. „Aktualizacja wyceny środków trwałych” (zmniejszenia funduszu) wykazano kwoty 0,00 zł. Zatem zmiany w stanie mienia komunalnego wynikały z faktycznego ruchu środków trwałych, to jest z operacji polegających na nabyciu (odpłatnym i nieodpłatnym), zbyciu (odpłatnym i nieodpłatnym) lub likwidacji środków trwałych.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że następne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 16.05.2016 r. o godz. 15.00. Dodała, że na posiedzeniu zostanie opracowana opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok oraz sporządzony wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Maria Taciak                         
  2. /-/ Czesław Borkowski               
  3. /- Przemysław Hirschfeld          
  4. /-/ Przemysław Kuczora             
  5. /-/ Stefan Tomczak                     
  6. /-/ Henryka Waligóra                  

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 29 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.